11
Pol siya iikamɨm aposel inkamnan nwonamɨm sɨmiir siyɨu bibiyɨeyɨm sɨmiir boɨnɨmnɨnkɨigɨn
Kara mɨnam naɨngwowi, kɨma tɨ yai hɨriinanɨm sɨmiir yai nhɨr ɨmiir tɨ swokɨ wakae. Mɨ tɨriigɨnɨm kara mɨ boɨnkɨ wɨndi inkam biyɨenan, kara ha naɨngwowi, kɨmiir wɨɨnɨm tɨ yai ɨmiiram mau. Adi Komii siya kɨmiiram naɨngwowi mɨ siya wɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ siirɨm nwowɨm sɨmiirɨn wɨ siya nɨmbini mɨ sɨma wɨ hɨrii hɨriinan siyɨu kɨnar nwowi mɨ tɨ hɨriinan siyɨu kaimwowɨn Pol kara iikamɨm warauranɨm kɨmiiram naɨngwokɨm mɨ kɨmiirɨn kara bɨdi yɨmbingiyɨm kɨma inkam nwɨruwani nwowɨm. Mɨ kɨma mɨ siya, kɨma wɨ nwɨruwar nwoɨskii mɨ tɨ inkamɨn siir inɨgɨn Kraiskɨn. Kara mɨnam naɨngwowi, kɨmiirɨn kara nɨkropkiyɨm Krais saɨka, wig kopaksɨm nɨɨnga yɨpɨkɨ kamaka ɨrɨpa pɨu nikɨ o karamae nikɨ owa saiir hɨriinan. Mɨ tariinanɨn kara tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ yai bibiyɨe boɨnɨm mɨ kɨmiir kiyaiiyɨm, bɨiya mɨpugɨ si nɨksɨsaeya mɨ siya hiira Ivni kwoɨnɨn si, siir hɨriinan tɨrɨm ɨni sɨmiiram swokɨ aɨngwokiyɨm. Kara pɨ boriisopi tɨ dimɨn biyɨeyɨm kɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiyɨm mɨ kɨmiir tɨrbuwɨm. Mɨ hɨriinankɨnɨuwi mɨ kɨma wɨ Krais siir siyɨu ɨiir sɨbgu ap rani mɨ wɨ siiraram naɨngwo rani. Nɨɨngaka. Kara pɨ nɨdidi. Dimusi rani, tɨ sɨmiirsika. Mɨ inkam nwɨrɨn kɨmiiram nɨti mɨ siya kɨmiirɨn wɨ yaeya yai ninɨ boɨnmɨmauuni Jisɨs siirɨn mɨ tɨ yaiyɨm tɨ krɨma boɨnmɨmauuwɨm Jisɨs siirɨm kɨmiir, yɨm sɨmiir hɨriinan tani. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨu kaimwowɨn wɨm wɨ yaeya naeyɨu whɨr haii. Mɨ yɨo tɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn bɨiya kɨma nikɨ haiyɨn kɨmiir kwoɨnau waraur nikɨ okaiyɨn yɨo si rani. Mɨ kɨma yaeya yai wakae mɨ ha naɨngwo tɨbmii kɨɨni sɨmiiramɨn mɨ yɨm tɨ yaiyɨm bɨiya kɨma nikɨ wakaeyɨm mɨ ha naɨngwo tɨbmiiyɨm, yɨm sɨm tani. Mɨ tɨ inkam hɨriinanɨn kɨmiiram waraur nɨti mɨ kɨma siirɨn wɨ maɨrgɨmaɨrga komiiyar mɨ owi mɨ siirɨn wa mɨ kɨgnɨnkɨn tɨri tɨ dimɨn ɨiirɨn. Mɨ an kara ha naɨngwowi, kara wɨ dɨg nwo rani, tɨ kɨmiir kam ɨmiir tɨrkiyɨm yɨpɨkɨ ha boɨniyɨm hɨnɨɨn yɨm sɨma Adi Komii siir aposel kamkɨm. Mɨ tɨ hɨriinan kamɨm sɨma boɨnɨm yai mɨiyɨk mɨiyɨkɨm yɨm wɨ kariir nikwowaisii mɨ an kara nɨnoknɨnkɨnam whaowae rani. Nɨɨngaka. Kara Adi Komii siir dimɨn taemɨnɨm ɨna mɨ ɨnoknɨnkɨnɨn tɨ sɨmiir yai hɨriinanɨm sɨmiir nikwowaisiiyam. Ɨinokɨinokɨn krɨma tɨ dimɨn kɨɨngɨ kɨɨnɨn kɨmiirgɨ kɨmiirar nɨisiimauugɨn.
