10
Pol siya iikamɨm yɨpɨkɨ ha boɨnɨm aposel kamɨm mɨiyɨk rani, siya sɨmiir yai ɨmiir nɨkɨdugɨn.
Kara Polkɨn, kariir kwoɨnɨn ha naɨngwowi, kɨmiir kwoɨnɨm tɨ kisɨna haigi mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm Jisɨs Krais siya tɨrɨm sɨmiiram tɨ aɨngwo. Siya siir kwoɨn komiiyɨn siyamar bɨ naɨngwonakɨn mɨ siya iikamɨm sɨmakan dimɨn taemɨnɨm bɨmbɨuwi bɨ tɨrkɨn. Mɨ iikam nhɨrɨm hɨranɨm yɨm sɨma kariirɨn hɨnɨɨna boɨnkɨm, ɨiya siya krɨmaka tɨrar nikɨ owa, siya inkam inɨg karamaenan tɨrkɨn mɨ krɨmiirɨn yai ha boɨnmɨmauugɨn. Mɨ mhoɨiya, ɨiya siya om whɨr namwoɨuwiyɨm mɨ siya krɨmiiramɨn pɨ yokwoni wɨnki. Mɨ siya krɨmiiramɨn pɨ ɨgao yaiyar boɨnki tɨ digworaekwo ɨmiirɨn. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi mɨ kara kɨmiirɨn pɨ ɨgao yai hɨnɨɨna boɨnkii. Mɨ mhoɨiya kara kɨmiir kɨgam nɨti mɨ kɨma wɨ ɨgao yai kara boɨnam kɨpi tɨr kɨmiirɨn mɨ kara kɨmiirɨn wɨ ɨgao yai boɨn tani tɨ dimɨn taemɨn ɨmiirsiyɨn, tɨ ɨgao yai kara boɨnanɨm iikamɨm yɨpɨkɨ ha boɨnɨm, nɨm krɨma tɨ iikamɨm tɨranɨm, nɨm krɨma dimɨn biyɨe biyɨeyɨm nuanɨm sɨm napikɨm. Mɨ iikam ɨmiirɨn tɨ digworaekwo hɨnɨɨnɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwikɨm. Mɨ ta mɨiya krɨma mɨriiya krɨma nuan digworaekwowɨm sɨmiir bɨ napikɨm. Nɨɨngaka. Krɨma ɨni tɨ nu ɨiirar nwowɨm mɨ krɨma tɨ Adi Komii siir mɨi aiir mɨriiyɨm, krɨma tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ nuan digworaekwowɨm sɨmiir napiyɨm sɨmiiram mɨrii rani. Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii krɨmiir Wanɨn siirɨm tɨ krɨma nonkwo mɨriiyɨm siir mɨi aiir yɨm tɨ nuɨn siir tɨran digworaekwo rani. Nɨɨngaka. Nɨm Adi Komii siir kɨrɨeya mɨ siir dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwiyɨm sɨmiirarar nonkwowiyɨm Setan siir dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ iikamɨm siir wakaeyokna ap karamae nwowiyɨm sɨmiir kwoɨn ɨmiir haigi ɨtɨkrɨkɨuwɨm sɨmiir nikwowaisiiyam. Mɨ ta Adi Komii siir kɨrɨeya ya ɨni nhao, ɨrɨm hɨpɨg nan ywowa yɨpɨkɨ iikamkɨm sɨm nonkwowiyɨm ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmaka nɨniiyam. Mɨ tɨ Adi Komii siir dimɨn kɨrɨe komii komiiyɨm tɨ krɨma nonkwowɨm, yɨm ɨni tɨ yai bibiyɨeyɨm nuan iikamɨm yɨpɨkɨ sɨma napiyɨm ɨni sɨmiir haiburɨm. Mɨ dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ sɨma naɨngwowiyɨm hɨnɨɨn, sɨmiir kwoɨnɨm ɨni sɨmar kɨgɨrkakɨm mɨ sɨma Adi Komii siir panɨɨnsi yɨnoknɨnkɨnsi. Mɨ tɨ Adi Komii siir dimɨn kɨrɨe komii komiiyɨm yɨpɨkɨ krɨma nonkwowiyɨm mɨ iikamɨm sɨmiir kwoɨnau nwokaiiyɨm dimɨn taemɨnɨm, sɨmiirɨn krɨma kiyaii. Mɨ sɨma Krais siir yai kɨbi kɨbiyɨm sɨmiir asi wakaeyokna api. Mɨ kɨma krɨmiir yai aiir sɨbgu wakaeyokna api mɨ mhoɨiya krɨma tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ nantamyɨriyɨriyɨm sɨmiirɨn wɨ ta kɨrɨeya saiir kɨrɨeni nonkwonɨɨnwomwɨɨr haigɨnɨuwi.
