4
Sataneto Jisasa Minu Mandeke Peane Oko
Matiyu 4:1-11; Maki 1:12-13
Oli Sipitisa oko Jisasanga epo tumbi lea-kola, bala ipa Jotane oko tepa alu, peke leaipia. Peke lea-kola, Oli Sipitisa okomane bala atu aiyu, wandakali napalene yuu mindina peaipia. 2-3 Poto, ole paiyasa tukumindi Oli Sipitisa oko bala towa atu epoko pua atea-kola, Jisasa bala ulia nanene atoto, nono wetete yaepia. Ulia nono wetete ya-kola, Sataneto bala minu mandeke puato, nimba Gote iwanane ateendo, ana oo eya oko betesa guleakale laa leaipia. Wuane lea-kola, Jisasato balana pii okone yano peyoto, tomo-mane angu wandakali mindi saka ateakale lo ataya na-alane lo pepa pelene eya leaipia. * Lo 8:3
Wuane lea-kola, Sataneto Jisasa atu aiyu ati andane iyu kenga wete mindina poto, okone angi teke yuu andane yane tupa pitaka balanga andawa leaipia. Andawa loto, balato Jisasa lamawuato, wamba Goteto yuu eya tupa pitaka namba giyu atoto, nimbato yuu utupa wandakali mindi mauwakale nembo tole pua maipe leane-ko. Andipa nimbato namba lo lotu leendo, nambato yuu eya utupane pitaka nimba gukale. Guluwa-kola, yuu utupa nimbana yola-kola, nimbato utupane ando atolopele leaipia. Wuane lea-kola, Jisasato balana pii okone yano peyoto, nimbato nimbana Akali Andane Gote oko angu lotu lo atoto, balana piape pimawua atape lo, pepa pelene eya leaipia. * Lo 6:13-14
9-11 Jisasato wuane lea-kola, Sataneto bala atu aiyu Jutusaleme poto, lotu anda andane okona kenga wete ate leaipia. Ate lalu, balato Jisasa lamawuato, Gotena pii pepa pelene eya mindimane loto, ana-mane nimbana kee nolane nembo toto, Goteto balana enjole tupa lamawuato, yakama kii wanga latawa atalapa lolopeya layene eya-ko. Enene, nimba Gotena Iwanane ateendo, anda kenga wete okona atoto, peaka nena laa leaipia. * Sam 91:11-12 12 Wuane lea-kola, Jisasato Satanena pii okone yano peyoto, nimbato nimbana Akali Andane Gote oko minu mandeke napipe layene eya leaipia. * Lo 6:16; 1Ko 10:6-10 13 Wuane lea-kola, Sataneto Jisasa minu mandeke pikoyo piyu, bala tepa alu poto, alu mindi bala lapone mandeke pukale lo maliyo ateaipia. * Ip 2:18; 4:15
Jisasato Gotena Piape Bulupane Tewa Peane Oko
Matiyu 4:12-17; Maki 1:14-15
14-15 Oli Sipitisa okomane Jisasa minu tai laya ya-kola, bala Galili disitiki okona peke loto, Juta yamena lotu anda tupana poto, pii mana lamawua ateaipia. Pii mana lamawua atea-kola, balana pii ale yaini wandakali tupa pitaka-mane balana gene oko laiyu loto, Jisasato wua lapia leai-kola, Galili disitiki okona wandakali ateaini tupa pitaka-mane ale yainipia.
Nasatesa Tane Wandakali Tupamane Jisasa Masia Mayaini Oko
Matiyu 13:53-58; Maki 6:1-6
16 Matili Jisasa bala yuu okone tepa alu, Nasatesa peke leaipia. Wamba Jisasa bala aŋakonga tano okonena atoto, anda yaepia. Sambasa dindi lo bala Juta yamena lotu anda okona palane pua poto, alu mindi balato Gotena pii mindi dii loyale ika leaipia. 17 Ika lea-kola, lotu anda ando atalane akali okomane potopesa akali Aisayato pepa peleane buku yane oko bala mo mayaepia. Maya-kola, Jisasato buku okone opimi loto, pii mindi ayia pua andoto, wandakali tupamane ale yakale dii loto, wua leaipia: * Ais 61:1-2
