2 KORIN
Mɨ ɨiya Pol siya nu Maesedonia hɨr nwowa mɨ siya ta yokwowa ha wɨnkikɨn iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm om komii Korin hɨranɨm sɨmiiramɨn. Mɨ ɨiya Taitas siya om Korin hɨr haiburgigɨn mɨ siya ha nɨtkɨn nu Masedonia tɨriirɨn Pol siiram mɨ siya om Korin hɨran iikamɨm kɨmɨdiniya siir inɨ boɨnmɨmauuɨu. Mɨ yokwowa yɨpɨkɨ Pol siya wɨnkiya bɨiya tɨ iikam ɨmiiram, sɨma saiir mwaɨnɨm mɨ sɨmiir nhɨrɨm sɨmiir siyɨu bibiyɨeyɨm ɨna yɨtkiigɨigiyɨm. Mɨ sɨmiir nhɨrɨm hɨnɨɨna bɨ naɨngwokɨm Pol siya Adi Komii siir mɨiyan inkamkɨn. Nɨɨngaka. Mɨ Pol siya hɨriinan kɨgɨn mɨ siya ta yokwowa ha wɨnkɨn. Mɨ ta hɨriinan saiirsika sɨma wa nwokɨ aɨngwowɨm siya aposel inkam kɨɨngɨkɨɨngɨn. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan siya Korin hɨran iikamɨm sɨmiirɨn umɨr haɨngiriiyɨu haigɨnam wara mɨ boɨnki ɨkɨ Bɨiyan Inkam Komii siir isid nhɨrɨm yɨpɨkɨm paeprikab nwowɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm nu Judia hɨranɨm yɨpɨkɨ umɨr digworaekwo karamae nwowɨm sɨmiiram. Ɨriig.
1
Kara Polkɨn, kara Jisɨs Krais siir aposel inkamkɨn mɨ Kara siir yai ɨmiir boɨnourwokai haigɨnɨuwi. Bɨiyarɨn Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya kariir nɨmbinamar naɨngwokɨn aposel inkam nwowam siir mɨi aiir mɨriiyam. Mɨ ta yokwowa kara mɨ krɨmiir nomiiyau ɨeya Timoti krɨrar wɨnkika kɨmiiramɨn. Mɨ tariinanɨn saeya wɨ kɨmiiram nɨti iikamɨm Adi Komii siir pɨugana saiirɨm, warɨ om Korin hɨr nwowɨm. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siirɨm, ɨkɨ hɨnda tɨnda nwowɨm mɨ Grik nu haɨmii haɨmii nhɨrɨm sɨmiir hɨranɨm yɨm ɨriipɨ hɨriinan. Kara ha naɨngwowi Adi Komiiyɨn krɨmiir Adɨn mɨ krɨmiir Bɨiyan Inkam Komii ɨkɨn Jisɨs Krais kɨmiirɨn wɨ sowanii hauuwi naɨngwobumbu mɨ ɨrɨpa nongwomamaɨr ae.
Pol siya Adi Komii siirɨn mɨnsi boɨn wadɨekikɨn siirɨn siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn
Krɨma Adi Komii siir inɨg ɨiir hainan prapraski, krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siir Adɨn. Krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm, siya krɨmiir Adgɨn yɨpɨkɨ, krɨmiirsi naɨngwokwonanaeiyɨn, siir bwamkɨ bwamkɨn. Mɨ krɨmiir kwoɨn ɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam hɨkɨm krɨmiir nɨmbiniyɨm sɨmiirsi. Siya krɨmiir kwoɨn ɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwikɨn hɨkɨm krɨmiir nɨmbiniyɨm sɨmiirsi warar. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi mɨ nɨm krɨma wɨ ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨm nikɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm mɨ wɨ sɨmiir nwokɨ ɨisiimauuwɨm hɨka sɨmiir nɨmbiniiya saiirsi. Mɨ krɨma sɨmiirɨn wa whɨnkɨnsiis haigɨnɨui, tɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm krɨmiir. Yɨm tɨ dimɨnɨm sɨmiir bwamkɨbwamɨn yɨo hɨnɨɨngɨn, dimɨn bibiyɨe whɨekakɨm wɨ krɨmiir nɨmbini, krɨmiir kɨmpɨpɨsu haigɨnɨuwam ta bɨiya sɨma tɨra Krais siir sɨma kɨmpɨpɨsu haigɨnɨuwa saiir hɨriinan. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨu kaimwowɨn tɨkɨ hɨkpai hɨkpaiyɨm nɨtɨm krɨmiirɨn wɨ sɨma kɨmbɨpɨsu haigɨnɨuwi. