8
Wanda Minditupa-mane Jisasa Moyaini Oko
1-3 Wamba akali Kusa lene mindimane Etotena anda ando atalaepia. Balana wetene Jowana bala siki pelea-kola, Jisasato bala mo atu yaepia. Wanda Matiya yuu Makatala tano okona tane balanga sipitisa koo yanasa ateai-kola, Jisasato sipitisa koo utupane peyo wateaipia. Wuane pua teke, Jisasato wanda waka minditupanga sipitisa koo ateane tupa peyo watalu, siki pelene wanda kambua mo atu yalu, Goteto pitaka taka ando atalane leaipia. Wuane loto, balato Gotena pii layene epene oko wandakali tupa lamaima, epoko puato, balana disaipolo alesa akali tupa towa atu tano aŋakopi, andanepi, yuu pitakana peainipia. Peai-kola, wanda Jowana, Matiya, Susana ima, wanda kambua akali utupane towa atu poto, utupane moyo, munipi, tomopi, okonetaka tupa maiki peainipia. * Mt 27:55-56; Mk 15:40-41; Lk 23:49
Tomo Waini Papaka Leane Okona Pii Kokoli Oko
Matiyu 13:1-9; Maki 4:1-9
Wandakali kambua tano pitakana atoto, Jisasa ateanga epo amunguli peai-kola, Jisasato pii kokoli mindi utupane lamai-yaepia. Pii kokoli okone loto, akali mindimane tomo waini mindi papaka lolo peane leaipia. Papaka lea-kola, tomo waini minditupa ambe asininga tepa ya-kola, wandakali-mane asini okonena epo poto, kee-mane ango yai-kola, eka minditupa epoto, waini utupane neainipia.
Tomo waini minditupa ambe ana tokonga yuu aŋako yane mindina tepa wato, poka lo ika leaini tekeko, ana tokonga yuu aŋako yane okona ipa napetene ya-kola, tomo waini utupane kapu teaipia. Tomo waini minditupa ambe tani koo ani atene tupa ika lalane yuu mindina tepa wato, poka lo ika leaini tekeko, tani koo ani atene tupa kapoyale andayoto, tomo waini utupane peyayo neaipia.
Tomo waini minditupa yuu epene mindinga tepa wato, poka lo andayoto, dini (100) wane andete liaepia. Jisasato pii kokoli okone lalu, ale asia yene wandakali yakamato pii okone pailo ale wato, pii okonena tene oko nembo talapape leaipia.
Pii Kokoli Leane Okona Tene Oko
Matiyu 13:10-23; Maki 4:10-20
Jisasato pii kokoli okone lea-kola, balana disaipolo tupamane bala tipa puato, nimbato pii kokoli lale okonena tene oko akipe leainipia. 10 Wuane leai-kola, Jisasato utupane lamawuato, Goteto pitaka taka ando atalane loto, nambato balana pii mana wamba too-pene yane tupa yakamanga andawa lalawane tekeko, wandakali waka tupamane nambana piape lee-mane angu andoto, Goteto pitaka taka ando atalane lo anda napeakale. Dee, utupane-mane nambana pii oko ale-mane angu ale wato, Goteto anu puato, pitaka taka ando atalane nembo nateakale nayuto, nambato pii kokoli tupa angu lalawane. * Ais 6:9-10
11 Tene okonena, andipa nambato pii kokoli lalo okona tene tupa yakama langeyo. Tomo waini papaka leane oko Gotena pii layene epene oko eya. 12 Akali mindimane tomo waini papaka lea-kola, minditupa ambe asinginga tepa ya-kola, eka minditupa epoto, utupane neainipia. Wuane pua teke, akali mindimane Gotena pii oko wandakali tupa lamaula-kola, utupane-mane pii okone bilipi lolai-kola, Goteto utupane molo-peke lolane nembo toto, Satane epoto, yakamana nembo-tenenga Gotena pii okone mo alu piya alane.
13 Tomo waini minditupa ambe ana tokonga yuu aŋako yane mindina tepa wato, poka lo ika leane tekeko, ana toto peane okomane pini tupa kapu teaipia. Wuane pua teke, wandakali minditupa-mane Gotena pii oko wamba ini epelewa ale wato, bilipi lalaini tekeko, matili kenda-pene minditupa utupanenga epeya-kola, Gotena pii bilipi leyama nayu nalene wandakali utupane yakama pini wayumane peya napene gulo atoto, ole ukupini angu bilipi lalu, Gote wamba kapoyale awua tepa alaini.
