7
Sipeneto Pii Leane Oko
Okone angi, pitisa akali kawane okomane Sipene tipa puato, akali utupane-mane nimba andayo pii leyai okone enene leyaipe leaipia. Wuane lea-kola, Sipeneto balana pii okone yano peyoto, amene yamepi, ayiane yamepi, yakamato ale alapape leaipia. Wamba nanimana yumbane Apatakame bala Atane tano okona puu napene, Mesopotemia yuu okona ateane-angi, Gote tai-lene wete oko balanga epeaipia. * Jen 11:31; 12:1
Epoto, balato Apatakame lamawuato, nimbato nimbana yamepi, yuupi, utupane tepa alu, yuu mindi nambato nimba andawa lokale okona pola leaipia. Goteto wuane lea-kola, Apatakame balana yuu tene Kalatiya lene oko tepa alu, Atane tano okona poto ateaipia. Atea-kola, matili balana ayiane oko omeane-angi, Goteto Apatakame bala yuu yakama andipa ateyai okona epeakale leaipia. * Jen 11:31–12:5
Apatakame bala yuu okonena wamba bulupane epeane-angi, Goteto bala yuu aŋako kee mindiki atolanepi mindi mai napeaipia. Okone angi, Apatakame bala andopane mindi mandi napene, mee ateane tekeko, Goteto potomisa pii mindi bala lamawuato, matili Apatakamepi, balana mandiyene tupapi, utupane yuu okonena ateakale loto, yuu okone utupanena yakale mauwakale leaipia. * Jen 12:7; 15:18; 17:8
Wuane lalu, Goteto Apatakame lamawuato, nimbana mandiyene tupa wandakali opene gulo atoto, wandakali yame waka mindina yuu okona atolopeyai leaipia. Atolai-kola, wandakali yame waka utupane-mane nimbana mandiyene tupa minu koyoto, katapusa piape pingeakale lolopeyai. Katapusa piape pua atolai-kola, mali andete tukumindi polopeya. * Jen 15:13-14; Ek 12:40
Pola-kola, nambato yuu okona anduane tupa kosimi loto, utupanenga kenda-pene andane minditupa malu-peyawa. Maluwa-kola, nimbana mandiyene tupamane yuu waka okone tepa alu, yuu okona epo atoto, namba lotu lo atolopeyai leaipia. * Ek 3:12
Wuane lalu, matili Goteto Apatakame lamawuato, nambato pii mindi yakama towa lo puta pua yatawa leyo oko yakamato wato minuto, iwanaŋa tupana yala-pene umbaini oko katu apia-maiyapape leaipia. Wuane lea-kola, matili Apatakameto Aisake mandu yatawa petea-kola, ole kitupasa penenga, Apatakameto Gotena pii okone wato minuto, Aisakena yala-pene umbaini oko katu apia-maiyaepia. Wuane pua teke, matili Aisaketo Jekopo manduto, balana yala-pene umbaini oko katu apia-maiyaepia. Dee, Jekopoto nanimana yumbane alesa tupa manduto, wuane teke peaipia. * Jen 17:9-14; 21:4
Nanimana yumbane utupane-mane yakamana amene Josepe oko towa apiangu puato, balato yole mia napene, akali waka tupana piape mee pua atapowa ateakale nembo teainipia. Utupane-mane wuane nembo toto, Isipi tane minditupa-mane bala kambo awua peakale leaini tekeko, Gote bala Josepe towa atu ateaipia. * Jen 28:1-3; 37:11; 39:1-3,21-23 10 Josepe bala Isipi yuu okonena ateane-angi, kenda-pene kambua balanga epea-kola, Goteto bala moyo atoto, balana kenda-pene utupane pitaka mee gulaya yaepia. Goteto Josepe bala mana andene akali gulaya ya-kola, Isipi tane kiŋi Peto balato pii Josepeto leane tupa ale wato, bala towa epelewa ateaipia. Bala towa epelewa atoto, kiŋi okonemane Josepe bala Isipi yuu okona gapomane akali andane atoto, balana andapi, minditaka yane tupa pitaka ando ateakale leaipia. * Jen 41:37-44
11 Josepe bala Isipi yuu okone ando ateane-angi, Isipi yuu okola, Kenane yuu okola, yuu okone-lapona ulia nono andane wete mindi ya-kola, nanimana yumbane tupanga tomo nolane mindi nayaepia. * Jen 41:54; 42:1-2 12 Kenane yuu okona tomo mindi nayane tekeko, Isipi yuu okona tomo eya lene ale wato, Jekopoto nanimana yumbane tupamane bulupane gulo tomo kambolo peakale leaipia.
13 Matili utupane ole lapone gulo tomo kambolo peai-kola, Josepeto balana amene utupane lamawuato, namba Josepe leaipia. Wuane lea-kola, kiŋi Peto okomane akali utupane Josepe yame ateya lo andeaipia. * Jen 45:1-4,16 14 Andea-kola, Josepeto wai loto, balana ayiane Jekopo okopi, bala ayianena yame wandakali paiyasa yanasanga yau tupa pitaka epeakale leaipia. * Jen 45:9-11; 46:27
