9
Kataisa Bala Gote, Wandakali-la, Tombenenga Akali Ateya Leane Oko
Goteto pii wamba ini bulupane lo yata yane okonemane lotu lolane mana minditupa yata alu, yakamato wua puato, yuu okona lotu anda mindi piyapape leaipia. * Ek 26:1-30; 25:23-40 Lotu anda sele-mane pene okonena lumu bulupane okona lamu, tepolo toko-la, okonelapo ya-kola, Gotena betesa tepolo toko okonena yalaepia. Lotu anda lumu bulupane okonena gene oko Gotena lumu epene lalainipia. Lumu epene okonena masianesa tole lapalapa andane mindi yukatane atalaepia. Lapalapa okonemane tombo peyatane eya-kola, lapalapa okonena masianesa tole lumu mindi yalane okonena gene oko Gotena lumu epene wetete lalainipia. * Ek 26:31-33
Tua tunduma peakale lo minditaka yangalaini alata toko okola, Gotena mawua pii ana laponga peyatane palene bokisa okola, okone-lapona kenganga golo-mane waa-pene okonelapo lumu epene wetete okonena yalaepia. Wamba Goteto balana loo paiyasa tupa ana lapona pepa peyoto, yata yaepia. Gotena loo paiyasa peyatane atene ana okonelapo bokisa mindina pali-pata yalaepia. Tomo gene mana lene oko sisopene golo-mane waa-pene okona pali-pata okola, Etonena kalango poka lo ateane okola, okonelapo bokisa okonena pali-pata yalae tekepia. * Ek 16:33; 25:10-16; 30:1-6; Nam 17:8-11; Lo 10:3-5
Bokisa okonena tokonga Gotena tii-pene oko towa makande pua enjole lapo waa pitane atalaepia. Goteto wandakali tupa ondo wato, utupanena koo tupa apeakale loto, pitisa akali kawane okomane bokisa okonena tokonga tundupa tupa gae lalaepia. Andipa nambato okonetaka tupana tene wee lo pii kambua lolane tene andane mindi ata napeya-ko. Nambato okonetaka tupana pii kambua laa napukale. * Ek 25:18-22
Minditaka utupane pitaka wuane pua mandeke pitane atea-kola, ole dindi lo pitisa akali tupamane lotu anda sele-mane pene lumu bulupane okona kolandaka loto, yakamana piape pulane tupa piyainipia. * Nam 18:2-6 Pitisa akali kawane oko bala angu mali dindi lo alu mindiki angu tundupa mo awua lumu lapone okona kolandaka lalaepia. Kolandaka loto, bala tanenga koo yolane tupa Goteto apeakale loto, balato bulumako maipa mindina tundupa tupa Gote lo opa mayaepia. Opa okone maiyu, wandakali waka tupamane koo peyama nembo natene piyaini tupa Goteto apeakale loto, balato yia meme mindina tundupa tupa Gote lo opa mayaepia. * Pit 16:2-34
Pitisa akali kawane oko bala angu Gotena lumu epene wetete okone kolandaka loto, opa utupane maiyane lo nanimato andeyama-kola, Oli Sipitisa okomane mana mindi nanima andawa leya. Lotu anda sele-mane pene okonena lumu bulupane oko mee pitane atea-angi, Gotena lumu lapone epene wetete okonena kolandaka lolane asini oko panakame ya napeane lo andawa leaipia.
Okone pii kokoli mindi guleya. Lotu anda okonena pitisa akali tupamane Gote lo petesini maiyaini tupapi, opa maiyaini tupapi, okonetaka tupamane wandakali Gote lo lotu lalaini tupana nembo-tene oko katulo mo kuai loto, epene wete gulaya na-alane. * Ip 10:1-2 10 Enene, wamba Goteto mana minditupa yata wato, tomopi, ipapi, minditupa nolaini lalu, minditaka wua pua wasa-wasa peyalapape leane tekeko, wandakali-mane mana utupane wato minama pulu, Goteto mana wenene waka mindi yata olopeya okonena angu giau leakale loto, balato mana utupane yata yaepia.
