2
Mɨ Bɨiyan Inkam Komiiyɨn yɨo ɨni yɨnpaenan ywowɨn mɨ krɨmiirɨn siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi krɨma nwowamɨn
Mɨ kɨma warɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm kɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm yɨm tɨ ɨtnoudnɨnkiigi, tɨ dimɨn taemɨn hɨnɨɨnɨm, nɨksɨsae yai, yai iyop nwo mɨ kwoɨn bibiyɨe naɨngwo mɨ yai kinaopɨtkaigai mɨ tɨ hɨriinan dimɨnɨm kɨma sɨmiirɨn kɨpi tɨr. Kɨma yɨnisɨm sapɨsapɨn mwɨiyaramar naɨngwowiyɨn siir hɨriinan daɨngwo Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir yai kɨbi kɨbi ɨmiiramɨn mɨ hɨriinankɨ nɨuwi wɨm kɨma wɨ inakamae adiyaowaenan nwowi mɨ ɨkɨ Adi Komii siir dimɨn taemɨn ɨmiirɨn wɨ hanɨɨngɨn sɨbgu nɨnomoknɨnkɨn dɨgi. Dimusi rani, wɨm kɨma bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨm Bɨiyan Inkam Komii siya wadɨeyaɨrgɨn mɨ siya kɨmiirar bɨdi whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨn mɨ kɨmiir dimɨn biyɨe biyɨeyɨm yɨm siya bɨdiyar mɨ haiyoprimdiyɨumiigiyɨm. Kɨma Jisɨs saɨka damasukikɨn yɨo siya ɨni yɨnpae mɨiyɨknan ywowɨn yɨpɨkɨ iikamkɨm sɨm boriisopɨn mɨ Adi Komii siya siiramɨn nhami nhami bɨ naɨngwokɨn mɨ siirɨn siya yɨmbingi tɨ dimɨn biyɨeyɨm krɨma tɨrɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyam. Mɨ iikam wɨm kɨma ɨni ɨriipɨ hɨriinan ɨiyɨn paeyɨnanar mɨ owɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika Adi Komii siya kɨmiir asi nanmaiwarkainaei mɨ kɨma Adi Komii siiram kiwaki kɨmiirɨn siir omakanan nwowɨm mɨ kɨma wɨ pɨugan kwɨruwar mɨ owɨm mɨ wɨm kɨma ɨni pris inkamnan ywowɨm. Yɨm sɨma bɨiya wraisuɨm ha nɨsomsom aokaowɨm mɨ sɨmiirɨn sɨma hɨiya Adi Komii siir haigɨn anag hauugiiya saiir ɨdwo hɨr haigɨn anagi, Adi Komii siir nɨnkɨn ɨmiiyaeyam. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨu kaimwowɨn siirar timɨ tɨr dimɨn taemɨn mɨiyɨkmɨiyɨkɨm Adi Komii siirɨm mɨ kɨma wɨ kɨmar hauunaei Adi Komii siirɨn nae nɨnkɨnɨmiiyaeyamɨn mɨ dimɨn taemɨnɨm kɨma tɨri Adi Komii siya wɨ maɨrgɨmaɨrga nwowi sɨmiiramɨn. Dimusi rani, bɨiya Krais siya bɨdiyar tɨrkiyɨm krɨmiirɨn krɨmiir siyɨu bibiyɨe ɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyɨm. Adi Komii siir yaiya Yokwo Komii saiir hɨr nwowa hɨnɨɨna boɨnkika,