18-19 Wamba Akali Andane Gote okomane namba languato, Akali Andane okomane balana wandakali tupa moyokale nembo toto, oto mindi wamba yata yane oko andipa epeya loto, nimbato wandakali tupa pitaka lamalu puu leaipia. Nimbato nambana pii layene epene oko wandakali tipia tupa lamawua atape. Nimbato wandakali lee koo tupa lamawuato, Goteto yakamana lee epene talapa leya lape. Nimbato wandakali andi latane paleyai tupa lamawuato, Goteto yakama tinga lo molo-peke leya loto, wandakali utupane tinga lo molo-peke lape. Goteto wuane lape lea-kola, balana Sipitisa oko nambanga eya.
20 Jisasato pii okone dii loto, buku okone leka wato, ando atalane akali okonga malu-peke leaipia. Malu-peke lalu, balato pii dii leane okona dini tupa lamauwakale lo petea-kola, lotu anda okona wandakali peteaini tupa pitaka-mane bala angu andatawa peteaini-pia. 21 Andatawa peteai-kola, balato utupane lamawuato, Gotena pii layene, nambato dii lalo oko andipa enene guleya lalu, pii okonena tene oko utupane lamai-yaepia. 22 Pii okonena tene oko kuai lo lamaiya-kola, wandakali peteaini tupamane moko andane loto, balana gene oko laiyu leaini tekeko, akali mindimane loto, akali oko bala Josepe iwanane piako. Balato pii epene utupa anu pua leyape leaipia. * Lk 3:23-38; Jo 6:42
23 Wuane lea-kola, Jisasato utupane lamawuato, matili yakamato namba ando pii kokoli mindi lolopeyai leaipia. Kokoli okone loto, yakamato nimba dokosa atalene piako lolopeyai. Nimba tanena siki oko mo atu yaa. Wamba nimba Kapaneame tano okona atoto, piape andane peene tupa nanimato ale aima. Andipa nimbana yuu tene okona atele-angi, nimbato piape andane peene utupane lapone pulu-peke laa lolopeyai. 24 Nambato pii enene mindi yakama langeyo. Potopesa akali mindimane balana yuu tene okona atoto, Gotena pii lamaiya-kola, wandakali utupane-mane balana pii ale wato, akali oko bala potopisa akali ya lo anda na-piyaini. * Jo 4:43-44
25-26 Wamba potopesa akali Ilainjato Isatale yuu okona piape pua ateane-angi, mali teponga ana wataka kingi naepene, panyu angu pea-kola, ulia nono andane mindi yaepia. Okone angi, Isatale yuu okona wanda yalo kambua peteaini tekeko, wanda yalo utupanena mindi peteanga Goteto Ilainja bala peakale naleaipia. Jia. Wanda yalo mindi Saitone yuu okona tano aŋako Satepata lene okona petea-kola, Goteto Ilainja bala wanda yalo okone peteanga peakale leane lo nambato yakama enene langeyo. * 1Ki 17:1,7,8-16 27 Wuane pua teke, potopesa akali Ilaisato piape pua ateane-angi, Isatale tane wandakali tapa-pene kambua ateaini tekeko, Goteto Isatale tane wandakali tapa-pene utupanena mindi mo kuai nalene kondoto, Sitiya tane akali tapa-pene gene Nemane lene oko angu mo kuai leane leaipia. * 2Ki 5:1-14
28 Jisasato wuane lea-kola, lotu anda okona wandakali peteaini tupa pitaka-mane balana pii leane tupa ale wato, bala towa yataka andane wete yainipia. 29-30 Yataka wete wato, wandakali utupane-mane ika loto, Jisasa nimba Nasatesa tano okona ata napene puu lo wata takita leainipia. Tano oko yuu wangiane mindina ya-kola, wandakali utupane-mane Jisasa ati okonena minu pende lamakale nembo toto, bala atu aiyu peaini tekeko, bala utupanena tombenenga langatete piyu peaipia.
Jisasato Sipitisa Koo Mindi Peyo Wateane Oko
Maki 1:21-28
31 Okone angi, Jisasa bala Galili disitiki tano Kapaneame okona puu nena leaipia. Sambasa-angi, balato Juta yamena lotu anda okona kolandaka loto, Gotena pii mana tupa lamawua ateaipia. 32 Wamba Goteto bala lamawuato, nimbato nambana pii mana lamawua atape leane pua teke, balato mana kuai lo lamawua atea-kola, wandakali tupamane moko wete loto, nembo kambua teainipia. * Mt 7:28-29
