19
Takisa Mialane Akali Sakiasa Bala Yamapane Peke Leane Oko
1-2 Jetiko tano okona takisa muni mialane akali Sakiasa lene mindi bala takisa muni mialaini akali waka tupana kawane atoto, akali amango mindi ateaipia. Bala tano okonena atea-kola, Jisasa bala peakaiyu lalu, yuu waka mindina poyale asini epeaipia. Asini epea-kola, Sakiasato Jisasa bala akali anu-pene mindi ateyape lo andokale nembo teane tekeko, wandakali kambua-mane Jisasa ato kulia puato, bala towa atu asini epeai-kola, Sakiasa bala akali topaki okomane Jisasa andape nayaepia.
Andape naya-kola, Sakiasato Jisasa poyale asini peane okona ingane taimane poto, bala andoyale ita piki yame sikamo lene mindi ateane okona keyoto, peteaipia. Petea-kola, Jisasa epoto, Sakiasa ita okonena peteanga andaiyu loto, andipa namba nimbana andaka poto, atapakale-ko. Nimba wamba ini kili loto, yuunga ipu leaipia. Wuane lea-kola, Sakiasa epele wato, wamba ini kili lalu, Jisasa nimba wayu epeleya leaipia.
Jisasa bala Sakiasana andaka pea-kola, wandakali minditupa-mane mini koo palu mulu-mulu loto, Jisasa bala koo piyane akali mindina andaka pangulu pala leainipia. * Lk 15:2 Utupane-mane wuane leaini tekeko, Sakiasato Akali Andane Jisasa oko lamawuato, wamba nambato owato pii loto, wandakali mindinga takisa muni minditupa konda pua mialawae yando, andipa nambato paini ole tukumindinga yano peyo mauwakale leaipia. Wuane piyu, nambana minditaka eya tupa pitaka atutu lo tale puato, minditupa wandakali tipia tupa mauwakale leaipia. * Ek 22:1; Nam 5:6-7
9-10 Wuane lea-kola, Jisasato bala lamawuato, Akalina Iwanane okomane wandakali alu-pene tupa ayia pua molo-peke loyale epeane-ko. Andipa nimba mini peke lele-kola, Goteto nimba Apatakame yame enene ataya wato, nimbana anda okona paliyaini yame tupa molo-peke leya leaipia. * Ap 16:31; Lk 13:15-16; 15:4; Jo 3:16-17; 1Ti 1:15
Akali Mindi Bala Kiŋi Guleane Okona Pii Kokoli Oko
Matiyu 25:14-30
11 Jisasa bala Jutusaleme mandaka yale epea-kola, wandakali tupamane nembo toto, bala Jutusaleme peakaiyu lola-angi, nanimato andoloma-kola, Goteto pitaka taka panakame ando atolanga andolo-peyama nembo teainipia. Utupane-mane wuane nembo toto, balana pii leane tupa alewa peteai-kola, Jisasato pii kokoli mindi konda pua leaipia.
12-13 Pii kokoli okone loto, wamba akali gene yene mindimane balana piape akali paiyasa tupa ipulupa leane leaipia. Ipulupa loto, balato kina (20) paiyasa lapo, paiyasa lapo lo tale puato, piape akali utupane maiki piyu, andipa namba yuu tepanda mindina peyo leaipia. Namba yuu okonena atolowa-angi, yakamato muni nambato yakama geyo tupa awua atoto, bisanisa piape pua atalapape. Matili namba yakamana kiŋi gulo atama peke lokale leaipia. Wuane lalu, akali gene yene okone bala yuu tepanda okonena peaipia.
14 Pea-kola, balana yame tupamane bala towa embo wetete wato, akali okone bala kiŋi gulalu, nanima ando ata napeakale nembo teainipia. Wuane nembo toto, akali minditupa-mane kiŋi ate lalane akali oko lamai-yakale loto, utupane-mane akali utupane akali gene yene oko peane okonena peakale leainipia.