kara yɨnpae kɨbiyɨn wɨra yɨmbin om Saion hɨramɨn omaka hɨr nwowa saiir kougou nwowɨm. Siya ɨni tɨ kougouwɨn siir hɨriinan ywowɨn omaka mɨriiyɨm ninansiin okwowiyɨn mɨ ha boɨniyɨn yɨo mɨiyɨk rani mɨ yɨo Adi Komii siya hɨnɨɨna naɨngwowi yɨo bɨmbɨuwi rani. Krais siyaɨrgɨn omaka saiir nonkworɨnuwanɨn kougouwɨn mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ siiram naɨngwo tɨbmii sɨma wɨ hɨk mɨrisɨkak nwo rani mɨ sɨmiirɨn wɨ siya nanmaiwarkainaei mɨ wɨ siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. Mɨ tɨ kɨmiir iikam nhɨrɨm yɨpɨkɨ Krais siiram naɨngwo tɨbmiiyɨm, wɨm kɨma siiramɨn nhami nhami naɨngwokwonanae rani mɨ tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ siiram naɨngwokwonanae karamae nwowɨm Adi Komii siir yaiya Yokwo Komii saiir hɨr nwokaiya ya hɨnɨɨna boɨnka,
Siya ɨni yɨnpaenan ywowɨn yɨpɨkɨ inkamkɨn dirɨraerarkikɨniyɨn omaka mɨriiyam mɨ mhoɨiya pa swokɨ boɨni siya mɨiyɨk rani, mɨ yɨo Adi Komii siya siirɨn hɨnɨɨna naɨngwokɨn siya wadɨekɨwadɨeyaɨrgɨn. Ɨni siya siyar ywowɨskiyɨn yɨnpaenanɨn yɨpɨkɨn omaka kougounan omaka saiir bopwoniya nokwoɨn omaka akou ɨiir hougwowɨnam. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Krais siiram naɨngwo tɨbmii karamae nwowɨm mɨ digɨumii siir haimriiyɨuɨm,
Krais siya siiyanan ywowɨn mɨ tɨ iikam hɨriinanɨm yɨm wɨ siya tɨrkii mɨ sɨma wa nhɨɨmnhɨnkɨinami mɨ sɨma wɨ sɨma sɨmar tɨoɨdwomai. Sɨma iikam whaowaenan nwowi mɨ wa nɨkii ɨuguski.
Dimusi rani, sɨma digɨumii Adi Komii siir yai kɨbi ɨmiir haimriiyɨugɨm tɨ Adi Komii siir yaiyɨm yɨpɨkɨ bɨiya nikɨ wɨnkiyɨm Yokwo Komii saiir nwokaiyɨm sɨma wɨ dɨgar nwowi sɨmiir tɨrɨm.
Mɨ wɨm kɨma sɨmiir hɨriinan tani wɨm kɨmiirɨn bɨiya Adi Komii siya bɨdi yɨmbinɨm yɨpɨkɨ siir pɨugan nwowɨm mɨ kɨma ɨni Pris inkamnan ywowɨm siir inɨg hainan praprasɨm mɨ kɨma ɨni iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir mɨi aiirara mɨriiyɨm mɨ mɨi mɨiyɨkmɨiyɨk ha mɨriiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ kɨma ɨni siir iikamnan ywowɨm dimɨn taemɨn kɨbiyɨm siya tɨriiyɨm sɨmiir nanaaknɨnkii haigɨnɨuɨm. Siya kɨmiirɨn mɨnam kiyaii kɨma dimɨn taemɨn biyɨeyɨm nɨibwomambwonan nwowiyɨm digɨumii sɨmiir haimriiyɨugigɨm mɨ kɨma siir yai kɨbiya yɨpɨkɨ bɨenan whwoyaiya saiir wakaeyokna apɨm. 10 Kɨma bɨiya iikam nɨɨnga nwokɨm mɨ tariinanɨn kɨma ɨni Adi Komii siir pɨuganan iikam ywowɨm. Bɨiya Adi Komii siya kɨmiir bɨ whɨndirɨraerar haigɨnɨugɨn mɨ tariinanɨn Adi Komii siya kɨmiirɨn prasae prasae bɨ whɨndirɨraerar haigɨnɨugɨm. Ɨriig.
Krɨma Adi Komii siir mɨi mɨriiyan iikam dwo.