15 Epeakale lea-kola, Jekopopi, balana yame ateaini tupapi, utupane pitaka Isipi yuu okona poto ateainipia. Yuu okonena atoto, matili Jekopo bala omeaipia. Matili nanimana yumbane waka tupapi omaka peainipia. * Jen 46:1-7; 49:33 16 Akali utupane Isipi yuu okona atoto, omaka peai-kola, utupanena yame wandakali tupamane akali omene utupane Sekeme yuu okona awua poto, mali piki peainipia. Wamba Apatakame bala Sekeme yuu okonena peane-angi, balato muni minditupa akali Emo iwanane tupanga mawuato, wandakali mali pulane yuu okone kambeaipia. * Jen 23:2-20; 33:19; Jas 24:32
17 Wamba Goteto Apatakame towa potomisa pii leane okone enene guloyale pea-angi, Isatale tane wandakali Isipi yuu okona ateaini utupane yame andane wete mindi guleaipia. * Ek 1:7 18 Yame andane wete mindi gulea-kola, matili akali waka mindi bala Isipi yuu okonena kiŋi guleaipia. Kiŋi okonemane wamba Josepe balato Isipi yuu oko moyo piape peane nembo nateaipia. 19 Kiŋi okonemane Josepe nembo natene atoto, nanimana yumbane tupa minakasa wato, utupanena andopane kambolo tupa omeakale nembo toto, mandu apialapape leaipia. * Ek 1:11-22
20 Kiŋi okonemane wuane lea wete, wanda mindimane Mosesa mandea-kola, Goteto Mosesa bala iwana epene wete mindi ateanga andeaipia. Andea-kola, Mosesana Ayiane angini-lamane bala liyambana andaka yatawa peteapi-kola, ana tepo peaipia. * Ek 2:2 21 Ana tepo penenga, matili okonelapo-mane Mosesa kamaka yata yapi-kola, kiŋi Peto wanane okomane bala moto, balana andopane gulo mondo peaipia. * Ek 2:3-10 22 Mondo pea-kola, Isipi tane tupamane mana yakamanga yane tupa pitaka Mosesa lamai-yainipia. Lamai-yaikola, Mosesato mana utupane pitaka moto, bala akali tai-lene mindi atoto, pii leyo nayu loto, piape tailo pua ateaipia.
23 Matili bala mali paiyasa tukumindi penenga, balato balana amene Isatale tane wandakali tupa andolo pokale nembo toto, utupane andolo peaipia. 24 Poto andea-kola, Isipi tane mindimane Isatale tane akali mindi minu koyanga andeaipia. Andoto, Mosesato Isatale tane akali okone moyoto, Isipi tane okonemane mana koo mineane okone paini yano peyoto, bala peyo ome leaipia. * Ek 2:11-15
25 Okone angi, Mosesato wua lo nembo teaipia: Isatale tane tupamane andolai-kola, nambato piape puluwa okomane, Goteto balana Isatale tane wandakali tupa moyolo-peya oko andolopeyai nembo teane tekeko, utupane-mane wuane lo anda napeainipia. 26 Anate-lene Mosesato Isatale tane wandakali tupa dee lapone andolo poto, lapo akali peya-peya pua ateapinga andeaipia. Andoto, balato akali okone-lapona yamapane mo tambo lokale nembo toto, liyamba amene lapo-lapo yako. Anu peakale liyambato mindi akali minu koyaka pua ateyapipe leaipia.
27 Wuane lea-kola, akali balana amene minu koyo ateane okomane Mosesa minu pende loto, apito nimba nalipana ando atene akali ata lapia-kola, nimbato nalipana jasa gulo atelepe leaipia. 28 Tuni nimbato Isipi tane akali mindi peyo ome lapi. Wuane pua teke, andipa namba peyo ome lokale nembo telepe leaipia. 29 Wuane lea-kola, Mosesato pii okone ale wato, bala palaka poto, Mitiyane yuu okona ateaipia. Yuu okonena atoto, balato wanda mindi kee loto, iwana lapo mandeaipia. * Ek 2:21-22; 18:3-4
30 Mali paiyasa tukumindi pea-kola, Mosesa bala ati Sainai ongane mandaka gulo wandakali napalene yuu mindina peaipia. Poto andea-kola, ita aŋako ani atata-pene mindina ita lungu teaipia. Tea-kola, ita lungu teane okonena tombenenga enjole mindi ateanga andeaipia. * Ek 3:1-4 31 Ita lungu teane okone andoto, Mosesato nembo kambua toto, anu peyape lo wayumane andoyale, mandaka peaipia. Mandaka pea-kola, Akali Andane okomane bala lamawuato, 32 namba Apatakamepi, Aisakepi, Jekopopi, nimbana yumbane utupanena Gote oko ateyo leaipia. Wuane lea-kola, Mosesa bala putiti peyoto, anu peyape lo andoyale yuku yaepia.
33 Yuku ya-kola, Akali Andane okomane bala lamawuato, yuu nimba atele okone yuu nambana leaipia. Nimbana kenenga sukee pele okonelapo yoko yata. 34 Nambato andauwa-kola, Isipi tane tupamane nambana wandakali Isipi yuu okona atalaini tupa minu koyaka pua atapiai. Isipi tane tupamane wuane pua atapiai-kola, nambana wandakali tupamane tandaka no ai lo atapiai okone nambato ale awua. Ale wato, nambato utupane molo-peke lokale loto, yuu okona ipuwa. Epoto, andipa nambato nimba Isipi yuu okona puu lokale. Nimbato nambana wandakali utupane moyolo pola ipu. Akali Andane okomane wuane leane lo Sipeneto leaipia.
