8
Adi Komii siir pɨugana saiir iikamɨm sɨma ɨrni nwɨrni dinan whɨnkɨnsiis ankɨnsiis
Tɨ kariir nomiiyauɨm, krɨma yai kɨmiir boɨnmauuwam naɨngwowi mɨ kɨma pa nwokɨ ɨnoknɨnkɨnɨm, dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya tɨrɨm siir pɨugana saiir iikamɨm sɨmiir, nu Masedonia hɨran isidɨn siir. Mɨ ɨiya sɨmiirɨn iikam nhɨrkɨm tɨriyɨm dimɨn biyɨe, sɨma pɨ maɨrgɨmaɨrga hɨriiyar nwokrɨpkaii. Mɨ sɨma iikam paeprikabar mɨ oka wɨndi, sɨma pa mɨ maɨrgɨmaɨrgaei. Dimusi rani, sɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm, sɨmiir dimɨn bibiyɨeyɨm sɨmiirɨn Adi Komii siya bɨdi haiyoprimdiyɨumiigiyɨm mɨ sɨma sɨmiir umɨrɨm ɨrɨpa asi haɨngiriyɨu hauugii ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir. Kara kɨmiirɨn kaimwowar boɨnkii, sɨma umɨrɨm sɨmiir kwoɨnkar naɨngwo hauuwi sɨmiirɨn. Mɨ sɨma umɨr hoɨmgak karamaeka wɨndi sɨma Adi Komii siirɨn pa mɨ hauuwi. Mɨ kara sɨmiiram bɨ boɨnkɨn, sɨma hɨriinan tɨrɨm. Sɨmiir kwoɨnɨm Adi Komii siir iikamɨm om komii Jerusalem hɨranɨm sɨmiiram naɨngwokwonanaei sɨmiir whɨnkɨnsiisam. Mɨ sɨma krɨmiiram asi nɨmpiwɨrwɨrkrɨpkaigɨm tɨ umɨrɨm sɨmiir hainamɨm hɨriir. Sɨma ɨuwa rɨgar hauugɨm. Sɨma wadɨeyar tɨrkɨm, sɨma ta krɨma naɨngwowa sɨmiir, sɨma tɨram saiir hɨriinan bɨ tɨrkɨm. Bɨi sɨmiir mhɨi kwoɨnɨm Bɨiyan Inkam Komii siiram kisɨna haigi. Mɨ mhoɨiya sɨma Adi Komii siiram ywo, sɨmiir boɨnmauuɨm, dimɨnɨn siya naɨngwowɨn sɨma tɨram yaiyɨm krɨma boɨnkiyɨm sɨmiir, sɨmiir kwoɨnɨm krɨmiiram wara mɨ ɨnkɨn aɨngwokiyɨm. Bɨiya Taitas siya ta mɨi aiir mɨrii bwakainakɨn, kɨmiir iikam nhɨrɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam, dimɨn taemɨnɨm hinda whɨsariiyar prɨihauuwɨm. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi mɨ krɨma siiramɨn wa swokɨ srɨigrɨpkaii, kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam, ta mɨi aiir dɨgiyam mɨ ta mɨiya wɨ ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨm nwokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm. Kɨma tɨ om Korin hɨran iikamɨm kɨma dimɨn taemɨn kasa bɨ tɨrkɨm. Mɨ kɨma siyɨu kɨbikɨ kɨbi ɨiirar tɨrkɨm. Mɨ kɨma ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir siyɨu ɨmiir asi haiburgɨm kɨma Adi Komii siir yai aiiramar naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨm. Mɨ kɨmiirɨn siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn siir yai ɨmiir nɨnoknɨnkɨnɨm mɨ sɨmiirɨn ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir nwokɨ boɨnmɨmauuɨm. Wɨm kɨma mɨi mɨiyɨk mɨriiyamar naɨngwokwonanaeikɨm. Mɨ kɨma krɨmiiramar mɨ aɨngwokwonanaeikɨm. Dimusi rani, wɨm kɨma ɨni kɨma iikam ywowɨm wɨm kɨma Adi Komii siiram naɨngwokwonanaeikɨm mɨ siir iikam ɨkɨm. Krɨra kɨmiiramɨn hɨriinanam warar mɨ aɨngwowi kɨma dimɨn taemɨn nhɨrɨm siir mɨi aiir warar mɨ prɨihauuwɨm.
