5
Nanima yuu okona ateyama-angi, nanimana umbaini ateya oko sele anda gulene ateya. Mindimane nanimana sele anda okone minu koyando, nanimana anda waka mindi ati kenga ateya nembo teyama. Wandakali-mane anda okone napeaini. Jia. Gote bala tane anda okone peane. Nanimana anda ati kenga ateya okone atapowa atolopeya nembo teyama. * 2Ko 4:7
2-4 Anu peakale nanimato wuane nembo teyamape. Nanimana umbaini ateya oko tepa aima lakae lo nembo nateyama tekeko, nanimana umbaini andipa ateya oko mee sele anda mindi gulene ateya-kola, nanima kenda-pene kambua awua atoto, mini kendawa atalamane. Nanima omoloma-angi, umbaini wenene mindi memando, nanimana tandini oko tona napene, papata ata napulu-peya nembo teyama. Wuaneko, nanima omoloma-angi, umbaini saka atapowa atolane mindimane nanimana umbaini omola okona panda meakale nembo teyama. Wuane nembo toto, nanimato tona piyamane pua, umbaini wenene okone miaima lakae lo nembo teyama. Umbaini wenene ati kenga tawe okone nanimana anda wenene gulolo-peya nembo toto, nanimana anda waka mindi ati kenga atolopeya leyama. * Lom 8:23-25 Goteto nanima yuunga wandakali tupa saka atapowa atolane tene oko mialapale loto, nanima makande peaipia. Matili balato nanima saka atapowa ateakale lo ataya olopeya lo nanimato nembo talapale loto, wamba ini balato balana Sipitisa oko nanima geaipia.
6-7 Andipa nanimato bala lee-mane anda napene atoto teke, bala lo bilipi loto, balana mana tupa wato minuto, epoko pua atalamane. Tene okonena, nanima omolomane lo yuku naene, Akali Andane okona piape pua atalamane. Wuane tekeko, nanimana umbaini oko nanimana anda guleya-kola, nanima Akali Andane oko towa atu balana anda ati kenga ateya okona ata napeyama nembo teyama. * Ip 11:13-16 Tene okonena, nanimato nanimana umbaini oko tepa alu, nanimana yuu tene wetete okona poto, Akali Andane oko towa atu ataima lakae lo nembo teyama. Wuane nembo toto, nanima omolomane lo yuku naeyama. * Pl 1:23
9-10 Nanimana umbaini ata pata atoto, mana epene tupa minu atemando, matili nanima yole epene molopeyama. Nanimato mana koo tupa minu atemando, nanima yole koo molopeyama. Wuaneko, nanimana yole okone-lapona mindi moyale, matili nanima pitaka Kataisana wenonga atoloma-kola, balato nanima yapa lo tale pulupeya. Tene okonena, nanimana umbaini ata pata atemandopi, omoto, nanimana umbaini tepa alu, bala towa atu atemandopi, balato nanima epele yakale nembo toto, nanimato mana epene tupa minu ataima lakae lo nembo talamane. * Kol 1:9-11; 1Tes 4:1-2
Gote Towa Yamapane Mindiki Paliyapape Leane Oko
11-13 Nanimato Gotena piape pimakale nembo toto, wuane pua ateyama-kola, wandakali minditupa-mane nanima andayo, yakama kee wato, piape pua atalaini leyai tekeko, utupane-mane kopeta leyai. Nanimato yakama moya-makale nembo toto, mini palu atoto, Gotena piape pua atalamane. Matili Akali Andane okomane nanima yuunga wandakali pitaka yapa lo tale pulupeya nembo toto, nanimato yuku wato, wandakali waka tupamane bala lo bilipi leakale nembo toto, balana piape oko piyamane. Goteto nanimana manapi, nembo-tenepi, utupane pitaka andoto, enene leyai lo andalane. Nanimato Gotena piape kuai lo piyamane oko yakamatopi andapiai lakae lo nambato nembo teyo. Nambato pii okone loto, nanima akali epene ateyama lo yakamato dee lapone andalapale nembo toto, naleyo. Jia. Wandakali minditupa-mane wandakali yangone mindina nembo-tene oko anda napene, utupanena umbaini kenga angu andoto, utupane laiyu lalaini. Utupane-mane wuane piyaini okonena, yakamato nanimana mana tupa nembo toto, akali utupanena pii okone yano peyoto, nanima laiyu lalapale nembo toto, nambato pii okone yakama langeyo.