35 Wuane lalu, Sipeneto pii minditupa tako pua Isatale tanena akali kawane tupa lamawuato, wamba Isatale tane wandakali tupamane Mosesa balato nanima ando ata napeakale nembo teaini leaipia. Wuane nembo toto, utupane-mane Mosesa tipa puato, apito nimba nanimana jasa gulola lapiape. Apito nimba makimi loto, nimbato nanima ando atape lapiape leainipia. Utupane-mane wuane leaini tekeko, matili Goteto Mosesa bala teke wandakali utupanena ando atene akali gulaya wato, balato utupane molo-peke leakale leaipia. Ita aŋako lungu teane okonena tombenenga enjole ateane okomane Gotena pii okone Mosesa lamaiyu, bala Isipi yuu okona peakale leaipia.
36 Peakale lea-kola, Mosesa bala Isipi yuu okona pulu, Isatale tane wandakali utupane towa atu Isipi yuu oko tepa alu, peaipia. Poto, ipa solewata Letesi lene oko kalo piyu, wandakali napalene yuu okona mali paiyasa tukumindi epoko pua ateainipia. Utupane-mane wuane pua ateaini-angi, balato metekolo piape mindipene-mindipene tupa piki pua ateaipia. * Ek 7:3; 14:21; Nam 14:33 37 Akali Mosesa mindiki okonemane teke Isatale tane wandakali tupa lamawuato, matili Goteto yakamana yame okona akali mindi bala potopesa akali namba ateyo okopene teke gulo ateakale lolopeya leaipia.
38 Matili nanima Isatale tanena yumbane tupa wandakali napalene yuu okona pulu, amunguli pua ateaini-angi, akali Mosesa mindiki okone teke utupane towa atu ateainipia. Atalu, bala ati Sainai okona peakaiyu lea-kola, Akali Andane okona enjole okomane Gotena pii oko bala lamai-yaepia. Lamaiya-kola, Mosesato Gotena pii saka atene oko nanima guyale meaipia. * Ek 19:3
39 Mosesato wuane peane tekeko, nanimana yumbane tupamane pii Mosesato leane tupa wato mina-makale nembo nateainipia. Jia. Utupane-mane balana pii tanga lalu, Isipi yuu okona peke laima lakae lo nembo teainipia. 40 Wuane nembo toto, utupane-mane Etone lamawuato, nanima atu Isipi yuu oko tepa alu epeane akali Mosesa balanga aki pipiape lo nanimato nembo nateyama. Tene okonena, gote minditupa-mane ingane poto, nanimana asini andawa leakalenga, nimbato nanimana gote tupa waa puato gii leainipia. * Ek 32:1 41 Wuane lalu, utupane-mane bulumako andopane gulene mindi waa puato, yakama tanena kini-mane waa peaini owato gote okone epelewa laiyu loto, opa mawua ateainipia. * Ek 32:2-6
42 Utupane-mane nai okopi, ana okopi, kaiyanda tupapi, ati kenga atalane okonetaka tupa lotu lo ateai-kola, Goteto utupane masia mawuato, utupane-mane wuane pua ateakale lo ando konda yaepia. Wandakali utupane-mane wuane pua ateaini loto, wamba potopesa akali tupamane pepa peleaini okomane wua layene eya: Wamba Isatale tane wandakali yakamato wandakali napalene yuu okona ee ana paiyasa tukumindi epoko pua ateai-angi, yakamato bulumakaopi, sipisipipi, utupane peyoto, opa mawua ateaini tekeko, yakamato opa utupane namba gii napeai. Jia wete. * Emo 5:25-27
43 Dee, sele anda andane yakamato awua epoko pua atalaini okone nambana jia. Sele anda okone owato gote Moleke lene oko balana sele anda guleya. Dee, yakamato owato gote Lepane lene okona kaiyanda oko makande pua pikisa mindi waa puato, awua epoko pua atalaini. Yakamato owato gote okonelapo lotu lamakale loto, okone-lapona pikisa okolapo waa peai. Yakamato wuane peai okonena, nambato yakama Bapilone tano okona amo yangi atalapale loto, yakamana yuu tene oko tepa alu pulupa lo wato apokale. Goteto wuane leya loto, wamba potopesa akali tupamane wuane lo pepa peleaini-pia.
44 Nanimana yumbane tupa wandakali napalene yuu okona ateaini-angi, Goteto Mosesa lamawuato, nimbato nambana sele anda oko wua pua pipe lo lamai-yaepia. Lamaiya-kola, Mosesato nanimana yumbane tupa lamawuato, yakamato Gotena sele anda oko wua pua piyapape leaipia. Wuane lea-kola, nanimana yumbane tupamane Mosesana pii okone wato minuto, Gotena sele anda okone peainipia. Nanimana yumbane tupamane Gotena sele anda awua epoko pua ateaini okomane, Gote bala tane utupane towa atu epoko pua ateyama lo andawa leaipia.
