3
Kataisana Pii Nembo Toto, Mana Epene Tupa Minu Atalapape Leane Oko
1-3 Wamba yakama ipa meai-angi, yakamana nembo-tene wambane koo oko omea-kola, yakama saka atapowa atolane oko Kataisa towa atu Gote balanga too pitane ateane. Wuane tekeko, Goteto yakama Kataisa towa malinga ika laya yane. Tene okonena, yakamato yuu okona minditaka eya tupa nembo tatawa ata na-piyapape. Jia. Yakamato ati kenga Kataisa bala Gotena kii tikasa pitiyane yuu epene okonena minditaka eya tupa nembo tatawa atoto, utupane miaima lakae lo nembo tatawa atalapape. * Mk 12:36; 16:19; Ep 1:20; Mt 6:33 Kataisa bala yakama saka atapowa atolane tene oko ateya. Matili balato balana tii-pene oko towa panakame epola-angi, yakama bala towa atu panakame atolopeyai.
5-6 Wandakali minditupa-mane yuu okona mana koo kambua minaima lakae lo nembo toto, mana kalato atene tupa minalaini. Utupane-mane mana yala-pene tupa wato minu atoto, pamuku piyaini. Dee, yuu okona minditaka kambua miama lakae lo nembo talaini mana okone wandakali utupanena owato gote oko gulalane. Wandakali utupane-mane mana koo utupane wato minu atolai-kola, matili Goteto wandakali utupane towa yataka wato, yole koo mindi malupeya. Tene okonena, yakamato yuu okona mana koo utupane mina-makale nembo talaini mana okone peyo ome lalapape. * Lom 6:4-7,11; Ep 4:19; 5:3-6
Wamba Kolosi tane wandakali yakamatopi mana koo utupane wato minu atoto, koo piyaini wandakali utupane towa epoko pua ateaini. Okone angi, yakamato yamapane koo palu atoto, wandakali yangone tupa towa embowa, yatakawa ateai. Wuane pua atoto, yakamato pii koo kalato atene tupa loto, wandakali waka tupa andayo pii koo tupa lo ateaini. Wamba yakamato wuane pua ateaini tekeko, andipa yakamato mana koo utupane pitaka awua apialapape. * Ep 4:25-29; 5:4
9-10 Goteto yakama bala ateya okonepene gulalapale nembo toto, ole dindi lo mana epene tupa yakama mana languato, yakama balana yame wandakali wenene gulaya yane. Goteto wuane pea-kola, yakamato yakamana nembo-tene wambane koo tupapi, mana koo tupapi, utupane apoto, yakama balana yame wandakali wenene guleai okoni. Tene okonena, yakamato owato pii tupa mindi akali lamai-lamai na-piyapape. Jia. * Ep 4:22-25
11 Wenene gulo atalaini wandakali tupa pitaka yame mindiki atalaini. Tene okonena, wandakali mindi bala Juta yame ateandopi, wandakali yame waka ateandopi, yala-pene umbaini katene ateandopi, nakatene ateandopi, balato pii waka-waka lalane yandopi, bala peango anatope gulene ateandopi, bala yole mia napene, mee katapusa piape piyane yandopi, yole piape piyane yandopi, mana utupane pitaka angini mindi jia. Kataisa bala angu angini gulo atoto, Kitisene wandakali pitakana ini anda-pangosa epo atalane. * Ga 3:26-28
12 Goteto yakama towa epelewa yamapane yo atoto, yakama balana wandakali epene wete gulalapale lata yane. Tene okonena, yakamato wandakali yangone tupa ondo wato, utupane moyo, utupane towa mana epene tupa minu atalapape. Wandakali mindimane yakamanga koo mindi peando, yakamato wamba ini yataka naene, tambo lo atoto, wandakali yangone tupana pangosa gulo atalapape. * 1Pi 2:9
13 Wamba yakamato mana koo tupa minu ateai-kola, Akali Andane okomane koo yakamanga yane tupa apia-geane. Wuane pua teke, yakamana mindimane loto, wandakali mindimane nambanga mana koo mindi minapia leando, balato kenda-pene okone awua atoto, wandakali okonena mana koo okone apia-maipe-pene. * Ep 4:2-3,32
