1 PITA
Pita yɨo Jisɨs siir kɨgna mɨriiyan inkam nwɨrkɨn. Mɨ ta yokwowa siya wɨnkika iikamɨm Jisɨs siiram naɨngwo tɨbmiiyɨm mɨ siir yai aiiram wakaeyokna apiyɨm sɨmiiram. Pita siya mɨnam wɨnkikɨn iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir kɨnsiis haigɨnɨuwam, dimusi rani iikamɨm naɨngwo tɨbmii karamae nwowiyɨm sɨmiirɨn hɨk sɨma hauugɨm. Pita siya pɨ boriisopi sɨma sɨmiir naɨngwo tɨbmiiya Jisɨs siiram naɨngwo tɨbmiiya saiir haiburgigɨm siya ha naɨngwowi saeya hɨriiyar dwokrɨpkai mɨ hɨk hɨriiyar hai. Ɨriig.
1
Bɨigɨbɨiyan yokwowa Pita siya wɨnki aeya
Kara Pitakɨn, kara Jisɨs Krais siir aposel inkamkɨn mɨ ta yokwowa kara wɨnkika iikamɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm Adi Komii krɨmiir Wanɨn siirɨm kɨmiiram yɨpɨkɨ bɨiya, bɨiyan iikamɨm sɨm nhɨnɨkrɨropkiyɨm kɨmiir nu maeyau waraurankɨn mɨ kɨma ha namɨm mɨ kɨma kɨmɨdiniya tɨ omɨm sɨm inɨ owou, Pontas, Galesia, Kapadosia, Esia mɨ Bitinia. Wɨm kɨma ɨni inkamɨm yɨpɨkɨ hindara ninɨ boɨnakiiyɨm ɨkɨ om nhɨrɨm sɨm mɨ ha swokɨ amiyɨm sɨmiir oma hɨriir ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨu kaimwoɨn, wɨm kɨma tɨ om ɨiirɨn wɨ ɨi prɨei nwo rani mɨ mhoɨiya kɨma wɨ kɨmiir omkɨomɨn Adi Komii siya nwowɨn wɨ siir nwowi. Kɨmiirɨn Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya bɨdi yɨmbingiyɨm siir iikam nwowɨm. Dimusi rani, bɨiya siya bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨn mɨ siya hɨriinan bɨdiyar mɨ aɨngwowɨn kɨmiir kwoɨnɨm wɨ rɨrmiiya siya nwowaigɨnɨuwi opa dimɨn taemɨn hinda kɨgɨguskiya saiir hɨriinan. Siya tɨ hɨriinanɨn siir naeyɨuni tɨrkɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨma wɨ Jisɨs Krais siir yai ɨmiir nwokɨ wakaeyokna apɨm mɨ siir nhɨeya kɨmiirɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae saeya nwoka. Kara ha naɨngwowi Adi Komii siir naɨngwobumbuwa wɨ kɨmakar nwowi mɨ kɨma wɨ ɨrɨpar nongwomamaɨr aei. Kara ha naɨngwowi siya tɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirɨn wa tɨri kɨmiirɨn mɨ sɨmiirɨn wɨ ɨdwo ɨdwowar nɨtkɨn iinaiinami. Ɨriig.
Mhoɨiya krɨma Adi Komii saɨka nwowi mɨ krɨma wɨ digworaekwo mɨiyɨkmɨiyɨk ɨmiir haii
Krɨma Adi Komii siir inɨg ɨiirarar hainanki yɨpɨkɨ krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siir Adɨn. Dimusi rani, siya krɨmiiramɨn nhami nhami bɨ naɨngwokwonanaekɨn mɨ siya siir naɨngwoyɨmyoka saiirɨn warar mɨ ɨisiimauu krɨmiirɨn Jisɨs Krais siirsi yɨpɨkɨ bɨiya nikɨ aonamɨn mɨ siirɨn Adi Komii siyar swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwo omwai swokɨ waiyamɨn mɨ tariinanɨn siya ɨni omwaiyar swokɨ waiyan. Mɨ nɨm krɨma dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya hauuwanɨm krɨmiir yɨpɨkɨ wɨ krɨmiir kwoɨn ɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi sɨmiiram nwokwokɨni. Sɨmiirɨn ɨni siyar kɨgrɨraowɨm siir om hɨrar mɨ sɨmiirɨn wɨ tɨoɨdwomai rani, sɨma wɨ wadɨe hɨriiyar nwokrɨpkaigiyami. Tɨ digworaekwowɨm yɨm iikamɨm yɨpɨkɨ naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm yɨm kɨmiirgɨm mɨ sɨmiirɨn ɨni Adi Komii siyar kɨgrɨraowɨm. Dimusi rani, siya kɨrɨe komiigakɨn mɨ sɨmiirɨn wɨ kɨrar haibudwɨni mɨ tɨ digworaekwowɨm yɨm wɨ Adi Komii siyar nanaaknɨnkiihaigɨnɨuwi ta ɨiya Jisɨs siya swokɨ ɨtana kɨmiir nanmaiwarkaina ɨuguskiyana wɨ saiir nanaaknɨnkii haigɨnɨuwi.