11 Tɨ kariir nomiiyaukɨɨnɨm kɨma tɨ nuɨn siir siyɨuɨn siir tɨran tani. Nɨɨngaka. Kɨma tɨrɨn wɨ ɨi prɨei nwonam tani kara kɨmiirɨn asi boɨnonkwokwoki. Ɨiya kɨma tɨrar nikɨ owi dimɨn bibiyɨeyɨm digɨumii sɨmiir haimriiyɨugig tɨ dimɨnɨm kɨmiir kwoɨnɨm ɨinokɨinokɨn sɨmar nɨpiyaokɨii mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨma wɨ tɨ dimɨn biyɨe ɨmiirar wakaeyokna api mɨ wɨ dimɨn biyɨeya tɨri. 12 Kɨra, kɨrar dɨisiimauuna iikam nhɨrɨm sɨmiir bopwoniya yɨpɨkɨ Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii karamae nwowiyɨm sɨmiirɨn. Mɨ dimɨn taemɨnɨm kɨma tɨriyɨm mɨiyɨkmɨiyɨk ɨmiirar dirɨraerar mɨ ta hɨriinana sɨma kɨmiir naɨnugaugauwi mɨ ha boɨni kɨma mɨiyɨk rani mɨ ta saiir mhoɨiya ɨiya Adi Komii siya nɨti iikam ɨmiir hɨdam mɨ tɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmii karamae nwowɨm sɨma wɨ siir inɨg ɨiirar hainanprapraskii whɨsarii rani, dimɨn mɨiyɨkmɨiyɨkɨm kɨma tɨrɨm sɨmiirsika.
13 Mɨ kɨma iikamɨm yɨpɨkɨ kɨmiir kɨgrɨraowiyɨm sɨmiir yai ɨmiirar wakaeyokna. Dimusi rani, kɨma Bɨiyan Inkamɨn Adi Komii siir wakaeyokna apikɨm kɨma gavmanmi bɨiyan inkamɨm sɨmiir wakaeyokna ap. 14 Mɨ ɨkɨ iikamɨm siya nɨkropkiyɨm kɨmiir kɨgrɨraowam mɨ yɨpɨkɨ siyɨu bibiyɨe tɨriiyɨm sɨmiir donkwonɨɨnwɨɨmwɨɨrnɨnkɨn haigɨnɨu mɨ yɨpɨkɨ iikamɨm dimɨn mɨiyɨk tɨriyɨm sɨmiir inɨg ɨmiir hainan prapras. 15 Kɨma dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiiraramar daɨngwo. Dimusi rani, Adi Komii siya mɨnam naɨngwowi, kɨma sɨmiir tɨrɨm mɨ tɨ inkam biyɨeyɨn siir yai bibiyɨeyɨm yɨm wɨ pɨ nɨnkɨnyaeyaowi mɨ ta hɨriinan saiirsika tɨ dimɨn kɨbi kɨbiyɨm kɨma tɨrɨm mɨ yɨm wɨ kɨmiir swokɨ boɨnhɨuriyɨu sran tani. 16 Kɨma iikamɨm rɨrmiiya nwowɨm kɨmiirɨn dimɨn biyɨe whɨrkɨ nonkwo karam nwowɨm, dimɨn biyɨe kɨpi tɨr. Dimusi rani, kɨma ɨni tɨ hɨnɨɨn siyɨuɨn siir nwowɨm kɨma Adi Komii siir iikamkɨm mɨ kɨma siir mɨi aiir mɨriigɨm mɨ kɨma dimɨn mɨiyɨk ɨmiirara tɨri, siyɨu biyɨe warɨ kɨpi tɨr. 17 Kɨma ɨkɨ iikamɨm sɨmiir inɨg ɨmiir hainan mɨ kɨmiir nomiiyauɨm sɨmiiram daɨngwokwonanaei mɨ kɨma Adi Komii siirsi dɨdid mɨ siirɨn dimɨn whɨr kɨpi tɨrbu maɨrgɨmaɨrga kɨmaka nwosiyɨn mɨ kɨma gavman inkam komiiyɨn yɨpɨkɨ krɨmiir kɨgrɨraowiyɨn siirɨn mhɨi hiinsɨma dwo. Ɨriig.