15 Wuane leai-kola, akali utupane-mane akali gene yene oko watama poto, yuu tepanda okonena peainipia. Poto, utupane-mane kiŋi ate lalane akali oko lamawuato, akali andane gene yene oko bala nanimana kiŋi ata napeakale leaini tekeko, kiŋi ate lalane akali okomane utupanena pii tanga loto, akali gene yene okone bala utupanena kiŋi ate leaipia. Ate lea-kola, akali gene yene oko bala kiŋi gulalu, balana yuu okona epo peke leaipia. Peke loto, balana piape akali mindiki-mindiki lo muni tale pua mayane utupane-mane bisanisa piape puato, potopisa muni aki-tupi meaini yape andoyale, balana piape akali utupane epeakale leaipia. 16 Epeai-kola, akali bulupane epeane okomane loto, Akali Andane, nimbato kina (20) paiyasa lapo namba gee-kola, nambato bisanisa piape puato, (200) tu andete kina potopisa miauwa leaipia. 17 Wuane lea-kola, kiŋi okonemane bala lamawuato, nimbato minditaka aŋako wetete tupa wayumane ando atoto, piape kuai lo pipini yako. Nimba piape akali epene atele-ko. Nimbato tano paiyasa ando atola leaipia. * Lk 16:9-13
18 Piape akali lapone epeane okomane loto, Akali Andane, nimbato kina (20) paiyasa lapo namba gee-kola, nambato bisanisa piape puato, (100) wane andete kina potopisa miauwa leaipia. 19 Wuane lea-kola, kiŋi okomane nimbato tano yau ando atola leaipia.
20-21 Piape akali tepone epeane okomane loto, Akali Andane, akali waka mindimane minditaka yatawa ateya oko nimbato tikayu mialene leaipia. Akali waka mindimane tomo yandeya okone nimbato tikayu mandilini. Nimba akali makonga ene mindi pianga, nambato nimba ando yuku wato, nimbana kina (20) paiyasa lapo namba gee oko angasupi-mane tongo puato, yatawa atewane oo eya oko anda leaipia.
22-23 Wuane lea-kola, kiŋi okomane bala tipa puato, akali waka mindimane minditaka yatawa ateya tupa nambato tikayu meyo-kola, nimbato andalenepe leaipia. Akali waka mindimane tomo yandeya tupa nambato tikayu mandiki peyonga nimbato andalenepe. Namba akali makonga ene mindi atoto, wuane piyawae yando, anu peakale nimbato nambana kina (20) paiyasa lapo potopisa mandeakale beŋe mindina yata-gii napene, mee yakale konda eepe. Nimbato muni okone beŋenga yata ee-yale, namba peke leyo-angi, potopisa muni minditupa miauwa-yaleko. Nimbato namba ando pii koo lale utupane ale wato, nambato nimba yapa lo tale puato, nimba piape akali koo wetete atele leyo leaipia.
24 Wuane lalu, kiŋi okomane akali ongane mandaka ateaini akali waka tupa lamawuato, yakamato kina (20) paiyasa lapo nambato akali oko maewa okone lopo moto, (200) tu andete kina yatawa ateya piape akali okone balanga konda pua maiyapa leaipia. 25 Wuane lea-kola, utupane-mane kiŋi oko lamawuato, Akali Andane, nimbato muni maiyapa lele akali okone bala (200) tu andete kina yatawa ateya okonde leainipia.
