49
Moneŋ tuŋumta nadäwätäk täneŋtawä
Äma äbot, kome terak it yäpmäŋ kukaŋ in kudup man ŋo nadäwut.
Äma wäpjin biŋam nikek ba wäpjin nämo, äma moneŋ ikek ba äma jäwäri, in kuduptagän man täwerayäŋ täyat ŋo juku peŋpäŋ nadäwut.
Man kädet siwoŋi kubä nadätat u intä nadäneŋta yäŋahäwayäŋ.
Man siwoŋi u man wärani terak täwerayäŋ. Täwet paotpäŋä man wärani unitäŋo mebäri kap terak api yäŋahäwet.
 
5-6  * Jop 31:24; Sam 52:7; Mak 10:24 Imata äma waki-wakita umuntäwet? Äma uwä moneŋta nadäkinik täk täkaŋ. U näk moneŋ ikek yäŋkaŋ iniken wäpi biŋam yäpmäŋ akuk täkaŋ.
Täŋpäkaŋ äma waki udewanitä näk it gwäjiŋpäŋ nutnayäŋ täk täkaŋ. Upäŋkaŋ, äma udewanita imata umuntäwet?
* Jop 36:18-19 Moneŋi päke unitä nämo api täŋkentäŋ yämek. Nämoinik! Nin nadäkamäŋ; Äma kubätä iniken gupi moneŋpäŋ täga nämo suwawek. Nämo, äma kubätä irit kehäromi kaŋ-ahäwa yäŋpäŋ Anututa moneŋ peŋ imikimik kädet nämo pätak.
* Sam 16:10, 22:29, 89:48 Nämoinik, äma täŋo gwäki suwak-suwak ärowani pähap. U moneŋ taŋi peneŋo upäŋkaŋ bäräŋeŋ täga nämo pewä tägawek.
Moneŋ terak äma kubätä irit kehäromi täga nämo kaŋ-ahäwek. Nämo, äma kuduptagän paot-paotta biŋam.
 
10 Bureni nadäkamäŋ. Äma kuduptagän kumäk täkaŋ. Äma nadäk-nadäk ikek kumäk täkaŋ.
Ba guŋ ämakät äma kädet goret-goret täŋpani u imaka, kumäk täkaŋ. Kumäŋpäŋ moneŋi peŋirä äma ätutä yäpmäk täkaŋ.
11 Bianä, äma udewani komeni nikek. Upäŋkaŋ apiŋo kubäpäŋ äneŋirä kome ukengän paot-paori nämo api itneŋ.
12 Äma täŋo wäpi biŋamtä kumäk-kumäkita kädet nämo api täŋpipiŋ yämek. Nämoinik! Tomtä kumäk täkaŋ udegän api kumneŋ.
 
13 Kumäk-kumäk kädet uwä, äma inita nadäkinik täŋpäŋ täga itkamäŋ yäŋ nadäk täkaŋ uken api ahäŋ yämek. U kawut!
14 Äma udewani uwä tom udegän, kumäk-kumäk ikek. Kumäŋirä kumäŋ-kumäŋtä watä ämani ude api täŋpek. Äma äneŋpaniken äpmoŋirä gupi bäräŋeŋ paraŋirä ämawebe siwoŋitä Wi! api yäwatneŋ.
15  * Sam 16:10-11, 73:24; Hos 13:14 Täŋpäkaŋ nähä Uraktä nämagutpäŋ kumäŋ-kumäŋ täŋo kehäromiken nanik api wädäŋ tädotpäŋ nepmaŋpek.
 
16 Unita nadäkot! Äma moneŋ tuŋum ikek ba eŋi säkgämän nikek, udewanita ninin jide täŋpäŋ äma ude kaŋ äworene yäŋ nadäwätäk nämo täneŋ.
17  * Sam 17:14; 1Ti 6:7 Nämoinik! Äma udewani kämi kumäŋkaŋ tuŋumi u yäpmäŋkaŋ täga nämo api kuneŋ. Ba wäpi biŋamikät bok nämo api kuneŋ.
18 Täŋpäŋ äma udewani kodak itkaŋ kome täŋo tuŋumta gäripi nadäŋpäŋ Anutu täŋo iron terak itkamäŋ yäŋ nadäk täkaŋ.
Säkgämän irirä äma ätutä wäpi biŋam yäpmäŋ akuk täkaŋ.
19 Upäŋkaŋ äma udewani kumäŋkaŋ, bian äbekiye oraniyetä kumäŋpeŋ päŋku bipmäŋ urani gänaŋ itkuŋken ugän api yäwatneŋ.
20 Bureni-inik! Äma moneŋ tuŋum ikek upäkaŋ nadäk-nadäki nämotä irit kehäromita biŋam nämo api täneŋ. Uwä tomtä kumäŋpäŋ parak täkaŋ udewani.

*49:5-6: Jop 31:24; Sam 52:7; Mak 10:24

*49:7: Jop 36:18-19

*49:8: Sam 16:10, 22:29, 89:48

*49:15: Sam 16:10-11, 73:24; Hos 13:14

*49:17: Sam 17:14; 1Ti 6:7