5
Iikamɨm umɨrkɨ naokɨngugunankaiyɨm sɨmiir yaiga
Mɨ kɨma iikamɨm umɨrkɨ naokɨngugunankaiyɨm ɨiya maɨrgɨmaɨrga kɨma nwowana prɨei nwo rani. Mɨ saiir mhoɨiyarɨn hɨk komii komiiyɨm wɨ kɨmiir nanɨnkɨnɨuni mɨ kɨma wɨ nɨnounɨnki prasae kɨn tani. Mɨ kɨmiir digworaekwo mɨiyɨk mɨiyɨkɨm wɨ biyɨe namwoɨuwi. Mɨ kɨmiir yɨuɨs mɨiyɨk mɨiyɨkɨm yɨm wɨ kɨkom mɨnkɨ topkrɨmkrɨpi mɨ wɨ mɨiyɨk namwo ɨuu rani. Mɨ kɨmiir gol, silva, umɨr, mɨnɨm yɨm wɨ aiigak nwokiyami. Mɨ iikam nhɨrɨm sɨma kɨmiir umɨr aiigakɨm sɨmiir kɨgi mɨ sɨma wɨ ha boɨni, sɨma umɨr hɨrii hɨrii dimusi haɨngiriyɨu haigimɨmɨrkɨm, ha? Mɨ sɨma siyɨu biyɨe tɨrkɨm. Mɨ ɨiya sɨma hɨriinan boɨni mɨ kɨra wɨ kɨriir umɨr ɨmiirsi nɨdidi. Mɨ ɨiya dɨgiyana Jisɨs siya nɨti ni wɨ paesi kɨra nɨdidiya wɨ saiir hɨriinan nɨdidi. Mɨ tɨ hɨriinan digworaekwowɨm yɨm mɨiyak rani. Mɨ bɨiya kɨra iikamɨm kɨriir numɨr aiir mɨriiyɨm, kɨra sɨmiir umɨrɨm haɨmiiyarar hauugɨn. Mɨ kɨra tɨ sɨmiir umɨrɨm hɨriiyar bɨri hauu swokikɨn mɨ haɨmiiyɨn ɨni kɨrar tauae hai naowidɨm mɨ Adi Komii siya bɨdiyar kɨgiyɨn umɨr haɨmiiyɨn kɨra tauae hainaowid ɨiirɨn. Mɨ Adi Komii siya bɨdi wakaekiyɨn kɨriir mɨiyan kamɨm sɨma boɨnɨm, kɨra sɨmiir umɨrɨm bɨri hauu dɨgɨm. Mɨ Adi Komii siya kɨrɨe komiigɨ komiigakɨn. Mɨ kɨra siirsi nɨdid rani, aniya? Mɨ tariinanɨn kɨra ɨni wadɨeyar nwowɨn mɨ nae mɨiyɨk mɨiyɨkɨm ɨni sɨmiirar naeyɨn mɨ dimɨn taemɨnɨm kɨriir kwoɨnkɨ naɨngwowiyɨm mɨ kɨra pɨ sɨmiirar dirɨraerari. Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm kɨra tɨrɨm, yɨm ɨni naeyɨm hu kɨra nɨmiiyaenanaeiyɨm mɨ ɨiya sɨmiir nɨsomsom aokaowi mɨ ha nadɨgɨuwi mɨ ɨni saiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan ɨiya saeya nɨti, saeya wa nɨti. Mɨ ɨiya dimɨn whɨrkɨ kɨriir natɨoni mɨ kɨra wa naowi. Dimusi rani, siyɨu bibiyɨeyɨm kɨra tɨrɨm sɨmiirsika. Mɨ kɨra iikam mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiir boɨnwokiyopnatkaigikɨm mɨ sɨmiirɨn ɨna yɨsomsom aokaokiyɨm. Sɨma kɨriir nikwowaisiiyɨm dɨg bɨ nwokɨn mɨ kɨra sɨmiirɨn ɨni hindara yɨsomaoki ɨskiyɨn. Ɨriig.