Iikam kɨmiir kwoɨnɨm sɨbgu sɨbgu daɨngwo omok, tɨ digworaekwowɨm kɨma ha naɨngwowɨm yɨm wadɨekɨm. Mɨ kɨmiir iikam nhɨrɨm warauranɨm yɨpɨkɨ ha naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm hɨnɨɨn, sɨmiirɨn Krais siya bɨdi yɨmbingiyɨm siir yai ɨmiir boɨnmɨmauuwam mɨ sɨma wɨ tɨ dimɨn ɨmiiram daɨngwo. Sɨma wɨ hɨnɨɨna daɨngwo, sɨma Krais siirgɨm mɨ nɨm krɨma tɨ iikamɨm tɨ tɨranɨm ɨriipɨ hɨriinan Krais siirgɨm. Mɨ Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Krais siya krɨmiiram bɨdi kiwakiyɨn, siir ɨgsop aiir nokwokairinaowidam. Mɨ tɨ dimɨnɨm krɨma tɨrɨm mɨ mɨi ɨkɨm, yɨm kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwankɨm wadɨe kɨma sɨbgu apam mɨ sɨma wɨ kɨmiir tɨrbu rani. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi, kara krɨmiir inɨg ɨmiirar swokɨ hainanaei, tɨ dimɨn taemɨnɨm krɨma tɨrɨm sɨmiirsi mɨ kara wɨ di yɨdidi hɨriinan tɨrsiyɨn kara wɨ maɨrgɨmaɨrgar pɨ ywowɨn. Kara hɨnɨɨna bɨ naɨngwokɨn, ta yokwowa kara wɨnkiya kɨmiiram, kɨma ha naɨngwowi, kɨmiirɨn wɨ saeya kiyopsɨbgi haigɨnɨuwi, kariirsiyɨn hinda whɨsariiyar mɨ prɨiyɨdidɨm. Nɨɨngaka. 10 Kara pɨ boriisopi kɨma kariiramɨn tɨ hɨriinan kwoɨn ɨiir naɨngwowɨm. Dimusi rani, kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn kɨmiir iikam nhɨrɨm, sɨma kariirɨn tɨ hɨnɨɨna boɨnkɨm. Sɨma boɨn, ta yokwowa Pol siya wɨnkiya krɨmiiram, siya krɨmiirɨn ɨgao yai wɨnboɨnkikɨn. Mɨ ɨiya siya krɨmaka tɨr nwowiyɨm siya pɨ krɨmiirsi nɨdidi mɨ siya krɨmiirɨn hɨriinan ɨgao yai bɨ boɨnikɨn. Siir yaiyɨm yɨm ɨni nɨɨngar ywowɨm. 11 Mɨ tɨ iikam hɨriinanɨm yɨpɨkɨ tɨ hɨriinan yai boɨniyɨm, sɨma tɨ yaiyɨm kara boɨnmɨmauuwɨm sɨmiir daɨngwo. Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm krɨma wɨnboɨnkiyɨm tɨ yokwo ɨmiir, ta ɨiya krɨma aruwar nikɨ owa mɨ krɨma kɨmiiram nɨti kɨmiir kɨgnakiyam, krɨma wɨ tɨ hɨriinan yai kaimwowɨm sɨmiirar swokɨ aboɨni.
