13
Banapasa, Solo-la, Okonelapo Peakale Leaini Oko
Wamba gapomane ando atalane akali Etote okona angini, ayiane-la, okonelapo-mane Manaini bala liyambana andopane gulo mo mondo peapele akali okone bala Etotena amene gulo ateaipia. Akali Manaini okonepi, Simiyone gene mindi Nikete lene okopi, Saitini tano okona tane Lusiasapi, Banapasapi, Solopi, akali utupane potopesa akali yandopi, tisa yandopi, mindi atoto, Andiyoko tano okona sosa oko moyo ateainipia.
Alu mindi Andiyoko sosa okona wandakali peteaini tupamane oto mindi tomo nanene atamakale lalu, Akali Andane oko lotu lo ateainipia. Lotu lo ateai-kola, Oli Sipitisa okomane utupane lamawuato, Banapasa, Solo-la, okonelapo-mane nambana piape oko pingeakale loto, nambato akali okonelapo ee lo mewane-ko. Akali okonelapo-mane nambana piape okone peakale lalapa leaipia. * Ap 9:15-16 Wuane lea-kola, oto mindi utupane-mane tomo nanene atalu, pote loto, akali okone-lapona kawanenga kini yata wato, Gotena piape okone pulu peakale leainipia. * Ap 6:6
Banapasa, Solo-la, Okonelapo Saipatasa Yuu Okona Peapele Oko
Oli Sipitisa okomane Banapasa, Solo-la, liyamba peakale lea-kola, liyamba poto, Selusia tano okona kili leapilipia. Kili lalu, liyamba sipi mindina pitiyu, ipa tombenenga yuu ailene Saipatasa okona peapilipia. Sipi okone yuu ailene Saipatasa okona tano Salamisa okona peakaiyu lea-kola, akali okonelapo-mane Juta yamena lotu anda ateane tupana poto, Gotena pii oko lamawua ateapili-pia. Pii lamawua ateapi-kola, Jone Makito akali okonelapo moyo piape pua ateaipia. * Ap 12:12; 15:39
Akali utupane ailene Saipatasa okonena epoko pua atoto, Paposa tano okona peakaiyu loto andeai-kola, Juta yame akali Banjisasa lene mindi tano okonena ateaipia. Akali okone bala owato potopesa akali mindi atoto, posini pua atalaepia. Bala ailene Saipatasa okona gapomane akali kawane Senjiasa Palusa oko towa atu atalaepia. Senjiasa Palusa bala mana andene akali mindi ateaipia. Balato Gotena pii oko ale wakale nembo toto, Banapasa, Solo-la, okonelapo epeakale leaipia.
Balato wuane leane tekeko, gapomane akali kawane Senjiasa Palusa oko bala Gotena pii oko ale wato, Jisasa lo bilipi lolane nembo toto, posini piyane akali Banjisasato Banapasa, Solo-la, okonelapo-mane Gotena pii oko Senjiasa Palusa lamai napeakale, jia leaipia. Akali Banjisasa okonena gene mindi Gitiki pii loto, Elimasa lalainipia. Elimasato jia leane tekeko, Oli Sipitisa oko akali Solo gene mindi Polo lene okonenga epo tumbi lea-kola, balato Elimasa andapeyo yoto, pii mindi bala lamai-yaepia.
10 Pii okone bala lamawuato, mana koo yame pitaka nimbanga tumbi latane eya-kola, nimbato owato pii loto, wandakali yangone tupa minakasa alene leaipia. Nimbato mana tika-pene tupa pitaka towa yanda pimawuato, Akali Andane okona asini tika-pene tupa minu koyalene. Nimbato mana koo utupane tepa wakale nembo natene, mee wato minu atalene okonemane nimba Satanena andopane gulo atele.
