5
Dimɨn taemɨnɨm aposel kamɨm sɨma tɨrɨm yɨm iikam ɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨm
Krɨma hɨriiyar nɨnoknɨnkɨni, mhoɨiya ta krɨmiir nuan pɨu biyɨeya ya wɨ sapi naowi mɨ wɨpi whɨii mɨ ya wa namkii. Yɨm ɨni omakam hindara ninɨ kaigrɨnɨu whwonkai sasaeiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ ɨiya krɨma naowi, krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm, krɨmiir pɨu kɨbiya yɨpɨkɨ wɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyami, saiirɨn wɨ Adi Komii siyar swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwowi mɨ krɨma wɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨi kaeyami siir om hɨrɨn. Yɨm tɨ digworaekwowɨm yɨm ɨni omaka mɨiyɨka Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya mɨrii okwowa siir om hɨr krɨmiiram, krɨma nwowam ɨni saiir hɨriinan ywowa. Mɨ tariinanɨn krɨmiir kwoɨn komiiyɨn ɨni warɨ omɨn kouwanɨn siir waraur nɨtamar naɨngwowɨn, tɨ pɨu wɨn kɨbiyɨm yɨpɨkɨ wɨ Adi Komii siya hauuwi krɨmiir mɨ krɨma wɨ sɨmiirar ninɨ onii. Mɨ hɨriinankɨnɨuwi tɨriigɨnɨn hɨriinan tɨrkɨswo mɨ krɨma wɨ kwoɨnbudara di ywowi mɨ hɨriirɨn pɨu karamae di yapnɨnopkai nami. Nɨɨngaka. Krɨmiir kwoɨn komiiyɨn ɨni tɨ pɨu wɨnɨm yɨpɨkɨ wɨ krɨma haii Adi Komii siir hɨrankɨ, ɨni sɨmiir haiyamar hɨugɨmkrɨpɨm. Mɨ ta pɨu biyɨeya ta hindara nwosɨsaeya, ta krɨma nwowa tɨ nu ɨiir ya ɨinokɨinokɨn hɨk krɨmiir swokɨ hauunanaei. Mɨ krɨma pɨ boriisopi ta pɨua kwoɨnbudara nwowiya saiir nwowɨm krɨma hɨnɨɨnam naɨngwowi, Adi Komii siya pɨu wɨn kɨbiya saiir nii kɨnɨrkai haigɨnɨuwɨm. Mɨ krɨma ta pɨua naonanaeiya ta pɨua nao karamae nwowiya saɨka nɨnowanam tɨri. Yɨo Adi Komii sasaɨrgɨn yɨpɨkɨ tɨ pɨu wɨn ɨmiir dirɨraerarɨm krɨmiiram, krɨma haiyam. Mɨ ta hɨriinan saiirsika. Dimusi rani, tɨ dimɨn ɨiirsika. Siya siir naeyɨuɨn krɨmiir bɨdi hauugiyɨn mɨ krɨma wa nwokɨ sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨm hɨnɨɨn, krɨma tɨ dimɨn taemɨn ɨmiirɨn wa haii tɨ siya nɨmbinɨm krɨmiiram.
Mɨ tɨ hɨriinan saiirsika krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm, tɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya dirɨraerarɨm, siya wɨ krɨmiir hauuwi mɨ ɨinokɨinokɨn krɨma wɨ kɨrɨe hɨriiyar nwokrɨpkaii ɨrɨpa nongwomamaɨr aeyam. Krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm, ta ɨiya krɨma ta pɨu aiirar nikɨ owɨm, krɨma Adi Komii saɨka nikɨ orani, siir om ɨiir. Krɨma tɨ dimɨnɨm Adi Komii siya dirɨraerarɨm krɨmiiram krɨma sɨmiir nikɨ kɨg rani. Mɨ nɨm krɨma bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨm krɨma sɨmiirɨn wa haii. Dimusi rani, Adi Komii siya bɨ nɨksɨsaeikɨn siya yaimwo ara boɨnikɨn. Kara kɨmiirɨn kaimwowar boɨnkii, krɨma naosi naɨngwo ɨdid rani. Nɨɨngaka. Krɨma ta nu tɨran pɨua saiir haiburgigam tɨri. Mɨ krɨma wɨ Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Adi Komii wɨ saɨka nikɨ owɨm siir om hɨr. Yɨo tɨriigɨnɨn ɨni tɨ krɨmiir pɨu aeya nwowa tɨ nu ɨiir ɨni siir haiburɨn. Mɨ ta pɨua ta nu ɨiir krɨmar mɨ owa krɨma saiirar mɨ owi mɨ krɨma krɨmiir pɨu kɨbiya Adi Komii siir omana saiirar mɨ owi, ya tɨ hɨriinana ya dimɨn komii rani. Krɨma bɨiyɨn mɨnam tikɨ aɨngwo, dimɨnɨn Adi Komii siya naɨngwowɨm krɨma naɨngwo tɨbmii kɨɨnam mɨ krɨma tɨram, sɨmiir tɨram daɨngwo. 10 Kara tɨriigɨnɨm kɨmiiram boɨnkikɨm. Dimusi rani, mhoɨiya krɨma wɨ Krais siir whwonkam ɨda nokwowi mɨ wɨ siyar hɨdi krɨmiirɨn, dimɨn taemɨnɨm krɨma tɨrɨm sɨmiirsiyɨn. Ɨiya krɨma tɨ pɨuɨm tɨ nu ɨiiranɨm sɨmiirar nikɨ okrɨpkai mɨ siya wɨ krɨmar tɨrɨm wɨ sɨmiirar swokɨ hɨdi. Siya dimɨn wadɨe nasi tɨri, iyɨe? Wɨ dimɨn biyɨe tɨri krɨmiirɨn, krɨma tɨrɨm sɨmiirsiyɨn. Ɨriig.
