9
Umɨrɨm iikamɨm nu haɨmii Judia hɨranɨm sɨmiir whɨnkɨnsiisɨn sɨmiir boɨnka
Kɨma bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨm umɨrɨm Adi Komii siir pɨugana saiir iikamɨm nu haɨmii Judia hɨranɨm sɨmiir hauugi sɨmiir whɨnkɨnsiisam. Mɨ hɨriinankɨnɨuwi mɨ kara kɨmiiram pɨ yokwo prɨei wɨnki rani, tɨ sɨmiir boɨnkiyamɨn. Nɨɨngaka. Pɨ hinda harkɨ haruwar kwaowɨnkii. Kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn, kɨma tɨ iikamɨm hɨranɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam tɨri. Mɨ kara kɨmiir inɨg ɨiir bɨdi hainan prapraskiyɨn mɨ iikamɨm Adi Komii siirɨm nu haɨmii Masedonia hɨranɨm sɨmiirɨn hɨnɨɨn bɨdi boɨnɨm. Krɨmiir nomiiyauɨm Korin nu haɨmii Esia hɨranɨm, sɨma ɨkɨ bɨewiyɨn namkiyɨn, sɨma iikamɨm nu haɨmii Judia hɨranɨm sɨmiir bɨdi mɨ whɨnkɨnsiisɨm. Sɨma bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨm, kɨma iikamɨm hɨranɨm sɨmiir bɨdiyar mɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm tɨ dimɨn taemɨnɨm kɨma tɨrɨm sɨmiir sɨmiirsi, sɨmiir kwoɨn ɨmiir kisɨna haigiyam sɨmiir wara nɨnkɨn tɨram. Kara hɨnɨɨnam naɨngwo rani, tɨ yai kɨbi kɨbiyɨm iikam ɨmiir kara boɨnɨm kɨmiir, sɨma hindara prɨiyokaeyamɨm. Mɨ ta hɨriinan saiirsika, kara krɨmiir nomiiyɨuwɨm sɨmiirɨn bɨiyɨn kɨmiiram asi nɨkropkikɨm kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam, kɨmiir umɨr ɨmiir haiyam. Mɨ sɨma nɨti mɨ sɨma pa nwokɨ kɨgniyɨm wɨm kɨma bɨdi dirɨraerar haigɨnkwokɨnɨm. Mɨ nu haɨmii Masedonia tɨran iikamɨm sɨma nɨti mɨ sɨma ha ninɨ kɨgnii, kɨma bɨ nikɨ dirɨraerar haigɨnkɨm mɨ kara wɨ nɨdid prasae kɨn tani. Mɨ an kara hɨriiyar mɨ aɨngwowi, wɨm kɨma wa mɨ ɨdidi. Dimusi rani, sɨmiirɨn kara boɨnkɨn hɨnɨɨn, wɨm kɨma kɨmiir umɨrɨm bɨdi haiyɨm mɨ bɨdi dirɨraerar haigɨn dɨgɨm. Kara tɨ dimɨn ɨmiir boɨnkiyɨn mɨ kara krɨmiir nomiiyauɨm sɨmiir bɨdi srɨiyɨm, bɨi sɨma nɨtɨm, kɨmiir ninɨ whɨndirɨraerarniyam, warɨ umɨr ɨmiir dirɨraerar haigɨn sasauukwokɨnam. Mɨ mhoɨiya kara nu haɨmii Masedonia hɨran iikam sɨmaka nɨti mɨ wa ninɨ kɨgniyɨm bɨdi dirɨraerar haigɨn dɨgwokɨnɨm. Mɨ tɨ iikam nhɨrɨm sɨmiirɨn wɨ hɨnɨɨna nwokɨ ɨisiimauuwɨm, tɨ digworaekwowɨm yɨm kɨmiir kwoɨnkar prɨinaɨngwo hauugɨm.