14 Wandakali yangone towa epelewa yamapane yo atene mana okomane mana epene utupane pitaka mo epene wete gulaya wato, mina mindiki lalane. Tene okonena, yakamato wandakali yangone tupa towa epelewa yamapane yo atene mana okone mana epene waka tupa pitaka towa mo tako pua minalapape. * Lom 13:8-10 15 Gote wayu pele lalapape. Yakama mini epene paluto, yame mindiki gulalapale loto, Goteto yakama ee lo meane. Tene okonena, yakamana mini epene mo pale laya alane Kataisato yakamana yamapane oko ando ateakale lalapape. * Pl 4:7; 1Ko 12:27; Ep 4:4-6
16 Dee, Oli Sipitisa okomane yakamana nembo-tene oko mina ika leya-kola, yakamato Gote ando wayu pele loyale soŋo lalaini tupapi, buku Sama okona yene soŋo lalaini tupapi, lotu loyale soŋo waka lalaini tupapi, utupane pitaka lalapape. Yakamato soŋo utupane pitaka loto, Gotena pii mana oko kuai lo lamawuato, wua piyapape lo mindi akali mana lamaiki puato, Kataisana pii oko yakamana nembo-tene okona tumbi leakale lo ando kondalapape. * Ep 5:19
17 Dee, yakamato Akali Andane Jisasana mana wato minuto, pii lolai tupapi, piape pulai tupapi, utupane pitaka pua atalapape. Wuane pua atoto, yakamato balana gene oko loto, Ayiane Gote oko ando wayu pele lalapape. * 1Ko 10:31-33; Ep 5:20
Kitisene Wandakali Yakamato Wua Piyapape Leane Oko
18 Wanda yame yakamato yakamana akalini tupana pangosa pituto, utupane-mane pii lolai tupa ale amawua pitiyapape. Yakamato wuane pua peateaindo, Akali Andane okona wenonga yakamana mana okone tika-pene yolopeya. * Ep 5:22-23 19 Akali yame yakama yakamana wetene tupana yamapane minu koya napene, utupane towa epelewa yamapane yo atalapape. * Ep 5:25-27
20 Andopane yame yakamato Akali Andane oko nembo toto, yakamana angini, ayiane-la, okonelapo-mane pii lolapi tupa pitaka ale amawua atalapape. Akali Andane okomane mana okone epele alane. * Ep 6:1-3 21 Ayiane yame yakamato yakamana andopane tupana yamapane koo palu atolaini. Yakamato utupane mo yataka aya na-alapape. * Ep 6:4
22-24 Akali Andane okomane minditaka mindi paluni gulo matili yakama piape wandakali tupa gukale leane oko yakamana yole gulo molopeyama lo yakamato nembo teyai okoni. Tene okonena, yakamato mee yuu okona akali mindina piape peyama nembo na-talapape. Jia. Yakamato Akali Andane okona piape peyama nembo toto, piape tailo pua atalapape. Dee, piape ando atalane akali okone bala epele yakale loto, balato yakama andatawa atola-kola angu piape tailo pua ata na-piyapape. Jia. Bala ata napula-angipi, piape tailo teke pua atalapape. Yakamato Akali Andane oko yuku amawuato, yuu okona piape ando atalane akali okona pii lola tupa ale amawua atalapape. * Ep 6:5-8
25 Anu peakale nambato wuane leyope. Goteto wandakali gene yenepi, nayenepi, okonetaka nembo toto, yapa lo tale napiyane okonena, wandakali gene yenepi, nayenepi, mana koo minulaini tupa Goteto yole koo mindi malupeya. * Lom 2:9-11

*3:1-3: Mk 12:36; 16:19; Ep 1:20; Mt 6:33

*3:5-6: Lom 6:4-7,11; Ep 4:19; 5:3-6

*3:8: Ep 4:25-29; 5:4

*3:9-10: Ep 4:22-25

*3:11: Ga 3:26-28

*3:12: 1Pi 2:9

*3:13: Ep 4:2-3,32

*3:14: Lom 13:8-10

*3:15: Pl 4:7; 1Ko 12:27; Ep 4:4-6

*3:16: Ep 5:19

*3:17: 1Ko 10:31-33; Ep 5:20

*3:18: Ep 5:22-23

*3:19: Ep 5:25-27

*3:20: Ep 6:1-3

*3:21: Ep 6:4

*3:22-24: Ep 6:5-8

*3:25: Lom 2:9-11