11
Pita Bala Jutusaleme Poto, Pii Temane Lamaiyane Oko
Aposolo akali tupapi, Jutiya disitiki okona yuu tupa pitakana Juta yame Kitisene wandakali ateaini tupapi, utupane-mane ale yai-kola, wandakali yame waka minditupa-mane Gotena pii layene epene oko bilipi lo ateyai lene oko ale yainipia. Akali tupana yala-pene umbaini katimakale lo tai gulalaini wandakali tupamane pii okone ale wato, Pita towa yataka yainipia. Yataka yai-kola, Pita bala Jutusaleme peakaiyu leane-angi, utupane-mane bala laiya leainipia. Laiya loto, anu peakale nimbato yala-pene umbaini kati napene akali tupana andaka kolandaka loto, utupane towa atu tomo no pitipipe leainipia. * Ap 10:28; Ga 2:11-13
Wuane leai-kola, Pitato minditaka wamba peane tupa lo panawa pii temane loto, wua leaipia: Wamba nambato Jopa tano okona pote lo pituto, kombeya-mane andene gulo andewa wete, mindimane ati kenga atoto, minditaka lapalapa andane wete gulene mindina duni tukumindi tupana minatawa atoto, yuunga tepa ama-ama pua namba atewa ongane tepa ya. * Ap 10:9-48
Tepa ya-kola, lapalapa andane gulene okonena anda-pangosa aki mindi paleyape lo wayumane andewa. Andewa-kola, yia kapuapi, koa yamepi, yuu okona minditaka ema-pene kene tukumindi atene yame okonepene tupa pitakapi, eka yamepi, puya yamepi, yame utupane pitaka paleanga andewane. Nambato utupane andewa-kola, pii mindi namba andayo leane okomane Pita, nimba ika loto, utupane peyo ome loto, naa lea.
Akali Andane okomane wuane leane tekeko, nambato balana pii okone yano peyoto, Akali Andane, alu mindikipi mindi nambato minditaka nimbana wenonga kalato atene nolaini jia lene yame utupanena mindi nanewa. Jia. Andipapi, nambato utupane naa napukale. Jia lewa. Nambato wuane lewa-kola, ole lapone gulo ati kenga atoto pii mindi leane okomane minditaka Goteto mo epene gulaya yane utupane andayo, nimbato utupane kalato atene ya lolene lea. 10 Ole tepoainga wuane teke lalu, Goteto lapalapa andane gulene okone ati kenga kilau lo molo-peke lea.
11 Kilau lo molo-peke lea-kola, okone angi teke akali tepo anda namba petewane okonena teke epo peakaiyu leai. Wamba akali mindi bala Sisatiya tano okona atoto, akali tepo utupane epeakale lea-kola, epeai. 12 Epeai-kola, Oli Sipitisa okomane nimba mini lapo pali napene, akali utupane atu puu lea. Wuane lea-kola, Juta yame Kitisene wandakali wataka utupa towa namba atu poto, akali Koniliasa okona andaka kolandaka lema.
13 Kolandaka loto petema-kola, balato pii temane mindi nanima langea. Wamba enjole mindi balana andaka epo ateanga andea-kola, enjole okonemane bala lamawuato, Koniliasa nimbato akali Saimone balana gene mindi Pita lene oko epeakale loto, akali minditupa-mane bala lamolo Jopa tano okona peakale lape lea. 14 Wuane pule-kola, bala nimba andaka epoto, pii mindi nimba langulu-peya. Pii langula okonemane Goteto nimbapi, nimbana andaka atalaini wandakali tupapi, yakama pitaka molo-peke lolopeya. Enjole okonemane wuane leaipia. * Ap 16:31
15 Namba ipupe leane akali Koniliasa okomane pii utupane lokoyo pea-kola, nambato Gotena pii oko wandakali utupanenga lamawua atewa-kola, Oli Sipitisa oko wamba nanimanga epea pua teke, utupanenga epea. * Ap 2:4 16 Oli Sipitisa oko wandakali utupanenga epeane oko andoto, nambato pii wamba Akali Andane okomane leane mindi nembo tolo-peke lewa. Wamba balato loto, Joneto wandakali tupa ipa-mane ipa peya-maiyane tekeko, matili Goteto balana Oli Sipitisa okomane yakama ipa peya-gulupeya leane pii okone nambato nembo tolo-peke lewa. * Ap 1:4-5
17 Pii okone nembo tolo-peke loto, nambato wua lo nembo tewa: Wamba nanimato Akali Andane Jisasa Kataisa lo bilipi lema-kola, Goteto balana Oli Sipitisa oko nanima Juta yame Kitisene tupanga gea. Andipa wuane pua teke, wandakali yame waka tupamane Akali Andane Jisasa Kataisa lo bilipi lapiai-kola, Goteto balana Oli Sipitisa oko wandakali utupanenga maipia teke. Goteto wuane pipia-kola, namba apito balana piape okone katulo jia lolo-peyawape. Pitato wuane leaipia.
