3
Kɨma krɨmiiram kwɨsboɨn
Tariinanɨn tɨ nomiiyauwɨm, kɨma Adi Komii krɨmiir Wanɨn siirɨm kwɨsboɨn krɨmiiram mɨ ta hɨriinan saiirsika krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir yaiyɨm wa namsɨsauugi omom omomɨm sɨmiir. Mɨ iikamɨm sɨma sɨmiir wakaei mɨ sɨma wa wakaeyokna api, tɨ iikamɨm kɨma wakaeyokna apɨm saiir hɨriinan. Mɨ siirɨm kwɨsboɨn, siya krɨmiir nanmaiwarkainaɨm iikam biyɨeyɨm sɨmiir hɨrankɨn. Dimusi rani, iikam whɨekakɨ bɨ wakaeyokna apikɨm Adi Komii siirɨn.
Mɨ krɨma ha naɨngwo tɨbmii, Bɨiyan Inkam Komii siya wa dirɨraerari mɨ siya wɨ kɨmiir whɨnkɨnsiisi kɨma sɨbgu okwo rɨnukrɨpkaiyɨm mɨ siya wɨ kɨmiirar kɨgrɨraowi mɨ Setan siya wɨ kɨmiir niyopakaiyɨu rani. Mɨ krɨma naɨngwo tɨbmii kɨrɨekakɨm Bɨiyan Inkam Komii siirɨmɨn mɨ iikam kɨmiirɨn wɨ dɨgar nwowaigɨnɨuwi mɨ kɨma dimɨnɨm bɨiya krɨma boɨnmamauuwɨm mɨ mhoɨiya kɨma wɨ sɨmiirar swokɨ tɨrkrɨpkaii.
Krɨma ha naɨngwowi, Bɨiyan Inkam Komiiyɨn wɨ siyar nowomwarkaiyɨuwi kɨmiir kwoɨnɨm mɨ kɨma wa nɨnoknɨnkɨni, Adi Komii siya iikam kɨmiiramar naɨngwokwonanaeikɨn. Mɨ ɨiya kɨma hɨkak nwowi mɨ kɨma wa sɨbgu okworɨnuwi Krais siir inɨg ɨiirɨn. Ɨriig.
Iikam whɨekakɨm kɨma mɨiyar mɨrii
Mɨ tariinanɨn krɨma yai kɨrɨe kɨmiir boɨnki Bɨiyan Inkam Komii siir yai ɨmiir. Mɨ yɨpɨkɨ iikamkɨm kɨmiir bopwoniya waraur nwowɨm siya hindara sɨbɨdwo nanmɨmɨki mɨ yaimɨn dimɨnɨm bɨiya krɨma hauugiyɨm sɨmiir wakaeyokna ap karamae nwowi mɨ kɨma aru siirsi dwo. Whɨsarii rani, kɨma kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm, kɨma mɨiyɨm krɨma mɨriiyɨm sɨmiir hɨriinan wakaeyokna mɨrii. Bɨiya ɨiya krɨma kɨmaka nwowɨm krɨma hindara bɨ sɨbɨdwokɨm. Nɨɨngaka. Mɨ krɨma inkam nwɨrni naeyɨm whɨsarii bɨ sɨbaekɨm. Nɨɨngaka. Krɨma umɨrniyar saɨnaekɨm, nɨi nabɨe mɨi pranae, bɨ mɨriigɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika mɨ krɨma hɨknan wɨ kɨmiir hauu rani. Mɨ krɨma tɨ dimɨn ɨmiir tɨram mɨriikɨm. Nɨɨngaka. Dimusi rani, krɨma inɨg karamae rani, naemɨn dimɨn kɨmiir waraurankɨ haiyɨm. Nɨɨngaka. Krɨma tɨ dimɨnɨm mɨnam tɨrkɨm, kɨma krɨmiir kɨgna dirɨraerarɨm. 10 Bɨiya ɨiya krɨma kɨmaka nwowɨm, krɨma kɨmiirɨn yai kɨrɨe aiirar boɨnkikɨn, yɨpɨkɨ mɨi mɨrii karamae nwowiyɨn, naemɨn dimɨn siir kɨpi hauuae.
11 Krɨma tɨ dimɨnɨm kɨmiirɨn whɨsarii bɨ boɨnkikɨn, krɨma bɨdi wakaeyɨm, iikam nhɨrɨm kɨmiir bopwoniya waraur nwowɨm sɨma ɨni hindara sɨbɨdwo naɨnmɨmɨkɨm mɨi mɨrii rani, sɨma yai ara sɨbɨdwo boɨnai yokiyokɨi. 12 Tɨ hɨriinan iikamɨm krɨma yai kɨrɨe kɨmiir boɨnki, krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siir inɨg ɨiir. Mɨ sɨma sɨbgu dɨdwo mɨ kɨma kɨmiir mɨi ɨmiirar sɨbgu aɨnmɨmɨk mɨrii mɨ sɨma naeyɨm sɨma hai, sɨma naeyɨmɨn mɨ iikam nhɨrmi anka kɨpi hai. 13 Mɨ ɨriipɨ hɨriinan kɨma tɨ nomiiyauɨm kɨma kɨpi nhakɨu wa dimɨn mɨiyɨkɨm kɨma tɨrɨm, sɨmiirsiyɨn. Nɨɨngaka. Kɨma sɨmiirar tɨrkrɨpkai. 14 Mɨ inkam nwɨrkɨ tɨ yaiyɨm yokwoni krɨma wɨnkiyɨm sɨmiir wakaeyokna karamae nwowi mɨ kɨma saɨka kɨpi nwo mɨ dimɨn whɨr saɨka kɨpi mɨ tɨr mɨ ta hɨriinana saiirsika siya wɨ nɨdidkak nwowi. 15 Kɨma siirɨmɨn sau omomnan kɨpi naɨngwo. Nɨɨngaka. Kɨma saɨka boɨnai, kɨmiir nomiiyau mɨiyɨkni hanɨɨn.
Nɨkopkaigiyan yai aeya
16 Krɨma ha naɨngwowi Bɨiyan Inkam Komiiyɨn sasaɨrgɨn iikamɨm sɨmiir hauuwiyɨn nongwomamaɨr aekiyami siyɨuɨn siir bwamkɨbwamɨn. Mɨ ɨiya kɨmiirɨn dimɨn mɨiyɨk mɨ dimɨn biyɨekɨ nɨmbinii mɨ kɨmiirɨn wɨ nongwomamaɨrni kwoɨnɨn siya wɨ hɨriiyar nongwomamaɨr aekiyami. Mɨ Bɨiyan Inkam Komiiyɨn wɨ kɨmiir ɨrɨra nwonɨra aka nwowi.
17 Kara Polkɨn, kariir ɨɨnga wɨnkika ta boɨn maɨrgɨmaɨrga yaiya. Kara tɨ hɨriinan mɨnam wɨnkikɨm kɨmiir nɨisiimauuwɨm tɨ yokwoɨm yɨm karar wɨnkikɨm. Kariir ɨɨnga wɨnkɨm sɨmiirɨn.
18 Kara ha naɨngwowi Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siir naɨngwoyɨmiyoka wɨ whɨekak kɨmakar nwowi. Ɨriig.