16
Umɨrɨm Adi Komii siir iikamɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi ɨkɨm
Mɨ tariinanɨn kara kɨmiirɨn pɨ mɨn boɨnkii, warɨ umɨrɨm kɨma haɨngiriyɨu haigɨnɨuɨm sɨmiir nhɨrɨm iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siirɨm om komii Jerusalem hɨr nwowɨm sɨmiir tɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨu. Mɨ iikamɨm Adi Komii siirɨm nu haɨmii Galesia hɨranɨm kara kɨmiirɨn tɨ hɨriinan siyɨu kaimwo ɨiirar mɨ boɨnkii wɨm kɨma ɨriipɨ hɨriinanar timɨ tɨr. Mɨ tɨ umɨrɨm tɨ kɨma haiiyɨm, tɨ mɨiyɨm kɨma mɨriiyɨm sɨmiirsi, kɨma ɨrɨra nwɨnɨran sande sandeyɨm tɨ umɨrɨm sɨmiirɨn haɨmii haɨmiiyɨm ha timɨ kiyau haigirarao. Mɨ ɨiya kɨma umɨr budɨe haiiyɨm kɨma komiiyar timɨ haigi. Mɨ ɨiya kɨma sapɨsap mɨ haiiyɨm, kɨma sapɨsapar timɨ haigi. Mɨ ɨiya kara nɨti kɨma wɨ mɨi komii mɨrii rani, umɨr ɨrɨpa haɨngiriyɨu haigɨnamɨn sɨmiir hauuam. Mɨ kɨma kɨmiir kam nhɨrɨm sɨmiir dɨmbin tɨ umɨrɨm kɨma haɨngiriyɨu haigɨnɨm sɨmiir hainamɨm om komii Jerusalema hɨriir. Mɨ ɨiya kara nɨti mɨ kara sɨmiir mɨiyɨm wɨ yokwoni wɨnkii sɨma hainamɨm tɨ umɨr ɨmaka ɨkɨ bɨiyan kamɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm sɨmiir ninɨ hauugigam. Mɨ tɨ kamɨm tɨ kɨma nɨmbinɨm, sɨmiirɨn wɨ kara nɨkropkii om komii Jerusalema hɨriir. Mɨ kara ha naɨngwowi, ɨni mɨ owɨn karar mɨ ami om komii Jerusalema hɨriirɨn mɨ sɨma wɨ kanakar nɨnkɨn ami. Ɨriig.
Pol siya om Korin hɨran iikamɨm sɨmiir kɨgnakiyam tɨrkɨn
Kara kɨmiirɨn wɨ mhoɨiya ninɨ kɨgnaki. Kara wɨ nu Masedonia hɨriir nikɨ ami, bɨiyɨn wɨ hɨran nu ɨiir nikɨ boɨnmɨmauuwi Adi Komii siir yai aiirɨn. Kara kɨmakan wɨ ɨi prɨei nwonaki rani. Mɨ tari wɨ hɨriiyar tɨri, kara wɨ bwan hoɨmgak rɨgar nwowi ɨiya opudgɨ hugi mɨ ɨiya naokɨ mɨ kɨnɨnaei. Mɨ mhoɨiya kara om whɨra namam naɨngwowi, kariirɨn wɨ kɨma whɨnam mɨ kariirɨn wɨ siyɨu hɨr tinɨ whɨnapyɨkɨugig. Kara kɨmiirɨn hindara ninɨ kɨgnakiyɨm mɨ ha swokɨ kwamsauɨm pɨ boriisopi. Bɨiyan Inkam Komii siya kariiram naɨngwowi, kara kɨmaka bwanɨm wɨ ɨuwarɨgar nwowi.
Mɨ kara wɨ om Efesas tɨrar nwowi mɨ wɨ ta yaewou nae komiiya Pentikos dapiya wɨ saeyar nɨmbiyami. Tariinanɨn kara tɨrar nwowamar tɨri. Dimusi rani, tɨ omɨn siir tɨran iikamɨm yɨm sɨma Adi Komii siir yai aiir wakaeyam tɨri. Mɨ kariir siyɨuɨn yɨo bɨdi kiwakiyɨn ta mɨi komiiya Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siira, saiir mɨriiyam siir yai aiir boɨnmɨmauuam. Mɨ ta mɨi aiirɨn sau omom whɨekakar nɨkɨdugar wɨndi wɨ dɨg nwo rani.
10 Mɨ Timoti siya kɨmiiram nɨti, kɨma wɨ siir boɨnwɨn akamɨe. Mɨ siya kɨmaka waraur ninɨ onii, kɨma siirɨn wɨ sɨbgu kɨgrɨrao siya mɨrii Bɨiyan Inkam Komii siir mɨi aiir, kariir hɨriinan. 11 Mɨ kɨma siirɨn wɨ hɨnɨɨna kɨpi boɨn, siya inɨgak rani kɨma wɨ hɨriinan kɨpi tɨr. Kɨma wɨ siir whɨnkɨnsiis haigɨnɨu mɨ siya kɨmiiramɨn wɨ kwoɨn maɨrgɨmaɨrgakakar nikɨ ɨtɨm. Mɨ kara siiramɨn wɨ tɨrar nikɨ okwokɨnɨm tɨkɨ nomiiyau nhɨrɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmaka.