Dimɨn taemɨnɨm Krais siya tɨriyɨm krɨma sɨmiir wakaeyokna ap
18 Mɨ kɨma iikamɨm yɨpɨkɨ whɨsarii mɨi prɨimɨriiyɨm kɨma kɨmiir bɨiyan inkamɨm sɨmiir yai ɨmiirar wakaeyokna ap mɨ hɨk sɨmiir kɨpi hauu maɨrgɨmaɨrga kɨma nwosi. Mɨ iikam nhɨrɨm sɨma kɨmiiram naɨngwokwonanaei mɨ nhɨrɨm ɨo kɨmaka nwowi, kɨma hɨriiyar tikɨ prɨi dirɨraerar. 19 Mɨ kɨmiir bɨiyan inkamɨm sɨma wɨ kɨmiir nikwowaisii. Dimusi rani, kɨma Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir yai ɨmiir wakaeyokna apikɨm mɨ kɨma ta hɨriinan saiirsiyɨn yamdi kɨpi swokɨ dirɨraerar mɨ kɨma ta kara boɨna saiir hɨriinan dirɨraerari mɨ Adi Komii siya kɨmiirɨn wɨ maɨrgɨmaɨrga komiigakar nwowi. 20 Mɨ kɨma dimɨn biyɨe tɨri mɨ yaowae adɨm sɨma kɨmiir nɨkhaigɨnɨuwi mɨ kɨma tɨ dimɨnɨm sɨma kɨmiir tɨriyɨm yamdi sɨmiir kɨpi swokɨ tɨr. Yɨo tɨriigɨnɨn yɨo ɨni ywowɨn. Dimusi rani, wɨm kɨma dimɨn biyɨe tɨrkɨm mɨ kɨma hɨk haigɨm. Dimusi rani, tɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm kɨma tɨrɨm sɨmiirsika mɨ kɨma ta hɨriinana yamdi saiirsi bɨ tɨrkɨm mɨ yɨo tɨriigɨnɨn yɨo dimɨn komiigɨkomii ɨeyaɨrgɨn mɨ Adi Komii siya ta hɨriinan saiirsiyɨn kɨmiirɨn wɨ siyɨu mɨiyɨkar mɨ tɨri. 21 Adi Komii siyar bɨdi yɨmbinɨm kɨmiirɨn ta hɨk aiir haiyam yɨpɨkɨ kara boɨnmɨmauuwɨm kɨma sɨmiir hai. Dimusi rani, Krais siya hɨk kɨmpɨpɨsu prasae bɨ haigɨn kɨmiirsiyɨn mɨ ta siya nɨisiimauuwa ɨni aknaɨn mɨiyɨknan ywokiya kɨma kɨgna apɨm inkamɨn huni siyɨuɨn siir kɨgna apnamiyɨn siir hɨriinan. 22 Krais siya siyɨu biyɨe bɨ tɨrkɨn mɨ nɨksɨsae yai bɨ mɨ boɨnkɨn mɨ siyɨu biyɨe bɨ mɨ tɨrkɨn. Nɨɨngakɨ nɨɨngakɨɨnga. 23 Mɨ iikamɨm sɨma siirɨn yai biyɨe nɨkbumbu boɨni siya nɨdidɨm mɨ siya sɨmiirɨn nɨksɨsae yai mɨ ɨgao yai bɨ boɨnkɨn. Ɨiya kamɨm sɨma siir tɨoa mɨ siya sɨmiirɨn ɨgao yai bɨ boɨnkɨn mɨ yamdi bɨ mɨ tɨokɨm siya yaimɨn yaimɨn bɨ boɨnkɨn. Siya ha naɨngwo tɨbmiigɨn Adi Komii siya mhoɨiya sɨmiirɨn wɨ tɨ siyɨu bibiyɨeyɨm sɨmiirsi hɨdi. 24 Mɨ siya, siya siyar naonakɨn paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨn siirɨn dimɨn biyɨeyɨm yɨpɨkɨ krɨma tɨrɨm sɨmiir haiyɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika iikam krɨma nu tɨran dimɨn biyɨeyɨm digɨumii haigɨngik mɨ krɨmiirɨn wɨ sɨma nɨpiyaokɨi rani mɨ ta hɨriinan saiirsika krɨma Adi Komii siir dimɨn kɨbi kɨbiyɨm sɨmiir asi wakaeyokna api. Dimusi rani, siya pɨ naokɨn mɨ wɨm kɨma wadɨe asi nwowi. 25 Kɨma ɨni sibsibnan ywowɨm yɨpɨkɨ inkamkɨ naɨngwo ouwougikɨm mɨ siyɨuɨm ha whaowaeiyɨm. Mɨ tariinanɨn kɨma ɨni Krais siiram yaɨngwo tɨbmiiyɨm mɨ siyar kɨgrɨraowi kɨmiir kwoɨnbud ɨmiirɨn, yɨpɨkɨ inkamɨn sibsib ɨmiir sɨbgu kɨgrɨraowiyɨn sɨmiir hɨriinan. Ɨriig.