24
Juta Yamena Akali Kawane Tupamane Polo Kosimi Leaini Oko
Matili ole yau pea-kola, pitisa akali kawane Anana-yasa oko bala Juta yame okona ando atene akali minditupa towa atu Sisaliya tano okona epeainipia. Akali utupane Lomo tane wandakali tupana loo tupana mana andene akali Tetulusa lene mindi towa atu epoto, Polo kosimi lape-pene tene tupa Lomo tane gapomane akali kawane Pilikisa oko lamai-yainipia.
2-3 Lamai-yaikola, gapomane akali kawane okomane Polo epeakale leaipia. Polo bala epea-angi, akali Tetulusa okonemane bala kosimi loyale atoto, wamba ini bulupane Lomo tane gapomane akali kawane oko lamawuato, wamba nanimana yuu tupa pitakana minditaka kambua kuai lo ya napea tekeko, akali andane Pilikisa nimbato kuai lo nembo toto, utupane pitaka mo tika piki pua atalene leaipia. Nimbato nanima moyo atee-kola, mali kambua nanima yanda aŋakopi mindi napene, kuai lo wete ataima. Tene okonena, nanima pitaka-mane mini epene palu atoto, nimba ando wayu wete pele leyama.
Pii utupane enene tekeko, nambato nimba minandi lolowane. Nimba kepa naene, nanima ondo wato, nanima Juta yamena pii ukupini mindi nambato nimba langukale-ko. Nimbato ale ola leyo. Nanimato akali oko andaima-kola, balato kenda-pene kambua mina ika lalane akali mindi pia. Nasatesa tane Jisasa oko lo bilipi lene yame ateyai okona akali kawane atoto, balato yuu yoo peya tupa pitakana Juta yame wandakali atalaini tupa pitaka mo yataka aya wato, yanda kambua mina ika lo atalane. * Ap 17:6
6-8 Balato nanimana lotu anda andane oko Gotena wenonga kalato atene gulaya oyale makande peane tekeko, nanimato bala minaima. [Bala minalu, nanima Juta yamena loo tupa wato minuto, bala kosimi laima lakae lo nembo tema tekeko, ami akali kawane Lisiasa okomane epoto, nanima minu pende lo apialu, Polo minia. Balato nanima languato, yakamato akali oko kosimi lamakale nembo teaindo, gapomane akali kawane ateyanga pulu, bala kosimi lalapape leane.] Tene okonena, nimba tane katulo akali oko tipa pule-kola, nanimato bala kosimi leyama tupana tene tupa bala tane nimba langulu-peya leaipia. * Ap 21:27-30
Tetulu-sato wuane lea-kola, Juta yame akali tupamane balana pii leane oko mo tai laya wato, pii utupane enene wete leainipia.
Poloto Juta Yamena Pii Yano Peyo Leane Oko
10 Juta yame wandakali tupamane wuane leai-kola, gapomane akali kawane Pilikisa okomane weno titi loto, Poloto pii laa leaipia. Pii laa lea-kola, Poloto Juta yamena pii leaini okone yano peyoto, wua leaipia: Nimbato mali kambua tupana Juta yame nanimana kote lalamane tupa tika pua lee-kola, nambato andeyawane. Tene okonena, namba mini epene paluto, utupanena pii tupa yano peyoto, nimba langukale.
11 Wamba nambato Gote lo lotu lolo pokale loto, Jutusaleme pewa. Okone angi tewa andipa giau loto, ole paiyasanga lapo angu pupia. Nimbato Jutusaleme wandakali minditupa tipa peendo, utupane-mane nimbana pii okone yano peyoto, Poloto pii enene leya lolai-kola, nimbato katulo ale olopele. 12 Lotu anda andane okona ende anda-pangosa namba akali mindikipi mindi towa pii yanda napewane. Dee, Juta yamena lotu anda tupana yandopi, tano okonena yuu waka mindina yandopi, nambato wandakali minditupa mo amunguli pua ata napewane teke. Tene okonena, Juta yame wandakali tupamane namba wuane pewanga anda napeai-ko.
13 Akali utupane-mane namba kosimi loyale pii leyai utupane enene leyama lo nimbanga katulo andawa nalolo-peyai. 14 Andawa nalolo-peyai tekeko, utupane-mane namba kosimi loto, Poloto Nasatesa tane Jisasa lo bilipi loto, balana yame ateya lalai okone enene pii lalai lo nambato nimba langeyo. Potopesa akali tupamane Gotena pii pepa peleaini tupapi, balana loo tupapi, utupane bilipi loto, nambato nanima Juta yamena yumbane tupana Gote oko lo lotu loto, Jisasa lo bilipi loto, balana yame ateyo.