26 Wuane leai-kola, kiŋi okomane utupane lamawuato, wandakali mindimane minditaka balanga yola tupa kuai lo ando yatawa ateando, Goteto minditaka konda pua bala malupeya leaipia. Wuane tekeko, wandakali mindimane minditaka balanga yola tupa kuai lo ando ata napeando, minditaka aŋako balanga yola tupa Goteto lopo molopeya. * Mt 13:11-12; Lk 8:18 27 Wamba namba towa yanda-pene wandakali minditupa-mane namba towa embo wato, nambato utupanena kiŋi atoto, utupane ando ata napeakale nembo teainipia. Andipa yakamato wandakali utupane namba wenonga atu epoto, peyo ome lalapa. Kiŋi okonemane wuane leane loto, Jisasato pii kokoli okone leaipia.
Kiŋi Tupamane Palaini Pua, Jisasa Bala Jutusaleme Peane Oko
Matiyu 21:1-11; Maki 11:1-11; Jone 12:12-19
28 Jisasato pii utupane lo koyo piyu, Jutusaleme poyale ingane pea-kola, balana disaipolo tupa bala atu peainipia.
29-31 Poto, utupane yakamato Olipi wangiane okona peakaiyu leai-kola, Betepasi, Betani-la, tano okonelapo ongane mandaka yaepia. Mandaka ya-kola, Jisasato balana disaipolo lapo akali lamawuato, liyamba tano aŋako amo eya okona peakaiyu loto andolapi-kola, dongi talua wamba akali mindimane masianenga napetene mindi andi latane atolanga andolo-peyapi leaipia. Liyambato dongi okone tinga loto, atu ipulupape. Liyambato dongi okone tinga lolapi-angi, wandakali mindimane liyamba tipa puato, anu peakale liyambato dongi oko tinga leyapipe leaindo, liyambato bala lamawuato, Akali Andane okomane dongi mindina pitiyu, mangene mindi pukale nembo teya. Wuane nembo toto, balato mindi molo pulupa leanga nalipato oko meyapa lalapape leaipia. Jisasato wuane lalu, balana disaipolo okonelapo ingane pulupa leaipia.
32 Wuane lea-kola, akali okonelapo-mane poto, balato leane tupa pitaka andeapele-pia. 33 Andoto, akali okonelapo-mane dongi okone tinga leapi-kola, dongi anduane tupamane akali okonelapo tipa puato, anu peakale liyambato dongi talua oko tinga leyapipe leainipia. 34 Wuane leai-kola, akali okonelapo-mane dongi anduane tupa lumauwato, Akali Andane okomane yia dongi mindina pitiyu, mangene mindi pukale nembo teya. Wuane nembo toto, balato mindi molo pulupa leanga nalipato oko meyapa leapelepia. 35 Wuane lalu, liyambato dongi okone atu Jisasa ateanga epoto, liyambana tona luu kenga peapili okolapo yokoto, dongi okonena masianenga yata yapelepia. Yata wato, pitulane panda mindi puato, Jisasa bala dongi okona masianenga peteakale lo bala moyapele-pia.
36 Bala dongi okonena masianenga pitiyu pea-kola, wandakali-mane yakamana tona luu kenga peapili tupa yokoto, bala poyale epeane asini okona panda pima peainipia. 37 Wamba Jisasato metekolo piape kambua pea-kola, wandakali kambua-mane metekolo piape utupane andoto, bala lo bilipi lene yame oko ateainipia. Bala Olipi wangiane okona puu nena loto, Jutusaleme poyale mandaka yale pea wete, wandakali utupane pitaka-mane metekolo piape balato wamba peane tupa pitaka nembo tolo-peke loto, epele wato, Gotena gene oko laiyu leyama nayu laka pima peainipia. 38 Utupane-mane balana gene oko laiyu loto, Akali Andane Goteto kiŋi oko epeakale leya-kola, bala epeya leainipia. Goteto bala moyo ateakale. Gote ati kenga wetete ateya okomane yakama towa yamapane epene paleya-kola, yakamato balana gene oko laiyu lalapa lama peainipia. * Sam 118:26; Lk 2:14
