2
Nhwo kwɨsboɨni siyɨugɨn
Kara kɨriirɨn mɨnam srɨi kɨma iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm Adi Komii krɨmiir Wanɨn siiram srɨigi iikam nhɨrɨm sɨmiiram. Ta hɨriinan kɨma srɨinanaeya hɨriinana srɨinanae kɨpi srɨipɨpiyao, kɨmiir kwoɨnɨn saɨka damasukikɨn. Mɨ ta kɨma srɨiya kɨma Bɨiyan Inkam Komii siir warar boɨn wadɨeki. Mɨ inkam komii nu kɨgrɨraowiyɨn sɨmiiram wara timɨ srɨi. Mɨ inkam komii komii gavman ɨkɨm mɨ krɨma whɨekakarɨn wɨ nwokɨ ongwomamaɨr aeyɨm. Mɨ krɨmiir kwoɨnɨn wɨ hiinsɨma nwokɨ owɨm. Mɨ sɨma krɨmiir kɨgi mɨ sɨma wa nwokɨ aɨngwowɨm krɨmiir ɨga hɨnda tɨnda bɨ nokwowika. Mɨ taka hɨriinan srɨiya, Adi Komii siya wɨ ogmwo mɨr karam nwoki. Adi Komii inkamɨn krɨmiir nanmaiwarkainan siya hɨnɨɨnam naɨngwowi iikam whɨekakɨm krɨmiirɨn siya nanmaiwarkainam. Mɨ siya hɨnɨɨnam naɨngwowi krɨma siir yaimwokɨyaimwo aiir nɨnoknɨnkɨnɨm. Adi Komii nwɨrkɨnwɨruwaɨgɨn mɨ Inkam Komii krɨmiir kaoprigi okwowiyɨn Adi Komii siiram namɨm, ɨriipɨ hɨriinan nwɨruwargɨn, siya tɨ inkamɨn Jisɨs Krais siyaɨrgɨn. Krais siirar kwoɨnkɨn, siya naowama mɨ aɨngwokɨn. Mɨ iikam whɨekakɨm sɨmiirɨn wɨ siyar nanmaiwarkainaei. Tɨ hɨriirnan siyɨuɨn Adi Komii siir kwoɨn ɨeyargɨn, tɨ krɨmiir nɨisiimauuwɨn, iikam whɨekakɨm sɨmiir nanmaiwarkainam. Mɨ iikam whɨekakɨm wɨ hindara nwokɨ prɨiyokaeyamɨm. Taka ɨiya Adi Komii siyar nɨmbinga krɨmiir nanmaiwarkainam. Adi Komii siya nɨmbingɨn kariirɨn aposel inkam nwowɨm, siir yaiya saiir boɨnmɨmauuɨm. Mɨ iikamɨm Juda iikam tani sɨmiir ninɨ owomwarkai haigɨnɨuɨuɨm, ta yaiya saiir yaimwokɨyaimwowa. Adi Komii siirɨm naɨngwo tɨbmiiyɨn siyɨuɨn siir. Taka yaiya kaimwoka, kara nɨksɨsae rani, siyar nɨmbingɨn.
Kara ha naɨngwowi, omom omoman kamɨm sɨma Adi Komii siirɨm srɨinanaei. Mɨ ɨiya sɨmiir ɨɨna koua nɨnkigi Adi Komii siiram srɨiyɨm mɨ sɨmiir ɨɨna tɨ haiyaprapraski. Mɨ sɨmiir mhɨi kwoɨnɨm rɨrmiiya dwo, dimɨn whɨrkɨ kɨpi nɨtki mɨ kwoɨnɨn haugɨhaugɨ whiyɨe. Mɨ nɨnkɨn wamwarkɨi boɨni yo tɨ hɨnɨɨn dimɨno wara kɨpi nwokai mhɨi kwoɨnauɨn. Ɨriig.
Kara ha naɨngwowi wig sɨma yɨuɨsɨm sɨbgu ii mɨ wɨ nwokɨ sɨbgu kɨgtɨdwokiyɨm. Mɨ sɨmiir kana pɨuaipai pɨuaipai kɨpi hopyok. Mɨ mɨkɨnpai mɨkɨnpaiyɨm hɨrii kɨpi mɨ diyankii mwaomwan. Mɨ yɨuɨsa umɨr komii saɨniya saiir kɨpi mɨ saɨn. 10 Kɨma sɨbgu mɨrii. Mɨnsika iikam nhɨrɨm sɨmiirɨn nwokɨ ɨisiisiimauuwi. Mɨ yɨpɨkɨ wigɨm naɨngwo tɨbmii mɨ Adi Komii siir inɨg ɨiir hainani, yɨo siyɨu wadɨe ɨeya. Mɨ tɨkɨ hɨriinan mɨiyɨm yɨm wig sɨmiir pɨuai mɨiyɨk ɨma. 11 Mɨ wig sɨma, sɨmamar kɨpi naɨngwona, sɨma kam sɨmiir aowa dwo. Mɨ sɨma yaimɨn dimɨnɨm wara kɨpi nomboboɨn, hindara dɨnkɨn tan, pɨ nwokɨ wakae nɨnoknɨnkɨnɨm ɨiya sɨma Adi Komii siir inɨg hainaniya siir omaka hɨrɨn. 12 Kara hɨnɨɨnam naɨngwo rani, wig sɨma yai kam sɨmiir boɨnmamauuɨm mɨ bɨi sɨma nwowɨm. Nɨɨngaka. Sɨma hindara dɨnkɨn tan. 13 Tɨkɨ siyɨuɨn hɨriinan dimusi bɨ tɨrkɨn. Adi Komii siya bɨi Adam siir nonkwokwokɨn mɨ mhoɨiya Iv saiir yonkwokwo. 14 Setan siya Adam siir kwoɨn ɨiir bɨ nɨkpɨtmaigɨn. Nɨɨngaka. Siya wig saiir kwoɨn ɨiir nɨkpɨtmaigɨn mɨ saeya dimɨn biyɨe asi tɨrka. 15 Wig sɨma wɨ sɨmiir mɨiya yɨnisɨm naokainaeiya, yɨm wɨ saiirar tɨr. Mɨ sɨma ha daɨngwo tɨbmii mɨ sɨma iikamɨm sɨmiiramɨn ha timɨ aɨngwokwonanae. Mɨ sɨmiir ɨga hɨnda tɨnda kɨpi nokwo sɨma sɨbgu dwoɨpɨsu. Mɨ sɨma hɨriinan tɨri mɨ sɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya nanmaiwarkainaei.