14 Tomo waini minditupa ambe tani koo ani atene tupa ika lalane yuu mindina tepa wato, poka lo ika leane tekeko, tani koo ani atene tupa kapoyale anda yoto, utupane peyayo neainipia. Wuane pua teke, wandakali minditupa-mane Gotena pii ale wato, bilipi lalaini tekeko, matili utupane-mane epoko pua atoto, umbainina epele-ene tupa pitaka pimakale nayuto, munipi, waka minditaka tupapi, kambua wete anu pua, mia-makale nembo kambua talaini. Mana okonemane wandakali tupa minakasa wato, Gotena pii oko oke eya-kola, Gotena pii yakamanga eya okomane dini lia napiyane.
15 Tomo waini minditupa yuu epenenga tepa wato, poka lo andayo atoto, dini (100) wane andete liaepia. Wuane pua teke, Gotena pii oko ale wato, mini epene palu, bilipi leyama nayu lalaini wandakali tupanga dini kambua lialane.
Lamu Okona Pii Kokoli Oko
Maki 4:21-25
16 Wandakali mindikipi mindimane lamu mindi kayuto, pene mindimane lamu okone ombowa too na-piyaini. Dee, wandakali mindikipi mindimane lamu mindi kayuto, pangiyane toko mindina pangosa yata aa napiyane teke. Jia. Lamu mindimane tii pula-kola, wandakali andaka kolandaka lolai tupamane kuai lo andeakale nembo toto, wandakali-mane lamu okone kayuto, tokonga yata alaini. * Mt 5:15; Lk 11:33
17 Anu peakale nambato wuane leyope. Minditaka andipa too pitane ateya tupa pitaka matili Goteto mo pana olopeya. Minditaka andipa ombo atane eya tupa pitaka matili Goteto mo pana ola-kola, wandakali pitaka-mane andolopeyai. * Mt 10:26; Lk 12:1-3 18 Wandakali mindimane Gotena pii oko wayumane bilipi leando, Goteto wandakali okonena bilipi oko minu tai laya ola-kola, wandakali okonemane Gotena pii okone bilipi leyo nayu lolopeya. Wandakali mindimane Gotena pii oko bilipi leyo nayu nalene, mee owato bilipi lene gulo ateando, Sataneto akali okonena bilipi oko mo alu piya olopeya-ko. Yakamato Gotena pii oko anu pua ale eyamape nembo toto, wayumane ale eyo nayu alewa atalapape. Jisasato wuane leaipia. * Mt 25:28-29; Lk 19:26
Jisasana Yame Enene Oko
Matiyu 12:46-50; Maki 3:31-35
19 Jisasa bala anda mindina petea-kola, wandakali kambua epo amunguli peainipia. Okone angi, balana angini, amene ima, bala andolo epeaini tekeko, wandakali kambua anda-pango peteai-kola, anda-pangosa epolane panda naya-kola, Jisasana yame epeaini tupa kamaka ateainipia. 20 Kamaka ateai-kola, wandakali mindimane Jisasa lamawuato, nimbana angini amene ima utupane-mane nimba andamakale nembo toto, kamaka maliyo ateyai leaipia. 21 Wuane lea-kola, Jisasato balana pii okone yano peyoto, Gotena pii layene okomane leya pua piyaini wandakali tupa nambana angini, amene ima ateyai leaipia.
Jisasato Popo Andane Lo Awua Epeane Mindi Tepa Yakale Leane Oko
Matiyu 8:23-27; Maki 4:35-41
22 Ole mindi Jisasato balana disaipolo tupa lamawuato, nanima ipa angini okona amo yangi maa leaipia. Wuane lalu, Jisasapi, balana disaipolo tupapi, utupane sipi mindina peakaiyu lo pitiyu, peainipia. 23 Ipa angini okona tombenga peai-kola, Jisasa bala sipi okonena limu palea wete, popo andane wete mindi lo awua epeane okomane ipa andane wete mindi taimane ika leaipia. Ipa ika leane okonemane sipi okone ipa pangosa mo landa peyoyale pea-kola, akali utupane omape-pene guleainipia.
24 Omape-pene gulo atoto, Jisasana disaipolo tupamane bala paleanga poto, bala peya ika loto, Ando Atalene Akali, nanima omoyale peyama leainipia. Wuane leai-kola, Jisasa ika loto, popo andane leane okola, ipa taimane ika leane okola, lapotaka laya loto, tepa alapa lea-kola, lapotaka tepa wato, ema napeapele-pia. 25 Wuane pea-kola, Jisasato akali utupane lamawuato, anu peakale yakamato Gote lo bilipi leyama nayu naleyaipe leaipia. Wuane lea-kola, akali utupane-mane yuku wato, nembo kambua toto, yakama teke-teke pii mindi lamai-lamai puato, akali okomane tepa alapa leya-kola, popo andane lala okola, ipa taimane ika lala okola, lapotaka-mane balana pii oko ale eyapi-ko. Akali oko bala api ateyape leainipia.
