4
Aposel kamɨm sɨma paenan nɨuyanan boɨnmɨmauugɨm
Adi Komii krɨmiir Wanɨn sasaɨrgɨn krɨmiirsi naɨngwoyɨmyokɨn mɨ krɨmiirɨn siyar mɨ ɨmbingɨn siir mɨi aiir mɨriiyɨm siir siyɨu komii wɨnɨn iikamɨm sɨmiir boɨnmɨmauuwɨm. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi mɨ krɨma wɨ digɨumii siir kɨpi haimriiyɨu mɨ wɨ ta mɨiya saiir mɨriisi kɨpi nɨdid. Krɨmiir digɨuɨn tɨ mɨi bibiyɨeyɨm sɨmiirɨn digɨumii bɨdi haimriiyɨugigɨn. Mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ ɨinokɨinokɨn tɨ mɨi ɨmiirɨn hindara nɨmprɨo mɨriiyɨm, yɨm wɨ sɨmiirar swokɨ kiyopsɨbgi haigɨnɨuwikɨm. Mɨ nɨm krɨma nɨksɨsae mɨi bɨ mɨriigɨm mɨ krɨma Adi Komii siir yai aiir bɨ mɨ ikwowaisiigɨm mɨ saiirɨn yaeya bɨ mɨ kisɨna boɨnmɨmauuwikɨm. Nɨɨngaka. Krɨma yaimwokɨyaimwo aiirar boɨnmɨmauuwikɨm Adi Komii siir whwonkam ɨdan. Mɨ iikamɨm ta yai aiir wakaeiyɨm mɨ sɨmiir kwoɨnɨm ɨinokɨinokɨn pa nɨnoknɨnkɨnkii, krɨma yaimwo aiirar boɨnmɨmauuwi. Mɨ tɨ mɨi kɨbi kɨbiyɨm yɨpɨkɨ krɨma boɨnmɨmauuwiyɨm iikamɨm sɨmiir, sɨma sɨbgu wakaeyokna karamae nwowi mɨ yɨm tɨ sɨma omɨn paeya namiyɨn siir namanɨm mɨ sɨma wɨ sɨbgu ɨnoknɨnkɨn tani. Yɨm sɨma ta yai kɨbɨeya saiiram bɨ naɨngwo tɨbmii kɨɨnikɨm. Dimusi rani, yɨu biyɨeyɨn tɨ nuɨn siir tɨranɨn Setan nɨkɨuwiyɨn sɨmiir kwoɨnɨm siya nɨtkii ɨkouwi mɨ sɨma tɨ dimɨn taemɨn ɨmiirɨn panɨɨnsi sɨbgu ɨnoknɨnkɨnsi mɨ sɨmiiram panɨɨnsi mɨ aɨngwo tɨbmii kɨɨnsi. Sɨmiir kwoɨnɨm Setan siya kiyɨpsɨbgi haigɨnɨuwi mɨ sɨma tɨ dimɨn ɨiirɨn panɨɨnsi sɨbgu ɨnoknɨnkɨnsi mɨ sɨmiiram panɨɨnsi mɨ aɨngwo tɨbmiisi sɨmiir kwoɨnɨm siya kiyɨpsɨmsɨbgi mɨ sɨma panɨɨnsi sɨbgu ɨnoknɨnkɨnsi Krais siir Yai Wɨn kɨbɨeya saiirɨn. Tɨ yai kɨbi kɨbiyɨm yɨm Krais siir dimɨn taemɨn kɨbi kɨbiyɨm sɨmiir boɨnka, yɨpɨkɨ krɨmiir nɨisiimauuwɨm hɨnɨɨn, Adi Komii siya panɨɨngɨn mɨ yɨpɨkɨn Adi Komiinan siyar swokɨ owɨn. Krɨra kɨmiirɨn, krɨra krɨrar bɨ prɨinaɨngwo boɨnkɨn mɨ kɨma wɨ krɨriir inɨg ɨiirɨn wa hainan tani nɨɨngaka. Krɨra ɨinokɨinokɨn kɨmiir boɨnmɨmauuwiyɨm krɨra hɨriiyar boɨnikɨm Jisɨs Krais siya Bɨiyan Inkam Komiigɨn. Mɨ nɨkrɨra kɨmiir mɨiyan inkamko krɨra kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwikɨm siir sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨm. Adi Komii siya bɨigɨ bɨiyarɨn tɨ hɨnɨɨna boɨnkikɨn, nɨiya dimɨnɨn paenanɨn wa mɨ ɨuyaei. Mɨ ya ta yaiya krɨmiir kwoɨnau bɨdi kwɨrii ɨdwokaiya. Krɨma Adi Komii siir kɨrɨeya saiir bɨdi kɨgɨm paeni hanɨɨn Jisɨs Krais siir whwonkam ɨiir nɨuya. Mɨ ta kɨrɨeya, ta krɨma nɨnoknɨnkɨna ya ɨni paeni hanɨɨn krɨmiirar nɨuya.
