3
Nɨm krɨma siyɨu wɨnɨn siir mɨiyan inkamkɨm
Tɨ dimɨn taemɨnɨm krɨma wɨnkiyɨm kɨmiiram sɨmiir tɨr mɨ kɨmiir kwoɨnɨm wa nwokɨ aɨngwowɨm krɨma krɨmiir inɨg ɨmiirar hainanaei mɨ kɨma wa nwokɨ aɨngwowɨm hɨnɨɨn, nɨm krɨma wadɨekɨm, aniya? Mɨ wɨm kɨma hɨriiyar naɨngwowi, nɨm krɨma ɨni ɨkɨ kam nhɨrɨm yɨpɨkɨ kɨmiir hauugiyɨm yokwo ɨkɨ iikam nhɨrɨm om whɨranɨm sɨmiiram, ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm kɨmiir boɨnkiyam hɨnɨɨn, yɨm sɨma iikam wadɨekɨm? Mɨ wɨm kɨma hɨriiyar mɨ aɨngwowi, nɨm krɨma ɨni hɨriiyar mɨ aɨngwowɨm kɨma yokwo krɨmiiram wɨnkiyɨm mɨ ɨkɨ iikam nhɨrɨm yɨm wa nwokɨ aɨngwowɨm nɨm krɨma inkam wadɨekɨm, aniya? Nɨɨngaka. Krɨma yokwo kwɨr haiyɨm pɨ boriisopi. Mɨ wɨm kɨmarɨn ɨni ta yokwo hɨriinana ɨni saiir hɨriinan ywowɨm, ta krɨmiiram wɨnkiya. Mɨ iikamɨm sɨma kɨgi mɨ sɨma wa nɨnoknɨnkɨnki krɨmiir mɨiyɨm mɨi wadɨekɨm. Mɨ nɨm krɨma bɨdinanar nɨnoknɨnkɨnkɨm hɨnɨɨn, ta yaiya ya yaimwo aeyaɨrga. Wɨm kɨma ɨni ta yokwo hɨriinana ɨni saiir hɨriinan ywowɨm. Wɨm kɨma ɨni yokwowa Jisɨs Kraiskɨ si wɨnkiya ɨni saiir hɨriinan ywowɨm. Kariirɨn siya nɨmbingikɨn mɨ ta yokwowa siya hauugika. Mɨ an kara ha namɨn mɨ kɨmɨdiniya kɨmiir inɨ hauugig. Siya tɨdiyɨni bɨ wɨnkikɨn. Nɨɨngaka. Siya Adi Komii siir naeyɨuɨn saɨka wɨnkikɨn yɨpɨkɨn ɨinokɨinokɨn omwai hɨriiyar waiyayokiyokɨiiyɨn. Siya siiya bwaeyan siir ɨdwo bɨ wɨnkikɨn. Nɨɨngaka. Siya kɨmiir kwoɨnau wɨnkikɨn.
Mɨ nɨ krɨra pɨ hɨnɨɨna boɨnkii, nɨ krɨriir mɨiyo wadɨeko. Dimusi rani, krɨra hɨriiyar nɨnoknɨnkɨni, krɨriirɨn Adi Komii krɨmiir Wanɨn siyar nɨmbingiko tɨ dimɨn taemɨn hɨriinanɨm sɨmiir tɨram. Krais siya krɨriirɨn siir kɨrɨe aeyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn yɨpɨkɨ siir Ad ɨeya hauugiya Adi Komii siya siir. Mɨ krɨra hɨriinan asi naɨngwowi, ta yaiya krɨra boɨnkiya kɨmiir, ya yai kaimwokɨ kaimwo aeyaɨrga. Mɨ krɨra hɨriiyar naɨngwowi, ta mɨiya krɨriir kɨrɨe ara prɨimɨriigɨswo, wɨ dɨg di ywowi mɨ krɨra wɨ hɨnɨɨn di mɨ boɨni, krɨra wɨ dɨgar nwowi. Dimusi rani, krɨriirɨn kɨrɨe Adi Komii siya hauugɨn mɨ krɨra mɨi aiir mɨriiyɨm dɨg asi nwowi. Mɨ ɨiya Adi Komii siya krɨriir nɨmbina ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir boɨnmɨmauuwam, siyɨu wɨnɨn siir yai kɨbi aiir boɨnmɨmauuwam, krɨriirɨn siya siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn ta mɨi aiir mɨriiyamɨn. Mɨ tɨ siyɨu wɨnɨn siir yaiya ya yokwoni bɨ wɨnka, ya Adi Komii siir naeyɨuɨn siya haigimauuga iikami kwoɨn. Mɨ tɨ siyɨu komii komiiyɨm bɨdi bɨdiniya Adi Komii siyar hauugiyɨm, yɨm ɨinokɨinokɨn iikamɨm sɨmiir dimɨn biyɨe ɨmiir nɨisiimauuwankɨm. Mɨ sɨma sɨmiir sɨbgu ap karamae nwowi, sɨma wɨ pɨ naowi. Mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn ɨinokɨinokɨn iikam ɨmiirɨn siyar nɨkpɨtmai haigɨnɨuwi, sɨma sɨbgu oyokiyokɨikaeyamɨm ɨinokɨinokɨn Adi Komii saɨka.