11-12 Wuane tekeko, Kataisa bala epoto, mana epene Goteto mina ika leane tupana pitisa akali kawane ateaipia. Balato pitisa piape okone pua atoto, yia meme tupana tundupapi, bulumako andopane tupana tundupapi, okonetaka mindimane nanima kambo molo-peke naleaipia. Jia. Bala Gotena lumu epene wetete ati kenga ateya okona kolandaka loto, bala tanena tundupa epene okomane nanima kambo molo-peke loto, nanima tinga lo meane. Tene okonena, nanima tinga lo mene atapowa atolo-peyama. Jisasato nanima tinga lo mialu, ati kenga lotu anda ateya okonena alu mindiki angu kolandaka leaipia. Lotu anda okone wandakali kii-mane pene yuu okona tawe mindi jia. Lotu anda ati kenga ateya okonemane lotu anda sele-mane peaini okone sia minene epene wete mindi ateya.
13 Wamba Gotena wandakali mindi bala Gotena wenonga kalato atene atea yando, pitisa akali tupamane bulumako angini mindi itanga yango tosia teaipia. Tosia toto, pete gulaya alu, utupane-mane pete okone moto, kalato atene wandakali atolane okonenga tau lo peyaka peainipia. Wuane piyu, utupane-mane meme tupana tundupapi, bulumako maipa tupana tundupapi, okonetaka tupa moto, kalato atene ateane wandakali okonenga tandu peyaka peainipia. Wuane peyai-kola, Gotena wenonga wandakali utupane kalato na-atene epene wete kilini lene gulalaepia. * Pit 16:15-16; Ip 10:3-4; Nam 19:9,17-19
14 Memepi, bulumakaopi, utupanena tundupa tupamane wuane piyaini tekeko, Kataisana tundupa okomane utupane sia mineaipia. Balanga koo mindikipi mindi nayene atea-kola, Oli Sipitisa atapowa atalane okomane bala mo tai laya ya-kola, Kataisa bala tane Gote lo opa mayaepia. Nanimato Gote saka atapowa atalane okona piape pimai-yapale loto, Kataisana tundupa okonemane nanimana ini anda-pangosa koo yalane tupa apialane. * 1Pi 1:18-19
15 Wamba yuunga wandakali pitaka-mane pii Goteto bulupane lo yata yane okonena pangosa atoto, koo pua ateainipia. Koo pua ateai-kola, Goteto utupane ee lo moto, potomisa pii mindi wandakali utupane lamawuato, yakama katulo saka atapowa atolopeyai leaipia. Goteto wuane lea-kola, Kataisato wandakali utupane kambo molo-peke lalu, koo utupane-mane piyaini tupa apoyale bala omeaipia. Wandakali utupane saka atapowa ateakale nembo toto, Kataisa bala wandakali, Gote-la tombenga akali oko atoto, pii wenene Goteto lo yata yane oko mo tai layawa atalane.
16-17 Akali mindi bala omoyale ato, balana yame tupa lamawuato, namba omolowa-angi, yakamato nambana minditaka eya tupa wua pua tale puato, paluni mialapape lalane. Balato wuane lalane tekeko, akali okone bala oma napene saka ateya-kola, wandakali-mane balana minditaka yalane tupa katulo paluni mia na-piyaini. Matili akali okone omeya-kola, balana pii wamba lolane okone angini gulalane. Wuane peya-kola, akali okone bala omeya lo andoto, balana yame tupamane balana minditaka yalane tupa katulo paluni mialaini.
18 Wamba Mosesato yia bulumakaopi, memepi, okonetaka tupa peyoto, utupanena tundupa tupamane pii Goteto wamba ini bulupane lo yata yane oko minu tai laya yaepia.
