2
Mɨ ta hɨriinan saiirsika, kara ha naɨngwowi kara wɨ kɨmiiram waraur swokɨ ɨt rani kɨma naɨngwoyɨmyoksi mɨ hɨkak kɨma nwosi. Mɨ kara kɨmiir kwoɨn ɨiir kiyopsɨbgi haigɨnɨuwi ɨo whwonkam kɨma nanaowam mɨ kariirɨn wɨ nhɨnga tɨri, maɨrgɨmaɨrga kara nwowamɨn? Nɨɨngaka. Kara tɨ iikamɨm sɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyopsɨbgi haigɨnɨuwɨm pɨ boriisopi ɨo whwonkam sɨma nanaowɨm, yɨpɨkɨ ɨinokɨinok kariir nwowaigɨnɨuwiyɨm maɨrgɨmaɨrga. Nɨɨngaka. Kara iikam kɨmiir ninɨ kɨgnakiyɨm pɨ boriisopi an wɨ maɨrgɨmaɨrga karamae kɨma pɨ nwowaigɨnɨuwisi. Kara ha naɨngwowi, kɨma kariirɨn hɨriinanar whɨnkɨnsiis haigɨnɨu krɨpkai, hɨriinan maɨrgɨmaɨrgar nwokrɨpkaiyɨm. Mɨ ta yokwowa kara wɨnkiya bɨiya iikam kɨmiiram, kara kɨmiirɨn mɨn boɨnkikɨn digworaekwowɨm maɨrgɨmaɨrga nwo karamae kara nwowiyɨm sɨmiir. Mɨ kara hɨriiyar naɨngwowi, ɨiya kara maɨrgɨmaɨrga mɨ owiyɨm mɨ wɨm kɨma ɨriipɨ hɨriinan, ɨni maɨrgɨmaɨrgar mɨ owɨm. Mɨ ɨiya kara yokwo kɨmiiram wɨnɨn, kariir kwoɨnɨn mɨiyɨk mɨiyɨknan bɨ nwokikɨn. Mɨ ɨiya kara ta yokwowa kɨmiiram wɨnkiya kara hindara nouu wɨnkikɨn. Kara mɨnsi naɨngwoyɨmyokikɨn, warɨ dimɨn biyɨeyɨm kɨmiir kwoɨnau waraur nwokaiyɨm kɨmiirɨn wɨ sɨm pɨ nɨpiyaokɨiisi. Mɨ ta yokwowa kara kɨmiiram mɨnam bɨ wɨnboɨnkikɨn hɨk kɨmiir hauuam. Nɨɨngaka kara kɨmiiramɨn mɨnsi wɨnboɨnkikɨn kɨma kara naɨngwokwowiya kɨmiiram saiir nɨnoknɨnkɨnɨm. Ɨriig.
Pol siya mɨn boɨnkɨn om Korin hɨran iikamɨm sɨma tɨ inkamɨn yɨpɨkɨ dimɨn biyɨe tɨrɨn siir swokɨ ɨkɨunam.
Mɨ inkamɨn yɨpɨkɨ dimɨn taemɨn biyɨe tɨrɨn, siya wɨ kwoɨn whwokwoka nwowamɨn wɨ kariirara kɨpi nwo haigɨnɨu. Mɨ siya wɨ iikam hoɨmgak kwoɨn whwokwoka nwowamɨn wɨ kɨmiir warar timɨ ohaigɨnɨu. Mɨ kara tɨ inkamɨn ɨgao yai siir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir wara boɨn tani. Mɨ dimɨn taemɨnɨm iikam kɨma tɨrɨm siir, tɨ dimɨn biyɨeyɨm siya tɨrɨm sɨmiirsi, yɨm bɨdi dɨgiyɨm. Mɨ tariinanɨn iikam kɨma wɨ siir dimɨn biyɨeyɨm siya tɨrɨm sɨmiir sɨmiira kɨpi naɨngwokwonanaei, yɨm bɨdi dɨgiyɨm mɨ bɨdi haiyoprimdiyɨumiigiyɨm. Mɨ kɨma siirɨn yai mɨiyɨk ɨmiirarar boɨnmɨmauu mɨ siirɨn sɨbgu siiboboɨnɨu haigɨnɨu mɨ tɨ dimɨn taemɨn hɨriinanɨm yɨm wɨ siir kiyopsɨbgi haigɨnɨu rani, siir kwoɨnɨn biyɨe siya nwowɨguskiyamɨn nɨɨngaka. Mɨ hɨriinankɨnɨuwi mɨ kara kɨmiirɨn pɨ ɨgao yai hɨnɨɨna boɨnkii, kɨma siirɨn hɨnɨɨna dɨisiimauu, kɨma siiram naɨngwokwonanaei mɨ siirsi mɨ aɨngwoyɨmyoki. Kariir kwoɨn komiiyɨn hɨnɨɨna naɨngwowi, kɨma kariir yai aiiramɨn ɨna sɨbgu wakaeyoknam mɨ ta hɨriinan saiirsika kara ta yokwowa kɨmiiram asi wɨnkikɨn. 10 Iikam kɨma tɨ dimɨn taemɨn biyɨeyɨm tɨ inkam nwɨruan siyasiyar tɨrɨm kɨmiir sɨmiirsi kɨpi naɨngwo. Kɨma siir dimɨn biyɨe ɨmiir haiyoprimdiyɨumiigii mɨ an kara ɨriipɨ hɨriinan wɨ siir dimɨn biyɨe ɨmiirar mɨ haiyoprimdiyɨumiigi. Mɨ tɨ dimɨn taemɨn bibiyɨeyɨm hɨriiyar nwokrɨpkaii mɨ mhoɨiya sɨmiirɨn kara haiyoprimdiyɨumiigii mɨ kara wɨ hɨnɨɨna tɨri, Krais siir whwonkam ɨdan, kara kɨmiirɨn wɨ wadɨekɨ wadɨeyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. 11 Mɨ krɨma iikamɨm sɨmiir dimɨn bibiyɨeyɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigi. Krɨmiirɨn wɨ Setan siya pɨ nɨpiyaokɨiisi mɨ wɨ siya pɨ mɨ ɨksɨsaeisi, tɨ inkamɨn yɨpɨkɨn krɨma nwowɨn ɨo. Ɨhɨ, krɨma bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨm mɨiya Setan siya tɨram naɨngwowa. Ɨriig.