Ya ɨni wadɨekɨ wadɨe ywowa, ɨni dimɨnɨn nɨbnau krɨma haigiiyɨn umɨr komii saɨniyɨn. Krɨma nonkwowam mɨ krɨma haiyaprɨrɨram mɨ ta Yai Wɨn Kɨbiya Jisɨs Krais siira ya ɨni hɨriinan ywowa mɨ nɨm krɨma ɨni tɨ nɨbɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm iikam nɨɨngam. Mɨ tɨ dimɨnɨn siya haigiyɨn krɨmiir kwoɨnau, yɨo iikamɨm sɨmiir nɨisiimauugɨm, dimɨn kɨbiyɨm krɨma tɨrɨm sɨmiir. Yɨm tɨ dimɨn hɨriinanɨm sɨmiir bwamɨm yɨm krɨmiir tɨr nwo rani. Nɨɨngaka. Takɨ kɨrɨeya Adi Komii siir hɨrankɨ nɨtka, krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam mɨ taka kɨrɨeya ɨni kɨrɨe nhɨrɨm sɨmiir haiburɨm. Mɨ hɨnda tɨnda dimɨn bibiyɨeyɨm pa nɨti krɨmiir hauuwam kɨmbɨpɨsu mɨ sɨma krɨmiir bɨ nikwowaisiigɨm. Krɨma nɨnoknɨnkɨn tani, tɨ dimɨn hɨriinanɨm sɨma dimuam nɨti, krɨmiir hauuwamɨn kɨmpɨpɨsu mɨ krɨma tɨ dimɨn taemɨnɨm krɨma tɨrɨm sɨmiir bɨ nonkwo ɨguskikɨm. Nɨɨngaka. Iikam whɨekakɨm krɨmiir sau omom nwowɨm mɨ yɨo Adi Komii siya krɨmiir bɨ swokɨ haibur mɨmɨnkɨn. Iikam nhɨrɨm krɨmiir bɨdiyar mɨ ɨpɨmpar akaigai aowɨm mɨ krɨma bɨ naokɨm. Nɨɨngaka. 10 Mɨ ɨinokɨinokɨn krɨmiir pɨuɨm hankak sɨmiir sɨmiirar nwonɨnaei bɨiya kam bibiyɨeyɨm sɨma nɨpɨmpara Jisɨsni mɨ siir pɨua hankak hankak ha nwowaigɨnɨuwa saiir hɨriinan. Mɨ ɨiya iikam sɨma tɨ hanɨm kariir pɨu tɨr nwowɨm sɨmiir kɨgɨm mɨ sɨma ɨna yɨnoknɨnkɨnkiyɨm, Jisɨs Krais siya ɨni krɨmakar nwowɨn mɨ krɨmiirɨn siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi mɨ ɨiya inkamkɨ krɨmiir nɨpɨmpariyɨm mɨ krɨma panɨɨnsi yaosi, krɨma pɨ hɨriinanar mɨ owi. 11 Mɨ ta ɨiya krɨma tɨ nu ɨiirar nikɨ owa, iikamɨm sɨma krɨmiiramar kaokɨm, krɨmiir nɨsomsom aowam. Dimusi rani, krɨma Jisɨs Krais siir mɨi aiir mɨriigɨn. Mɨ tɨ dimɨn bibiyɨeyɨm krɨmiiram nɨtiyɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika tɨ iikamɨm sɨma pa nɨnoknɨnkɨnkii, Jisɨs Krais siya ɨni krɨmakar nwowɨn mɨ krɨmiirɨn siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi mɨ krɨma hɨriinan asi nwowi. 12 Mɨ inkamɨm krɨmiir nɨpɨmpariyɨm mɨ krɨma pariiparii wa pɨ yaowɨn. Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm tɨ krɨma tɨrɨm, kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm mɨ kɨma wɨ Adi Komii saɨka nwoyokiyokɨigaeyami, ɨinokɨinokɨn mɨ kɨma wɨ ta yaiya wɨ saiiramar naɨngwo tɨbmii krɨpkaii.