11 Tene okonena, andipa Akali Andane okona kii tai-lene okomane nimba minu koyola-kola, nimba lee koo gulo atoto, oto kambua minditupa nai oko anda napulupele leaipia. Poloto wuane lea-kola, okone angi teke, mole yale mindimane Elimasana lene oko ombo ya-kola, undupi lamangua yaepia. Wuane pea-kola, bala lee mumu atoto, kii-mane mina anda-anda pua epoko puato, wandakali mindimane bala kii minuto, asia andawa leakale loto, aiya pua ateaipia. * Ap 9:8 12 Akali Andane okomane Elimasa balanga wuane pea-kola, gapomane akali kawane okomane mana okone andoto, Akali Andane okona pii leapili oko ale wato, enene wete ya lo bilipi leaipia.
Polo, Banapasa-la, Okonelapo Andiyoko Tano Okona Peapili Oko
13 Okone angi, Polopi, bala towa atu epoko pua ateaini akali tupapi, utupane sipi mindina pitiyu, Paposa tano oko tepa alu, peainipia. Poto, utupane Pambilia potopinjia okona tano Peka okona peakaiyu leai-kola, Jone Maki bala akali utupane awua tepa alu, Jutusaleme peke leaipia. * Ap 15:38 14 Peke lea-kola, Polopi, akali waka tupa bala towa atu Peka tano tepa alu poto, Pisitiya disitiki okona tano Andiyoko okona peakaiyu leainipia. Tano okonena atoto, Sambasa-angi utupane yakama Juta yamena lotu anda okona kolandaka loto peteaini-pia.
15 Lotu lo peteai-kola, akali mindimane Gotena pii wamba Mosesapi, potopesa akali tupapi, utupane-mane pepa peyo yaini tupana minditupa dii leaipia. Pii utupane dii lokoyo pea-kola, lotu anda oko ando atalaini akali tupana mindimane Polopi, bala towa atu peteaini akali tupapi, utupane ateainga poto, amene yame, yakamana mindimane wandakali peteyai tupana bilipi mo tai layawa, pii mindi lamauwakale nembo teando, lamai-yapape leaipia.
16 Wuane lea-kola, Polo bala ika loto, wandakali peteaini tupamane pii nalene, mee alewa ateakale loto, balato kini-mane makande puato, Isatale tane wandakalipi, Gote yuku amawua lotu lo atalaini wandakali yame waka tupapi, yakamato ale alapape leaipia. 17 Wamba Isatale tane wandakali tupana Gote okomane nanimana yumbane tupa balana yame ateakale leaipia. Matili utupane Isipi yuu okona ateai-angi, balato wandakali utupane yame andane mindi gulaya alu, balana tai-lene okomane utupane Isipi yuu oko tepa yakale lalu, atu epeaipia. * Ek 1:7; 6:6; 12:51
18 Epoto, mali paiyasa tukumindi tupa wandakali napalene yuu okona atoto, wandakali utupane-mane atapene tene mo ateaini tekeko, balato kenda-pene okone awua atoto, utupane moyo ateaipia. * Nam 14:34; Lo 1:31 19 Balato utupane moyo atoto, Kenane yuu okona wandakali yame yanasa paleaini tupa peyo watoto, yuu okone Isatale tanena yuu tene gulo yakale lo, yakama mayaepia. * Lo 7:1; Jas 14:1
20 Wamba Isatale tane wandakali tupa Isipi yuu okona peaini oto okona atoto, mali andete tukumindinga paiyasa yau tupa pea-kola, Goteto jasa mindimane Isatale tane tupa ando ateakale lo makimi laka peaipia. Makimi laka pea-kola, utupane yakama mindiki-mindiki lo Isatale tane wandakali tupa ando atama pulu, potopesa akali Samuale ateane gii okona giau leainipia. * Akal 2:16; 1Sa 3:20