45 Matili nanimana yumbane tupana andopane tupamane sele anda okone yakamana Ayiane tupanga mialu, awua epoto, Jasua towa atu wandakali yame waka tupana yuu okona epeainipia. Epeai-kola, Goteto yuu okonena anduane minditupa peyo wato apiaka pea-kola, utupane-mane yuu okone miama teke poto, sele anda okone awua epoto, Kenane yuu okona ate leainipia. Ate leai-kola, matili Dapiti bala yuu okonena kiŋi atea-angi, Gotena sele anda okone yuu okonena ateaipia. * Jas 3:14-17
46 Goteto Dapiti epele ya-kola, Dapitito balana yumbane Jekopo yamena Gote okona lotu anda mindi pimawakale lo pote leaipia. * 2Sa 7:1-16 47 Dapitito wuane pukale lo pote leane tekeko, Goteto jia lea-kola, matili Solomoneto Gotena lotu anda okone pima-yaepia. * 1Ki 6:1-38 48 Balato Gotena lotu anda okone pima-yane tekeko, Gote kenga wetete oko bala wandakali kini-mane pene anda ateya tupana ata napiyane. Goteto anda mindina ata napiyane nembo toto, wamba potopesa akali mindimane Akali Andane okona pii mindi pepa peleaipia.
49-50 Pii okonemane leane oko loto, ati kenga oko nambato pitaka taka ando pitiyawane toko gulo eya-kola, yuu oko pitaka nambana kene yata alawane toko gulo eya leaipia. Nambato minditaka eya tupa pitaka nambana yakale lewa. Tene okonena, yuunga wandakali tupa yakamato katulo nambana anda anu-pene mindi pingulu-peyaipe. Yakamato nambana oto mo atolane anda aninga pulu-peyaipe. Gotena pii pepa pelene eya mindimane wuane leya. Sipeneto wuane leaipia.
51 Wuane lalu, balato pii minditupa tako pua Juta yamena kanjole tupa lamawuato, aitene wandakali tupamane Gotena pii ale wato teke, tanga loto, nembo-tene koo paliyaini pua, yakamatopi tuu puato, Gotena pii oko ale wato teke, wato mina na-piyaini leaipia. Wamba yakamana yumbane tupamane Oli Sipitisa okona pii tanga lo ateaini pua, andipa yakamatopi wuane pua teke ateyai. * Ais 63:10
52-53 Wamba yakamana yumbane tupamane kenda-pene andane tupa potopesa akali tupa pitakanga maiki peainipia. Potopesa akali utupanena minditupa-mane loto, matili akali tika-pene wete mindi epolopeya leaini tekeko, yakamana yumbane tupamane potopesa akali utupane peyo ome leainipia. Gotena enjole tupamane balana loo tupa Juta yame wandakali yakama geaini tekeko, yakamato Gotena loo utupane wato mina na-piyaini. Jia. Wamba potopesa akali tupamane akali tika-pene wete mindi epolopeya leaini okone bala epo atea-kola, yakamato Gotena loo utupane wato mina napene atoto, bala ene pituto, peyo ome leai. Sipeneto wuane leaipia. * Mt 23:31
Sipene Ana-mane Peyo Ome Leaini Oko
54 Sipeneto pii leane okone ale wato, Juta yamena kanjole tupamane bala towa yataka wete wato, yakamana nene giti-gete leainipia. 55 Utupane-mane wuane peaini tekeko, Oli Sipitisa oko Sipene balanga tumbi lea-kola, balato ati kenga andaiyu loto andea-kola, Gotena tii-pene okola, Jisasa bala Gotena kii tikasa ateane okola, okonelapo andeaipia. * Sam 110:1 56 Andoto, Sipeneto Juta yamena kanjole tupa lamawuato, ale alapape. Ati kenga okona asia lumba-yene eya-kola, nambato Akalina Iwanane oko Gotena kii tikasa ateyanga andeyo leaipia. * Kol 3:1-3
57 Wuane lea-kola, utupane-mane balana pii okone ale aa napimakale nembo toto, yakamana alene asia tuma puato, pii taimane wete leainipia. Wuane lalu, yakama pitaka nembo mindiki paliyu, taimane poto, Sipene miniaini-pia. 58 Minuto, utupane-mane bala tano okona kamaka wato kamaka leainipia. Wuane piyu, Sipene kosimi leaini akali utupane-mane yakamana tona luu peaini tupa yokoto, iwana patane gene Solo lene mindina kene yane ongane yata alu, Sipene ana-mane peleaini-pia.
59 Peleai-kola, balato pote loto, Akali Andane Jisasa, nimbato nambana tandini oko miape leaipia. 60 Wuane lalu, bala aiki leka wato, pii taimane loto, Akali Andane, nimbato akali utupa-mane koo peyai okona yano peya-mai napipe leaipia. Wuane lalu, bala omeaipia. * Lk 23:34

