6
Aposel kamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai aiir boɨnmɨmauuwɨm sɨma dimɨn bibiyɨeyɨm sɨmiirsiyɨn hɨk prasae bɨ haigɨm
Mɨ nɨ krɨra, Pol kara mɨ Timoti siya, nɨ krɨra ɨrɨpa Adi Komii krɨmiir Wanɨn saɨkar mɨriigo. Mɨ krɨra kɨmiir asi nɨki, kɨma Adi Komii siir naɨngwobumbu aiir bɨdi haiyɨm mɨ tɨ naeyɨuɨn siirɨn hinda whɨsariiyar prɨiyokaeyamam kɨpi tɨr. Ɨhɨ, kɨma wɨ hɨriinan kɨpi tɨr. Adi Komii siir yaiyɨm kamɨm sɨma wɨnkiyɨm bɨdi bɨdiniyar Yokwo Komii saiir, yɨm hɨnɨɨna wɨnboɨnkikɨm,
mɨ Adi Komii kara, kɨriir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam naɨngwowi kɨra nhwo kwɨsboɨni mɨ kara ta kɨra kwɨsboɨna saiir wakaei mɨ tɨ dimɨnɨm kɨra kwɨsboɨnkiyɨm kara sɨmiirɨn wa whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. Mɨ ɨiya kara kɨmiir nɨmbini mɨ iikamɨm tɨ nu ɨiir nwowɨm kɨmiirɨn wɨ kara nanmaiwarkainaei mɨ kɨmiirɨn wɨ kara whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi.
Tɨ kara boɨnanɨm kɨmiir sɨmiir wakae, tariinanarɨn Adi Komii siya kɨmiir hainan praprasam naɨngwowi. Mɨ tariigɨtariinanarɨn, siya wɨ kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi mɨ wɨ kɨmiir nanmaiwarkainaei. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi mɨ tɨ naeyɨuɨn whɨsariiyar kɨpi prɨiyokaeyam mɨ ta naɨngwobumbuwa wɨ kɨgugugisi.
Mɨ nɨm krɨma inkamɨm pɨ boriisopi iikam nhɨrɨm sɨma ha naɨngwowɨm tɨ dimɨn taemɨnɨm krɨma tɨriyɨm mɨiyɨk rani. Mɨ nɨm krɨma dimɨn biyɨe whɨr bɨ swokɨ tɨrmɨntɨrmɨnkɨm, sɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiyamɨn biyɨe sɨma nwowam mɨ sɨma krɨmiirɨn wɨ ha boɨni tani krɨmiir mɨiyɨm biyɨekɨm. Nɨɨngaka. Mɨ krɨma dimɨn biyɨe tɨrkɨswo mɨ tɨriigɨnɨn sɨmiirɨn wɨ siya pɨ kiyopsɨbgi haigɨnɨuwɨn mɨ sɨma wɨ di yokworɨnuwi. Mɨ nɨ krɨra hɨriinan naɨngwo rani, sɨma krɨriirɨn hɨriinan naɨngwo rani. Nɨɨngaka. Mɨ tɨ dimɨnɨm krɨma tɨrɨm sɨmiir tɨrni hanɨɨnaka, krɨma iikam ɨmiir nɨisiimauuwikɨm hɨnɨɨn, krɨma Adi Komii siir mɨiyan inkamkɨm. Krɨma iikam ɨmiirɨn hɨnɨɨna nɨisiimauuwikɨm krɨma hɨriiyar nokworɨnukrɨpkaiigɨm dimɨn taemɨn biyɨe biyɨeyɨm krɨmiiram nɨtiyɨm mɨ hɨkpai hɨkpaiyɨm krɨmiir hauuwiyɨm krɨmiir tɨrbuwam, krɨma sɨmiirsi bɨ hɨuniyanaikɨm. Sɨma krɨmiirɨn bɨdiyar mɨ ɨpɨmparɨm mɨ maeyaua mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨr bɨdiyar mɨ hɨugrɨpkɨikikaiyɨm. Mɨ krɨmiir sau omomɨm sɨma krɨmiirɨn siyɨu mɨiyɨknan bɨ tɨrkɨm sɨma krɨmiirɨn ha mɨ ɨgbumbu. Mɨ krɨma mɨi pranaepranae bɨ mɨriigɨm, ɨni pɨu whaowakɨ krɨmar ywobugiyɨm. Ɨi nhɨrɨm krɨma nhwo bɨ sɨbgu whwonkaiigɨm mɨ mɨpi nae karamkaramar mɨ ami. Dimusi rani, krɨma Adi Komii siir yai aiir boɨnmɨmauugɨm mɨ sɨma krɨmiirɨn hɨriinansi tɨri. Krɨma krɨmaɨrgɨm siyɨu mɨiyɨk sɨbgu tɨriyɨm mɨ nɨm krɨma Adi Komii siir dimɨn taemɨnɨm ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm. Mɨ nɨm krɨma ɨo bɨ nanka