21 Okone angi, Isatale yame wandakali utupane-mane kiŋi mindi gii loto, Gote lo tee leai-kola, Goteto Benjamene yame okona akali Kisa iwanane Solo lene oko utupanena kiŋi ateakale lea. Bala ateakale lea-kola, Solo bala mali paiyasa tukumindi kiŋi atoto, Isatale tane wandakali tupa ando ateaipia. * 1Sa 8:5,19; 10:20-24 22 Atea-kola, matili Solo bala kiŋi ata napeakale nembo toto, Goteto wandakali tupa lamawuato, nambato piape pipe lolowa tupa pitaka pulupeya akali mindi aiya pua atauwa-ko. Jesi iwanane Dapitito wuane pulupeya lo andoto, nambato bala epele eyo leaipia. Wuane lalu, Goteto Dapiti bala Isatale tane wandakali tupana kiŋi ateakale leaipia. * 1Sa 13:14; 16:12; Sam 89:20
23 Bala kiŋi ateakale loto, Goteto potomisa pii mindi lo yata wato, nambato akali Dapiti yame okona mandiyene tupana mandiyene mindimane yakama molo-peke lolo epeakale lokale leaipia. Wuane lalu, matili balato potomisa pii leane pua puato, wandakali molo-peke lolane akali Jisasa bala Isatale tane wandakali tupanga epeakale leaipia. * 2Sa 7:12-16 24 Jisasato balana piape oko bulupane tewa pita naenenga, ipa peya-maiyane akali Joneto Isatale tane wandakali tupa lamawuato, yakama pitaka yamapane peke loto, ipa mialapa lo pii lamawua ateaipia. * Mt 3:1-4
25 Matili Joneto balana piape okone pikoyo puyale atoto, pii mindi wandakali tupa tipa puato, yakamato namba akali api ya lo nembo teyaipe leaipia. Namba yakama molo-peke lolane akali oko jia. Bala matili epolopeya. Bala akali epene wete mindi ateya. Tene okonena, namba akali gene nayene okomane balana suu kee okona eyaka tita nalape-pene leaipia. * Jo 1:20,26-27
26 Apatakame yamena mandiyene tupapi, Gote yuku amawua lotu lo atalaini yame wandakali waka tupapi, yakama pitaka nalipana amene imalini yame ateyai. Jisasato wandakali tupa molo-peke lolo epolopeya loto, wamba Goteto potopesa akali minditupa-mane nanima langulu epeakale leaipia. 27 Sambasa dindi lo Gotena piape akali tupamane potopesa akali utupanena pii pepa peleaini tupa dii leai-kola, wandakali Jutusaleme atalaini tupapi, utupanena akali kawane tupapi, utupane-mane pii utupane ale wato teke, pii utupanena tene tupa tatake yainipia. Utupane-mane tatake wato, Jisasato wandakali molo-peke lolo epeane nembo natene, bala kosimi loto, bala omeakale leainipia. Bala omeakale leaini okonemane potopesa akali tupamane pii wamba pepa peleaini okone enene gulaya yainipia.
28 Utupane-mane bala kosimi loto, peyo ome lolane tene mindi balanga ata napeya lo andeaini tekeko, utupane-mane Pailate lamawuato, Jisasa peyo ome laa leainipia. * Mt 27:22-23 29 Wuane lalu, wamba potopesa akali tupamane pii pepa peyoto, wandakali utupane-mane Jisasa balanga wua pulupeyai lo pepa peleaini tupa pitaka piyiake leainipia. Piyiake leai-kola, matili bala ita malamandanga yukatane ateane oko yuunga mo tepa wato, akali lapo-mane bala mali peapilipia. * Mt 27:59-60 30 Mali peapili tekeko, Goteto Jisasa malinga ika laya yaepia.
31 Goteto bala malinga ika laya ya-kola, wandakali wamba bala towa atu Galili disitiki oko tepa alu Jutusaleme peaini tupamane bala andeakale loto, ole kambuanga Jisasato bala tane wandakali utupanenga mo pana aka peaipia. Wuane pea-kola, ole kambuanga utupane-mane bala andoto, andipa wandakali utupane-mane Juta yame wandakali tupa lamawuato, wamba Jisasa bala wua peane lalaini. * Ap 1:2-3,8