Jisasato Akali Mindina Sipitisa Koo Ateaini Tupa Peyo Wateane Oko
Matiyu 8:28-34; Maki 5:1-20
26 Jisasapi, balana disaipolo tupapi, utupane sipi okonena pitiyu, ipa angini Galili okona amo yangi poto, Getasa yamena yuu okona peakaiyu leainipia.
27-29 Wamba sipitisa koo mindimane yuu okonena akali mindi mo kee ya-kola, ole kambuanga akali waka tupamane balana kini kene lapotaka anangapu peyo, sene ende-mane andi loto, bala wasa lo ando ateainipia. Utupane-mane wuane peaini tekeko, balato anangapupi, sene endepi, utupane pai lo apiaka piyu, tano oko tepa alu, wandakali napalene yuu tupana puku peaipia. Pulu, bala anda mindina ata napene, wandakali mali tupana atoto, umbaininga tona mindi napene, papata mee atalaepia. Jisasa bala sipi oko tepa alu, ipa okona matenenga epea-kola, sipitisa koo atene akali okonemane Jisasa andoto, bala ateanga epeaipia. Epea-kola, Jisasato sipitisa koo akali okonenga ateane oko lamawuato, nimba akali oko tepa alu, puu lea-kola, akali okonemane Jisasa ateanga aiki leka wato, tombawua leaipia. Tombawua lea-kola, sipitisa koo okomane pii taimane loto, Jisasa nimba Gote ati kenga wete ateya okona Iwanane oko atele leaipia. Nimbato nambanga aki pulape. Nimbato tandaka andane namba gii napene konda ola lo nambato nimba langeyo leaipia.
30 Wuane lea-kola, Jisasato akali okone tipa puato, nimbana gene apipe leaipia. Sipitisa koo kambua akali okonenga paleai-kola, akali okonemane Jisasana pii okone yano peyoto, nambana gene oko ami leaipia. 31-32 Okone angi, yuu wangiane mindina yia kambua minditupa-mane tani no ateai-kola, sipitisa koo utupane-mane Jisasa taimane lamawuato, nimbato nanima yuu koo okona wato ainena lolene. Nanima yia ateya utupana ini anda-pangosa makale lo nimbato ando kondaa leainipia. Wuane leai-kola, Jisasato sipitisa koo utupane-mane wuane peakale lo ando konda yaepia. 33 Wuane peakale lo ando konda ya-kola, sipitisa koo utupane-mane akali okone tepa alu, yia tupana ini anda-pangosa kolandaka leai-kola, yia utupane pitaka yuu wangiane okonena ato, taimane puu nena loto, ipa angini okona peakoto, ipa nalu, omeainipia.
34 Wuane peai oko andoto, yia yatawa atalaini akali tupamane tano tupanapi, yuu waka tupanapi, utupanena taimane poto, wandakali tupa lamawuato, Jisasato wuane piya lo pii lo tawe yainipia. 35 Pii lo tawe yai-kola, wandakali tupamane Jisasa ateanga poto andeaini-pia. Andeai-kola, sipitisa koo tupamane akali okone tepa alu peai-kola, bala mini paliyu, tona puato, Jisasa ateanga mandaka peteainga andoto, wandakali utupane-mane yuku yainipia. 36 Yuku yai-kola, lee-mane andeaini akali utupane-mane wandakali utupane lamawuato, Jisasato sipitisa koo tupa pulupa loto, akali okone mo atu yala-kola, yia tupa ipa angini okona peakoto, ipa nalu, omalai leainipia.
37-39 Wuane leai-kola, Getasa tane wandakali tupa pitaka-mane yuku-mane omoto, Jisasa nimba nanima tepa alu, puu leainipia. Wuane leai-kola, Jisasa bala sipi okona peakaiyu lo pitiyu, poyale pea-kola, akali wamba sipitisa koo atene ateane okomane Jisasa tee loto, namba towa baape leaipia. Baape lea-kola, Jisasato bala lamawuato, nimba peke loto, Goteto nimba moyo mangene piya tupa lo tawe yaape leaipia. Wuane lalu, Jisasa bala sipi okona pitiyu pea-kola, akali okone bala tano okona peke loto, Jisasato bala moyo mangene peane tupa wandakali tupa pitaka lamai yiake leaipia.
Jisasato Wanda Mindi Mo Atu Yalu, Wana Omene Mindi Mina Ika Leane Oko
Matiyu 9:18-26; Maki 5:21-43
40 Jisasa bala Galili ipa angini okona amo yangi ato epolopeya nembo toto, wandakali kambua-mane bala maliyo ateai-kola, bala peke lea-angi, wandakali utupane pitaka-mane bala wayu epeleya leainipia.