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨu kaimwowɨn Krais siya wɨ krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi, tɨ dimɨn taemɨnɨm Krais siir wokmai haigɨnɨuwa mɨ krɨma wɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir wara nwokɨ wokmai haigɨnɨuwɨm. Iikamɨm dimɨn biyɨe Timoti krɨriir tɨrkɨm. Dimusi rani, krɨra kɨmiirɨn Adi Komii siir yai aiir boɨnmɨmauugo kɨmiirɨn mɨ sɨma ɨni kɨmiirar mɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨu mɨ kɨmiirar mɨ wokmai haigɨnɨu ta saiir nɨnoknɨnkɨnɨm hɨnɨɨn, Adi Komii siya wɨ kɨmiirar mɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi mɨ mhoɨiya siya wɨ kɨmiirar mɨ anmaiwarkainaei. Mɨ inkamɨn dimɨn biyɨe kɨmiir tɨrɨn mɨ krɨmiirɨn Adi Komii siyar swokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. Mɨ sɨma kɨnsiis haigɨnɨuwi kwoɨn mɨiyɨkak nwowɨm. Dimusi rani, mhoɨiya hɨkpai hɨkpaiyɨm nɨmbinii mɨ kɨriirɨn ha kɨmbɨpɨsu haigɨnɨuwi mɨ kɨra ta saiirsiyɨn wa kɨpi nikwokrɨmkrɨp Adi Komii siya wɨ kariirar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi, ta bɨiya siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwa krɨriir saiir hɨriinan. Nɨkrɨra iikam kɨmiirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm. Ɨiya hɨkpai hɨkpaigɨ nɨmbiniiyɨm kɨmiir kɨmbɨpɨsu haigɨnɨuwam, tɨ hɨkɨm kɨma ɨni krɨraka mɨ ɨnkɨn haiyɨm. Krɨra ɨna nɨnoknɨnkɨno, Adi Komii siya kɨmiirɨn wa whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi, kɨmiir wokmai haigɨnɨuwam, ta Adi Komii siya mɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwa, krɨriir wokmai haigɨnɨuwam saiir hɨriinan.
Mɨ nɨkrɨra hɨriinanar naɨngwowi, wɨm kɨma tɨ hɨkpai hɨkpaiyɨm krɨriir nɨmbiniyɨm nu komii Esia hɨr, kɨma sɨmiirɨn bɨdiyar mɨ ɨnoknɨnkɨnɨm. Hɨkpai hɨkpaiyɨm krɨriir nɨmbiniiyɨm hindara nɨnkɨn ɨduduraraowi mɨ ɨni krɨriir kɨrɨe aiir haiburɨm mɨ krɨra pariiparii pɨ naowɨm. Krɨra hɨriiyar yaɨngwo, krɨra wa naowi. Mɨ ɨiya tɨ dimɨn taemɨn hɨriinanɨm krɨriir nɨmbiniiyɨm mɨ krɨra pɨ hɨriiyar naɨngwowi, krɨra wɨ dɨg nwo rani, krɨriirɨn sɨma whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn ta saiir nɨnoknɨnkɨnɨm Adi Komiiyɨn yɨpɨkɨ naokaowɨm sɨm hɨdnɨnsiin ɨdwowɨn siya siyaɨrgɨn krɨriir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwiyɨn. 10 Siya krɨriirɨn bɨdiyar mɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨn tɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm krɨriir nɨmbiniiyɨm sɨmiirsi warar mɨ hɨriinan saiirsika, krɨra panɨɨnsi yaosi. Mhoɨiya siya krɨriirɨn wa swokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. Krɨra hɨriiyar naɨngwowi, mhoɨiya siya wɨ krɨriirar swokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi mɨ wɨ krɨriirar mɨ kɨgrɨraowi. 11 Ta kɨma whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwa krɨriir saiir hɨriinan, ta kɨma kwɨs boɨnkiya Adi Komii siiram krɨriir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam, kɨma wɨ hɨriinan tɨr. Mɨ mhoɨiya iikam nhɨrɨm sɨma hɨriinan wakaei Adi Komii siya dimɨn taemɨnɨm kɨma kwɨsboɨnɨm siiram, krɨriir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam, siya sɨmiir bɨdi wakaeyɨn mɨ sɨma wɨ siir inɨg ɨiir hainanprapraskii mɨ wɨ hɨnɨɨna boɨnkii, siya wadɨekɨn. Ɨriig.