Mɨ tɨ siyɨu komiiyɨn siir yaiyɨm Adi Komii siya wɨnkiyɨm siiya ɨdwo mɨ kɨmɨdiniya Moses siir hauugi. Mɨ siya tɨ hɨriinan tɨrkiyɨn mɨ Adi Komii siir kɨrɨeya ɨni paenan Moses siirar yɨuyakiya mɨ siir whwonkamɨn ɨni wara yɨuyakiyɨn. Mɨ mhoɨiya tɨ dimɨnɨn paenan nɨuyan ɨna prɨkiiraraokiyɨn mɨ mhoɨiyan ɨni hindara kɨgugu ɨguskiyɨn. Mɨ tɨ dimɨnɨn paenan nɨuyan Moses siir whwonkam hɨrɨn pranae pranae bɨ nɨuyakɨn mɨ Isrel sɨmiir iikamɨm sɨma siir bɨ sɨbgu kɨgsɨbwɨnkɨm. Tɨ dimɨn taemɨnɨm siyɨu komii siirɨm, iikam ɨmiirɨn sɨmar naokao haigɨnɨuwi, sɨma Adi Komii siir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm paenan nɨuyaiyɨm sɨmaka nɨtkɨm. Mɨ nɨm krɨma iikam ɨmiirɨn Adi Komii siir naeyɨuɨn siir yai ɨmiir boɨnmɨmauuwi. Mɨ tɨ digworaekwowɨm krɨmiirɨn maɨrgɨmaɨrga komiigak sɨmar nwowaigɨnɨuwi mɨ krɨma mouni hanɨɨn asi siinkaowi yɨm ɨni Moses siya wɨnɨm siyɨu komii siir yaiyɨm bɨiyanɨm ɨni sɨmiir haiburɨm. Adi Komii siya tɨ siyɨu komiiyɨn Moses siir hauugɨn. Yɨo iikamɨm sɨmiir dimɨn biyɨe ɨmiir nɨisiimauugɨn mɨ sɨmiirɨn hɨriinan warar mɨ ɨisiimauugɨn, sɨma wɨ ɨrɨpa nwo rani, Adi Komii saɨkan, ɨinokɨinokɨn. Mɨ tɨ siyɨu komii siir mɨiyɨm yɨm kaimwowaɨrgɨm, bɨmbɨuwi rani. Mɨ tɨ kitɨbmii boɨn wɨna saiir mɨiyɨm yɨm mɨn nɨmbingɨm iikamɨm sɨma Adi Komii siir whwonkam ɨda dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karam nwowɨm. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi mɨ ta mɨiya ya ɨni siyɨu komii siir mɨi aiir haibura kougɨ kouwɨn ɨni saeya ywowa. 10 Moses siir mɨiyɨm mɨ siyɨu komii ɨkɨn, yo wadɨekɨ wadɨe owaɨrgo. Mɨ tɨ dimɨn whɨso, kɨrɨe aka mɨ siir dimɨnɨn paenan nɨuyaei ɨkɨn yo bɨdi dɨgiyo mɨ bɨdi mɨ prɨkiiyamo. Mɨ ɨni biyɨekɨ biyɨe ywokiyo. Mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn siir mɨiya ya tariinanɨn ɨni komiigɨ komii ywowa. Saeya ɨna mɨriiya mɨ saeya wɨ prɨkiiyam tani. 11 Mɨ mɨiya yɨpɨkɨ wɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyami ya dimɨn mɨiyɨkɨn paenan nɨuyaeiyɨn siir kɨrɨe komiigaka. Mɨ mɨiya yɨpɨkɨ wɨ ɨi prɨei nwo karamae nwowi ya wɨ sapi prɨkiiyami.