Dimusi rani, kɨma wɨ maɨrgɨmaɨga tɨ dimɨn taemɨn ɨmiirsi nwowi tɨriigɨnɨm ta ɨi aiir nwowɨm sɨma hɨk kɨmpɨpɨsu kɨmiirar hauuga wɨndi kɨma maɨrgɨmaɨrga nwo karamae kɨpi nwo tɨ dimɨn taemɨn ɨmiirsi. Mɨ tɨ digworaekwowɨm yɨm wa nɨmbimbɨiyami mɨ wɨ ta hɨriinan saiirsi kɨnankɨuwi Adi Komii siya kɨmiirɨn kɨmiir naɨngwo tɨbmiiya ɨni panɨɨn panɨɨna namisi owa kɨmiir kwoɨnau nwokaiya. Mɨ iikamɨm golɨn paenau kabɨtkaigiiyɨm mɨ sɨma pa nikɨ obriprigii mɨ tɨ golɨn pɨ opar nasae ɨmbiyami mɨ sɨma dimɨn biyɨeyɨm ɨkɨ siir ɨdwo hɨr nwowiyɨm pa nɨtnoudnankaigii mɨ hapaiirɨn pɨ golkɨgolɨn pɨ sasar nwokii. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨu kaimwowɨn, Adi Komii siya dimɨn biyɨe ɨmiiramɨn asi kiwakii krɨmiir tɨrbumbunɨnkɨn haigɨnɨuwamɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika tɨ dimɨn hɨriinanɨm yɨm wɨ pɨ nɨtnounɨnkiigii mɨ wɨ dimɨn kɨbi kɨbiyɨm sɨma sɨmar nwokaigii krɨmiir kwoɨnauɨn mɨ krɨma wɨ Adi Komii siirgɨsiiramar naɨngwo tɨbmii kɨɨn ɨski. Mɨ tɨ dimɨn kɨbi kɨbiyɨm kɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm yɨm ɨni gol ɨmiir haiburɨm. Mhoɨiya tɨ golɨm yɨm wa dɨgii mɨ warɨ dimɨnɨm kɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm yɨm wɨ wara dɨgi rani. Mɨ mhoɨiya Jisɨs Krais siya swokɨ ɨti mɨ siya, siya siyar swokɨ anaaknɨnkinaei mɨ wɨm kɨma wɨ inɨg komiigak haɨnii nwowi mɨ Adi Komii siya kɨmiirɨn wɨ hɨnɨɨna boɨni, kɨma dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨm. Kɨma Jisɨs siir bɨ kɨgɨm mɨ kɨma siiram naɨngwokwonanaeikɨm. Tariinanɨn kɨma siir bɨ kɨgɨm mɨ kɨma siiramɨn ɨna wakaeyokna apɨm mɨ kɨma ɨni maɨrgɨmaɨrgar nwoyokiyokɨiyɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨma wɨ hɨnɨɨna boɨn tani saiir kɨrɨeya panɨɨnga Dimusi rani, ta hɨriinan saiirsika kɨmiir naɨngwo tɨbmiiya ya hɨnɨɨnga, kɨma wɨ Adi Komii saɨkar nwowi yɨpɨkɨn kɨmiir nanmaiwarkainan.