32-33 Buku Sama okona soŋo lapone okomane loto, andipa namba nimbana Ayiane ateyo-kola, nimba nambana iwanane atele layene eya. Ayiane Goteto Jisasa lamawuato, wuane lolopeya loto, wamba Goteto nanimana yumbane tupanga potomisa pii okone lamai-yaepia. Andipa Goteto Jisasa malinga ika laya yane okonemane potomisa pii okone enene gulaya yane oko andoto, nanimato Gotena pii layene epene oko yakama langeyama. * Sam 2:7
34-35 Dee, akali mindimane pii mindi Gote lamaiyane oko Olo Tesamene buku Sama okona wua layene eya teke: Akali epene wete okomane nimbana piape pingeakale lo makimi lalu, nimbato bala yo tameakale lo ando konda napulupele layene eya. Dee, Gotena pii layene Olo Tesamene okona pepa pelene eya mindina Goteto wua leya: Nambato wamba kiŋi Dapiti towa potomisa pii mindi loto, minditaka epene wete tupa bala mauwakale lewane tupa andipa yakama gukale layene eya. Wuane layene eya pua teke, Goteto Jisasa malinga ika laya ya-kola, bala malinga peke loto, tamua napulu-peya. * Ais 55:3; Sam 16:10
36 Anu peakale nambato wuane leyope. Wamba Dapitito Gotena nembo-tene oko wato minu atoto, balana yame tupa moyo piape pua atalu, omeaipia. Omea-kola, balana yumbane tupa mali pitane atene yuu okona wandakali-mane bala mali peai-kola, balana umbaini oko tameaipia. 37 Dapitina umbaini oko tameane tekeko, Goteto Jisasa malinga ika laya ya-kola, bala tamua napeaipia.
38-39 Amene imalini yame, yakamato pii okone wayumane nembo talapale loto, nambato pii mindi yakama langeyo. Nanimana mana koo tupa pitaka-mane nanima andi latane atema-kola, Goteto loo Mosesanga mayane tupamane katulo nanima tita lo moto, wandakali nanima tika-pene gulaya nayane. Jia. Wuane tekeko, akali Jisasa okomane bala lo bilipi lene wandakali pitakana koo tene tupa apoto, yakama tita lo moto, wandakali tika-pene ateyai lalane lo yakamato nembo talapape. * Lom 10:1-4
40-41 Tene okonena, wamba Potopesa akali tupamane wua leainipia: Goteto pii mindi leane oko loto, nambato piape waka mindi-pene mindi yakama tombenenga pua ateyo layene eya. Wandakali mindimane Gotena pii okone bilipi loto, Goteto piape okone peya lo lamba lalaini wandakali yakama langeando, yakamato balana pii okone bilipi nalolo-peyaiko. Bilipi na-lolaini wandakali yakamato Goteto piape pua ateya okone andoto, moko loto, omalapape. Wamba potopesa akali tupamane wuane leaini okonena, andipa ateyai wandakali yakamato bilipi nalene atolai-kola, kenda-pene okone yakamanga epolane. Waiwa ando atalapape. Poloto wuane leaipia. * Ip 1:5
42 Poloto pii utupane lokoyo piyu, Banapasa towa atu kamaka poyale peapi-kola, balana pii alewa peteaini wandakali tupamane akali okonelapo lamawuato, Sambasa mindi epola okona, liyambato pii okonena minditupa wetete tako pua langulu ipulupape leainipia. 43 Wuane lalu, lotu lokoyo piyu, wandakali peteaini tupa lotu anda oko tepa wato, kamaka peainipia. Poto, Juta yame wandakalipi, yame waka wandakali minditupa Juta yamena mana tupa pitaka wato minuto, lotu lo atalaini wandakali tupapi, utupanena kambua minditupa Polo, Banapasa-la, okonelapo peapili okona watama peainipia. Watama peai-kola, okonelapo-mane wandakali utupane mana lamawuato, Goteto yakama ondo wato, mee moyo atalane nembo tatawa atalapape leapilipia.
