4
Mɨ wɨm kɨma kamɨm bɨi nwowiyɨm kɨma tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ kɨmiir mɨriiyɨm sɨmiir sɨbgu tɨr. Dimusi rani, kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm kɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn kɨmiir kɨgɨrkakiyɨn siya ɨni siir om ɨiir nwowɨn mɨ kɨmiirɨn ɨni siyar kɨgrɨraowɨn. Ɨriig.
Iikamɨm nhwo Adi Komii siiram kwɨsboɨniyɨm sɨmiir boɨnka mɨ tɨ siyɨu hɨriinanɨn tɨ kɨma tɨrɨn yɨo ɨni ywowɨn
Kɨma Bɨiyan Inkam Komii Adi Komii siiramɨn hɨriiyar kwɨsboɨnanae. Kɨpi dɨgi. Mɨ ɨiya kɨma kwɨsboɨniyɨm nhwo mɨ kɨma dimɨn taemɨnɨm kɨma boɨnanɨm sɨmiirɨn sɨbgu sɨbgu daɨngwo omok boɨn mɨ siir boɨn wadɨeki. Mɨ ɨiya kɨma nhwo kwɨsboɨniyɨm Bɨiyan Inkam Komii siiram kɨma iikamɨm tɨranɨm krɨmiiram warar srɨi siiramɨn mɨnam, krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm mɨ nɨm krɨma wa nwokɨ kiwakiyɨm Krais siir yai aiir boɨnmɨmauuwamɨn. Mɨ ta hɨriinan saiirsika iikamɨm wɨ sɨmiir nwokɨ wakaeyoknam. An kara maeyauwa mɨi biyɨe mɨriiya saiir tɨr asi hɨugrɨpkɨikikaii. Dimusi rani, an kara siir yai ɨmiir boɨnmɨmauugɨn. Kɨma Adi Komii siiramɨn mɨnam kwɨsboɨnki kariirɨn wɨ siya nwokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm Krais siir yaiyɨm sɨmiir sɨbgu boɨnmɨmauuwɨm bɨiya kara nikɨ boɨnmɨmauuwa sɨmiir iikam ɨmiir saiir hɨriinan Adi Komii siya boɨnkiya kariir saiir hɨriinan.
Mɨ dimɨn taemɨnɨm kɨma tɨriyɨm, iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna ap karam nwowiyɨm sɨmaka, kɨma sɨbgu daɨngwo omok. Mɨ kɨma ɨi kwɨra hɨnɨɨna tɨram kɨpi kiwaki, dimɨnɨn wadɨe nwokaram nwowiyɨn siir tɨram dimusi rani, kɨmiir ɨiyɨm hoɨmgak nwo rani. Mɨ dimɨn taemɨnɨm kɨma boɨnmɨmauuwɨm sɨmiir yɨm wadɨekɨm, yɨm ɨni waɨm naeyɨm kɨma naeiyɨm sɨmiir ɨdwo nɨkrɨnkɨnkiiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi, tɨ dimɨn taemɨnɨm iikam ɨma srɨii kɨmiir mɨ kɨma wa sɨbgu ɨnoknɨnkɨn boɨnkii sɨmiirɨn. Ɨriig.
Pol siya Tikikas Onisimas sowiir nɨkropkiko
Kara Tikikas siirɨn kɨmiiram mɨnam nɨkropkikɨn siya dimɨn taemɨnɨm kara tɨrɨm wɨ kɨmiir nwokɨ boɨnmauuwɨm. Siya krɨmiir nomiiyau kɨbikɨn yɨpɨkɨ kara naɨngwokwonanaeiyɨn. Siya inkam wadɨekɨn mɨ kariir dimɨn taemɨn siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn mɨ siya mɨ kara krɨmiir Bɨiyan Inkam Komii siir mɨi aiirɨn krɨrar mɨriigo. Kara siir bɨdi yɨkropkiyɨn kɨmiiram mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm wɨ siya boɨnmɨmauuwi kɨmiirɨn. Mɨ siya kɨmiirɨn wɨ mɨn boɨnmɨmauuwi dimɨn taemɨnɨm krɨma tɨrɨm sɨmiir mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨmiirɨn wɨ maɨrgɨmaɨrga siya nwowaigɨnuwi. Mɨ kara Onisimas siirɨn saɨka bɨdi yɨnkɨn ɨkropkiyɨn kɨmiiram waraur. Onisimas siya krɨmiir nomiiyau kɨbigɨn mɨ siya kɨmiir inkam nwɨrkɨn. Mɨ ɨiya sowa nɨmbinii mɨ dimɨn taemɨn whɨekakɨm krɨmiir tɨr nɨmbimbɨiyamɨm wɨ sowa ninɨ boɨnmɨmauuni. Ɨriig.