osɨsauuwikɨm, dimɨn taemɨnɨm krɨmiir kou nwowiyɨm sɨmiirsiyɨn. Krɨma bigɨn nasmɨrwaiya nwowikɨm mɨ krɨma iikamɨm sɨmiirɨn maɨrgɨmaɨrga pa mɨ ɨisiimauuwi sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam mɨ sɨmiiram naɨngwokwowam. Mɨ tɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn, tɨ krɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨn, krɨma iikam nhɨrɨm sɨmiirɨn hɨnɨɨna nɨisiimauuwi, krɨma Adi Komii siir mɨigɨ mɨi aiirar mɨrii. Krɨma ɨinokɨinokɨn yaimwo aiirarar nowomwarkaiyɨuwikɨm. Mɨ Adi Komii siir kɨrɨeya yɨpɨka krɨmiir hauugiya, ɨinokɨinokɨn krɨmiirɨn saeyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi, krɨmiir mɨiyɨm. Tɨ kamɨm yɨpɨkɨ yaiini digworaekwo nonkwowiyɨm, sɨma kimɨrkaiyam, tɨ dimɨn hɨnɨɨnɨm nhao sau, ɨrɨm hɨpɨg, sɨmiir sau omomɨn saɨka nɨnɨtam, ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm, tɨ siyɨu mɨiyɨkɨn krɨma nwowiyɨn mɨ mɨiyɨm krɨma mɨriiyɨm yɨm ɨni hɨriinan ywowɨm. Yɨm sɨma ɨinokɨinokɨn krɨmiir kimɨrkaiigɨm, tɨrigɨnɨm yɨpɨkɨ yai biyɨe krɨmiir boɨniyɨm mɨ dimɨn biyɨe krɨmiir tɨriiyɨm yɨm sɨma wɨ krɨmiir nikwowaisii rani. Nɨɨngaka. Sɨmiirɨn wɨ krɨma nikwowaisii. Iikam nhɨrɨm yɨm krɨmiir inɨg ɨmiir hainani mɨ nhɨrɨm yɨm krɨmiir swokɨ ikwowaisii nhɨrɨm pɨ krɨmiir mɨ ɨgbumbu kauwok ɨtkɨn boɨni mɨ nhɨrɨm iikam nhɨrɨm sɨmakan krɨmiirɨn pɨ yai wadɨeyar mɨ boɨni mɨ krɨmiir siyɨu ɨkɨn. Mɨ yɨm tɨ hɨriinan dimɨn taemɨnɨm yɨm dimɨn komii rani. Mɨ krɨma tɨ dimɨn taemɨnɨm krɨma tɨrɨm sɨmiirɨn wɨ hɨriinanar tɨrkrɨpkai. Mɨ iikam nhɨrɨm yɨm ha naɨngwowi, krɨma iikam paii rani, nɨksɨsaeyaka waiwiigɨm. Mɨ krɨma hɨriinan bɨ tɨrikɨm krɨma yaimwo arar boɨnmɨmauuwikɨm. Mɨ tɨ iikam hɨriinanɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir nɨnoknɨnkɨn karamae nwowiyɨm mɨ yɨm sɨma ɨriipɨ hɨriinan krɨmiir mɨ ɨnoknɨnkɨn tani. Mɨ Adi Komii siya mɨ siir iikam ɨma, yɨm sɨma krɨmiirɨn bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨm. Iikamɨm krɨmiirɨn ha naɨngwowiyɨm, krɨma wɨ krɨmbi naowi mɨ krɨma pɨ omwaiya swokɨ waiyaei. Adi Komii siya kam ɨmiirɨn mɨnam kiwakikɨn, krɨmiir tɨoɨm. Mɨ siya ɨni krɨmiirar kɨgɨrkakɨn mɨ krɨma panɨɨnsi yaosi. 10 Mɨ tɨ dimɨn bibiyɨeyɨm krɨmiiram nɨtiyɨm, krɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiyam, krɨmiirɨn wɨ sɨma tɨri, maɨrgɨmaɨrga nwo karamɨn. Mɨ ɨinokɨinokɨn krɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga hɨriiyar nwokrɨpkaii. Krɨma paeprikabar mɨ oka wɨndi, dimɨn taemɨn mɨ tɨr karamae, krɨma iikam ɨmiirɨn wa whɨnkɨnsiis haigɨnɨukrɨpkaii Adi Komii siir dimɨn taemɨnɨm sɨmiir sɨbgu onkworɨnukrɨpkaiyɨm. Nɨm krɨma ɨni inkamɨm tɨ nuɨn siirɨn digworaekwo karamae nwowiyɨn ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ nɨm krɨma digworaekwo mɨiyɨk mɨiyɨkakaɨrgɨm mɨ tɨ digworaekwo mɨiyɨk mɨiyɨkɨm inkamkɨ sɨmiir nɨspakɨi haiyɨm wɨ dɨg nwo rani.