44 Sambasa mindoko epea-kola, Poloto Gotena pii oko langeakale loto, tano okonena tane wandakali tupa pitaka epo amunguli peainipia. 45 Wandakali kambua epo amunguli peaini utupane andoto, Juta yame wandakali tupamane Polo towa apiangu puato, balato pii kopeta leya loto, bala ando lamba leainipia. 46 Lamba leai-kola, Polo, Banapasa-la, liyambato yuku naene, wua leapilipia: Nalipato Gotena pii oko Juta yame wandakali yakama ini bulupane langipe-pene gulea-kola, langepa tekeko, yakamato koo piyaini mambele, yakama tane saka atapowa ata napene, yuu koo okona pupe-pene gulo atoto, Gotena pii okone ale naene, masia maiyaini. Tene okonena, nalipato Gotena pii oko Juta yame wandakali yakama dee lapone langi napene, wandakali yame waka tupa lamaipakale. * Ap 3:26; 18:6
47 Gotena pii pepa pelene eya mindimane loto, nambato yuu eya tupa pitakana wandakali palu pula tupa molo-peke lokale nembo teyo. Tene okonena, nimbato nambana pii layene epene oko lamaula nembo toto, nambato nimba wandakali tupana ale tii-pene gulo atola loto, nimba ate laya ewa. Wamba Akali Andane okomane wuane lea-kola, nalipato balana pii okone nembo toto, Gotena pii oko wandakali yame waka tupa lamaipakale. Polo, Banapasa-lamane wuane leapilipia. * Ais 49:6
48 Wuane leapi-kola, wandakali yame waka ateaini tupamane pii okone ale alu, wandakali wamba Goteto saka atapowa ateakale leane tupamane Akali Andane oko lo bilipi leainipia. Bilipi loto, epele wete wato, balana pii okone epene wete eya lo laiyu leainipia. 49 Akali Andane oko lo bilipi lalu, wandakali utupane yakama potopinjia okona yuu aŋako tupa pitakana puu toko loto, Akali Andane okona pii oko lo tawe yainipia.
50 Utupane-mane wuane peaini tekeko, Juta yamena akali kawane tupamane yakamana lotu lo pitiyaini wanda gene yene tupapi, tano okona akali kawane tupapi, utupane lamawuato, yakamato kenda-pene andane tupa Polo, Banapasa-la, okone-laponga maiki piyapa leainipia. Wuane leai-kola, wandakali utupane-mane kenda-pene andane tupa Polo, Banapasa-la, okone-laponga maiki puato, akali okonelapo yakamana tano okonena ata napeakale lo peyo wateainipia.
51 Peyo wateai-kola, koo tene yakamanga yane tupa andeakale loto, Polo Banapasa-la, okonelapo-mane kokoli mindi puato, liyambana kenenga kangalamu ateane tupa tanda lo tepa maiyu, liyamba Andiyoko tano oko tepa wato, Aikoniame tano okona peapilipia. * Mt 10:14; Ap 18:6 52 Liyamba Andiyoko tepa alu peapili tekeko, Oli Sipitisa oko Jisasa lo bilipi lene wandakali tupanga epo tumbi latane atea-kola, utupane-mane epelewa ateainipia.

*13:2: Ap 9:15-16

*13:3: Ap 6:6

*13:5: Ap 12:12; 15:39

*13:11: Ap 9:8

*13:13: Ap 15:38

*13:17: Ek 1:7; 6:6; 12:51

*13:18: Nam 14:34; Lo 1:31

*13:19: Lo 7:1; Jas 14:1

*13:20: Akal 2:16; 1Sa 3:20

*13:21: 1Sa 8:5,19; 10:20-24

*13:22: 1Sa 13:14; 16:12; Sam 89:20

*13:23: 2Sa 7:12-16

*13:24: Mt 3:1-4

*13:25: Jo 1:20,26-27

*13:28: Mt 27:22-23

*13:29: Mt 27:59-60

*13:31: Ap 1:2-3,8

*13:32-33: Sam 2:7

*13:34-35: Ais 55:3; Sam 16:10

*13:38-39: Lom 10:1-4

*13:40-41: Ip 1:5

*13:46: Ap 3:26; 18:6

*13:47: Ais 49:6

*13:51: Mt 10:14; Ap 18:6