19-20 Wuane puyale atoto, balato pii Goteto wamba ini bulupane lo yata yane tupa pitaka wandakali pitakanga lamai-yaepia. Balato utupane lamawuato, yakamato pii Goteto lo yata yane oko wato minu atalapale nembo toto, balato bulumakaopi, memepi, utupanena tundupa okomane balana pii okone minu tai laya eya leaipia. Wuane lalu, Mosesato bulumako andopane tupana tundupapi, meme tupana tundupapi, okonelapo ipa towa mina mindiki lalu, balato sipisipi itini tundupa-pene mindi moto, isopo kembone mindina puta puato, tundupa peteane okonena aindaka leaipia. Aindaka loto, tundupa okonena tanda pua moto, Gotena pii layene buku okonapi, wandakalipi, utupanenga tundupa oko tandu peyaka peaipia. * Ek 24:6-8
21 Wuane pua teke, Mosesato tundupa okone moto, lotu anda sele-mane pene okongapi, lotu anda okona piape piyaini minditaka yatawa ateaini tupanapi, utupane pitakanga tundupa okonemane tandu peyaka peaipia. * Pit 8:15,19 22 Mana Goteto wamba yata yane okomane pii mindi loto, tundupa-mane angu minditaka pitaka taka Gotena wenonga mo kuai laya alane leaipia. Tene okonena, tundupa-mane wandakali mindina koo tupa apia-mai napeaindo, Goteto wandakali okone balana koo tupa apia-mai napiyane. * Pit 17:11
23 Lotu anda sele-mane pene ateane okonena minditaka yane tupa ati kenga minditaka yalane tupa towa makande pene mee pikisa yaepia. Minditaka utupane pitaka tundupa-mane mo kuai lape-pene guleane tekeko, opa mindi-pene epene wete mindimane minditaka angini ati kenga yalane tupa mo kuai wete lape-pene guleaipia. * Ip 8:4-5; 10:1-2
24 Lotu anda angini ati kenga ateya oko bala okonepene ateya lo Mosesato wandakali tupa mana lamaiya-kola, yuu okona wandakali tupamane yakamana kini-mane lotu anda okone peainipia. Jisasa bala lotu anda okonena lumu epene wete okona kolandaka naleaipia. Jia. Bala Gotena wenonga atoto, nanima moyokale nembo toto, ati kenga lotu anda ateya okonena kolandaka loto, pitisa piape pua ateya.
25 Mali dindi lo pitisa akali kawane okomane yia memepi, bulumakaopi, utupanena tundupa tupa mo awua poto, lotu anda sele-mane pene okona lumu epene wete okona kolandaka loto, Gote lo opa maiki piyaepia. Pitisa akali kawane okomane wuane piyane tekeko, Jisasa balato mali dindi lo wuane napeaipia. Alu mindiki angu Jisasa bala tane Gote opa mauwakale nembo toto, ati kenga yuu epene okona kolandaka leaipia.
26 Ole kambuanga Jisasa bala tane Gote opa maiya-yale, wamba Goteto yuu ati-la yakale leane gii okonena ato, ipapo wato andipa giau loto, bala ole kambuanga tandaka no atapia-yale. Balato wuane pipia-yale tekeko, yuu gii oko koyo puyale pea-kola, wandakali tupana koo tupa apoyale, alu mindiki angu Jisasa bala tane Gote opa mauyale, bala ati kenga atala yuunga epeaipia. * Ip 10:10
27 Wandakali pitaka alu mindiki angu omalaini. Matili Goteto wandakali utupane pitaka yapa lo tale pulupeya. 28 Wuane pua teke, Kataisato wandakali kambua tupana koo tupa apoyale, alu mindiki angu bala tane Gote opa mawuato, omeaipia. Matili bala lapone peke lola-angi, balato wandakali tupana koo tupa apoyale naepolo-peya. Jia. Bala epolopeya lo maliyo atolaini wandakali tupa molo-peke lolo epolopeya.

*9:1: Ek 26:1-30; 25:23-40

*9:3: Ek 26:31-33

*9:4: Ek 16:33; 25:10-16; 30:1-6; Nam 17:8-11; Lo 10:3-5

*9:5: Ek 25:18-22

*9:6: Nam 18:2-6

*9:7: Pit 16:2-34

*9:9: Ip 10:1-2

*9:13: Pit 16:15-16; Ip 10:3-4; Nam 19:9,17-19

*9:14: 1Pi 1:18-19

*9:19-20: Ek 24:6-8

*9:21: Pit 8:15,19

*9:22: Pit 17:11

*9:23: Ip 8:4-5; 10:1-2

*9:26: Ip 10:10