Aposel kamɨm sɨma iikam ɨmiirɨn mɨnsi whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨm sɨma Adi Komii saɨka nongwomamaɨr aeyɨm
11 Mɨ ɨiya krɨma Adi Komii siirsi nɨdida saiir nɨnoknɨnkɨnɨm krɨma mɨini hanɨɨn asi mɨriigɨm sɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiyam mɨ sɨma sɨmiir nwokɨ wakaeyoknam. Dimusi rani, krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm, mhoɨiya siya krɨmiirɨn wɨ dimɨn taemɨnɨm krɨma tɨrɨm wɨ sɨmiirsi hɨdi. Adi Komii siya krɨmiir kwoɨn ɨmiirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn. Mɨ an kara ha naɨngwowi, iikam kɨmiir kwoɨnɨm hɨnɨɨna daɨngwo, an kara siyɨu mɨiyɨk ɨiirar napikɨn. Mɨ tɨ dimɨn taemɨn hɨriinanɨm sɨmiirɨn kara whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn, ta Adi Komii siya mɨ aɨngwowa saiir hɨriinan. 12 Krɨma kɨmiirɨn hɨnɨɨna tɨr tani, kɨma hɨnɨɨna swokɨ boɨnam, krɨma wadɨekɨm, krɨma tɨ dimɨn taemɨnɨm kɨmiir boɨnmauuwamɨn mɨnam naɨngwokɨm, kɨma wa nwokɨ ɨnoknɨnkɨnɨm, krɨmiir siyɨu panɨɨngɨn. Mɨ mhoɨiya kɨma iikam ɨmiir boɨni, yɨpɨkɨ tɨ ha naɨngwowɨm, inɨg komiigak nwowiyɨm mɨ yɨuɨs mɨiyɨk mɨiyɨk ɨkɨm ɨni kou sɨma ywowɨm. Mɨ inkami kwoɨnɨm yɨm ɨni panɨɨna nwowɨm mɨ kɨma sɨmiirɨn wɨ ha boɨni tɨriigɨnɨm yɨm mɨiyɨk rani, ɨni kɨpɨii ywowɨm. 13 Mɨ kɨma krɨmiir boɨni, sɨma tɨ hɨnɨɨn asi boɨni sɨma pɨ whaowaei. Mɨ nɨm krɨma kɨmiirɨn wɨ hɨnɨɨna boɨni, tariigɨna ya Adi Komii siir mɨi aeya tɨ hɨriinan krɨma boɨna. Mɨ kɨma krɨmiir boɨni, sɨmiir kwoɨnɨm wadɨekɨm, sɨma tɨ hɨriinan boɨnɨm mɨ krɨma kɨmiir boɨnmauuwi, yɨ wɨ mɨnsi boɨnmauuwi, kɨmiirɨn wɨ saeya nwokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm. 14 Mɨ ta Krais siya iikam krɨmiirsi naɨngwokwonanaeiya mɨ krɨmiir kwoɨn ɨmiirɨn saeyar kiyai mɨ krɨma ta mɨi aiir asi mɨrii iikam kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuam, tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiir kɨrɨeni. Krɨma tɨ hɨriinan dimɨn taemɨn ɨmiir asi tɨrkɨm. Dimusi rani, krɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm siya siyaɨrgɨn naowɨn. Mɨ krɨma naoni hanɨɨnaka ɨni siyar yaowɨskiyɨn krɨmiirsiyɨn. Ya tariigɨna ya hɨnɨɨnga krɨma whɨekakarɨn saɨka bɨdiyar yɨnkɨn aonamɨm. 15 Krɨma naoni hanɨɨnaka ɨni siyar yaoɨskiyɨn krɨmiirsiyɨn mɨ nɨm krɨma iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ nu ɨiir nwowɨm, krɨma dimɨn taemɨnɨm wɨ krɨmiir kwoɨnaɨrga prɨinaɨngwo dirɨraerar tani. Nɨɨngaka. Krɨma tɨ inkam nwɨruwan yɨpɨkɨn bɨiyar naowɨn, yɨpɨkɨn Adi Komii siya hɨdnɨnsiin ɨdwowɨn mɨ omwai ha swokɨ waiyan iikam krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam siir kwoɨn ɨiirarar dap ɨski.