10 Mɨ ta nanmaiwarkaina ta bɨiya bɨiyan profet kamɨm sɨma saiir naɨngwokwonanaekɨm mɨ sɨma bɨ sɨbgu ɨnoknɨnkɨn kɨɨngɨm. Mɨ sɨma kɨmɨdiniya naɨngwobumbuwa mhoɨiya Adi Komii siya nɨisiimauuwana saiir wɨnki mɨ ya tariigɨna ya nɨkrani wɨm kɨma wɨ ta nanmaiwarkaina saiir haii. 11 Mɨ sɨma ta Adi Komii siya nanmaiwarkaina krɨmiir saiir saiira naɨngwokwonanaekɨm mɨ sɨma ɨni sɨma sɨmar yɨnsrɨi ansrɨina tɨ dimɨn taemɨn ɨmiiramɨn. Mɨ tɨ Krais siir naeyɨuɨn yɨpɨkɨ sɨmiir hɨr nwokaiyɨn sɨmiirɨn siyar yanaaknɨnkii haigɨnɨu ɨiya Krais siya nɨtana saiirɨn mɨ dimɨn taemɨnɨm tɨ ɨi ɨmiir nɨmbimbɨiyamɨm ɨiya Krais siya haiya hɨk dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨmiirsi mɨ mhoɨiya siya wɨ inɨg komiigakar nwowi. Mɨ sɨma tɨ dimɨnɨn siir siira naɨngwokwonanaekɨm mɨ siya wɨ panɨɨn panɨɨna nɨmbiyami. 12 Bɨiya Adi Komii siya sɨmiirɨn hɨnɨɨna nɨisiimauugɨn, tɨ yaiyɨm sɨma boɨnmɨmauuɨm yɨm wɨ sɨmiirar swokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨu rani. Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm mhoɨiya iikam kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi yɨm tɨ dimɨn taemɨnɨm tɨ tariinan nwowɨm sɨma waraɨrgɨm, yɨpɨkɨ tɨkɨ kamɨm Adi Komii siir yai aiir boɨnmɨmauuwɨm kɨmiir, sɨma boɨnmɨmauuwɨm. Adi Komii siya yɨkropki siir naeyɨuɨn sɨmiiram mɨ sɨmiirɨn siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn mɨ sɨma tɨ dimɨn taemɨn ɨmiirɨn asi boɨnmɨmauugɨm. Mɨ paekwosɨmɨm yɨpɨkɨ inkam nwowɨn Adi Komii siya nɨkropkiyɨm ta mɨi aiir mɨriiyam mɨ yɨm sɨma bɨiya tɨ dimɨnɨn Krais siya tɨranɨn siiramar mɨ naɨngwokɨn siir mɨ ɨnoknɨnkɨnɨm mɨ sɨma ɨni yɨnkɨnyaeyaowɨm dimusi rani, Adi Komii siya sɨmiir bɨ boɨnmauugɨn. Ɨriig.
Iikamɨm dimɨn mɨiyɨk tɨriyɨm kɨmiir kwoɨnɨm yɨm rɨrmiiyar dwokrɨpkai
13 Mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨmiir kwoɨnɨm kɨrɨe hɨriiyar dwokrɨpkai mɨ kɨma kɨmiir siyɨu ɨiirsiyar mɨntɨrao mɨ kɨmiir kwoɨnɨm sɨbgu sɨbgu daɨngwo omok ta naɨngwobumbuwa wɨ mhoɨiya Krais siya hauuwi kɨmiir saiiram nwokwokɨnɨm mɨ ɨiya Jisɨs Krais siya swokɨ ɨtana siya wɨ siya siyar nanaaknɨnkiinaei. 14 Kɨma Adi Komii siir wakaeyokna apiyɨm kɨma yɨnisɨmɨn siir ad yopiiyo sowiir yai ɨmiir wakaeyokna apiyɨn siir hɨriinan dwo. Mɨ ta ɨi aiirarɨn kɨma ɨkɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm bɨiya kɨma tɨrɨm sɨmiiram kɨpi naɨngwokwonanae ɨiya kɨma Adi Komii siir nɨnoknɨnkɨn karamae nwowa saiir. Nɨɨngaka. Tɨ dimɨn hɨnɨɨnɨm sɨmiir tɨram kɨpi naɨngwo. 15 Mɨ yɨo hanɨɨngɨ nɨuwi kɨma wɨ Adi Komii siir hɨriinan nwowi yɨpɨkɨn kɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiiyɨn siir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiir haiyam. Yɨo siya ɨni dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae hɨriiyar nwokrɨpkaiyɨn mɨ wɨm kɨma ɨriipɨ hɨriinan dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamaeyar timɨ o warɨ dimɨn taemɨn whɨekakɨm kɨma tɨriyɨm sɨmiirɨn. 16 Kɨma tɨ hɨnɨɨna tɨr. Dimusi rani, Adi Komii siya siir Yokwo Komii aiir wɨnboɨnkiyɨn siya tɨ hɨnɨɨna boɨnkikɨn, kɨma dimɨn whɨrkɨ kɨpi kɨmbu. Dimusi rani, Adi Komii kara dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨn.