10 Aristakas, yɨpɨkɨ tɨ kanaka tɨr nɨnkɨn hɨugrɨpkɨikikaiyɨn maeyaua mɨi biyɨe mɨriiya saiir, siya mɨ Mak siya sowa kɨmiir nokboɨnmamaɨrgiko. Kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm Makɨn yɨo Banabasni nomiiyaugɨn mɨ bɨiya kara kɨmiirɨn tɨ hɨnɨɨna boɨnmauugɨn siya nɨti kɨma siirɨn wɨ sɨbgu kɨgrɨrao. 11 Josua yɨpɨkɨ siir inɨg whɨrɨn ha dapiyɨn Jastas, yɨo kɨmiir mɨ okboɨnmamaɨrgikɨn. Kamɨm nwoɨmgɨnwoɨmuwaɨrgɨm Juda sɨmiir pɨugana saiirɨm yɨpɨkɨ Krais siir yai aiir sɨbgu wakaeyokna apiyɨm mɨ kariirɨn sɨma whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn Adi Komii siir dimɨn taemɨn ɨmiir tɨramɨn mɨ kariirɨn maɨrgɨmaɨrga sɨma nwowaigɨnɨugɨn.
12 Epafrasɨn yɨo kɨmiir mɨ okboɨnmamaɨrgikɨn. Yɨo siya om Kolosiyan inkamkɨn mɨ siya Krais Jisɨs siir mɨi aiir mɨriigɨn. Mɨ ɨinokɨinokɨn siya Adi Komii siiramar kwɨsboɨnanaeikɨn kɨmiir kɨrɨe haigɨnɨuwam. Mɨ kɨmiir kwoɨnɨm wɨ kɨrɨe nwokɨ owɨm tɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siirɨm sɨmiiram mɨ ta hɨriinan saiirsika wɨ hanɨɨngɨ sɨbgu ɨnoknɨnkɨni dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya naɨngwowɨm kɨma wakaeyokna apam. 13 Kara tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiirɨn ɨna sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨn mɨ kara sɨmiirɨn pa boɨnmauugi kɨmiirɨn. Siya iikam kɨmiiramɨn nhami nhami bɨ mɨriinanaekɨn mɨ ɨriipɨ hɨriinan iikamɨm Leodisia hɨranɨm mɨ Hirapolisan ɨkɨm. 14 Mɨ Lukɨn krɨmiir paowai mɨn udi inkam kɨbiyɨn mɨ Dimas siya, sowa kɨmiir nokboɨnmamaɨrgiko.
15 Mɨ kara nokboɨnmamaɨrgini hanɨɨnaka wɨ kɨma nokboɨnmamaɨrgi iikam ɨmiirɨn yɨpɨkɨ nomiiyauɨm om Leodisia hɨranɨm sɨmiiramɨn. Sɨma mɨ Nimpa saeya mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ saiir omaka hɨr haɨngiriyɨu owɨm Adi Komii siir inɨg ɨiir hainanɨm sɨmiir warar nokboɨnmamaɨrgi. 16 Mɨ ta yokwowa maeyaua tɨ yai ɨma nwowa kɨma sɨmiir mwaɨn dɨgnaowidi mɨ kɨma sɨmiirɨn wɨ iikamɨm Adi Komii siirɨm om Leodisia hɨranɨm wɨ sɨmiiram hauugi mɨ yɨm wɨ sɨma mɨ mwaɨnɨm. Mɨ ta yokwowa kara hauugiya sɨmiiram mɨ ya wɨ kɨmiiram swokɨ hauugii mɨ kɨma wɨ kɨmiir om hɨr nikɨnɨ mwaɨnɨuwɨm. 17 Mɨ kɨma Akipas siirɨn hɨnɨɨna boɨn, siya mɨiya Bɨiyan Inkam Komii siya boɨnkiya siir siya mɨriiyam siya saiir mɨrii mɨ siya saiirɨn hɨriiyar dɨgig.
18 Kara Polkɨn, tɨkɨ yaiyɨm yɨm kariir ɨɨngar nonkwowɨnkikɨn, tɨ kɨmiir nokboɨnmamaɨrgiyɨm. Kɨma sɨmiirɨn kɨpi naɨngwo owouu, an kara ɨni maeyaua mɨi biyɨe mɨriiya ɨni saiir tɨrar nikɨ hɨugrɨpkɨikikaiyɨn. Kara hɨnɨɨna naɨngwowi Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir naɨngwobumbuwa wɨ kɨmakar nwowi. Ɨriig.