16 Mɨ hɨriinankɨnɨuwi mɨ krɨma wɨ hɨnɨɨna di yaɨngwowi, iikamɨm sɨma wadɨekɨm, iyɨe? Biyɨekɨm. Dimusi rani, sɨma inɨg komiigak bɨdi ywowɨm, iyɨe? Dimusi rani, sɨma digworaekwokɨ naokɨngugunankaigɨm. Nɨɨngaka. Yɨm tɨ hɨnɨɨn digworaekwowɨm yɨm nu tɨrankɨm. Bɨiya iikam krɨma dimɨn bibiyɨeyar nikɨ tɨra, krɨma Jisɨs Krais siirɨn inkami siyɨu ɨiirarar hɨdgɨn. Mɨ Tariinanɨn krɨma iikam ɨmiirɨn wɨ hɨnɨɨna hɨd rani, wadɨe mɨ biyɨe. Nɨɨngaka. 17 Mɨ ɨiya iikamɨm sɨma naɨngwo tɨbmii kɨɨni Krais siir yai ɨmiiram mɨ Krais Jisɨs saɨka sɨbgu amasu kikɨni mɨ siya sɨmiirɨn wɨ iikam wɨn nwo haigɨnɨugi mɨ wɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmbu rani. Mɨ tɨ bɨiyan dimɨn wrowɨm yɨm wa dɨgii. Mɨ dimɨn taemɨn wɨnɨm yɨm bɨiyan dimɨn taemɨnɨm wɨ sɨmiir ɨgsop aiir nokwokairinanaowidi.
18 Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm krɨmiir tɨrii nɨmbiniyɨm iikam wɨn krɨma nwowam, yɨm wɨ Adi Komii sasar tɨr ɨski sɨmiirɨn. Krais siya paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siirɨn tɨ hɨriinan saiirsi naokɨn, tɨ dimɨn taemɨnɨm Krais siya tɨrɨm krɨmiir mɨ Adi Komii siya tɨ dimɨn taemɨnɨm Krais siya tɨrɨm krɨmiir, hɨriinan saiirsi tɨrkɨn, krɨmiirɨn siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn mɨ iikam krɨma yɨpɨkɨ bɨiya Adi Komii siir sau omom nikɨ owɨm, tariinanɨn krɨma ɨni nomiiyau saɨkar swokɨ owɨm. Dimusi rani, Jisɨs siyar nɨnkiamasugɨn krɨmiirɨn. 19 Mɨ dimɨn taemɨnɨm krɨma boɨniyɨm kɨmiir yɨm tɨ sɨma, Adi Komii siya iikamɨm nuanɨm krɨmiirɨn, dimɨn taemɨnɨm Krais siya tɨrɨn sɨmiirsi nɨnki amasu haigɨnɨugɨn. Mɨ tariinanɨn Adi Komii siya krɨmiirɨn bɨdi yɨmbinɨm nomiiyau nwowam. Siya dimɨn bibiyɨeyɨm krɨma tɨrɨm sɨmiirsi naɨngwo rani, sɨmiirɨn siya bɨdi haiyoprimdiyɨumiigiyɨm mɨ tariinanɨn siir mɨiyɨm ɨni aposel kam krɨmiir kwauuwa. Siya iikamɨm nuanɨm krɨmiiram naɨngwokwonanaeikɨn mɨ krɨmiir ɨna yɨnkiamasuɨn krɨma saɨka nongwomamaɨr aeyɨm.
20 Krɨmiirɨn Adi Komii siya bɨdi yɨmbinɨm mɨ krɨma Krais siir ɨgsop aiir asi nokwokairinanaowigɨm. Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm tɨ krɨma boɨnmɨmauuwɨm kɨmiir, yɨm Adi Komii siya boɨnmɨmauuni hanɨɨnaka tɨsi krɨmar boɨnmɨmauuwɨm kɨmiirɨn. Krɨma Krais siir whɨnkɨnsiiskɨn mɨ krɨma kɨmiirɨn hɨnɨɨn asi boɨni, kɨma Adi Komii siiram kiwaki, kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam mɨ kɨma wɨ saɨka nwokɨ ongwomamaɨr aekiyamɨm mɨ wɨ saɨka nikɨ sɨbgu owɨm. 21 Krais siir kwoɨnɨn sasaɨrgɨn dimɨn biyɨe whɨrkɨ nwo karamae nwowɨn. Mɨ krɨmiirɨn Adi Komii siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn mɨ krɨmiir dimɨn bibiyɨeyɨm krɨma tɨrɨm, yɨm ɨni siyar haiprigɨnkiyɨm. Mɨ sɨmiirɨn ɨni Krais siir ɨɨnarar yonkwokiyɨm mɨ krɨma naoni hanɨɨnaka ɨni siyar yaoɨskiyɨn, krɨmiir dimɨn bibiyɨeyɨm sɨmiirsiyɨn mɨ krɨma wɨ saɨka asi namasukikɨni. Siya tɨ hɨriinanɨn mɨnam tɨrkɨn, iikamɨm krɨma yɨpɨkɨ siir yai aiiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm, Adi Komii siya krɨmiirɨn wɨ ha boɨni, krɨma dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨm siir hɨriinan. Ɨriig.