39 Wuane lama peai-kola, utupane towa atu epoko pua ateaini Patasai minditupa-mane Jisasa lamawuato, tisa, wandakali nimba watama epalaini tupamane pii leyai okone konda yakale lo nimbato utupane laiya laa leainipia. 40 Wuane leai-kola, Jisasato utupanena pii okone yano peyoto, wandakali utupa-mane pii laa napene konda yaindo, ana tupamane Gotena gene oko taimane laiyu lolopeyai lo nambato yakama langeyo leaipia.
Jisasato Jutusaleme Tane Tupa Ondo Wato, Ai Leane Oko
41 Wuane lalu, Jisasa bala Jutusaleme mandaka-yale poto, tano okone andoto, ai leaipia.
42-44 Ai loto, balato wua leaipia: Wamba Goteto Jutusaleme tane wandakali yakama moyolo epea-kola, Goteto nanima moyoyale epeya lo yakamato anda napeainipia. Tene okonena, alumindi yakama towa yanda-pene tupa epoto, yakamana tano okona yangisa, yangisa-la ato mapu puato, yakama yanda pingulu-peyai. Utupane-mane yakama yanda pingulai-angi, Jutusaleme tane wandakali yakamato utupane peyo ome lolaini loto, utupane-mane ende mindi pulai-kola, ende okonemane utupanena sia umbi gulo atolopeya. Utupane-mane yakamana tano okona endepi, andapi, ana-mane waa pitane ateya utupanena ana mindikipi mindi ana yangone tupana tokonga yakale lo ando konda naene, yakamana tano oko wetete minu koyolo-peyai. Wuane piyu, utupane-mane yakamana tano okona paleyai wandakalipi, andopanepi, yakama pitaka peyo ome lolopeyai. Andipa yakama Gote towa atu mini epene palu atolane mana oko nembo tapiai-yale, matili kenda-pene andane okone yakamanga katulo naipupia-yale. Wuane tekeko, andipa Gote towa atu mini epene palu atamakale loto, mana yakamato wato minape-pene tupa too pitane eya-kola, yakamato mana utupane nembo nateyai. Jisasato wuane loto, Jutusaleme tane wandakali tupa ondo wato, ai leaipia. * Lk 21:5-6
Jisasa Bala Lotu Anda Andane Okona Peane Oko
Matiyu 21:12-17; Maki 11:15-19; Jone 2:13-22
45-46 Jisasa bala lotu anda andane okona ende anda-pangosa kolandaka loto andea-kola, wandakali minditupa-mane bisanisa piape pua ateainipia. Bisanisa pua ateai-kola, balato utupane lamawuato, Gotena pii pepa pelene eya mindimane loto, nambana lotu anda oko pote lo pitulane anda mindi atolopeya layene eya tekeko, yakamato nambana anda oko pake nene wandakali epo pitiyaini anda mindi gulaya yaini leaipia. Wuane lalu, Jisasato wandakali utupane takita pulupa lo peyo wateaipia.
47 Wandakali utupane peyo watalu, ole dindi lo Jisasa bala lotu anda andane okonena epoto, wandakali tupa pii mana lamawua ateaipia. Pii mana lamawua atea-kola, pitisa akali kawane tupapi, loo tupana mana andene akali tupapi, wandakali tupana akali kawane waka tupapi, utupane pitaka-mane Jisasa peyo ome lolane asia mindi ayia peainipia. * Lk 21:37-38 48 Utupane-mane wuane peaini tekeko, wandakali pitaka-mane balana pii epelewa ale yai-kola, okone angi akali utupane-mane Jisasa peyo ome lolane asia mindi ando mia napeainipia.

*19:7: Lk 15:2

*19:8: Ek 22:1; Nam 5:6-7

*19:9-10: Ap 16:31; Lk 13:15-16; 15:4; Jo 3:16-17; 1Ti 1:15

*19:17: Lk 16:9-13

*19:26: Mt 13:11-12; Lk 8:18

*19:38: Sam 118:26; Lk 2:14

*19:42-44: Lk 21:5-6

*19:47: Lk 21:37-38