12 Mɨ tariinanɨn kara pɨ krɨmiir nomiiyauɨn Apolos nɨkɨuwiyɨn pɨ siir boɨni. Kara siirɨn mɨnam nɨmpiwɨrwɨr srɨigrɨpkaii, siya ɨkɨ nomiiyau nhɨrɨm sɨmaka nɨnkɨn ɨtɨm kɨmiir kɨgnakiyam. Mɨ siya tariinanar namɨm pɨ boriisopi, mhoɨiya siyɨuɨn rɨrmiiya nwokii mɨ siya wɨ haɨni nɨti kɨmiir kɨgnakiyamɨn. Ɨriig
Mhoɨigɨ mhoɨiyan yai nhɨr ɨkɨm
13 Mɨ kɨma sɨbgu mɨntɨrao mɨ naɨngwo tɨbmiiya Jisɨs Krais siiram naɨngwo tɨbmiiya sɨbgu donkworɨnu. Mɨ kɨma siirɨn digɨumii kɨpi haimriiyɨugig. Mɨ kɨma kɨpi nɨdid, kɨma sɨbgu dokworɨnu krɨpkai. 14 Mɨ kɨmiir mɨipai mɨipaiyɨm kɨma mɨriiyɨm kɨma iikam nhɨrmiyamɨn warar daɨngwokwonanaei.
15 Kɨma Stefanas sɨmiirniiyɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm nu Grik hɨrɨn sɨmaniiyar naɨngwo tɨbmiigɨm bɨigɨ bɨiyɨn. Sɨma mɨi komii aiirar mɨriigɨm Adi Komii siir iikam ɨmiir whɨnkɨnsiisamɨn. Kɨma tɨ kariir nomiiyauɨm, kara kɨmiirɨn pɨ ɨgao yai boɨnkii. 16 Kɨma sɨmiir yai ɨmiir wakaeyokna mɨ kamɨm yɨpɨkɨ sɨmaka mɨriiyɨm, sɨmiir yai ɨmiirɨn ɨriipɨ hɨriinan wara. Mɨ sɨmar mɨ tɨriya saiir hɨriinanar timɨ tɨr, sɨmiir siyɨu ɨiirar timɨ ap.
17 Mɨ taka ɨiya kara maɨrgɨmaɨrga asi nwowi. Dimusi rani, Stefanas, Fotyunetas mɨ Akaikas sɨmiirsika sɨma kariiram nɨtkɨm. Mɨ wɨm kɨma kariiram bɨ nɨtikɨm mɨ yɨm sɨma nɨkrani, bɨdiyar yɨtɨm kariiramɨn. 18 Kɨma ta saiir dɨnoknɨnkɨnki, sɨma maɨrgɨmaɨrga kariiram tɨri kara nwowɨm ta sɨma mɨ tɨriya maɨrgɨmaɨrga kɨma nwowam saiir hɨriinan. Mɨ hɨriinankɨnɨuwi mɨ kɨma tɨ hɨriinan kamɨm sɨmiir dɨisiimauu mɨ sɨmiir dokboɨnmamaɨr haigɨnɨu.
19 Tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir inɨg ɨiir haɨngiriyɨu hainaniyɨm ɨrɨpa ɨkɨ om nhɨrɨm nu komii Esia hɨranɨm sɨmiir hɨranɨm, sɨma kɨmiir nokboɨnmamaɨrgikɨm, Akwila mɨ siir wig aeya Prisila mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ ɨrɨpa Adi Komii siir inɨg ɨiir haɨngiriyɨu hainaniyɨm sɨmiir omaka hɨr, sɨma kɨmiiram naɨngwokwonanaei. Mɨ sɨma kɨmiirɨn pranae pranae bɨ nokboɨnmamaɨrgikɨm. 20 Mɨ tɨ nomiiyauɨm tɨ om Efesas tɨranɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm, sɨma kɨmiir nokboɨnmamaɨrgikɨm. Ɨrni nwɨrni nokboɨnmamaɨriyɨm nomiiyaunan hindara dapirɨmdɨnam.
21 Mɨ tariinanɨn ta yokwowa Pol kariir ɨɨngɨ ɨɨngar nonkwo wɨnkika mɨ kara kɨmiiram ha nokboɨnmamaɨrgikɨn.
22 Wɨ Adi Komii sasar hauu ɨskii, hɨk komiigɨ komiiya tɨ iikam yɨpɨkɨ siiram naɨngwokwo karamae nwowɨm sɨmiirɨn. Kara kɨmiiramɨn mɨnam naɨngwowi krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya pɨ nɨtsauuɨm. 23 Mɨ kara ɨinokɨinokɨn wɨ Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs wɨ siiram srɨinanaei siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨuɨm siir naɨngwobumbu komii aeya. Mɨ ta siir naɨngwobumbuwa wɨ kɨmaka hɨriiyar nwokɨ okrɨpkaiyɨm. 24 Kara kɨmiiramɨn nhami nhami naɨngwokwo rani, yɨpɨkɨ kɨma kanaka haɨngiriyɨu okiyɨm Jisɨs Krais siir iikamɨm. Ɨriig.