1 TIMOTI
Timoti siya ta yaiwɨn kɨbiya siir apua Yunis mɨ siir wai aeya Lois sowa boɨnmɨmauugo. Mɨ siya Jisɨs siiram ha naɨngwo tɨbmiiyɨn mɨ ɨni Adi Komii siirgɨsiir yai aiirarar wakaeyokna apɨskiyɨn. Timoti siirɨn Pol siya yɨmbin saɨka namɨm ɨkɨ om nhɨrɨm sɨmiir Krais siir yaiwɨn kɨbiya saiir hainamɨm. Mɨ mhoɨiya Timoti siya iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm om Efesas hɨranɨm sɨmiir pasta nwowɨn mɨ Pol siya ta yokwowa ha wɨnkika Timoti siiramɨn, siir kɨrɨe haigɨnɨuwɨm Jisɨs siir siyɨu ɨiir napɨm. Mɨ siya siirɨn siyɨuɨn iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir kɨgrɨraowiyɨn siir warar boɨnmɨmauugi. Ɨriig.
1
Kara Polkɨn ta yokwowa kara wɨnkika, Adi Komiiyɨn inkam nɨnɨmnɨski haiyɨn mɨ Krais Jisɨs tɨ inkamɨn krɨma nwokwokɨnɨn nɨnomor koua hɨriir nɨkɨunamam, sowanii nɨmbingɨn kariirɨn, Jisɨs Krais siir aposel inkam nwowam. Kara ta yokwowa Timoti kɨriiram wɨn hauugika. Kɨra Adi Komii siirɨm naɨngwo tɨbmiigɨn mɨ kɨra kariir yɨnisɨmnan asi nwokɨn. Kara mɨnam naɨngwowi, Adi Komii krɨmiir Wanɨn mɨ Krais Jisɨs krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir naɨngwobumbuwa mɨ siir naɨngwoyɨmyoka mɨ siir siyɨuɨn iwa inan kaikpɨmpɨtiyɨn wɨ kɨriir hauugi. Ɨriig.
Krɨma nɨksɨsae siyɨuɨn siir kɨpi nonkwo
Bɨiya ɨiya kara kɨriir haiburgigɨn mɨ ha namɨn nu Masedonia hɨriirɨn, kara kɨriirar nikɨ boɨngigɨn, kɨra om Efesas tɨrar dwo. Mɨ inkam nhɨrɨm dɨkmiinɨnkɨn, sɨma tɨ siyɨu hɨriinanɨn sɨma nɨksɨsaeyɨn Adi Komii siir yai aiir mɨ siir dɨtkigi. Kɨra sɨmiir boɨn sɨma wanmi niwiiyɨm sɨmiir kɨpi whasprigɨn mɨ yɨdiwi wanwiyaeyɨm sɨmiir inɨgɨm kɨpi nokdapyokiyokɨi. Mɨ tɨ hɨriinan yaiyɨm, sɨmiirɨn Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmiiyɨm wɨ saeya whɨndirɨraerar tani. Taka yaiya saiir yaimwowa kara kɨriir boɨnmauuwa, kɨriir naɨngwo tɨbmiiya saiir kɨrɨe haigɨnɨuwam boɨnmauuga. Mɨ kɨriir mhɨi kwoɨnɨm rɨrmiiya nwowi dimɨn whɨrkɨ nɨtki karam nwowi mɨ kɨriir naɨngwo tɨbmiiya ɨriipɨ hɨriinan kɨrɨeya mɨ owi. Mɨ kɨra wɨ iikam whɨekakɨm sɨmiiramar naɨngwo ɨrkaki. Mɨ iikam nhɨrɨm siyɨu whɨra namɨm sɨma ɨni Adi Komii siir siyɨu ɨiiram yaowhrɨewhrɨeyɨuɨm yaiyɨm sɨma boɨniyɨm, hindara prɨiboɨn prɨiboɨni. Mɨ sɨma Adi Komii siirɨn siirɨmar naɨngwokwokɨm siir boɨnmɨmauuwɨm. Mɨ sɨmiir kwoɨnɨm nɨdidgak bɨ nwokɨm. Sɨma ha naɨngwokɨm sɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm ta yai aiirɨn. Mɨ yɨm sɨma bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨm.
Krɨma dɨnoknɨnkɨn Adi Komii siir siyɨuɨm krɨmiir nɨisiimauu apiyɨm mɨ krɨma tɨ hɨriinan siyɨu ɨiir tɨri wɨ wadɨeyar nwowi. Mɨ tɨkɨ siyɨu hɨriinanɨn krɨma timɨ nɨnoknɨnkɨn, tɨkɨ siyɨuɨn kam mɨiyɨkɨm sɨmiir tani. Nɨɨngaka. Yɨo hɨriinan siyɨuɨn kamɨm yaowae budɨeyɨm sɨmiir yai nanugaugauwiyɨm sɨmiirgɨn. Mɨ kamɨm digɨumii Adi Komii siir mɨ haimriiyɨugigiyɨm mɨ siyɨu biyɨe tɨriiyɨm sɨmiirgɨn. Mɨ dimɨn biyɨeyɨm nu tɨr nwowiyɨm mɨ yopii ad nɨsomsom aokaowiyɨm mɨ inkam nwɨrni mɨ ɨsom aokiyɨm. 10 Mɨ hɨi mɨn mɨ nanaeyɨm mɨ inkamɨn inkam nwɨrnaka nanaeyɨn hɨi mɨ wigkam yɨnisɨsɨm mɨ tauae hainami ɨkɨm. Mɨ nɨksɨsae mɨ siir yai aiir prɨiboɨn prɨiboɨniyɨn mɨ sɨma siyɨumwokɨsiyɨumwowɨn saɨka nɨnii nansaokɨm. 11 Mɨ takɨ yaimwokɨyaimwowa ɨni ta yai wɨn kɨbiya saiir hɨriinan ywowa krɨma Adi Komii siirɨm maɨrgɨmaɨrga ta yai wɨn kɨbiya kariirɨn siyar hauugika inkam nhɨrɨm sɨmiir boɨnmamauuwɨm. Ɨriig.