18 Wuane lea-kola, akali tupana yala-pene umbaini katimakale lo tai gulalaini wandakali tupamane balana pii leane okone ale wato, Pita ando laiya leaini okone konda yainipia. Kondalu, utupane-mane Gotena gene oko laiyu loto, andipa Goteto wandakali yame waka tupa ondo wato, utupane-mane yamapane peke loto, saka atapowa atolane oko meakale leya nembo teyama leainipia. * Ap 13:48; 14:27
Andiyoko Tane Wandakali Tupa Kitisene Guleaini Oko
19 Wamba Juta yame okomane Sipene peyo ome lalu, kenda-pene andane tupa Kitisene wandakali waka tupa maiki pua ateai-kola, wandakali utupanena kambua yale-yale palaka puu toko laka peainipia. Wuane piki puato, minditupa Pinisia disitiki okona pulu, minditupa yuu ailene Saipatasa lene okona pulu, minditupa Andiyoko tano okona pulu, peainipia. Poto, utupane-mane Gotena pii layene epene oko Juta yame wandakali tupa angu lamawua atoto, wandakali yame waka tupa lamai napene konda yainipia. * Ap 8:1-4
20 Utupane-mane Gotena pii layene epene oko wandakali yame waka tupanga lamai napeaini tekeko, akali palaka peaini utupanena minditupa Saipatasa tanepi, Saitini tanepi, yuu okone-lapona tane ateainipia. Akali utupanena minditupa-mane Andiyoko palaka poto, Jisasa bala Akali Andane oko ateya lo Gotena pii layene epene oko Gitiki yame wandakali tupa lamawua ateaini tekepia.
21 Gotena pii lamawua ateai-kola, Akali Andane okona tai-lene oko akali utupanenga yaepia. Ya-kola, wandakali kambua wete bilipi lalu, yamapane peke loto, Akali Andane oko wato minu ateainipia. 22 Andiyoko tane wandakali kambua-mane wuane pua ateyai lene oko Jutusaleme sosa okona wandakali peteaini tupamane ale wato, utupane-mane akali Banapasa bala yuu okonena peakale leainipia. * Ap 4:36
23-24 Oli Sipitisa oko Banapasa balanga tumbi latane atea-kola, balato bilipi leyo nayu loto, akali epene mindi ateaipia. Jutusaleme sosa okona wandakali tupamane Banapasa bala akali okonepene ateya lo andoto, bala Andiyoko tano okona peakale leai-kola, balato yuu okonena peakaiyu loto, anu peyape lo andeaipia. Andea-kola, Goteto wandakali yame waka tupa ondo wato moyo ateane okone andoto, bala epele yaepia. Epele wato, wandakali utupane pitaka-mane Akali Andane oko ole dindi lo tailo wato minu ateakale loto, Gotena pii lamawua atea-kola, yame waka wandakali kambua Akali Andanena yame okona tako peainipia.
25 Andiyoko tane wandakali kambua-mane Jisasa lo bilipi leai-kola, Soloto bala moyolo epeakale nembo toto, Banapasa bala Tasasa tano okona poto, bala aiya peaipia. * Ap 9:30 26 Balato Solo aiya pua andalu, bala towa atu Andiyoko tano okona peke leapilipia. Peke lalu, mali mindi pitaka liyamba Andiyoko sosa okona wandakali tupa towa atoto, Kataisato wua peane loto, pii layene epene oko wandakali kambua tupa lamawua ateapili-pia. Lamawua ateapi-kola, Andiyoko tane wandakali tupamane Kataisa lo bilipi lene wandakali utupane andayo gene Kitisene oko bulupane tewa leainipia.
27 Okone angi, potopesa akali minditupa Jutusaleme yuu okona atalu, Andiyoko nena epeainipia. 28 Potopesa akali epeaini utupanena mindi Akapasa lene okomane ika loto, Oli Sipitisa okona tai-lene okomane pii mindi lo pana wato, ulia nono andane mindi yuu yo peya tupa pitakana yolopeya leaipia. Matili Kolotiyasa bala Lomo tane gapomane akali kawane atea-angi, pii wamba Akapasato leane okone enene guleaipia. * Ap 21:10
29 Ulia nono andane okone Jutiya disitiki okona ya-kola, Andiyoko tane Kitisene wandakali tupamane pii mindi lo yake puato, nanimato Jutiya disitiki okona ateyai Kitisene wandakali utupane moyo, nanima mindiki-mindiki lo muni nanimanga eya tupa tale puato, minditupa utupanenga pee lamakale leainipia. 30 Wuane lalu, Andiyoko tane Kitisene utupane-mane muni minditupa mo amunguli piyu, Banapasa, Solo-la, okonelapo-mane muni utupane mandiyu, Jutusaleme Sosa okona akali kawane tupanga malu peakale leainipia. * Ap 12:25

*11:3: Ap 10:28; Ga 2:11-13

*11:5: Ap 10:9-48

*11:14: Ap 16:31

*11:15: Ap 2:4

*11:16: Ap 1:4-5

*11:18: Ap 13:48; 14:27

*11:19: Ap 8:1-4

*11:22: Ap 4:36

*11:25: Ap 9:30

*11:28: Ap 21:10

*11:30: Ap 12:25