*7:2: Jen 11:31; 12:1

*7:4: Jen 11:31–12:5

*7:5: Jen 12:7; 15:18; 17:8

*7:6: Jen 15:13-14; Ek 12:40

*7:7: Ek 3:12

*7:8: Jen 17:9-14; 21:4

*7:9: Jen 28:1-3; 37:11; 39:1-3,21-23

*7:10: Jen 41:37-44

*7:11: Jen 41:54; 42:1-2

*7:13: Jen 45:1-4,16

*7:14: Jen 45:9-11; 46:27

*7:15: Jen 46:1-7; 49:33

*7:16: Jen 23:2-20; 33:19; Jas 24:32

*7:17: Ek 1:7

*7:19: Ek 1:11-22

*7:20: Ek 2:2

*7:21: Ek 2:3-10

*7:24: Ek 2:11-15

*7:29: Ek 2:21-22; 18:3-4

*7:30: Ek 3:1-4

*7:36: Ek 7:3; 14:21; Nam 14:33

*7:38: Ek 19:3

*7:40: Ek 32:1

*7:41: Ek 32:2-6

*7:42: Emo 5:25-27

*7:45: Jas 3:14-17

*7:46: 2Sa 7:1-16

*7:47: 1Ki 6:1-38

*7:51: Ais 63:10

*7:52-53: Mt 23:31

*7:55: Sam 110:1

*7:56: Kol 3:1-3

*7:60: Lk 23:34