11 Mɨ kɨma tɨ iikamɨm tɨ omɨn Korin siir hɨranɨm, krɨra kɨmaka bɨdi boɨno mɨ dimɨn taemɨnɨm krɨriir kwoɨnau tɨr nwokaiyɨm kɨmiir bɨdi boɨnmɨmauuwɨm. Dimusi rani, krɨra kɨmiiramɨn nhami nhami naɨngwokwonanae rani. 12 Krɨriir kwoɨnɨn kɨmiiram naɨngwokwonanaeiyɨn bɨ nikɨ dɨgikɨn. Nɨɨngaka. Krɨra kɨmiiramɨn nhami nhami naɨngwokwonanae rani. Mɨ kɨmiir kwoɨnɨm krɨriiram naɨngwowɨn yɨo bɨdi dɨgiyɨn. Mɨ kɨma krɨriiram naɨngwokwonanae rani. Nɨɨngaka. 13 Mɨ tapa kara kɨmiirɨn pɨ adɨn siir yɨnisɨm ɨiir boɨniyɨn pɨ siir hɨriinan boɨnkii. Mɨ kara kɨmiirɨn pɨ hɨnɨɨna boɨnkii, kɨma krɨriiram daɨngwokwonanae ta krɨra mɨ aɨngwokwonanaeiya iikam kɨmiiram saiir hɨriinan. Ɨriig.
Krɨma Adi Komii siir iikamɨm krɨma iikam biyɨe biyɨeyɨm sɨmaka kɨpi namasu
14 Kɨma tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Jisɨs Krais siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨn karamae nwowɨm ɨrɨpa sɨmaka kɨpi namasu. Nɨi nabɨeyo yo ɨrɨpa bɨ nwowiko mɨ tɨ hɨriinan siyɨu kaimwowɨn, Adi Komii siir iikamɨm sɨma ɨkɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨn karamae nwowiyɨm sɨmaka kɨpi mɨrii mɨ dimɨnɨn sɨma mɨ tɨriyɨn siir wara kɨpi mɨ tɨr. Nɨɨngaka. Dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ wadɨe nwowiyɨm mɨ dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ biyɨe nwowiyɨm yɨm ɨrɨpa kɨpi nwo. Nɨɨngaka. 15 Mɨ kɨma hɨriiyar naɨngwowi, Krais siya mɨ Setan siya sowa wɨ kwoɨn whɨruwar nwowi? Yɨ tɨ hɨriinanɨn ɨni nɨɨnga ywowɨn! Mɨ inkamɨn yɨpɨkɨ Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨn mɨ inkamɨn yɨpɨkɨ hɨriinan kwoɨn naɨngwo karamae nwowiyɨn, sowa wɨ ɨrɨpa panɨɨna nwowi? Yɨ tɨriigɨnɨn yɨo siyɨu rani! 16 Mɨ Adi Komii siir omaka mɨ uruwai siyaowaini omaka aka, sowa wɨ ɨrɨpa panɨɨna nwowi, ɨrua nwowamɨn? Yɨ siyɨu rani! Krɨmiir pɨuɨm sɨma ɨni omakanan ywowɨm maeyaua Adi Komii siir naeyɨu ɨeya nɨdwokaiyana krɨmiir kwoɨnau tɨrɨn. Mɨ Adi Komii siyarɨn bɨiya yokwoni hɨnɨɨna boɨnkikɨn,
kara wɨ kariir iikamɨm sɨmiir mhɨi kwoɨnau nwokaii kara wɨ sɨmakar nwowi kara wɨ sɨmiir Adi Komii nwowi mɨ sɨma wɨ kariir iikam nwowi.
17 Mɨ Adi Komii siya ta hɨriinan saiirsi boɨnkɨn,
kɨma tɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm, tɨ iikam bibiyɨeyɨm sɨma tɨriyɨm, sɨmiirsiyɨn aru dwo mɨ kɨma sɨmiirɨn digɨumii haimriiyɨugig. Mɨ kɨma tɨ dimɨn taemɨn hɨriinanɨm sɨmiirɨn digɨumii haimriiyɨugigi mɨ sɨmiir mɨ ap karamae mɨ owi mɨ kɨmiirɨn wɨ kara haii, kariir iikam nwowam. 18 Mɨ kɨma hɨriinan tɨri mɨ an kara wɨ kɨmiir Ad nwowi mɨ wɨm kɨma wɨ kariir yɨnisɨmkɨ yɨnisɨm yɨnkamiyɨn mɨ yɨnisɨm yɨnugiyɨnar nwowɨskii, Adi Komiiyɨn, yɨpɨkɨ tɨ nuan digworaekwowɨm sɨmiir tɨrkiyɨn mɨ nɨnomor kouan ɨkɨm, siyaɨrgɨn Bɨiyan Inkam Komiiyɨn tɨ hɨriinan boɨnkiyɨn. Ɨriig.