12 Mɨ krɨma kɨmiirɨn ɨkɨ iikam nhɨrɨm yɨpɨkɨ sɨma sɨmar nomboɨnyokainaeiyɨm sɨmiir hɨriinan bɨ boɨnikɨm, krɨma iikam wadɨekɨwadɨe ɨmaɨrgɨm krɨma krɨmiir inɨg ɨmiirar bɨ hainanaeikɨm, sɨma tɨra saiir hɨriinan. Mɨ iikamɨm tɨ hɨriinan kwoɨn naɨngwowiyɨm yɨm sɨma ha naɨngwowi dimɨnɨn sɨma naɨngwowiyɨn mɨ dimɨnɨn sɨmar kɨgiyɨn ɨkɨ sɨma yapa yapa nwonɨra ɨrɨraka tɨriyɨm yɨm wadɨekɨm mɨ sɨmiir kwoɨnɨm aowa aowa sɨma sɨmarɨn ha naɨngwowi, sɨma wadɨekɨm. Mɨ tɨ iikam hɨriinanɨm yɨm pɨ whaowaei. 13 Mɨ nɨm krɨma wɨ tɨ mɨiyɨm Adi Komii siya hauugiyɨm wɨ sɨmiirarar hainan ɨski. Mɨ siya krɨmiir bɨdi yɨmbingiyɨn kɨmiir waraur mɨriiyamɨn. Mɨ hɨriinankɨnɨuwi mɨ krɨma wɨ ɨkɨ mɨi nhɨrɨm krɨma mɨrii karamae nwowɨm wɨ sɨmiir wara hainan tani. Nɨɨngaka. 14 Dimusi rani, krɨma bɨigɨ bɨiyɨn kɨmiiram waraur nɨtkɨm Krais siir yai wɨn kɨbiya saiir boɨnmɨmauuniyam. Mɨ hɨriinankɨnɨuwi mɨ krɨma wɨ dɨgar nwowi kɨmaka waraur ninɨ mɨriiyɨm. 15 Krɨma tɨ mɨiyɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siya nɨmbinɨm krɨmiir sɨmiirarar mɨrii ɨskii. Mɨ Adi Komii siya krɨmiirɨn mɨnam nɨmbingɨn mɨi kɨmiir waraur mɨriiyɨm mɨ krɨma hɨriinan tɨr karam nwokɨswo mɨ krɨma wɨ krɨmiir inɨg ɨmiirar di hainani ɨkɨ dimɨn taemɨnɨm iikam nhɨrkɨm sɨm tɨrɨm sɨmiirsi. Nɨɨngaka. Krɨma mɨnam naɨngwowi, kɨmiir naɨngwo tɨbmiiya Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨna saeya komii nwokiyɨm. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan ta krɨmiir mɨiya, krɨma ninɨ mɨriini kɨmaka waraur ya wɨ komii nwokɨ okiyɨm hɨnda tɨndan. 16 Mɨ krɨma hɨriinan tɨri, ɨkɨ maeyau maeyauɨm kɨmiir kingiin waraur nwowɨn sɨmiir nami mɨ krɨma wɨ mɨiyɨm iikam nhɨrkɨm mɨriigikɨm ɨkɨ maeyau nhɨrɨm sɨm krɨma wɨ krɨmiir inɨg ɨmiir hainan tani. Mɨ krɨma wɨ ha boɨn tani, tɨ mɨiyɨm yɨm krɨmiir mɨigɨm. Nɨɨngaka.
17 Mɨ ta yaiya ta Adi Komii siir Yokwo Komii aiir nwowa ya hɨnɨɨna boɨnka mɨ inkamɨn siir inɨg ɨiirar hainanamar naɨngwowi mɨ siya wɨ Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Adi Komii siir inɨg ɨiirarar hainan ɨski siyaɨrgɨn siir mɨiyɨm sɨmiir bwamkɨbwamɨn. 18 Mɨ tariinanɨn Adi Komii siya inkam nwɨrni inɨg hainani, yɨo tɨriigɨn yɨo dimɨn komiigɨ komii ɨeyaɨrgɨn. Mɨ inkamɨn siir inɨg ɨiirar hainani, yɨo tɨ hɨriinan dimɨnɨn yɨo dimɨn paii rani, yɨo ɨni nɨɨngar ywowɨn. Ɨriig.