Pol siir kwoɨnɨn ɨna swokɨ kisɨna haigiyɨn mɨ siya om Korin hɨriir bɨ namkɨn
12 Nɨkrɨra tɨ dimɨn ɨmiiramɨn ɨni maɨrgɨmaɨrgar mɨ okiyo krɨriir kwoɨnɨn krɨriirɨn hɨnɨɨna boɨnkɨn, tɨkɨ mɨiyɨm tɨ krɨra mɨriiyokiyokɨiyɨm ɨkɨ omom omomɨm sɨm mɨ kɨmiir waraur, yɨm wadɨe kɨnaɨrgɨm, Adi Komii siir naeyɨuɨn siyar bɨdi whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨn krɨriirɨn. Krɨriir siyɨu ɨiirsiyar tɨ krɨra tɨrɨn bɨiya iikamɨm sɨmiir whwonkam ɨda, yɨm tɨriigɨnɨm yɨm kaimwokɨnar bɨdi ywowɨm. Mɨ tɨ nuɨn siir tɨran siyɨuɨm tɨ iikam ɨma nɨnoknɨnkɨniyɨn yɨo krɨriir bɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiir tɨramɨn. Nɨɨngaka Adi Komii sasaɨrgɨn krɨriir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨn tɨ dimɨn taemɨn ɨmiir tɨrɨm. Krɨra tɨ siyɨu ɨiir napko ɨiya krɨra iikamɨm nuanɨm kɨmaka waraur nwowa mɨ krɨra iikam kɨmaka tɨ hɨriinan siyɨu ɨiir asi mɨ apkrɨpkaigo mɨ krɨra ta saiiramɨn maɨrgɨmaɨrga prasae bɨ kɨnko. 13 Mɨ tɨ yaiyɨm tɨ kara wɨnkiyɨm kɨmiiram ta yokwo aiir sɨmiir yaimwokɨyaimwowɨm yɨm aowa nwo rani. Mɨ yɨm kɨmiiramɨn mɨnam wɨnkikɨm kɨma sɨbgu nɨnoknɨnkɨnɨm warɨ yaiyɨm kara wɨnkiyɨm kɨmiiram mɨ warɨ kɨmar mwaɨni sɨmaɨrgɨm. Kara ha naɨngwowi, kɨma tɨ dimɨn taemɨn ɨmiirɨn ɨna sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨm. Mɨ tariinanɨn kɨma ɨni inkam krɨmiirarar nikɨ ɨnoknɨnkɨnsasaeyɨm mɨ an kara ha naɨngwowi, mhoɨiya kɨma krɨmiir siyɨu ɨiirɨn wɨ haɨnɨɨngɨ sɨbgu ɨnoknɨnkɨni. 14 Mɨ taka ɨiya Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs siya swokɨ ɨti mɨ krɨmiirɨn siya swokɨ anmaiwarkainaei mɨ krɨra wɨ maɨrgɨmaɨrga kɨmaka nwowi, ta kɨma nwowa Krais saɨka, saiir hɨriinan. Mɨ kɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga krɨmiiram nwowi yɨpɨkɨ aposel inkamɨm yɨpɨkɨ kɨmiir boɨnmɨmauuɨm ta yai kɨbɨe aiir mɨ kɨmiir whɨnkɨnsiin haigɨnɨuɨm, ta yaiya saiir yaimwokɨyaimwo ɨmiir.