17 Adi Komii siya wɨ iikam whɨekak krɨmiirar hɨdɨrkaki mɨ siya dimɨn taemɨnɨm krɨma tɨrɨm wɨ sɨmiir hɨriinanar swokɨ tɨri. Mɨ ta hɨriinan saiirsika, wɨm kɨma iikam yɨpɨkɨ siirɨn hɨnɨɨna dapɨkɨuwiyɨm Adi mɨ siirɨm kwɨsboɨnkiiyɨm, kɨma, kɨmasiyar mɨntɨraona dimɨn taemɨnɨm kɨma tɨriyɨm ɨiya kɨma tɨ nu ɨiirar nikɨ owiyɨm, yɨm Adi Komii siir kɨpi tɨr big nasmɨrwaiya nwo karamae siya nwowɨm kɨmaka. 18 Kɨma tɨ dimɨn taemɨnɨm kara boɨnmɨmauugiyɨm sɨmiir tɨr dimusi rani, wɨm kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm kɨmiirɨn Adi Komii siya bɨdi yanmaiwarkainam dimɨn biyɨeyɨm bɨiya kɨma tɨrkaiyɨuwɨm sɨmiir hɨrankɨn, tɨ dimɨnɨm yɨpɨkɨ bɨiya kɨma nonkwowɨm kɨmiir brougae wanwiyaeyɨm sɨma nɨisiisiimauuwɨm kɨmiir. Adi Komii siya kɨmiirɨn silva, gol mɨnmi bɨ saɨniniyoknakɨn. Nɨɨngaka. Yɨm tɨ dimɨn hɨnɨɨnɨm yɨm wa tɨoɨdwomaii. Siya kɨmiirɨn Krais siir nhɨe kɨbi aiir nanmaiwarkainakɨn. 19 Siya ɨni sibsibnan ywowɨn siirɨn whaigomkosɨmkɨ bɨ pɨsrankɨn mɨ hankak sɨm bɨ swokɨ okɨn mɨ dimɨn whɨrkɨ bɨ swokɨ kɨmbugɨn siir pɨua whauriyɨnkɨ whauriyɨnka Adi Komii siir yai aeya boɨna saiir hɨriinan. 20 Mɨ bɨiya ɨiya Adi Komii siya nu ɨiir nikɨ onkwokwo karamaeyar nikɨ owa, siya Krais siirɨn saiirar nɨmbingɨn tɨriir nɨtamɨn mɨ ɨkɨ ɨi nhɨrɨm mhoɨiyanɨm sɨmiiram nikɨ okɨn mɨ siya sasar nanaaknɨnkiinakɨn kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwamɨn. 21 Wɨm kɨma Adi Komii siiram asi naɨngwo tɨbmiigɨm. Dimusi rani, Krais siirsika. Siya bɨdiyar ikɨ aonamɨn mɨ siirɨn Adi Komii siyar swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwoki omwai waiyayokiyokɨiyamɨn mɨ siya siirɨn inɨg komiigakar ywowaigɨnɨu mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨma siiram asi naɨngwo tɨbmiigɨm mɨ kɨma siiramar dwokwokɨn kɨmiirɨn wɨ mhoɨiya siya nɨkɨunaki mɨ kɨma wɨ saɨka nwoyokiyokɨikaeyami ɨinokɨinokɨn.
22 Mɨ kɨmiir kwoɨnɨm dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae bɨdi ywowɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika tɨ Adi Komii siir yai kɨbi kɨbiyɨm kɨma wakaeyokna apɨm sɨmiirsika mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨma kɨmiir nomiiyauɨm sɨmiiramɨn nhami nhami kɨpi naɨngwokwonanae. Mɨ kɨma ɨrni nwɨrniyam naɨngwokwonanaeiyɨm warɨ kɨmiir kwoɨnɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwowiyɨn siya daɨngwokwonanaei. 23 Adi Komii siya kɨmiir kwoɨn ɨmiirɨn yaeya kwoɨn wɨn bɨdi tɨrkiyɨn yɨpɨkɨ wɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyami kɨma wakaeyokna apa siir yaiya saiir kɨrɨeni tɨrkikɨn wadɨe kɨma nwowamɨn. Mɨ siir yaiyɨm yɨm wɨ wara tɨoɨdwomai rani. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan kɨmiir kwoɨnɨm yɨm ɨriipɨ hɨriinan yɨm wɨ warɨ mɨ dɨgi rani. Wɨm kɨma inkam komiini yɨnisɨsɨmkɨm yɨpɨkɨ nao karamae nwowiyɨm sɨma. 24 Tɨkɨ yaiyɨm yɨm kaimwowaɨrgɨm. Dimusi rani, yaiyɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siya wɨnkiyɨm Yokwo Komiini yɨm hɨnɨɨna boɨnkikɨm,
iikam whɨekakɨm yɨm ɨni konan ywowɨm mɨ tɨ inɨg komii komiigak sɨma nwowa yɨm ɨni kɨpnan ywowɨm. Mhoɨiya sɨma wɨ kowa inkamkɨ tɨokisɨmsɨbgɨniya mɨ ha waiswaekiya wɨ saiir hɨriinan nwowi. Mɨ kɨpa ya wa mɨ houginami nua hɨriir mɨ saeya wa mɨ bropkɨnami. Mɨ tɨ kamɨm tɨ nu ɨiir nwowiyɨm inɨg komii komiigakɨm yɨm wa dɨgi. 25 Mɨ Bɨiyan Inkam Komii siir yai kɨbiya ya wɨ hɨriiyar nwokrɨpkaigii.
Mɨ tɨ yaiyɨm sɨmakɨsɨmaɨrgɨm krɨma boɨnmɨmauuwɨm kɨmiir. Ɨriig.