15 Matili Goteto wandakali epene tika-pene tupapi, mana koo minu atalaini tupapi, utupane pitaka malinga ika laya olopeya nembo toto, Juta yame akali utupane-mane maliyo ateyai. Wuane pua teke, nambatopi, Goteto wuane pulupeya nembo toto, maliyo ateyo. * Jo 5:28-29 16 Goteto wuane pulupeya nemboto toto, Gotena wenongapi, wandakali tupana wenongapi, koo tene mindi nambanga nayakale loto, ole dindi lo nambato piape ayawa pua atalawane.
17 Wamba namba mali minditupa yuu waka tupana atalu, matili nambato Juta yame wandakali minditaka jia yene ateaini tupa moyokale nembo toto, Jutusaleme pewa. Pulu, nambato munipi minditaka wandakali utupane maiyu, minditaka Gote lo opa maipe-pene tupa maewa. 18-19 Maiyu, Gotena wenonga namba kalato ata napene atokale nembo toto, Juta yame wandakali nanimato mana wato minalamane tupa wato minewa. Mana utupane minu koyo piyu, namba Juta yamena lotu anda andane okona atewa-kola, Esia potopinjia okona atalaini Juta yame akali minditupa epoto, namba andeai. Andeai-kola, nambato wandakali kambua mo amunguli puapi, wandakali mindi towa pii yanda puapi, mindi napewa tekeko, utupane-mane epoto, namba miniai. Nambanga koo tene mindi yapia-yale, akali utupane-mane nimba wenonga epo atoto, namba kosimi lape-pene gulapia-yale. * Ap 21:12-29
20 Wuane jia yando, Juta yame akali ongane epo ateyai utupa-mane yakamana kanjole tupana wenonga namba wamba kosimi leai-angi, nambanga koo tene mindi andeaini yando, koo tene okopene mindi andema lo nimba langeakale. 21 Wamba akali utupane-mane namba kosimi leai-angi, namba utupanena tombenenga atoto, pii taimane loto, Goteto wandakali omene tupa malinga ika laya olopeya lo nambato bilipi lo ateyo. Tene okonena angu, akali utupane-mane yakama wenonga namba kosimi leyai lewa. * Ap 23:6-8
22 Poloto wuane lea-kola, akali Pilikisato Jisasana mana tupa wato minalaini wandakali tupana bilipi oko wayumane nembo teaipia. Nembo toto, balato akali Polo kosimi lolo epeaini utupane lamawuato, ami akali kawane Lisiasa epola-angi, nambato yakamana kote lo tika pukale leaipia. * Ap 23:26 23 Wuane lalu, balato ami yanda yene andete mindiki ando atalane akali mindi lamawuato, nimbato Polo wayumane andi nalene, mee palaka polane. Waiwa ando atape. Balana yame wandakali mindimane bala moyolo epola-angi, nimbato jia lolene leaipia.
Polo Bala Mali Lapo Andi Latane Ateane Oko
24-25 Ole minditupa pea-kola, Pilikisa balana wetene Juta yame wanda Dutusila lene oko towa atu mindisa atalu, epo peakaiyu loto, Polo epeakale leaipia. Epeakale lea-kola, Polo epoto, Kitisene wandakali tupamane yakama tane kuai lo ando atoto, mana epene tika-pene tupa wato minu atape-pene loto, Jisasa Kataisa lo bilipi lene mana okopene eya leaipia. Dee, Poloto pii mindi loto, matili Goteto wandakali tupa yapa lolo epolopeya lea-kola, Pilikisato pii okone ale wato, yuku yaepia. Yuku wato, balato Polo lamawuato, matili alu mindi, nambato nimba lapone ipu lokale tekeko, andipa nimba puu leaipia.
26 Pilikisato bala tinga lo tepa yakale loto, matili Poloto bala gitisimi loyale muni minditupa gulupeya nembo teaipia. Wuane nembo toto, ole kambuanga Pilikisato Polo epeakale laka puato, bala towa pii laka pua ateaipia. 27 Juta yame-mane bala towa epele yakale nembo toto, Pilikisato Polo bala mee katapusa ateakale lea-kola, mali lapo peaipia. Mali lapo pea-kola, akali Posiasa Pesatasa lene mindimane Pilikisana panda meaipia.

*24:5: Ap 17:6

*24:6-8: Ap 21:27-30

*24:15: Jo 5:28-29

*24:18-19: Ap 21:12-29

*24:21: Ap 23:6-8

*24:22: Ap 23:26