15 Kara hɨriiyar naɨngwokɨn kɨma kariiramɨn wɨ maɨrgɨmaɨrga prasae kɨn tani. Mɨ kara bɨiyɨn pɨ hɨnɨɨna boɨni, kara kɨmiiramɨn wa nɨti kɨmiir kɨgnakiiyamɨn mɨ kara wɨ kɨmiir nwokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm, ɨdɨpɨdɨp maɨrgɨmaɨrga kɨma nwowam. 16 Mɨ ɨiya kara kɨmiir kɨgnakiyam naɨngwowi, kara namɨn nu haɨmii Masedonia hɨriir mɨ mhoɨiya nu haɨmii Masedonia hɨr haiburgigi mɨ kara wa swokɨ ɨti kɨmiiramar mɨ kɨma wɨ kariir nwokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm mɨ kariirɨn wa nwokɨ ɨkropkiyɨm nu haɨmii Judia hɨriir mɨ kara kɨmiirɨn wɨ ɨdɨpɨdɨp asi kɨgi. 17 Mɨ kɨma hɨriiyar naɨngwowi ta ɨiya kara nɨmbina kɨmiir kɨgnakiyam kara nonkwowa mɨ tari kara tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiir bɨ sɨbgu aɨngwo omokɨn mɨ kariir kwoɨnɨn hɨriinansi swokɨ kisɨna haigigɨn, ha? Mɨ kɨma hɨriiyar naɨngwowi, an kara ɨni tɨ nuɨn siir inkam biyɨenan ywowɨn yɨpɨkɨ tɨ hɨriinan boɨnkiyɨn, ɨhɨ, kara wa nɨti mɨ kariir kwoɨnɨn kara hɨriinan tɨram naɨngwo rani, yɨ ɨni nɨɨngakɨnɨɨngar ywowɨskiyɨn! 18 Adi Komii siir hɨriinan, yɨo siya ɨinokɨinokɨn yai mwowar boɨnanaeikɨn. Mɨ an kara ɨriipɨ hɨriinan ɨinokɨinokɨn yaimwo ɨmiirarar mɨ boɨnikɨn. Mɨ kara kɨmiirɨn ha bɨ boɨnkɨn kara wɨ kapi nɨti mɨ ɨiya kariir kwoɨnɨn ha naɨngwowi, kara wɨ nɨt rani. Kara kɨmiirɨn wɨ hɨriinan boɨn tani nɨɨngaka. 19 Sailas, Timoti mɨ karar, krɨma ɨinokɨinokɨn kɨmiirɨn Adi Komii siir yɨnisɨmɨn Jisɨs Krais, siirar boɨnmɨmauugɨn. Kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm Krais siya dimɨn sɨm whɨr bɨ swokɨ ɨmbin mɨmɨnkɨn siya tɨramɨn. Mɨ ta siya boɨnkiya mɨ mhoɨiya siir kwoɨnɨn wɨ swokɨ kisɨna haigi rani. Nɨɨngaka. Dimɨnɨn siya boɨnɨm sɨmaɨrgɨm. 20 Mɨ tɨ hɨriinan tɨrɨm mɨ tɨ nɨmbinpai nɨmbinpaiyɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siya boɨnkiyɨm yɨm ɨni kaimwokɨna hɨriinanar mɨ ɨmbiyamɨm. Dimusi rani, krɨma Adi Komii siir inɨg ɨiir hainan prapras boɨnkikɨm, kɨriir yaiya ya yai Kaimwo aeyaɨrga. 21 Adi Komii sasaɨrgɨn yɨpɨkɨn krɨmiir whɨekakar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwiyɨn, Krais saɨka nwɨrua nwowam. 22 Krɨmiirɨn Adi Komii siyar nɨmbingɨn siyamar mɨ siir naeyɨuɨn siirɨn siyar mɨ haigi haigɨnɨu krɨmiir kwoɨnauɨn mɨ tɨ dimɨn sɨm hɨriinanɨn krɨmiirɨn siyar mɨ hauu krɨmiir nɨisiimauuwam hɨnɨɨn, mhoɨiya siya wɨ krɨmiir hauuwi dimɨn taemɨnɨm.
23 Mɨ kara tɨ digworaekwowɨm sɨmiir nɨksɨsaei, Adi Komii siya kariir kwoɨn ɨiirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn mɨ tɨ siirɨn wɨ siyar nɨnoknɨnkɨn haigɨnɨuwi. Mɨ kara tɨ dimɨn taemɨn ɨmiirɨn kaimwowar boɨnkii. Kara bɨiyɨn om Korin warauran iikamɨm kɨmiir bɨ ninɨ kɨgnikɨm, nu haɨmii Masedonia tɨrankɨn kara bɨ nɨtkɨn. Dimusi rani, kara iikam kɨmiirɨn ɨo nwowɨm pɨ boriisopi wɨm wɨ yaimwo whwonkamɨm nɨigɨ nɨiga pɨ nwowisi. 24 Krɨma kɨmiirɨn tɨ hɨriinan bɨ boɨnkɨm, krɨma kɨmiirɨn tɨ digworaekwowɨm Adi Komii siirɨm kɨma naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm sɨmiir warar nɨnkɨn kɨgɨrkaki. Nɨɨngaka krɨma ta saiirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm kɨmiir naɨngwo tɨbmiiya Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmiiya ya ɨni ywowa. Mɨ nɨm krɨma, kɨmaka mɨnam mɨrii, maɨrgɨmaɨrga kɨmiir nwowaigɨnɨuwɨm mɨ kɨrɨe nwowɨm. Ɨriig.