Sɨbgu dokworɨnu ɨiya kɨra Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs siiram nwokwokɨniyɨm
Tɨ kariir nomiiyauɨm, kɨma sɨbgu okworɨnu dimɨn biyɨekɨ kɨmiir nɨmbini mɨ ha kɨnankɨuwi, ɨiya kɨma Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siiram nwokwokɨniyɨm siya nɨtam. Mɨ kɨma tɨ dimɨnɨm sɨmiir daɨngwoki. Mɨ inkam nwɨrɨn numɨr nɨnkɨniyɨn mɨ siya pɨ siir sasae ɨmiiramar kɨgrɨraowi, sɨma wai nwokiyam. Mɨ siya pa nikɨ okaigi siir sasaeyɨm bɨe naokɨ nɨtkiigiyɨm mɨ siya pa kɨgi siir sasaeyɨm ɨni mwrɨigiyɨm. Mɨ kɨma iikamɨm tɨ ɨriipa hɨriinan siyɨuɨn siirar timɨ okaigi Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siiramɨn. Mɨ ta kɨra nwokaigiya kɨriir kwoɨnɨn kɨrɨe dwo. Mɨ ɨiya krɨmiir Bɨiyan Inkam komiiyɨn siya nɨtana prɨei nwo rani. Mɨ tɨ kariir nomiiyauɨm, kɨma, kɨma kɨmarɨn kɨpi nɨnii nansao. Mɨ kɨma hɨriinan tɨri mɨ Adi Komii siya wɨ boriisopi. Mɨ siir ɨiya siya nɨtana ɨni kingiinar nwowa siya wa swokɨ ɨti. Siya yɨpɨkɨ inkam nwɨrɨn anao nokwo kaigakaniyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. 10 Mɨ tɨ kariir nomiiyauɨm kɨma Adi Komii siir yaiya yɨpɨkɨ bɨiya profet kamɨm sɨma boɨnmɨmauuɨm saiir tɨ swokɨ aɨngwoki. Kam bibiyɨeyɨm sɨma dimɨn bibiyɨe sɨmiir tɨrhaigɨnɨuwi mɨ sɨma pɨ sɨmiir swokɨ ikwowaisii rani. Nɨɨngaka. Sɨma pɨ kɨrɨe hɨriiyar nwokrɨpkai mɨ sɨma sɨmiiramɨn pa kiwawɨni sɨmiir tɨrbumbuwamɨn. Mɨ krɨma tɨ hɨriinan siyɨuɨn sɨma tɨrɨn siirar swokɨ kɨgna ap. 11 Mɨ krɨma sɨmiirɨn hɨnɨɨna asi boɨni, sɨma inkam mɨiyɨkɨm. Dimusi rani, sɨma kɨrɨeya nwokɨm mɨ hɨriiyar nokworɨnukrɨpkaigɨn. Mɨ kɨma inkamɨn Job nɨkɨuwiyɨn siir bɨd yɨnoknɨnkɨnɨm siya kɨrɨe hɨriiyar mɨ oyokiyokɨigɨn Adi Komii siir siyɨu ɨiir wakaeyokna apam, ɨiya dimɨn bibiyɨeyɨm siir kɨnankɨuɨm mɨ siirɨn Adi Komii siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn. Dimusi rani, Adi Komii siya iikam krɨmiirsi naɨngwokwonanaeikɨn. Mɨ siya krɨmiirsiyɨn nhami nhami bɨ naɨngwoyɨmiyokɨn mɨ siya siir naɨngwobumbuwa krɨmiir asi nɨisiimauugɨn.
12 Tɨ kariir nomiiyauɨm, tɨo siyaɨrgɨn dimɨn komiiyɨn mɨ kara siirɨn kɨmiirɨn pɨ hɨnɨɨna boɨnmauugi, ɨiya kɨma dimɨn taemɨn tɨriyɨm iikamɨm sɨmakan mɨ kɨma ha kɨpi boɨn. Kariir adɨn siir inɨgɨn kɨra ha boɨni, ɨhɨ, kara tɨ dimɨn ɨiirɨn wa tɨri. Yɨo dɨgargɨn. Mɨ kɨra ha mɨ boɨni, Nɨɨngaka. Kara pɨ boriisopi mɨ yɨo ɨriipɨ hɨriinan ɨni dɨgar mɨ owɨn. Mɨ dimɨn nhɨrɨm kɨma whɨsarii kɨpi mɨ boɨn mɨ kɨma wɨ Adi Komii siir kwoɨn ɨiir hopswoswowi siya ɨo kɨma nwowamɨn. Ɨriig.
