8
Pii nanimato leyama okona tene angini oko Jisasa bala nanimana pitisa akali kawane okonepene ateya nembo teyama. Bala ati kenga yuu epene okona poto, kiŋi pitiyane sia toko okona kii tikasa po peteane leyama. Ati kenga yuu epene wete okone Gotena lotu anda atalane. Wandakali kini-mane lotu anda okone napeaipia. Jia. Akali Andane oko bala tane-mane lotu anda okone peaipia. Andipa Jisasa bala lotu anda okonena pitisa akali kawane atoto, piape pua ateya. Yuu okona pitisa akali kawane atalaini tupa pitaka-mane opapi, petesene waka tupapi, utupane Gote mayaini. Tene okonena, Jisasa balapi pitisa akali kawane atoto, opapi, petesene waka tupapi, utupane Gote maipe-pene guleaipia.
4-5 Wamba Mosesato lotu anda mindi sele-mane puyale pea-kola, Goteto bala lamawuato, wamba nimba ati Sainai okona atee-angi, ati kenga lotu anda okopene mindi ateya lo, nambato nimba andawa lewa okoni leaipia. Andipa nimbato lotu anda sele-mane puyale pele okone ati kenga lotu anda ateya okonepene teke guleakale nayu pipe leaipia. Pitisa akali tupamane lotu anda Mosesato peane okona kolandaka loto, pitisa piape peaini oko mee pikisa mindi yoto, Jisasato pitisa piape pulupeya lo makande peainipia. Jisasa bala ati kenga lotu anda atalane okona kolandaka loto, pitisa piape piyane oko angini wete gulalane. Lipai yame pitisa akali tupamane mana Mosesato yata yane oko wato minuto, petesini mindipene-mindipene tupa Gote maiki peainipia. Tene okonena, Jisasa bala yuu okona mee atapia-yale, bala pitisa akali okonepene mindi ata napipia-yale tekeko, bala ati kenga peaipia. * Kol 2:16-17; Ip 9:23; Ek 25:40
Poto, balato pitisa piape piyane okomane Lipai yame tupamane pitisa piape piyaini okone sia minuto, piape kuai lo wete piyane. Wamba Goteto Isatale tane wandakali tupa towa pii mindi lo yata wato, potomisa pii minditupa leane tekeko, matili balato pii waka wenene mindi lo yata wato, potomisa pii epene wete minditupa lo yata yane okomane pii wamba ini bulupane lo yata yane okone sia mineaipia. Jisasa bala wandakali, Gote-la, utupanena tombenenga akali atoto, pii wenene Goteto lo yata yane okone lo tai laya yaepia. * Ip 7:22
Goteto pii wamba ini bulupane lo yata yane okomane piape kuai lo pea-yale, Goteto pii wenene waka mindi lo yata wakale nembo natea-yale. Lipai yame pitisa akali tupamane pii Goteto wamba ini bulupane lo yane oko wato minuto, balana piape oko pua ateai-kola teke, wandakali tupana koo tupa mee yapowa ya-kola, Goteto wua leaipia: Akali Andane nambato pii leyo oko ale alapape. Matili oto mindi epola-angi, nambato Isatale tanepi, Juta yamepi, utupane towa pii wenene waka mindi lo yata wakale leaipia. * Jet 31:31-34
Wamba Isatale tane wandakali utupane Isipi yuu oko tepa alu peai-kola, nambato utupane kii minu awua pewa. Poto, nambato pii mindi wandakali utupane towa lo yata ewane tekeko, wandakali utupane-mane nambana pii okone wato mina napeai-kola, nambato utupane masia maewane. Tene okonena, nambato pii wenene lo yata wakale okone wamba yakamana yumbane tupa towa pii lo yata ewane okonepene jia. Akali Andane nambato wuane leyo, leaipia.
10 Oto utupane koyo pula-kola, matili nambato Isatale tane tupa towa pii wenene waka mindi lo yata wato, wua lokale: Nambato nambana loo tupa wandakali utupanena nembo-tenenga yata alu, utupanena yamapanenga pepa peyo yata alu pukale. Wuane piyu, namba wandakali utupanena Gote atolowa-kola, wandakali utupane nambana yame atolopeyai.
11-12 Nambato utupane ondo wato, utupanena koo pulaini tupa apia-maiyu, wandakali utupane-mane wamba koo peaini tupa nambato nembo tolo-peke na-lokale. Nambato wandakali utupane moyo wuane puluwa-kola, wandakali gene yenepi, nayenepi, utupane pitaka-mane namba Gote okopene ateya lo wayumane andolopeyai. Utupane-mane okone andolai-kola teke, wandakali mindimane balana amenepi, yangonepi, utupane mana lamawuato, nimbato Akali Andane oko lo nembo tape nalolo-peya. Jia. Wamba Goteto wuane leaipia. 13 Goteto pii wenene mindi lo yata wakale leane okonemane pii wamba ini bulupane lo yata yane okone wambane guleya lo andawa leaipia. Wuaneko, minditaka mindi wambane gulalu, koyo piyane pua, pii balato wamba lo yata yane okone koyo peae-ya lo andeyama.

*8:4-5: Kol 2:16-17; Ip 9:23; Ek 25:40

*8:6: Ip 7:22

*8:8: Jet 31:31-34