Krɨra kɨmiiramɨn siyɨu komii bɨ wɨnkikɨn, kɨma siir wakaeyokna apamɨn. Kara kɨmiir bɨdiyar ikɨ ɨiisiimauuwɨn iikam nhɨrɨm umɨr ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir hauuwan daɨngwo. Kara kɨmiir kwoɨn ɨmiir boɨnworwokai haigɨnɨugɨn, tɨ kara wɨnkiyɨm kɨmiiram, ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiiram mɨ kara wa nwokɨ ɨnoknɨnkɨnɨm, kɨma iikam nhɨramɨn ɨna naɨngwokwonanaeyɨm, iyɨe? Nɨɨngaka. Kara kɨmiir kwoɨnɨm sɨmiirɨn dimusi boɨnworwokai rani, kɨma dimɨn kɨbi kɨbiyɨm krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siya tɨrɨm sɨmiirɨn bɨdi yɨnomoknɨnkɨn dɨgɨm. Siya digworaekwo hoɨmgakakar nwokɨn ɨiya siya Adi Komii saɨka nwowɨn. Mɨ siya digworaekwowɨm sɨmiirɨn digɨumii ha haimriiyɨugigɨn mɨ siya ɨni inkamɨn digworaekwo karamaeyɨn ɨni siir hɨriinanar yamwoɨuɨn. Siya inkamɨn dimɨn taemɨn karamaeyɨn siir hɨriinan whɨsarii bɨ nwokɨn, kɨmiirsika. Mɨ kɨmiirɨn wɨ siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi Adi Komii siir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiir haiyam. Mɨ kɨma wɨ siir mɨi kɨbi kɨbi ɨmiirarar mɨrii ɨski ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm.
10 Mɨ yɨo kariir kwoɨnɨn tɨ dimɨn taemɨn ɨmiirɨn pɨ hɨnɨɨna boɨnkii, kɨmaɨrgɨm iikamɨm yɨpɨkɨ umɨr ɨrɨpa haɨngiriyɨu haigɨnɨm Adi Komii siir iikamɨm om komii Jerusalem hɨr nwowɨm sɨmiiram. Wɨm kɨma ta hɨriinana ɨkɨ bɨewiyɨn namkiyɨn si tɨrbwakainakɨm mɨ an kara ha naɨngwowi, kɨma ta mɨiya bɨi kɨma tɨra saiir mɨ dɨgi, wɨ wadɨeyar mɨ owi. 11 Mɨ tariinanɨn kɨma umɨrɨm ɨrɨpar tɨ swokɨ haɨngiriyɨu haigɨn mɨ ta bɨiya kɨma nikɨ tɨra ya tɨ dɨgi. Mɨ bɨigɨ bɨiyarɨn, ɨiya kɨma umɨr ɨrɨpar haɨngiriyɨu haigɨna, kɨma ta mɨi aiir mɨriiyamɨn pranae pranae bɨ naɨngwokwokɨm. Mɨ tariinanɨn tɨ dimɨn taemɨnɨm kɨma tɨrɨm umɨr nɨugugusɨm kɨma haɨngiriyɨu haigɨnɨm yɨm tɨ dɨgi. 12 Mɨ inkamɨn siir kwoɨn komiiyɨn umɨr digworaekwo Adi Komii siir hauuwam naɨngwowɨn mɨ Adi Komii siya wɨ siiram swokɨ srɨi rani, dimɨn taemɨnɨm siya nonkwo karamae nwowɨm sɨmiiram. Adi Komii siya wɨ dimɨnɨm siir hɨr nwowɨm siya hauuwanɨm wɨ sɨmiirarar haii.
13 Kara kɨmiirɨn hɨriinan bɨ boɨnkikɨn, ɨkɨ nhɨrɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm hɨnɨɨn, sɨma wɨ wadɨe hɨriiyar nwokɨ owɨm mɨ wɨm kɨma nɨɨnga nwowi mɨ wɨ hɨkak nikɨ owɨm. Nɨɨngaka. Kara ha naɨngwowi, kɨma hɨrii hɨriinankɨnar dwo. Mɨ kara mɨnam naɨngwowi, tɨ hɨriinan siyɨuɨn siirar dwo. 14 Kara ha naɨngwowi, dimɨnɨm kɨma nonkwowɨm sɨmiirɨn hinda haɨmii ara timɨ hauugi. Dimusi rani, tariinanɨn ta ɨi aiirarɨn kɨma umɨr kasaka nwo rani mɨ yɨm sɨma komii nonkwo rani. Mɨ mhoɨiya sɨma komii mɨ onkwowi mɨ wɨm kɨma sapɨsap, kɨmiirɨn wɨ sɨma mɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn, kɨma whɨekakarɨn wɨ wadɨeyar sɨbgu owi. 15 Adi Komii siir yaiyɨm yɨpɨkɨ Moseskɨ si wɨnkiyɨm Yokwo Komiini yɨm ha boɨnkɨm, iikamɨm yɨpɨkɨ bɨiya umɨr digworaekwo nae mɨnɨm sɨm nikɨ aokɨngugunankaiyɨm, mhoɨiya sɨma wɨ dimɨn sɨm whɨrmɨn whɨrmɨnkɨ swokɨ onaowid rani. Mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ digworaekwo kwɨsuwa nonkwowɨm, mhoɨiya sɨma wɨ inkam paeprikabnan nwo rani sɨma wɨ dɨgɨ dɨgar nwowi. Ɨriig.
Pol siya wɨ yaeya inkam nhɨrɨm sɨmiir nɨkropkii om Korina hɨriirɨn.