33-34 Okone angi, akali sipitisa koo atene mindi lotu anda okonena peteane okomane pii taimane wete loto, ae, Nasatesa tane Jisasa nimba Gotena akali epene tika-pene wete atelenga nambato andeyawane leaipia. Nimbato nanimanga anu puyale epelepe. Nimbato nanima minu koyolo epelepe leaipia. 35 Wuane lea-kola, Jisasato bala laiya loto, nimbato pii nalene, akali oko tepa alu puu leaipia. Wuane lea-kola, sipitisa koo okomane akali okone minu koya napene, mee mo patawa yatalu, bala tepa alu, peaipia.
36 Pea-kola, wandakali tupa pitaka-mane moko wete loto, yakama teke-teke pii lalawa puato, Jisasa bala akali tai mindi atoto, sipitisa koo tupa pulupa leya-kola, palaini yako. Anu pua, balato wuane piyape leainipia. 37 Wuane loto, utupane-mane Kapaneame tano okona mandaka-yale yuu yane tupa pitakana poto, pii okone lo tawe yainipia.
Jisasato Wandakali Kambua Mo Atu Yane Oko
Matiyu 8:14-17; Maki 1:29-34
38 Jisasa bala Juta yamena lotu anda oko tepa alu, Saimone andaka peaipia. Saimonena wanda imane oko siki omoto, umbaini toto andane wete pea-kola, wandakali tupamane Jisasa tipa puato, nimbato wanda oko moyolape leainipia. 39 Wuane leai-kola, Jisasato wanda okone mandaka poto, balana umbaini toto andane peane oko laiya lea-kola, umbaini toto andane peane okone atu yaepia. Atu ya-kola, okone angi teke wanda okone bala ika loto, utupanena tomo yanga mayaepia.
40 Ole lene nai andaka poyale pea-kola, wandakali minditupa-mane yakamana yangone siki waka-waka pelene tupa Jisasa bala ateanga atu aiyu epeainipia. Wandakali siki pelene tupa mindiki-mindiki lo Jisasa ateanga atu aiyu epeai-kola, balato balana kini utupanenga yata wato, utupane mo atu yaka peaipia. 41 Wandakali kambua tupanga sipitisa koo ateaini tupamane Jisasa bala Mesaya oko ateya lo andeai-kola, Jisasato sipitisa koo utupane peyo wateapia. Wato pelea-kola, utupane-mane wandakali utupane tepa wato, pii taimane loto, nimba Gotena iwanane atele leainipia. Wuane leai-kola, utupane-mane bala Mesaya oko ateya lo lapana olaini nembo toto, Jisasato sipitisa koo utupane laiya loto, yakamato pii kondalapa leaipia. * Mt 8:29; Mk 3:11-12
Jisasato Tano Minditupana Piape Pua Mangeane Oko
Maki 1:35-39
42 Upa pitane nai peakata ya-kola, Jisasa bala Kapaneame tano oko tepa alu, wandakali ata napene yuu mindina pea-kola, wandakali minditupa-mane bala ayia pua andoto, bala ateanga peainipia. Poto, Jisasato utupane tepa alu, yuu waka mindina polane loto, utupane-mane bala minandi leainipia. 43 Minandi leai-kola, Jisasato utupane lamawuato, Goteto namba languato, nimba tano waka tupana poto, Goteto pitaka taka ando atalane oko wandakali tupa lamaipe lo namba langea-kola, nambato tano waka tupana poto, Gotena pii oko lamauwakale leaipia. 44 Wuane lalu, Jisasa bala Jutiya disitiki okona poto, Juta yamena lotu anda waka-waka tupana kolandaka laka puato, Gotena pii lamaiki peaipia. * Mt 4:23

*4:4: Lo 8:3

*4:8: Lo 6:13-14

*4:9-11: Sam 91:11-12

*4:12: Lo 6:16; 1Ko 10:6-10

*4:13: Ip 2:18; 4:15

*4:17: Ais 61:1-2

*4:22: Lk 3:23-38; Jo 6:42

*4:24: Jo 4:43-44

*4:25-26: 1Ki 17:1,7,8-16

*4:27: 2Ki 5:1-14

*4:32: Mt 7:28-29

*4:41: Mt 8:29; Mk 3:11-12

*4:44: Mt 4:23