18
Wanda Yalo-la, Jasa Koo-la, Okolapona Pii Kokoli Oko
Balana disaipolo tupamane kepa naene, ole dindi lo pote leakale nembo toto, Jisasato pii kokoli mindi utupane lamai-yaepia. * Kol 4:2-4; 1Tes 5:17 Pii kokoli okone utupane lamawuato, balato jasa mindi tano mindina ateane leaipia. Jasa okonemane wandakali yangone tupa moyokale lopi, Gote yuku amawuapi, napiyane akali mindi ateaipia. Ole kambuanga tano okonena wanda yalo mindi akali jasa okone ateanga puku puato, bala lamawuato, wandakali mindimane kenda-pene mindi namba geya-ko. Nimbato namba moyo, kenda-pene okone lo tika pingula laka peaipia.
Wuane laka pea-kola, akali jasa okonemane wanda okonena kenda-pene oko wamba ini lo tika napene, konda yane tekeko, matili jasa okomane wua lo nembo teaipia: Nambato Gote yuku amawuapi, wandakali moyokale lopi, nembo natalawane. Wuane tekeko, ole kambuanga wanda yalo okomane namba ateyonga epoto, kenda-pene namba giki piyane-ko. Balato namba mo kepa piya wetete olane. Nambato balana kenda-pene okone lo tika pimauwakale nembo teaipia. Jasa okonemane wuane leane lo, Jisasato pii kokoli okone leaipia.
Akali Andane okomane pii kokoli okone lo koyo piyu, balato pii mindi konda puato, ole kambuanga wanda yalo okonemane namba moyape laka pea-kola, akali jasa koo okonemane wanda yalo okona kenda-pene oko lo tika pukale leane okone yakamato nembo talapape leaipia. Ole dindi lo wanda yalo okonemane namba moyape laka peteane pua teke, Gotena yapa lo mene wandakali tupamane utulu otongapi, Gote tipa puato, pote laka pulai-kola, balato utupane moya napene, ole kambua mee maliyo atolo-peyape. Jia. Balato wandakali utupane wamba ini moyolo-peya tekeko, matili Akalina Iwanane oko epoto andola-kola, yuu okona wandakali mindimane bala bilipi lo atolo-peyape. Pee, utupane-mane bala bilipi lo ata napulu-peyape. Jisasato wuane leaipia.
Takisa Muni Mialane Akali-la, Patasai-la, Okone-lapona Pii Kokoli Oko
Wandakali minditupa-mane yakama tane epene tika-pene ateyama nembo toto, wandakali waka tupa pitaka koo ya lo anda napi leai-kola, Jisasato pii kokoli mindi utupane lamayaepia. 10 Pii kokoli okone loto, lapo akali lotu anda andane okona pote lolo peapele leaipia. Akali okone-lapona mindimane takisa muni mialaepia. Akali mindoko bala Patasai mindi ateaipia.
11 Patasai okonemane lotu anda okona atoto, nembo-mane pote loto, takisa muni mialane akali okomane mana koo minalane leaipia. Wandakali minditupa-mane minditaka pake nalaini. Minditupa-mane minditaka eya tupana kambua miauwa lakae lo nembo talaini. Minditupa-mane Gotena loo waka tupa ango alaini. Wandakali utupane pitaka-mane mana koo minalaini pua nambato mina na-piyawane okonena, nambato Gote nimba ando wayu pele leyo. 12 Satete dindi lo ole kambuanga nambato nimba nembo toto, tomo nanene kondalu, pote angu lo atalawane. Nambato muni yandopi, waka minditaka yandopi, paiyasa mewando, utupane tale puato, pilisa namba tane mialu, paiyane oko nimba giyawane lo pote leaipia. * Ais 58:2-3; Mt 23:23-24
13 Patasai okonemane wuane lo pote leane tekeko, takisa muni mialane akali okone bala aŋa amonga-yale atoto, mini kenda wato, andaiyu nalene, pote loto, nambato mana koo minalawane-ko. Gote nimbato namba ondo ape leaipia. * Sam 51:1 14 Jisasato pii kokoli okone lo koyo piyu, pii mindi tako pua loto, wandakali mindimane bala tanena gene oko laiyu leando, Goteto wandakali okone napinga yale ateakale laya alane leaipia. Patasai okomane mana koo mindi mina na-piyawane lo pote lea-kola, Gotena wenonga, Patasai okone bala akali tika-pene mindi ata napea. Wandakali mindi bala napinga yale ateando, Goteto akali okone bala lipinga yale ateakale lalane. Takisa mialane akali okomane mana koo minalawane lo pote lea-kola, Gotena wenonga akali okone bala akali tika-pene mindi atoto, andaka pea. Jisasato wuane leaipia. * Mt 23:12
