3
Sambasa Angi Jisasato Akali Kii Koo Mindi Mo Atu Yane Oko
Matiyu 12:9-14; Luku 6:6-11
Alu mindi Jisasa bala Juta yamena lotu anda mindina kolandaka lea-kola, akali kii koo mindi peteaipia. Petea-kola, akali minditupa-mane Jisasa kosimi lamakale nembo toto, Sambasa angi balato akali okone mo atu eyape lo andatawa peteaini-pia. Andatawa peteai-kola, Jisasato akali kii koo oko lamawuato, nimba wandakali peteyai utupana wenonga ika lo ata leaipia.
Ika lo atea-kola, Jisasato wandakali tupa tipa puato, Gotena loo okomane aki leyape leaipia. Sambasa angi mana epene tupa minalapape leyape. Pee, Sambasa angi, mana koo tupa minalapape leyape. Sambasa angi yakamato wandakali tupa molo-peke lalapape leyape. Pee, Sambasa angi wandakali tupa peyo ome lalapape leyape leaipia. Jisasato wuane leane tekeko, wandakali utupane-mane balana pii utupane yano napeleaini-pia. * Lk 14:3
Utupane-mane akali okone ondo naene atoto, balana pii okone yano napeleai-kola, Jisasa bala mini kenda yaepia. Balato utupane towa yataka wato, lee-mane anda peyoto, akali kii koo okone lamawuato, nimbana kini yo laa leaipia. Akali okomane balana kini yo lea-kola, atu yaepia. Sambasa angi Jisasato akali okonena kini mo atu ya-kola, Patasai tupamane takita poto, okone angi teke kiŋi Etotena yame akali tupa towa pii lalawa puato, nanimato anu puato, bala peyo ome lamakalepe leainipia. * Mt 22:15-16
Wandakali Kambua Wete Jisasa Watama Peaini Oko
Luku 6:17-19
Jisasa balana disaipolo tupa towa yuu okone tepa alu, ipa angini okona matenenga peai-kola, Galili disitiki okona tane wandakali kambua longo waka-mane bala watama peainipia. Okone angi, wandakali minditupa-mane pii lo tawe yoto, Jisasato siki pelene wandakali kambua mo atu yalane leai-kola, Jutiya tanepi, Jutusaleme tanepi, Itumia tanepi, ipa Jotane amo-yangi tanepi, Taya tanepi, Saitone tanepi, yuu utupane pitakana tane wandakali kambua tupamane ale wato, bala ateanga epeainipia.
9-10 Wamba Jisasato wandakali kambua mo atu yane oko nembo toto, wandakali siki pelene tupamane bala wata oyale ato pitu-pitu peainipia. Wandakali kambua-mane mandaka gulo epeai-kola, balato balana disaipolo tupa lamawuato, wandakali utupane-mane namba ango oyale peyai-ko. Namba sipi mindina peakaiyu loto atokalenga, sipi mindi namba ateyonga mandaka epoto, mali yo yakalenga, epeakale lalapa leaipia. * Mt 14:36 11 Sipitisa koo tupamane Jisasa andoto, tombawua lo yoto, pii taimane loto, nimba Gote iwanane oko atele laka peainipia. * Lk 4:41 12 Wuane laka peai-kola, Jisasato utupane laiya loto, pii keato mindi utupane lamawuato, namba Gotena Iwanane ateya lo yakamato lapana olaini leaipia. * Mk 1:34
Aposolo Akali Alesa Tupa
Matiyu 10:1-4; Luku 6:12-16
13 Akali minditupa balana disaipolo ateakale nembo toto, Jisasa bala yuu wangiane mindina iyu poto, utupane ipulupa lea-kola, utupane-mane bala ateanga epeainipia.
14-15 Alesa akali tupa bala towa atu atoto, sipitisa koo tupa peyo watolane tai-lene oko moto, Gotena pii layene oko wandakali tupa lamaulu peakale lokale nembo toto, balato utupane yapa lo meaipia. 16 Alesa akali utupane yapa lo mialu, balato akali Saimone lene oko gene mindi Pita leaipia. * Jo 1:42 17 Balato Sepiti iwanane Jemesa, bala amene Jone-la, okone-lapona gene mindi Bonengesa leaipia. Gene okonena tene oko, ati kulu lalane pua, akali okonelapo-mane kapoyale yataka alapele. * Lk 9:54 18-19 Endutupi, Pilipipi, Batolo-miyupi, Matiyupi, Tomasapi, Tatiyusapi, Alipusa iwanane Jemesapi, Lomo gapomane oko towa yanda piyaini Selote yame akali Saimone okopi, Jutasa gene mindi Isaka-tiyote lene matili Jisasa ene peteane okopi, akali alesa utupane pitaka Jisasato balana disaipolo ateakale leaipia.