Pol siya Adi Komii siir boɨn wadɨekɨn siya siirsi naɨngwoyɨmyokɨn
12 Krɨmiir Bɨiyan Inkam Komii Krais Jisɨs siir kɨrɨeya kariir hauugikɨn mɨ Jisɨs siya ɨna yaɨngwokiyɨn kariir mɨi aiir mɨrii siya wɨ dɨgar nwowi. Mɨ siya nokmwɨn okwokɨn taka mɨi aiirɨn mɨ kara hɨriinansi boɨn wadɨekikɨn siirɨn. 13 Bɨiya kara siir inɨgɨn siirar nikɨ boɨnbumbu haigɨnɨugɨn. Mɨ kara iikamɨm Adi Komii siirɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm, sɨmiirɨn kara nikɨ ɨpɨmparkɨm. Mɨ kara Jisɨs siir yai akar mɨ antamyɨriyɨrkɨn mɨ kara siirɨn bɨri sɨbgu nɨnoknɨnkɨn. Kara tɨkɨ hɨriinan siyɨu ɨiir asi tɨrkɨn. Adi Komii siirɨmɨn bɨri nikɨ aɨngwo tɨbmiigɨn nɨɨnga nikɨ okɨn. Mɨ siya kariirsi asi naɨngwoyɨmiyokɨn. 14 Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya kariirsi naɨngwobumbunanaekɨn. Mɨ Jisɨs Krais siir kɨrɨe aeya dirɨraerkikɨn kariirɨn mɨ kara siiramɨn asi naɨngwo tɨbmii. Mɨ kariir kwoɨnɨn ɨkɨ inkam nhɨrɨm sɨmiirɨm asi mɨ naɨngwokwowi. 15 Mɨ Krais Jisɨs siya nua tɨriir nɨuunikɨn iikam biyɨeyɨm sɨmiir nɨnɨskɨi hainakikɨn. Mɨ ta yaiya kaimwo kɨɨnga mɨ krɨma saiirɨm daɨngwo tɨbmii kɨɨn. Mɨ karargɨn inkamɨn siyɨu biyɨe tɨriyɨn sɨmiir bɨiyan inkamɨn. 16 Adi Komii siir kwoɨnɨn hɨnɨɨna naɨngwokɨn, siir naɨngwoyɨmiyoka bɨiyan kariir tɨriir wɨmbini. Mɨ kara aknaɨnan nwokɨ ɨisiimauuwi Jisɨs siirɨn inkam mɨounan, iikamɨm sɨmiir whwonkam ɨda mɨ mhoɨiya sɨma naɨngwo tɨbmii mɨ kwoɨnbudɨn omwai waiyayokiyokɨiiyɨn siirɨn wa haii. 17 Mɨ Inkam Komiiyɨn digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir kɨgrɨraowiyɨn ɨinokɨinoka nwoyokiyokɨigɨn mɨ siya bɨ naowikɨn. Nɨɨngaka. Mɨ siirɨn inkamkɨ bɨ kɨgikɨn mɨ siyakɨ siyaɨrgɨn, Adi Komiiyɨn. Mɨ siir inɨg komii mɨ siir namnamin ɨeya wɨ hɨriinanar nwoyokiyokɨikaeyami. Ɨriig
18 Timoti siya kariir yɨnisɨmkɨn bɨiya profet kamɨm sɨma boɨna kɨriir mɨi aiir. Mɨ kara kɨriirar boɨnanae ta yai aiir mɨ kɨra profet kamɨm sɨmiir yai aiir daɨngworɨnu. Mɨ kɨra kamɨm Jisɨs Krais saɨkar nwowiyɨm sau sɨmaka sɨbgu okworɨnu ɨnɨt. 19 Mɨ kɨriir naɨngwo tɨbmiiya kɨrɨe dwo mɨ kɨriir kwoɨnɨn dimɨn whɨrkɨn nɨtkii karam nwowi wɨ rɨrmiiya nwokɨ owɨm. Mɨ kam nhɨrɨm sɨmiir kwoɨnɨm ɨriipɨ hɨriinan rɨrmiiya mɨ ɨnkɨn owɨm. Mɨ ɨni sɨma yɨtkiigiyɨm mɨ sɨmiir naɨngwo tɨbmiiya asi nɨkiigika. 20 Mɨ Haimenias mɨ Aleksanda sowa hɨnɨɨna tɨrko. Kara sowiirɨn yai karamaeka sowa Setan siiramar timɨ am, sowiirar kwoɨnkɨn. Mɨ sowa tɨkɨ hɨriinan siyɨuɨn, siir nwokɨ nɨnoknɨnkɨni. Sowa mhoɨiya wɨ Adi Komii siir nɨgbumbu haigɨnɨu rani. Ɨriig.