12 Krɨma ta saiirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm, tɨkɨ yai kɨbiyɨm yɨm wɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyami mɨ krɨma siir dimɨn mɨiyɨkɨn paenan nɨuyaiyɨn siiram nwowi, siya nɨtɨm. Mɨ krɨma siir yaisɨm kwɨr swokɨ haigiprakai rani. Krɨma sɨmiirɨn wa boɨnmɨmauuwi mɨ iikamɨm sɨma wɨ nwokɨ ɨnoknɨnkɨnɨm sɨmiirɨn. 13 Krɨma Moses siya tɨrɨm sɨmiir tɨr tani. Dimusi rani, yɨo siya bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨn siyɨu komii siir kɨrɨe aiirɨn saeya dɨgii. Mɨ siya siir whwonkam ɨiirɨn yɨuɨsni asi nɨtɨmwanɨugɨn. Mɨ Isrel sɨmiir iikamɨm sɨma Adi Komii siir dimɨn kɨbiyɨn paenan nɨuyan siir whwonkam ɨiir nɨuyan siya prɨkiiraraoki mɨ ha dɨgɨguskii, wɨ sɨma pɨ kɨgisi. 14 Mɨ tɨ Moses siya higrɨnɨuɨn siir whwonkamɨn yɨuɨsni mɨ Isrel sɨmiir iikamɨm sɨma hɨnɨɨna bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨm, Adi Komii siya sɨmiir kwoɨn ɨmiirɨn wɨ wadɨeyar nwowi. Tariigɨna ya ɨni yɨuɨsnan ywowa sɨmiir kwoɨn ɨiir higrɨnɨuam. Mɨ tariinanɨn Isrel sɨmiir iikamɨm sɨma ɨrɨpa haɨngiriyɨu owi mɨ sɨma Moses siir yaiyɨm sɨmiir mwaɨni mɨ sɨmiir kwoɨnɨm wɨ sɨbgu naɨngwo omok rani, Krais siir dimɨn taemɨn ɨmiiramɨn sɨma tɨra saiir hɨriinan. Yɨ ɨni yɨuɨsnan ywowa ɨni sɨmiir kwoɨn ɨmiirar nikɨ higrɨnɨukrɨpkaiyɨm. Mɨ ɨiya iikamɨm Krais siir yai aiir wakaeyɨm mɨ sɨma ha naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiiram, yɨm ɨni yɨuɨsɨm yɨpɨkɨ sɨmiir kwoɨn ɨmiir nikɨ higrɨnɨuɨm mɨ sɨmiirɨn Adi Komii siya swokɨ haiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ siya sɨmiir ɨna kabɨtnouwidnankaigiyɨm. 15 Mɨ bɨiya hɨrankar nɨtyokiyokɨiyɨn mɨ ɨni tariinanar yadɨgniyɨn. Mɨ ɨiya iikam sɨma Moses siir yai ɨmiir mwaɨniyɨm dimɨnɨn yɨuɨsnanɨn sɨmiir kwoɨn ɨiir higrɨnɨuɨn. Dimusi rani, sɨma Krais siir dimɨn taemɨn ɨmiir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨm. 16 Mɨ iikamɨm sɨmiir mhɨi kwoɨnɨm kisɨna haigii mɨ sɨma Bɨiyan Inkam Komii Krais siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨni, yɨm ɨni tɨ iikamɨm Adi Komii siya kibwaembwae haigiyɨm yɨuɨsɨm yɨpɨkɨ sɨmiir nikɨ higrɨnɨuɨm nɨnoknɨnkɨn karamae sɨma nwowam mɨ sɨmiirɨn wɨ siya nɨtkaigaigi. Mɨ sɨma wa nwokɨ ɨnoknɨnkɨnɨm, tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨma tɨrɨm sɨmiir hɨriinan. Tɨriigɨnɨn yɨo ɨni Mosesni nikɨ tɨrɨn ɨni hɨriinan ywowɨn. Mɨ ɨiya siya Adi Komii siir omaka saiir namiyɨm mɨ ta yɨuɨsa siir mwo hɨr nwowa yapa hakaigɨngigi. 17 Mɨ tɨ Bɨiyan Inkam Komii siir yaiya ya Adi Komii siir naeyɨu ɨeyaɨrgɨn. Mɨ ɨiya siya iikamɨm sɨmiir kwoɨnau nwokaiiyɨn mɨ siya iikamɨm yɨpɨkɨ Moses siir siyɨu komiiyɨn mɨ dimɨn biyɨe aka sowiir aowa sɨma nwowa wɨ siyar nonkwo ɨuguskii mɨ sɨma wɨ rɨrmiiya nwoki. Mɨ Adi Komii siya sɨmiirɨn wɨ hɨriinansi boɨni hɨnɨɨnɨn, sɨma dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨm. 18 Krɨma whɨekakarɨn ɨni opnaɨnan ywowɨm, aknaɨnan Bɨiyan Inkam Komii siir dimɨn kɨbiyɨn paenau nɨuyaiyɨn ɨkɨ iikamɨm paenan sɨmiir nɨuya haigɨnɨuwikɨn. Mɨ krɨmiir whwonkamɨn higrɨnɨu karamae nwowi mɨ sɨma wa kɨgnɨnoknɨnkɨni Bɨiyan Inkam Komii siir naeyɨuɨn ɨni krɨmakar nwowɨn. Mɨ krɨmiir kwoɨnɨm siyar kisɨsana haigiyokiyokɨii siir hɨriinan kɨnar nwowɨm. Ɨriig.