118
Anututä täŋkentäŋ yämiŋkuko unita nadäŋpäŋ bänep täga man yäŋkuŋ
* 1Sto 16:34; 2Sto 5:13, 7:3; Esr 3:11; Sam 100:5, 106:1, 107:1, 136:1; Jer 33:11 Ekäni nadäŋ nimik täyak unita bänep täga man iwet täkäna. Bänep iron tärek-täreki nämo täŋ nimik täyak.
Unita Isrel ämawebe ŋode yäkot; Bänep iron tärek-täreki nämo täŋ nimik täyak!
Anutu täŋo bämop äma udegän ŋode yäkot; Bänep iron tärek-täreki nämo täŋ nimik täyak!
Ämawebe Anutu täŋo man buramik täk täkaŋ unitä ŋode yäk täkot; Bänep iron tärek-täreki nämo täŋ nimik täyak!
 
* Sam 18:19, 120:1 Näkä bäräpi taŋi kotaŋpäŋ Ekänita gera yäŋkut. Gera yäŋira nadäŋpäŋ Ekäni uwä bäräpina ketäreŋ namiŋirän pidäm taŋkut.
* Sam 56:4, 56:11; Ais 51:12; Hib 13:6 Ekäni uwä näkkät irirän nämo api umuntäwet. Nämo, ämatä imaka kubä täŋ namikta nämo umuntak täyat.
Ekäni näkkät it täkamäk. Täŋkaŋ ini täŋkentäŋ namik täyak unita kämi iwanaye däpmäŋirän api yabäwet.
Bureni! Äma täŋo täktäki-tagän nadäŋitna ärowani nämo täŋpäpäŋ Anututagän nadäŋ imikinik täŋpeŋ kuŋatneŋo u tägagämän.
Komen äma täŋo täŋkentäk u äpanigän. Ekäni täŋo täŋkentäk u ärowani.
 
10 Unita iwan mäyaptä it gwäjiŋ namiŋkuŋopäŋ Ekäni täŋo wäpi terak kehäromini yäpmäŋ äput.
11 Näk it gwäjiŋkuŋopäŋ Ekäni täŋo kehäromi terak däput.
12 Iwanayetä nämäk-nämäktä nintä terak bipmäk täkaŋ ude täŋkuŋo upäŋkaŋ däpmäŋ-pewa kumbuŋ, kädäptä tepäraŋ bäräŋeŋ ijiŋ paot täkaŋ ude.
Ekäni täŋo kehäromi terak däpmäŋ moreŋkut.
13 Ämik pähap täŋpäŋ nepmäŋitpäŋ nutnayäŋ täŋirä Ekänitä täŋkentäŋ namiŋirän nämo nutkuŋ.
14  * Kis 15:2; Ais 12:2 Bureni, Ekänitä kehäromi pähap namiŋpäŋ täŋkentäŋ namik täyak. U wakiken nanik nämagutkuk.
 
15 Täŋpäŋ unita Anutu täŋo ämawebe tähaniken iniŋoret kap teŋit gera ŋode yäk täkaŋ;
Anutu täŋo kehäromitä epän kehäromi-inik täk täyak! yäk.
16 Ekäni täŋo kehäromitä täŋkentäŋ nimiŋirän iwan täŋo kehäromi yäpmäŋ äpumäŋ.
 
17 Näk pengän ŋode nämo api kumbet. Nämo! Näk kodak itkaŋ Ekäni täŋo täktäki unitäŋo manbiŋam api yäŋahäk täŋpet.
18 Bureni, Ekäni uwä kumäŋ-kumäŋ nutta bitnäŋpäŋ näk yäpä-siwoŋtakta komigän namiŋkuk.
 
19 Unita kudupi yot yäma dät namiŋirä äro Anutu wäpi yäpmäŋ akwa!
20 Ŋo ŋowä Ekäni täŋo yäma, ämawebe siwoŋi kuŋarani unitägän täga äroneŋ.
21 Ekäni, gäk näkŋo yäŋapik man nadäŋ namiŋpäŋ täŋkentäŋ namiŋiri säkgämän it täyat. Unita ganiŋ oretat!
 
22  * Luk 20:17; Apos 4:11; 1Pi 2:7 * Mat 21:42; Mak 12:10-11 Bek eŋi täŋpani ämatä kawä wawäpäŋ gägäniken maŋpä kuŋkuŋo unitä eŋi täŋo bek bämopi ude itak.
23 Imaka uwä Ekäni ini-tägän täŋirän kaŋpäŋ gäripi pähap nadäkamäŋ.
24 Täŋpäŋ kadäni ŋowä Ekänitä peŋ nimiŋkuk. Unita oretoret täŋpäŋ bänep tägagämän nadäna!
 
25  * Mat 21:9; Mak 11:9; Jon 12:13 Ekäni, gäk täŋkentäŋ nimi. O Ekäni, täŋpewi bureni säkgämän ahäŋ nimän!
26  * Mat 21:9, 23:39; Mak 11:9; Luk 13:35, 19:38; Jon 12:13 Anutu, äma gäkŋaken wäpka terak äbayäŋ täyak uwä kaŋ oraŋ imi. Täŋiri nin udegän kudupi yot gänaŋ äroŋpäŋ wäpka api yäpmäŋ akune.
27 Ekäni ini-tägän Anutu bureni! Ini-tägän ninta watä säkgämän it nimik täyak. Unita päya pähäm kehap täŋpäŋ alta teŋ äyäŋut täkot.
 
28 Gäk Anutuna! Bänep täga man gäwetat. Gäk Anutuna! Gäkŋo wäpka yäpmäŋ akutat.
29 Eruk ämawebe ŋode nadäkot; Ekänitä ninta gäripi nadäŋpäŋ iron täŋ nimik täyak u paot-paori nämo unita bänep täga man iwet täkot.

*118:1: 1Sto 16:34; 2Sto 5:13, 7:3; Esr 3:11; Sam 100:5, 106:1, 107:1, 136:1; Jer 33:11

*118:5: Sam 18:19, 120:1

*118:6: Sam 56:4, 56:11; Ais 51:12; Hib 13:6

*118:14: Kis 15:2; Ais 12:2

*118:22: Luk 20:17; Apos 4:11; 1Pi 2:7

*118:22: Mat 21:42; Mak 12:10-11

*118:25: Mat 21:9; Mak 11:9; Jon 12:13

*118:26: Mat 21:9, 23:39; Mak 11:9; Luk 13:35, 19:38; Jon 12:13