41-42 Okone angi, Juta yamena lotu anda ando atalane akali Jaitusa lene mindina wanane mindiki oko angu ee ana alesa pene oko omoyale peaipia. Omoyale pea-kola, Jaitusa epoto, Jisasa ateanga aiki lekawa tombawua loto, Jisasa-o-o, nimba namba andaka bakale ipu leaipia. Bakale ipu lea-kola, Jisasa bala Jaitusana andaka poyale pea-kola, wandakali kambua-mane bala wata awua poto, bala wata tombe pua tongatete leainipia.
43 Ee ana alesa pitakana ole dindi lo kii kalo teke pitiyane wanda mindi tano okonena peteane tekeko, wandakali mindikipi mindimane katulo balana siki oko mo atu nayainipia. 44 Jisasa epo pea-kola, wanda okonemane Jisasana masianga epoto, balana tona okona duninga wata ya-kola, okone angi teke, bala kii kalo pitiyane alu peaipia. 45 Atu ya-kola, Jisasato wandakali tupa tipa puato, apito nambanga wata alape leaipia. Wuane lea-kola, wandakali bala watama epeaini tupa pitaka-mane namba jia laka peainipia. Jia laka peai-kola, Pitato Jisasa tipa puato, Ando Atalene Akali, wandakali kambua-mane nimba wata tombe pua, tongatete leyai-ko. Anu peakale nimbato wandakali tupa tipa puato, apito nambanga wata alape lelepe leaipia.
46 Wuane lea-kola, Jisasato Pitana pii okone yano peyoto, wandakali mindimane nambanga wata ala-kola, nambana tai-lene minditupa balanga pala-kola, wandakali mindimane nambana singilisanga wata ala nembo teyo leaipia. 47 Wuane lea-kola, wanda okonemane katulo mindinga piti too napulu-peyawa nembo toto, putiti peyoto, Jisasa ateanga epoto, aiki lekawa tombawua leaipia. Wuane piyu, wandakali pitaka-mane alewa ateai-kola, wanda okonemane Jisasa lamawuato, siki mindi nambanga paliya-kola, nambato nimbana tonanga wata alo okone angi teke, nambana siki okone atu yala leaipia. 48 Wuane lea-kola, Jisasato bala lamawuato, wana, nimbato nambanga tungi peyoto, bilipi lele okonena, nambato nimba mo atu eyo-ko. Nimba mini epene palu puu leaipia. * Lk 7:50
49 Jisasato wuane lo atea-kola teke, akali mindi Jaitusana andaka atala epoto, bala lamawuato, nimba wanane wamba omala-ko. Tisa oko masia-pene epolane. Peke leakale kondaa. 50 Wuane lea-kola, Jisasato balana pii okone ale wato, nambato nimbana wanane oko dee lapone saka atolo-peke laya olo-peyawako. Nimbato nembo kambua natene, nambanga tungi peyo bilipi lo atape. 51 Wuane lalu, Jisasa bala wandakali utupane towa atu poto, Jaitusana andaka peakaiyu leainipia. Peakaiyu loto, Pitapi, Jonepi, Jemesapi, wana omeane okona angini ayianepi, utupane angu Jisasa towa atu anda-pango kolandaka loto, Jisasato wandakali waka tupa yakama pitaka kamaka atalapa leaipia.
52 Anda pango kolandaka leai-kola, wandakali peteaini tupa pitaka-mane wana omene okone ondowa ai lo yaya peyo yamataka lo peteaini-pia. Wuane peai-kola, Jisasato wandakali utupane lamawuato, wana oko bala oma napene, mee limu paleya-ko. Yakamato ai nalene kondalapa leaipia. 53 Wana okone omea oko andalu, wandakali peteaini tupamane Jisasana pii okone ale wato, balato kopeta leya nayuto, bala andayo giwa yainipia.
54 Giwa yai-kola, Jisasato wana oko kininga minuto, wana nimba ika laa lo pii taimane leaipia. 55 Ika laa lea-kola, wana omene oko bala lee talu, wamba ini ika lea-kola, Jisasato wandakali peteaini tupa lamawuato, bala ulia neakale maiyapa leaipia. 56 Jisasato wana omene okone mina ika lea-kola, wana okona angini, ayiane-lamane andoto, moko andane wete leapi. Moko wete leapi-kola, Jisasato okonelapo lamawuato, nambato wana omene yala oko mina ika leyo oko liyambato wandakali mindikipi mindi lamai na-piyapape leaipia.

*8:1-3: Mt 27:55-56; Mk 15:40-41; Lk 23:49

*8:10: Ais 6:9-10

*8:16: Mt 5:15; Lk 11:33

*8:17: Mt 10:26; Lk 12:1-3

*8:18: Mt 25:28-29; Lk 19:26

*8:48: Lk 7:50