Pol siya hɨkak Taitas siirsi nwokɨn siya om Troas hɨr nwo karamae nwowɨn
12 Bɨiya kara nama bɨigɨ bɨi om Troasa hɨriir, Krais siir yai kɨbi kɨbi ɨmiir boɨnmɨmauuam bɨiyɨn kɨmɨdiniya Bɨiyan Inkam Komii siyar yamkwokɨn mɨ hɨrɨn siyar inɨ dirɨraerarkwokɨn sɨmiir kwoɨn ɨmiirɨn. Mɨ sɨma yaiyɨm yɨpɨkɨ kara boɨnmɨmauuɨm sɨmiiram asi naɨngwokɨm sɨmiir wakaeyam. 13 Mɨ kara naɨngwoyɨmiyok prasae bɨ kɨnkɨn. Dimusi rani, kara krɨmiir nomiiyauɨn Taitas siiram nwonanaekɨn. Mɨ siya bɨ nɨtkɨn kariir kɨgniyɨm. Mɨ kara iikamɨm yɨpɨkɨ hapairanɨm sɨmiirɨn hɨnɨɨn asi boɨngigɨn kɨma ha dwoki. Mɨ kara om Troas hɨr ha haiburgigɨn mɨ kɨmɨdiniya nu haɨmii Masedonia hɨriir yam. Ɨriig.
Aposel kam ɨmiirɨn Adi Komii siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn Setan siir nikwowaisiiyam.
14 Hindɨe wɨt, nɨmbi Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir boɨn wadɨekii. Dimusi rani, krɨma ɨni Jisɨs Krais siir aowa ywowɨm mɨ ɨni saɨkar yamɨmasuwɨm mɨ krɨmiirɨn wɨ siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi kɨrɨe nwowamɨn. Tɨ nuan dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨmiirsi. Adi Komii siya krɨmiirɨn mɨnam nɨkɨunakɨn Krais siir yai kɨbiya saiir boɨnmɨmauuɨm hɨnda tɨnda. Mɨ ta yai kɨbiya ya ɨni pɨuii mɨiyɨknan ywowa omom omomɨm saeya bɨdi yɨnyokɨigiya. 15 Nɨm krɨma ɨni pɨuii mɨiyɨknan ywowɨm, iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siya nanmaiwarkainam sɨmiirar nɨnyokɨigi tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ biyɨe nwowɨm mɨ whaowaeki ɨkɨm. Mɨ hɨriinan tɨri krɨma mɨ krɨmiir mɨiyɨm yɨm wɨ Adi Komii siir hɨrankar haiyɨskii. 16 Mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ whaowaenɨskiyɨm yɨm wɨ paeni omɨn siirar nasae oyokiyokɨikaeyami krɨma mɨ krɨmiir yai aeya ya ɨni pɨuii biyɨenan whaknan ywowa mɨ sɨmiirɨn wɨ saeya tɨri mɨ sɨma wa naokaonami. Mɨ yɨm tɨ iikam nhɨrɨm yɨpɨkɨ wɨ Adi Komii siya nanmaiwarkainaei, saɨka hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyamam, krɨma mɨ krɨmiir yai ɨkɨm yɨm ɨni dimɨnɨn sɨbgu whakiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Mɨ sɨmiirɨn wɨ siyar tɨrki, wadɨe sɨbgu owamɨn. Yɨpɨkɨ inkamkɨn tɨ hɨriinan dimɨnɨn siir sɨbgu tɨri? Inkam nwɨrmɨn nwɨrmɨn karamaeyaɨrga. Nɨɨngaka. 17 Mɨ iikam whɨekakɨm Adi Komii siir yai aiir boɨnmɨmauuwiyɨm sɨma sɨmiir pɨu ara boɨnmɨmauuwi yɨm sɨma hinda umɨr haiyamar naɨngwowi mɨ ta mɨiya krɨma mɨriiya, nɨm krɨma hɨriinan bɨ tɨrikɨm. Krɨmiir kwoɨnɨm yɨm wadɨekɨm mɨ nɨm krɨma Krais siir yai kɨbi aiir boɨnmɨmauuwikɨm. Dimusi rani, krɨmiirɨn Adi Komii siya nɨmbingɨm mɨ krɨmiirɨn siya nɨkropkikɨn ta saiiram. Mɨ krɨma mɨ Krais siya krɨma ɨni ɨrɨpar yamasuɨm mɨ krɨmiir kwoɨnɨm ɨni kwoɨn whɨruar ywowɨm. Mɨ Adi Komii siya ɨni krɨmiirar kɨgɨn, krɨma siir yai aiir boɨnmɨmauuɨm. Ɨriig.