Kɨma tɨ digworaekwowɨm sɨmiiramɨn sɨbgu sɨbgu daɨngwo omok. Mɨ kɨma Adi Komii siirɨn haɨmiisɨma hauuwi mɨ mhoɨiya kɨma wɨ ɨriipɨ hɨriinan haɨmiisɨmar mɨ haii. Yɨo ɨni inkamɨn numɨran sasaeya nɨnkɨniyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Pɨ siya hoɨmgak yɨnkɨn karamae ywo mɨ siya pɨ hoɨmgak mɨ ɨngugu ae rani, pɨ hɨriinan kwɨsuwar mɨ ɨngugu ae. Mɨ siya pɨ numɨr kwɨrkak aiirar yɨnkɨn dɨgi mɨ siya pɨ hɨriinan hoɨmgakar mɨ ɨngugu ae. Mɨ iikam kɨma ɨrɨra nwonwɨra bɨiyɨn tɨ dimɨnɨm kɨma tɨranɨm sɨmiiramɨn sɨbgu sɨbgu tikɨ aɨngwo omok mɨ sɨmiirɨn mhoɨiya tɨr. Umɨrɨm Adi Komii siir hauuwiyɨm kɨma sɨmiirɨn hindara kɨpi naɨngwo kisɨsɨɨr hauu kɨma umɨr digworaekwowɨm Adi Komii siir hauuwiyɨm kɨmiir kwoɨnɨm maɨrgɨmaɨrgakak warar dɨnkɨn oki mɨ Adi Komii siya wɨ tɨ hɨriinan inkamɨn siiram naɨngwokwowi. Mɨ tɨ digworaekwowɨm, kɨma naɨngwowɨm kɨmiir kɨgrɨraowam ɨinokɨinok yɨm wɨ Adi Komii siya hauuwi kɨmiirɨn mɨ yɨo tɨ sɨma sɨma rani mɨ siya kɨmiirɨn wɨ yaeya dimɨn mɨiyɨkar swokɨ ɨnkɨn hauugii kɨra nonkwowamɨn. Mɨ kɨma ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiirɨn wɨ sɨmiir nwokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm. Mɨ yaiyɨm inkamɨn yɨpɨkɨ bɨiya ta Yokwo Komii aiir wɨnkiyɨn siya hɨnɨɨna wɨn boɨnkikɨn,
inkamɨn yɨpɨkɨ Adi siir yai aiir sɨbgu wakaeyokna apɨn mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ nɨɨnga nwowɨm sɨm whɨnkɨnsiisɨn mɨ tɨ siyɨu kɨbi hɨriinanɨn siya tɨrɨn, sɨma wɨ siir siira naɨngwokwonanae kaigii.
10 Adi Komiiyɨn yɨpɨkɨ sasaeya inkam nwɨrni hauuwi siya nɨnkɨnam, mɨ sɨma nae wɨ sɨmiirsiyar mɨ haii mɨ siya kɨriirɨn wɨ tɨ hɨnɨɨn hɨnɨɨnɨm sɨm hauuwi. Mɨ siya sɨmiirɨn wɨ ɨuwarɨgar mɨ tɨri mɨ kɨra ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiirɨn wɨ sɨmiir nwokɨ sɨbgu whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm. 11 Mɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya kɨriirɨn wɨ dimɨn taemɨn mɨiyɨk mɨiyɨk kasa hauu rani. Mɨ kɨra ɨkɨ Adi Komii siir iikam nhɨrɨm sɨmiirɨn wɨ sɨmiir nwokɨ whɨnkɨnsiisɨm. Mɨ mhoɨiya krɨma nɨti, warɨ umɨrɨm kɨma haɨngiriyɨu haigɨnɨm sɨmiir hainakiyam mɨ krɨma sɨmiir ninɨ hainakii mɨ krɨma sɨmiirɨn wɨ ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir hauuwi mɨ yɨm sɨma wɨ Adi Komii siir inɨg ɨiir hainan prapraskii. Tɨ dimɨnɨm kɨma tɨrkiyɨm sɨmiirsi. 12 Mɨ tɨ dimɨn kɨbi hɨriinanɨn yɨpɨkɨ kɨma tɨri, yɨo wɨ Adi Komii siir iikamɨm yɨpɨkɨ ɨɨndɨm nwowɨm wɨ sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. Mɨ tɨ kɨma kɨnsiis haigɨnɨuwi sɨmiir, sɨma sɨma rani. Kɨra sɨmiirɨn wɨ warar timɨ tɨr haigɨnɨu maɨrgɨmaɨrga nwowamɨn. Mɨ Adi Komii siir inɨg ɨiir hainanamɨn. Dimusi rani, tɨ dimɨn ɨmiirsika. 13 Mɨ tɨ dimɨnɨm yɨpɨkɨ kɨra tɨrɨm kɨriir nomiiyau ɨmiir, yɨo wɨ sɨmiir nɨisiimauuwi hɨnɨɨn, kɨma Adi Komii siir yai ɨmiiramɨn ha sɨbgu wakaeyokna apikɨm. Mɨ kɨma Krais siir yaiyɨm sɨmiir nanaaknɨnkii haigɨnɨuwikɨm. Mɨ sɨma tɨ umɨrɨm kɨma hauuwɨm sɨmiir kɨgi mɨ iikam nhɨrmi mɨ hauu ɨkɨm mɨ sɨma wɨ Adi Komii siir inɨg ɨiir hainan prapraskii. Dimusi rani, tɨ sɨmiirsika. 14 Mɨ mhoɨiya sɨma kɨmiiramɨn wɨ pranae pranae naɨngwokwo rani mɨ sɨma wɨ Adi Komii siiram kwɨsboɨnkii, kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm mɨ kɨmiir kɨgrɨraowɨm. Dimusi rani, kɨmiir kwoɨnɨm siya hɨurworwokaigɨm mɨ kɨma tɨ dimɨn ɨiir asi tɨrkɨm. 15 Ha wɨt, krɨma Adi Komii siir inɨg ɨiir hainani. Dimusi rani, siir yɨnisɨmɨn siya krɨmiir hauugikɨn. Mɨ dimɨn taemɨnɨm krɨma hauuwiyɨm yɨm siir yɨnisɨmɨn yɨpɨkɨ siya hauugiyɨn siir bɨ haiburgɨn. Ɨriig.