Belesa-pulu, Jisasa-la, Okonelapo
Matiyu 12:24-32; Luku 11:14-23; 12:8-10
20 Jisasa bala anda mindina pea-kola, pai pua teke, wandakali kambua epo amunguli peai-kola, balapi, balana disaipolo tupapi, utupane-mane tomo nolane oto mindi nayaepia. 21 Bala tomo nanene, piape angu pua ateya-kola, balana yame tupamane ale wato, bala keewa atalua loto, bala lamolo peainipia. 22 Okone angi, loo tupana mana andene akali minditupa Jutusaleme atala epoto, pii mindi loto, sipitisa koo yame tupa ando atalane akali kawane Belesa-pulu bala Jisasanga ateya. Balato Jisasa minu tai laya eya-kola, Jisasato sipitisa koo waka tupa peyo wata alane leainipia. * Mt 9:34; 10:24-25
23 Wuane leai-kola, Jisasato akali utupane ipulupa loto, pii kokoli minditupa utupane lamawuato, Sataneto anu pua, bala tane katulo peyo watolo-peyape leaipia. 24 Kanjiti mindina tane wandakali tupa yapu lo lapo puato, yakama teke-teke yanda peaindo, kanjiti okone katulo tai ata napulu-peya. 25 Wandakali yame anda mindikina paliyaini tupa yapu lo lapo puato, yakama teke-teke yanda peaindo, yame okonelapo katulo tai ata napulu-peya.
26 Dee, Satane yame oko yapu lo lapo puato, yakama teke-teke yanda peapindo, balana yame okone tai ata napene, koyo pulupeya. 27 Wandakali mindikipi mindimane katulo akali tai mindina andaka kolandaka loto, akali okonena pinju tupa mee tikayo moto, awua napolo-peya. Wuane tekeko, balato akali tai okone wamba ini andi lata yando, balato katulo minditaka akali okonena andaka yolane tupa mee tikayo moto, awua polopeya. Wuane pua teke, nambato akali tai Satane oko sia minuto, wandakali balato andi lalane tupa tita lo mialawane.
28 Nambato pii enene mindi yakama langeyo. Wandakali mindimane Ayiane Gote ando lamba leandopi, mana koo waka mindi mineandopi, Goteto balana mana koo utupane pitaka apia-maulupeya. 29 Wuane tekeko, wandakali mindimane Oli Sipitisa oko lamba leando, andipapi, matilipi, Goteto balana koo okone apia-mai napulu-peya. Jia. Balana koo okone balanga yapowa yolopeya. 30 Oli Sipitisa oko Jisasanga atea-kola teke, loo tupana mana andene akali tupamane akali koo yame tupa ando atalane akali kawane Belesa-pulu bala Jisasanga ateya loto, Oli Sipitisa oko lamba leyai nembo toto, Jisasato pii okone leaipia.
Jisasana Yame Enene Oko
Matiyu 12:46-50; Luku 8:19-21
31 Jisasana angini amene ima takita epo atoto, bala epeakale lamaiyapa leainipia. * Mk 6:2-3; Jo 2:12; Ap 1:14 32 Wuane leai-kola, wandakali kambua Jisasa ateanga pitu mapu peaini tupana mindimane bala lamawuato, nimbana angini, amene, imalini ima, utupane takita epo atoto, nimba ipu leyai leaipia. 33 Wuane lea-kola, balato lapeke loto, nambana angini, amene ima, utupane apipe leaipia. 34-35 Wuane lalu, balato wandakali bala pitu mapu peaini tupa andamo-nena puato, Gotena nembo-tene oko wato minalaini wandakali yakama nambana angini, amene, imalini ima oo peteyai utupa andalapa leaipia.

*3:4: Lk 14:3

*3:6: Mt 22:15-16

*3:9-10: Mt 14:36

*3:11: Lk 4:41

*3:12: Mk 1:34

*3:16: Jo 1:42

*3:17: Lk 9:54

*3:22: Mt 9:34; 10:24-25

*3:31: Mk 6:2-3; Jo 2:12; Ap 1:14