1 TESALONAIKA
Ɨiya Pol siya om Korin hɨr nwowɨn mɨ siya ta yokwowa ha wɨnkikɨn iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm om Tesalonaika hɨranɨm sɨmiiramɨn. Bɨiyan siya tɨ om ɨiir nikɨ okɨn mɨ ɨiya Timoti siya hɨriir nɨmbiyamɨn mɨ siya kɨmɨdiniya Pol siir inɨ boɨnɨu, Juda iikamɨm yɨpɨkɨ Jisɨs siiram naɨngwo tɨbmii karamae nwowiyɨm iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiirɨn hɨk sɨma hauuwi. Mɨ ta hɨriinan saiirsika Pol siya ta yokwowa saiir asi wɨnkikɨn mɨnsika iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm wɨ saeya nwokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm mɨ sɨmiir naɨngwo tɨbmiiya Jisɨs siiram naɨngwo tɨbmiiya wɨ hɨriiyar nwokɨ onkworɨnukrɨpkaiyɨm mɨ wɨ siyar nwokɨ ɨtbugiyɨm. Siya ɨiya Jisɨs siya nɨtana saiir yaiyɨm kasakasa bɨ wɨnkɨn. Ɨriig.
1
Pol, Sailas mɨ Timoti, krɨma ta yaiya yokwoni wɨn hauugika iikamɨm Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir pɨugananɨm om Tesalonaika hɨranɨm kɨmiirɨm. Kɨma Adi Komii mɨ Bɨiyan Inkam Komii, Jisɨs Krais sowiirgɨsowiirniigɨm. Mɨ krɨma ha naɨngwowi Adi Komii mɨ Jisɨs Krais siya, sowa naɨngwobumbu mɨ ɨrɨpa nongwomamaɨr aei kwoɨnɨn wɨ kɨmiir nwokɨ hauugiyɨm.
Mɨ Tesalonaika sɨmiir naɨngwo tɨbmiiya kɨrɨeka mɨ saeya ɨni wadɨeyar sɨbgu owa.
Mɨ krɨma ɨinokɨinokɨn Adi Komii siirɨm kwɨsboɨniyɨm, krɨma siirɨn ha boɨn wadɨeikɨm. Dimusi rani, iikam kɨmiirsika. Mɨ ɨinokɨinokɨn krɨma siir boɨnmauuwi dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm kɨma tɨriyɨm sɨmiir. Dimusi rani, kɨma siir yai ɨmiir wakaeyoknaei mɨ kɨma siiram naɨngwokwonanae mɨ kɨma dimɨn kɨrɨe kɨrɨe ɨmiirar tɨri mɨ kɨma donkworɨnukrɨpkai mɨ kɨma kɨrɨe hɨriiyar dwokrɨpkai Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siiram. Mɨ kɨma tɨ nomiiyauɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siirɨm naɨngwokwonanaeiyɨm mɨ krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm siya bɨdi yɨmbingiyɨn kɨmiirɨn siir iikam nwowam. Dimusi rani, ɨiya krɨma ta Yai Wɨn Kɨbiya kɨmiir boɨnmɨmauuwa saiirsika, yɨm nɨksɨsae yai nɨɨnga rani mɨ kɨmiir kwoɨnɨm Adi Komii siir yai ɨma mɨ siir naeyɨu ɨeya wɨ sowar kɨnkrɨp hai. Mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn kɨmiir kwoɨnɨm wɨ siyar kisɨna haigi mɨ krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm siir yai ɨmiirɨn mɨ tɨ yaiyɨm sɨmakɨsɨmaɨrgɨm kaimwowɨm. Kɨma bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨm dimɨnɨm bɨiya krɨma tɨrɨm kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam. Mɨ kɨma Adi Komii siir yai ɨmiir bɨdi wakaewɨnɨm mɨ iikamɨm sɨma kɨmiir bɨdiyar tɨrbumbuɨm mɨ kɨma maɨrgɨmaɨrga bɨ nwokɨm. Nɨɨngaka. Dimusi rani, Adi Komii siir naeyɨuɨn siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨm kɨmiirɨn maɨrgɨmaɨrga hɨriiyar nwokrɨpkaiyɨm. Mɨ kɨma tɨ dimɨnɨm sɨmiirar tɨrnɨnae, tɨ dimɨnɨm krɨma mɨ Bɨiyan Inkam Komii Jisɨs Krais krɨma tɨrɨm sɨmiir hɨriinan. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn, kɨma yɨpɨkɨ iikamɨm Adi Komii siir yai wakaeyokna apiyɨm nu haɨmii Masedonia mɨ nu haɨmii Akaia hɨranɨm sɨmiir bɨdi yɨisiimauuwɨm mɨ kɨma sɨmiirɨn dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirar nɨisiimauugɨm sɨma kɨgna apamɨn. Mɨ tɨ yaiyɨm Adi Komii siya boɨnmauuwɨm kɨmiir, yɨm kɨma bɨdi yanaaknɨnkiiyɨm mɨ ta yaiya inkamɨn ɨi haɨniyɨn mɨ siir yainana ha namkiya hɨnda tɨnda mɨ ɨni saiir hɨriinan yamiyokiyokɨigiya. Mɨ ta yaiya saeya nu haɨmii Masedonia mɨ nu haɨmii Akaia hɨriirara bɨri namka. Nɨɨngaka. Mɨ ta yaiya ɨna yɨniyokɨigiya hɨnda tɨnda mɨ iikam sɨma ɨna wakaekiyɨm kɨma Adi Komii siir yai ɨmiirɨn ɨna wakaeyokna apɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika, krɨma wɨ saiir swokɨ boɨn tani sɨmiirɨn. Mɨ iikamɨm hɨnda tɨndanɨm sɨma dimɨn taemɨnɨm bɨiya nɨmbiyamɨm ɨiya krɨma kɨmaka waraur nwowa sɨma sɨmiir whrɨe boɨni. Mɨ kɨma uruwai siyaowaiyɨm digɨumii bɨdi haimriiyɨugigɨm. Mɨ Adi Komii kɨɨngɨkɨɨnɨn siirar wakaeyokna apkɨm. Mɨ uruwai siyaowaiyɨm yɨm omwai bɨ waiyaeikɨm, yɨm ɨni nɨɨngar ywowɨm. Adi Komii sasaɨrgɨn omwai waiyayokiyokɨiiyɨn. 10 Sɨma ha boɨnkɨm, kɨma siir yɨnisɨm ɨiirɨm dwokwokɨn siya Adi Komii siir om hɨr haiburgigi Jisɨsɨn, yɨpɨkɨ bɨiya nikɨ aowɨn, siirɨn Adi Komii siya kinɨnsiin ɨdwokɨn mɨ krɨmiirɨn siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨu mɨ siyar mɨ anmaiwarkaina Adi Komii siya tɨoɨdwomaiyana saiirsi. Dimusi rani, iikamɨm, sɨma dimɨn biyɨe tɨrkɨm. Ɨriig.