Andopane Tupa Epeakale Lo Ando Kondalapa Leane Oko
Matiyu 19:13-15; Maki 10:13-16
15 Alumindi Jisasato andopane tupanga kii yata yakale nembo toto, wandakali-mane andopane kambolo tupa awua epeai-kola, balana disaipolo tupamane andoto, wandakali utupane laiya loto, andopane kambolo tupa atu aiyu naepene, kondalapa leainipia.
16-17 Wuane leai-kola, Jisasato andopane tupa epeakale loto, balana disaipolo tupa lamawuato, Goteto andopane oo ateyai okopene gulene wandakali tupa moyo ando atalane-ko leaipia. Yakamato andopane utupa minandi nalene, namba ateyonga epeakale lo ando kondalapa. Goteto utupane moyo ando ateakale nembo toto, andopane tupamane bala wuane peakale lo ando konda alaini. Nambato pii enene mindi yakama langeyo. Goteto utupane ando ateakale lo andopane tupamane ando kondalaini pua teke, wandakali mindimane bala wuane peakale lo ando konda nayando, bala katulo Gotena yuu epene okona napolo-peya. Jia wete. Jisasato wuane leaipia. * Mt 18:3-4
Jisasato Akali Amango Mindina Pii Mindi Yano Peleane Oko
Matiyu 19:16-30; Maki 10:17-31
18 Alumindi ando atalane akali amango mindimane Jisasa tipa puato, tisa epene, namba saka atapowa atokalenga, nambato anu puape leaipia. * Lk 10:25 19 Wuane lea-kola, Jisasato bala lamawuato, wandakali mindikipi mindi epene ata napeya leaipia. Gote bala angu epene ateya-ko. Anu peakale nimbato namba tisa epene lelepe. 20 Nimba tane Gotena loo tupa andele okoni. Wanda akali-la liyambato pake namialapape. Nimbato wandakali yangone mindi peyo ome nalape. Nimbato pake mia napipe. Nimbato wandakali yangone mindi kosimi loto, owato pii nalape. Nimbana angini, ayiane-la okone-lapona pangosa atoto, nimbato okone-lapona pii lolapi tupa wato minu atape leaipia. * Ek 20:12-16; Lo 5:17-20
21 Wuane lea-kola, ando atalane akali okomane bala lamawuato, wamba namba iwana aŋakonga atoto, loo utupane pitaka wato minu atama ipulu, andipa ateyama okona giau leyo leaipia. 22 Pii leane okone ale wato, Jisasato bala lamawuato, mana epene mindiki angu nimbato wato mina napilini leaipia. Wandakali waka tupamane nimbana minditaka eya tupa pitaka kambeakale lape. Kambolai-kola, nimbato muni mole tupa wandakali tipia tupa maipe. Wuane peendo, matili nimbana minditaka epene wetete tupa ati kenga yola-ko. Andipa nimba namba watama ipu leaipia. 23 Wuane lea-kola, ando atalane akali amango okomane balana pii okone ale alu, balana minditaka kambua wete yane tupa pitaka awua tepa na-wakale nembo toto, bala mini kenda wetete yaepia.
24 Akali okone bala mini kenda wetete eya lo andoto, Jisasato pii mindi loto, Goteto utupane moyo ando ateakale lo minditaka kambua wetete yene wandakali tupamane ando kondape-pene oko pitete wetete alaini. 25 Yia kamele mindi yana asia titi aŋako mindina kolandaka loyale makande pipia-yale, pitete apia-yale tekeko, Goteto utupane moyo ando ateakale lo ando kondape-pene oko minditaka kambua yene wandakali tupamane pitete wetete alaini leaipia. 26 Wuane lea-kola, wandakali balana pii ale yaini tupamane bala tipa puato, wuane yando, api katulo saka atapowa atolo-peyape leainipia. 27 Wuane leai-kola, Jisasato utupanena pii okone yano peyoto, mangene wandakali-mane katulo napipe-pene tupa Goteto katulo piyane leaipia.
