5
Nanimato Gotena Andopane Tupa Towa Yamapane Yo Atalamane Leane Oko
1-5 Apito yuu okona mana koo tupa sia minalanepe. Jisasa bala Gote iwanane ateya lo bilipi lalane wandakali okomane mana koo utupane sia minalane. Jisasa bala Mesaya oko ateya lo bilipi lalamane wandakali nanima pitaka Gotena andopane tupa ateyama. Gotena andopane yame nanima pitaka-mane yuu okona wandakali koo tupa sia minuto, Gote lo bilipi lalamane. Tene okonena, nanimato Gotena loo tupa wato minalapale nembo toto, balato kenda-pene mindi nanima geane nembo natalamane. Jia. Nanimato Gote towa epelewa yamapane yoto, balana loo tupa wato minaima lakae lo nembo talamane. Gote towa epelewa yamapane yo atalamane wandakali nanima pitaka-mane balana andopane tupa towa epelewa yamapane yo atalamane. Nanimato Gote towa epelewa yamapane yo atoto, balana loo tupa wato minalamane mambele, nanimato balana andopane tupa towa epelewa yamapane yo atalamane nembo teyama. * 1Jo 4:14-15; Jo 14:15,23-24
Jisasa Towa Atu Atalane Wandakali Oko Saka Atapowa Atolopeya Leane Oko
6-9 Wandakali mindi bala wisanisa mindi atoto, pii mindi leya-kola, balato enene pii leya lo nanimato nembo talamane. Tene okonena, wamba Gote bala wisanisa mindi atoto, pii mindi lea-kola, balato pii enene wete mindi leane lo nanimato nembo tape-pene. Gote bala wisanisa mindi atoto, balana iwanane oko andayo pii mindi leane oko loto, Jisasa Kataisa bala ati kenga atala yuunga epoto, ipa mialu, matili bala omea-angi, balana tundupa kili leane leaipia. Balato ipa molo angu na-epeane. Jia. Balato ipa mialu, omolo epeane. Gotena Sipitisa okomane enene pii oko loto, Jisasa Kataisato wuane peane lalane. Jisasato ipa meane okopi, balana tundupa kili leane okopi, Gotena Sipitisa okomane pii leane okopi, tepo utupane wisanisa atoto, pii mindiki okone teke lalaini. * Jo 1:29-34; 5:32-37; 15:26
10-12 Wisanisa utupane-mane pii mindi loto, balana iwanane okomane piape peane mambele, Goteto nanima saka atapowa atalapale loto, asini oko lumbu tepa yane lalaini. Gotena Iwanane oko towa atu ata napiyane wandakali oko bala saka atapowa ata napulu-peya tekeko, Gotena Iwanane oko towa atu atalane wandakali oko bala saka atapowa atolopeya. Gote bala wisanisa mindi atoto, balana Iwanane okone andayo pii wuane leane lo bilipi nalola wandakali okomane Goteto owato pii lalane lola-kola pulupeya. Gotena Iwanane okone lo bilipi lalane wandakali okomane Gotena wisanisa pii oko ale wato, balana nembo-tenenga yakale atalane. * Ga 4:6; Jo 3:36
Owato Gote Tupa Masia Mawua Atalapape Leane Oko
13 Gotena Iwanane oko lo bilipi lalaini wandakali yakama saka atapowa atolo-peyama nembo talapale loto, nambato yakamana pepa oko peyo epe leyo. * Jo 20:31 14 Gote bala tane mangene mindi pukale nembo teando, balato wuane napene kondolane lo nanimato yuku aa na-piyamane. Jia. Balato wuane peakale lo pote lemando, balato nanimana pote okone ale wato, wuane pulupeya lo nanimato wayumane nembo teyama. * Jo 14:12-14; 1Jo 3:21-22
15 Tene okonena, nanimato Gote ando pote loloma-kola, Goteto ale olopeya nembo teyama. Wuaneko, balato mangene mindi peakale lo nanimato pote loloma-kola, balato wuane pulupeya nembo teyama.
16-17 Mana koo tupa pitaka koo tekeko, mana koo minditupa-mane wandakali tupa yuu koo okona peakale lo mo pee laya aa napiyane. Wandakali mindimane mana koo okonepene mindi wato minula-kola, wandakali yangone mindimane balana mana koo okone andoto, pote leando, Goteto wandakali okonena koo okone apoto, bala saka atapowa ateakale lo ataya olopeya. Mana koo mindimane wandakali tupa yuu koo okona peakale lo mo pee laya alane. Wandakali mindimane mana koo okone wato minula-kola, Goteto balana mana koo okone apeakale lo yakamato pote lalapale loto, nambato naleyo. * Mt 12:31
18-19 Akali koo Satane balato yuu okona koo piyaini wandakali tupa pitaka bosa lo ando atalane tekeko, nanima Gotena andopane tupa ateyama nembo teyama. Goteto balana andopane tupa moyo ando ateya-kola, Sataneto utupane minu koya napiyane. Tene okonena, Gotena andopane tupamane mana koo tupa minu atapowa ata na-piyaini nembo teyama. * 1Jo 3:9
20 Nanimato Gote enene oko nembo talapale loto, balana Iwanane oko epoto, nembo-tene epene minditupa nanima geane nembo teyama. Balato wuane peane okonena, nanima Gote enene oko towa atu atoto, balana Iwanane Jisasa Kataisa towa atu ateyama. Bala Gote enene oko atoto, wandakali saka atapowa ateakale lo ataya alane-ko. 21 Nambana andopane yame, yakamato owato gote tupa masia mawua atalapape.

*5:1-5: 1Jo 4:14-15; Jo 14:15,23-24

*5:6-9: Jo 1:29-34; 5:32-37; 15:26

*5:10-12: Ga 4:6; Jo 3:36

*5:13: Jo 20:31

*5:14: Jo 14:12-14; 1Jo 3:21-22

*5:16-17: Mt 12:31

*5:18-19: 1Jo 3:9