13 Yɨpɨkɨ kɨmiir inkam nwɨrɨn waraur nwowɨn siya hɨk hɨka hainanaei mɨ siya Adi Komii siirɨm srɨi dimɨn ɨmiirsi. Mɨ yɨpɨkɨ kɨmiir nwɨrɨn siya maɨrgɨmaɨrga nwowi mɨ siya mwai ha wao mɨ Adi Komii siir inɨg ɨiirar hainan tɨ dimɨn ɨmiirsiyɨn. 14 Mɨ yɨpɨkɨ iikamɨm kɨmiir nwɨrɨn siya maka nii, kɨma kamɨm Adi Komii siir dimɨnɨm sɨmiir bɨi nwowiyɨm sɨmiirɨm dɨkɨugi mɨ sɨma wa nɨti mɨ Adi Komii siirɨmɨn nhwo pa kwɨsboɨni, tɨ inkamɨn siirɨm. Mɨ sɨma waɨm wa naokɨnki siir ɨdwo, Bɨiyan Inkam Komii siir inɨg ɨiir. 15 Mɨ sɨma Adi Komii siirɨm kwɨsboɨni mɨ ha naɨngwo tɨbmii kɨɨni siya tɨ inkamɨn siirɨn ha whɨndirɨraerari mɨ Bɨiyan Inkam Komii siya kɨriirɨn wa mɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi mɨ kɨriirɨn wɨ wadɨeyar nwowaigɨnɨuwi. Kɨma dimɨn biyɨe tɨri mɨ Adi Komii siya kɨmiir dimɨn biyɨe ɨmiirɨn wa haiyoprimdiyɨumiigi mɨ tɨ dimɨn biyɨeyɨm wa namki. 16 Dimusi rani, tɨ dimɨn biyɨe ɨmiirsika. Iikam kɨma ɨrni nwɨrni dɨnboɨnmamauu dimɨn biyɨeyɨm kɨma tɨrɨm mɨ Adi Komii siirɨm kwɨsboɨni ɨrni nwɨrniyɨm siya wa whɨndirɨraeri mɨ kɨmiirɨn wɨ wadɨeya nwowaigɨnɨuwi. Iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir wakaeyokna apɨm mɨ Adi Komii siya wa wakaei dimɨnɨm sɨma kwɨsboɨni. Mɨ siya wa whɨndirɨraeri tɨ dimɨnɨn sɨma kwɨsboɨnɨm. 17 Ilaija yɨpɨkɨ bɨiya nwowɨn, siya inkamkɨn iikam krɨmiir hɨriinanaɨrgɨn. Mɨ siya Adi Komii siirɨm kwɨsboɨnanaekɨn naokɨ kɨpi kɨn. Mɨ bɨewi waiyaeyɨm whwoɨm mɨ bwanɨm ɨriiyar whɨr naokɨ kɨn karamae nwowɨm. 18 Mhoɨiya siya Adi Komii siirɨm swokɨ kwɨsboɨnkiyɨn mɨ naowɨn ɨna swokɨ kɨnɨn. Mɨ naowɨn ha kɨnɨn mɨ sasaeyɨm ɨna iigiyɨm. Mɨ hɨriinan saiirsika krɨma Adi Komii siirɨm srɨinanae mɨ siya krɨmiirɨn wa wakaei mɨ wa mɨ whɨndirɨraerar haigɨnɨuwi. Ɨriig.
19 Tɨ kariir nomiiyauɨm, tɨ iikamɨm kɨmiir nwɨrɨn siya Adi Komii siir yai kɨbi aiir haiburgigi mɨ siirɨn inkam nwɨrkɨ swokɨ kiyainami Adi Komii siir wakaeyokna apɨm, 20 siya ta saiir dɨnoknɨnkɨn, yɨpɨkɨ inkamkɨn tɨ inkamɨn siir swokɨ kiyainamɨn, yɨpɨkɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir haiburgigɨn mɨ siir Yai Wɨn Kɨbi aiirɨm naɨngwo tɨbmii karamae nwowɨn, siya siir kwoɨnbud ɨiirar whɨndirɨraerarnakɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika, siya wɨ paeni omɨn siir nam tani. Mɨ siya tɨrkikɨn Adi Komii siirɨn tɨ inkamɨn siir dimɨn bibiyɨeyɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyɨm bɨiya siya tɨrɨm. Ɨriig.