13 Mɨ bɨdi bɨdiniyarɨn inkam nwɨrɨn Adi Komii siir yai ɨmiir wɨnkiyɨn yokwo Samni, siya hɨnɨɨna wɨnboɨnkikɨn, kara Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨn mɨ kara ɨinokɨinokɨn siirɨn ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir boɨnmɨmauuwikɨn. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi mɨ tari tɨ inkamɨn hɨriinan boɨnkikɨn. Dimusi rani, kɨma Adi Komii siiramɨn siir hɨriinan naɨngwo tɨbmii kɨɨni. Mɨ krɨma ɨriipɨ hɨriinan ɨinokɨinokɨn iikam ɨmiirɨn Adi Komii siirar mɨ boɨnmɨmauuwikɨm. 14 Krɨma tɨ dimɨn taemɨnɨm ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir boɨnmɨmauuwikɨm. Dimusi rani, krɨma hɨriiyar nɨnoknɨnkɨni, Adi Komiiyɨn yɨpɨkɨn Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs siir hɨdnɨnsiin ɨdwowɨn mɨ mhoɨiya siya wɨ krɨmiir mɨ hɨdnɨnsiin ɨdwowi. Mɨ krɨma wɨ Jisɨs saɨkar nwowi mɨ krɨmiirɨn wɨ siyar nanmaiwarkainaei mɨ krɨma wɨ siir whwonkam ɨda kingiin namwoɨuwi. 15 Mɨ dimɨn bibiyɨeyɨm, aposel kamɨm krɨmiir nɨmbimbɨiniyɨm, yɨm tɨriigɨnɨm yɨm kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨm. Dimusi rani, krɨmiir yai ɨmiirsika. Mɨ Adi Komii siir naɨngwobumbu ɨni hɨnda tɨnda yamkiya. Mɨ iikamɨm ta saiiram naɨngwo tɨbmii kɨɨni mɨ sɨma Adi Komii siir boɨn wadɨekii mɨ wɨ siir inɨg ɨiir hainan prapraskii, tɨ dimɨn taemɨnɨm siya tɨrɨm sɨmiirsi. Ɨriig.
Yɨm tɨ digworaekwowɨm yɨm dimɨn komii rani. Dimusi rani, krɨma wɨ mhoɨiya haii.
16 Krɨra wɨ maɨrgɨmaɨrga nwo karam nwo rani, tɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya iikam krɨmiir hɨdnɨnsiin ɨdwowi mɨ krɨma whɨekakarɨn wɨ siir inɨg ɨiir hainan prapraskii. Mɨ ɨinokɨinokɨn krɨmiir pɨuɨm yɨm wa naonami mɨ ɨinokɨinokɨn Adi Komii siya wɨ krɨmiir kwoɨn ɨiirar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi wadɨe nwowamɨn. 17 Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm tɨ hɨk krɨmiir hauu haigɨnɨuwɨm yɨm dimɨn komii rani, yɨm ɨi prɨei bɨ nwowikɨm. Mɨ krɨmiirɨn wɨ sɨma whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi, Adi Komii siir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm yɨpɨkɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyamiyɨm ɨinokɨinok sɨmiir haiyamɨn ɨni ɨkɨ digworaekwo nhɨrɨm sɨmiir haiburɨm. 18 Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi, krɨma krɨmiir kwoɨn komiiyɨn wɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm krɨmiir nhwokar kɨgiyɨm wɨ sɨmiiram kɨpi naɨngwo. Nɨɨngaka. Krɨma dimɨn taemɨnɨm krɨma kɨg karam nwowiyɨm, Adi Komii siya hauuwi krɨmiir mhoɨiya, sɨmiiram daɨngwo mɨ sɨmiiram dwokwokɨn. Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm tɨ krɨma kɨgiyɨm, tariinan, yɨm wa nɨti mɨ wa swokɨ dɨgi mɨ dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ krɨma kɨg karamae nwowiyɨm yɨm wɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyami ɨinokɨinokɨn. Ɨriig.