14-17 Saka ateyama wandakali nanimato nanima tane angu epele amakale nembo natape-pene. Jia. Akali nanima moyo omalu, ika leane okomane epele yakale nayuto, nanimato balana piape pua atalapale nembo toto, Kataisa bala wandakali pitakana panda moto omeaipia. Bala akali mindiki okomane wandakali pitakana panda moto omeane okona, Gotena wenonga wandakali nanima pitaka omene teke gulo atema. Tene okonena, wandakali mindi bala Kataisa towa mina mindiki lo atoto, omene gulo ateando, mana koo balato wamba minu atalane tupa alu piyane. Goteto wandakali okone mo wenene gulaya eya-kola, mana wenene minditupa balanga yalane. Wamba nanimato mana wambane oko wato minuto, wandakali waka tupa yapa lo tale pua atemane tekeko, Kataisato wandakali pitakana panda moto omeane oko nembo toto, andipa nanimato wandakali tupa yapa lo tale napeyama. Jia. Wamba nanimato mana wambane oko wato minuto, Kataisa yapa lo tale pua atema tekeko, andipa nanimato mana okone wato minuto, bala yapa lo tale napeyama. Kataisato nanima yamapa yo atoto, nanima moyo piape utupane pitaka peane oko nembo toto, nanimato balana piape oko pimakale nembo teyama. * Lom 8:1-4; 14:7-9; Ga 6:14-15
18-19 Wandakali pitaka-mane mana koo tupa minu atoto, Gote towa yanda-pene gulo atalaini. Wuane tekeko, utupane-mane yole koo mindi molaini nembo toto, Goteto piape Kataisato peane okomane utupanena koo tupa apoto, bala towa yamapane mindiki paliya alane. Bala towa yanda-pene wandakali tupa pitaka bala towa yamapane mindiki palu ateakale nembo toto, wamba ini Goteto nanima bala towa yamapane mindiki paliya ya. Andipa wandakali waka tupapi bala towa yamapane mindiki palu atalapale nembo toto, balana pii oko nanimana mini yamapanenga pale lea. Pale lalu, nanimato pii okone wandakali waka utupane lamawua atalapale loto, balato piape okone nanima geane. Mangene utupane pitakana tene oko Gote bala angu ateya. * Lom 3:21-26; 5:9-10
20-21 Tene okonena, nanima Gotena piape akali tupa atoto, balana pii oko wandakali waka tupa lamalu peyama-kola, Gote bala tane pii okone yakama langene gulalane. Kataisato mana koo mindikipi mindi mina napeane tekeko, nanima Gotena wandakali tika-pene tupa atalapale nembo toto, Goteto nanima bala towa mina mindiki loto, nanimana mana koo tupa pitaka Kataisanga yata yaepia. Goteto wuane pea-kola, Kataisa bala koo piyane akali mindi gulo atoto, nanimana panda moto, omeaipia. Tene okonena, andipa nanimato balana ambulini pai puato, yakamato Gote towa yanda pua ateyai oko kondalu, bala towa yamapane mindiki palu atalapape leyama. * Ip 4:15

*5:1: 2Ko 4:7

*5:2-4: Lom 8:23-25

*5:6-7: Ip 11:13-16

*5:8: Pl 1:23

*5:9-10: Kol 1:9-11; 1Tes 4:1-2

*5:14-17: Lom 8:1-4; 14:7-9; Ga 6:14-15

*5:18-19: Lom 3:21-26; 5:9-10

*5:20-21: Ip 4:15