16 Kara Adi Komii siiramɨn hɨriiyar naɨngwowi. Dimusi rani, Taitas siir kwoɨnɨn siya hɨurworwokaigɨn. Mɨ siya waraur nɨtam asi swokɨ aɨngwokɨn, iikam kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam. Krɨra mɨ aɨngwowa kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam nɨtam, saiir hɨriinan. 17 Mɨ krɨra siir srɨiyo, kɨmiiram swokɨ ɨtam kɨmiir kɨgniyam mɨ siya ɨni wadɨeyar mɨ owɨn krɨra siir kwoɨn ɨiir bɨ kiyaigo. Dimusi rani, siir kwoɨnɨn hɨriiyar naɨngwokɨn siya wa nɨti kɨmiir kɨgniyamɨn. 18 Mɨ krɨra krɨriir nomiiyauwɨn siirɨn warar yɨkropki Taitas saɨka namam. Mɨ iikamɨm Adi Komii siir pɨugana saiirɨm, omom kingiin kingiin nwowɨm sɨmiirɨm, sɨma siir inɨg ɨiir haigɨn ɨdwokikɨm. Dimusi rani, siya Adi Komii siir yaiya saiir boɨnmɨmauuwan inkam kɨbikɨn ɨkɨ iikamɨm sɨmiir. 19 Ta sasa rani. Nɨɨngaka. Mɨ Adi Komii siir iikamɨm sɨma siir warar mɨ ɨmbingɨm krɨmaka namam, tɨ umɨrɨm sɨmiir hainamam om komii Jerusalema hɨriir. Mɨ krɨma tɨ hɨriinan dimɨn ɨmiir tɨrɨm mɨ iikamɨm sɨma wɨ Bɨiyan Inkam Komii siir inɨg hainanprapraskii tɨ digworaekwowɨm sɨmiirsi. Mɨ sɨma wa nwokɨ ɨnoknɨnkɨnɨm krɨma iikamɨm sɨmiir whɨnkɨnsiisam naɨngwowi tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiir tɨrɨm. 20 Mɨ kama wɨ mɨntɨrao wɨ ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨm pɨ boɨnisi tɨ umɨrɨm sɨma haɨngiriyɨu haigɨnɨm krɨma sɨmiirɨn kɨpii yapii bɨ tɨrkɨm. Mɨ krɨra tɨ krɨriir nomiiyauwo sowiiram asi nɨkɨugiko yɨpɨko hɨnda tɨnda krɨraka namano, dimɨn taemɨnɨm krɨra tɨrɨm sɨmiir kɨgmɨmɨkam. 21 Krɨma dimɨn taemɨnɨm bɨiya Adi Komii siir whwonkam ɨda wadɨe nwowɨm sɨmiiraram naɨngwo rani. Nɨɨngaka. Krɨma hɨriiyar naɨngwowi, iikam whɨekakɨm sɨma ta saiirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm tɨ krɨmar tɨrɨm krɨma wadɨekɨnar tɨri.
22 Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi mɨ krɨma krɨmiir nomiiyauɨn wɨ tɨ inkam nwɨso sowakar nɨkropkii krɨma siir bɨdi hɨdɨm, dimɨn taemɨnɨm siya hɨdɨm sɨmiirɨn. Mɨ krɨma hɨriiyar nɨnoknɨnkɨni, siya sɨmiirɨn wadɨeyar tɨrkɨn. Mɨ tariinanɨn siya ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn, kɨma ɨni siyɨu mɨiyɨk ɨmiir napɨm. Mɨ siir kwoɨn komiiyɨn ta mɨiya saiiram nɨtam asi naɨngwokɨn saiir mɨriiyam. 23 Mɨ iikam nhɨrkɨm kɨmiir srɨii hɨnɨɨn, Taitasɨn siya yɨpɨkɨn. Mɨ kɨma sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨn, siya krɨmiir nomiiyaugɨn, krɨma ɨrɨpa mɨi kwɨruwar mɨriigɨm. Mɨ inkam nwɨso yɨpɨkɨ wɨ saɨka nɨnkɨn ɨti sowiir warar nɨnkɨn boɨnkii iikam kɨmiir ninɨ kɨgnakiyam. Mɨ kɨma ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiirɨn wɨ ha boɨn, sowa krɨmiir nomiiyau wadɨeko. Adi Komii siir pɨugana saiir iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ kingiinar kwowɨm, sɨma nɨmbingikɨm warar nɨtam. Tɨ inkam nwɨso Adi Komii siir mɨi aiir mɨriigo iikam sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam mɨ Krais siir inɨgni boɨnmɨmauuwam dimɨn taemɨnɨm sɨma tɨrɨm. 24 Mɨ hɨriinankɨnɨuwi, kɨma sɨmiir kɨgrɨraowi ya tariigɨna ya mɨn nɨisiimauuga, kɨma sɨmiiram naɨngwokwonanaei. Mɨ kɨma tɨ hɨriinan siyɨu ɨiir tɨri mɨ mhoɨiya ɨkɨ Adi Komii siir pɨugana saiir iikamɨm ɨkɨ hɨnda tɨnda nwowɨm, sɨma nɨnoknɨnkɨnkii, kɨma wadɨekɨm, ta kara boɨnkiya sɨmiir bɨiya iikamɨm warauranɨm kɨmiir saiir hɨriinan. Ɨriig.