28 Wuane lea-kola, Pitato bala lamawuato, nanimato nanimana minditaka yemane tupa pitaka awua tepa alu, nimba watama epeyama oko nimbato andee-ko. Matili nanimato aki mindi molo-peyamape leaipia. 29-30 Wuane lea-kola, Jisasato balana disaipolo tupa lamawuato, nambato pii enene mindi yakama langeyo leaipia. Goteto wandakali tupa moyo ando ateakale nembo toto, wandakali mindimane balana anda yandopi, wetene andopane yandopi, amene imalini yandopi, angini ayiane yandopi, utupanena mindi tepa alu, Gotena piape pua ateando, bala yuu okona atola-kola, Goteto okonetaka kambua longo bala maulupeya. Dee, matili wandakali okone omola-angi, Goteto bala saka atapowa ateakale lo ataya olopeya. Jisasato wuane leaipia.
Akalina Iwanane Bala Omalu, Ika Lolopeya Ole Tepone Leane Oko
Matiyu 20:17-19; Maki 10:32-34
31-33 Jisasa balana disaipolo alesa akali tupa towa atu amonga-yale poto, andipa nanima Jutusaleme poyale asini peyama leaipia. Poloma-kola, akali mindimane Akalina Iwanane oko ene pitula-kola, wandakali waka tupamane bala lamba loto, mana koo minditupa balanga minulu-peyai. Utupane-mane apesango balanga soo lo peyoto, kunju-mane peyalu, peyo ome lolopeyai. Wuane pulai-kola, ole teponena bala malinga ika lolopeya. Wuane pula okomane pii wamba potopesa akali tupamane bala andayo pepa peleaini tupa pitaka enene gulolo-peya leaipia. * Lk 9:21-22,44; 24:44 34 Jisasato wuane leane tekeko, balana disaipolo tupamane balana pii okone ale wato, balato aki nembo toto, wuane leyape nembo natene, tatake yainipia. * Mk 9:32
Jisasato Akali Lee Koo Mindi Lee Taya Yane Oko
Matiyu 20:29-34; Maki 10:46-52
35 Matili Jisasa bala yuu Jetiko okona mandaka gulo pea-kola, akali lee koo mindi asia ayatenenga pituto, wandakali epo peaini tupa tee loto, muni giyapa laka pua peteaipia. 36 Balato wandakali kambua wetete epo peainga ale wato, wandakali tupa tipa puato, anu peakale wandakali kambua epo peyaipe leaipia. 37 Wuane lea-kola, wandakali mindimane bala lamawuato, Nasatesa tane Jisasa bala epo peya-kola, wandakali kambua bala towa atu epo peyai leaipia.
38 Wuane lea-kola, akali lee koo okomane taimane ee loto, Dapiti yame Jisasa, nimbato namba ondo ape leaipia. 39 Wuane lea-kola, wandakali wamba ingane epeaini tupamane bala laiya loto, nimba pii nalene kondaa leaini tekeko, balato utupanena pii tanga loto, Dapiti yame Jisasa, nimbato namba ondo ape lo taimane wete laka peaipia.
40-41 Wuane laka pea-kola, Jisasato ongane atoto, wandakali tupa lamawuato, yakamato akali lee koo okone lamo atu namba ateyonga ipulupa leaipia. Wuane lea-kola, utupane-mane akali okone lamo atu mandaka epeai-kola, Jisasato bala tipa puato, nambato nimba moyo anu pipi lakae lo nembo telepe leaipia. Wuane lea-kola, akali lee koo okomane bala lamawuato, Akali Andane, nimbato nambana lee mo tee laya api lakae lo nembo teyo leaipia.
42 Wuane lea-kola, Jisasato bala lamawuato, nimbato namba lo bilipi lele oko andoto, nambato nimbana lee oko tee laya eyo-ko. Nimba lee taa leaipia. 43 Wuane lea-kola, okone angi teke akali okone bala lee toto, minditaka yane tupa pitaka andeaipia. Andoto, balato Gote lo tama puato, Jisasa watama peaipia. Jisasato akali okonena lene mo tee laya ya-kola, wandakali tupamane andoto, Gotena gene oko laiyu leainipia.

*18:1: Kol 4:2-4; 1Tes 5:17

*18:12: Ais 58:2-3; Mt 23:23-24

*18:13: Sam 51:1

*18:14: Mt 23:12

*18:16-17: Mt 18:3-4

*18:18: Lk 10:25

*18:20: Ek 20:12-16; Lo 5:17-20

*18:31-33: Lk 9:21-22,44; 24:44

*18:34: Mk 9:32