Mɨ ɨiya kara Adi Komii siir Yai Wɨn kɨbi aiir boɨnmɨmauuwa kɨmiir, kara kɨmiiramɨn umɨram bɨ srɨigɨn umɨr kariir hauuwɨm ta kariir mɨi aiirsi. Mɨ kara hɨriinan mɨ srɨi karamae mɨ owɨn mɨ kara kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwamɨn, kariir ɨɨngar nonkwo mɨriiyɨn mɨiyɨm, umɨr pɨ saiirsiya mɨ haii kara. Inkamɨn inɨg komiigak nwowiyɨn yɨo tɨ hɨriinan mɨi bɨ mɨriigɨn. Dimusi rani, kara kɨmiiram bɨ kiwakikɨn umɨr kɨma hauuwɨm kariirɨn mɨ kɨma ha naɨngwowi kara kɨmiirɨn mɨiyɨk bɨ tɨrkɨn, aniya? Mɨ ɨiya kara iikam kɨmakar waraur nwowa mɨ mɨi ha mɨriiyɨn mɨ iikamɨm Adi Komii siir pɨugana saiirɨm nu haɨmii Masedonia hɨrarɨm kariirɨn umɨr sɨma hauugikɨn. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn kara sɨmiir dimɨn taemɨnɨm hinda whɨsariiyar prɨihaiwɨnkɨn. Mɨ ta ɨiya, kara kɨmaka waraur mɨriiya, kara nae digworaekwowam bɨdiyar mɨ haɨnguguwɨn. Mɨ kara kɨmiiramɨn umɨr nae mɨnam bɨ srɨigɨn kariir hauuwɨm. Nɨɨngaka. Kariir nomiiyauɨm nu haɨmii Masedonia hɨranɨm sɨmar inɨ hauuni dimɨn taemɨnɨm kara haɨnguguwɨm sɨmiirɨn. Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm bɨiyar tɨrɨm mɨ ha nɨtiyokiyokɨiyɨm mɨ ɨni tariinanar yadɨgniyɨm, kara kɨmiiram bɨ srɨigɨn. Kɨmiirɨn maɨrgɨmaɨrga nwo karam sɨm nwowɨm mɨ mhoɨiya kara kɨmiiramɨn wɨ hɨriinan swokɨ srɨimɨmɨn tani. 10 Mɨ ta Krais siir yai kɨbiyɨm tɨ kariir kwoɨnau tɨr nwokaiyɨm, kara kɨmiirɨn kaimwowar boɨnkii. Mɨ Grik hɨran maeyauɨm sɨmiir iikamɨm, sɨmiir nwɨrkɨ ha bɨ boɨnkɨm, sɨma wɨ umɨr kariir hauuwi ta mɨiya kara mɨriiya sɨmiir hɨr saiirsi. Nɨɨngaka. 11 Mɨ kɨma hɨnɨɨn dimusi naɨngwokɨm, kara wɨ kɨmiiram kiwaki rani, umɨr kariir hauuwamɨn? Dimusi rani, kara tari kɨmiiram naɨngwokwo rani, aniya? Kara kɨmiirɨn pɨ hɨnɨɨna boɨnkii, Adi Komii siya ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn, kara kɨmiiramɨn nhami nhami naɨngwokwo rani.
12 Mɨ kara wɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm bɨiya karar nikɨ tɨrɨm wɨ sɨmiirar swokɨ tɨrkrɨpkaii. Mɨ kara tɨ aposel kam bibiyɨeyɨm yɨpɨkɨ ha boɨnɨm, yɨm sɨma ɨriipɨ hɨriinan dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirar mɨ tɨri, tɨ aposel kam krɨma tɨriyɨm sɨmiir hɨriinan, sɨmiirɨn wɨ kara nanaaknɨnkii haigɨnɨuwi. Mɨ sɨma wɨ sɨmiir inɨg ɨmiirar swokɨ hainan praprasi ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir whwonkam ɨdan mɨ wɨ tɨ hɨnɨɨna boɨni, sɨma tɨ krɨma tɨrɨm sɨmiir hɨriinan tɨrikɨm. Mɨ kara hɨnɨɨna naɨngwowi, tɨ dimɨnɨm kara tɨri, yɨo wɨ hɨnɨɨna nɨisiimauuwi, sɨma pɨ nɨksɨsaei. Mɨ tɨ sɨmiir yaiyɨm yɨm wɨ naekak nwo rani. 13 Tɨkɨ kam hɨriinanɨm yɨm Jisɨs Krais siirgɨsiir aposel kam tani yɨm sɨma nɨksɨsaeyan kamkɨm mɨ dimɨn taemɨnɨm sɨma tɨriyɨm yɨmbi pɨ nɨksɨsaei. Mɨ sɨmiir yaigɨyaiyɨm sɨma pɨ sɨmiir wara boɨnɨnkɨi rani, yɨpi sɨmiir kwoɨn hɨrɨrar haigi okaii. Mɨ sɨma pɨ iikamɨm sɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaii mɨ yɨpɨkɨ sɨmiir kɨgi mɨ sɨma pa nwokɨ boɨnɨm, Krais siir aposel kam kɨɨngɨkɨɨnɨm sɨmaɨrgɨm. 14 Wɨ mouni hanɨɨn kɨpi siinkao sɨmiirsiyɨn, yɨm tɨriigɨnɨm yɨm kaimwo rani. Krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm, Setan siyaɨrɨn siir kwoɨnɨn yɨpi kikɨntɨmdɨnuwi mɨ siya iikamɨm sɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaii. Mɨ sɨma pa nwokɨ aɨngwowɨm Adi Komii siir paekwosɨm mɨiyɨkɨn siyaɨrgɨn. 15 Mɨ krɨma hɨnɨɨna nɨnoknɨnkɨni, tɨ dimɨn hɨnɨɨnɨm yɨm Setan siya tɨrkɨm mɨ krɨma wɨ mouni hanɨɨn kɨpi siinkao, tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm siya tɨrɨm sɨmiir napɨm sɨmiirsiyɨn. Yɨm sɨma Setan siya tɨrɨm, sɨmiir tɨrkɨm mɨ sɨmiir kwoɨnɨm yɨpi pɨ kikɨntɨmdɨnuwi mɨ sɨma pɨ ɨkɨ iikami kwoɨnɨm sɨm kiyai. Mɨ tɨkɨ iikamɨm yɨmbi ha nwokɨ boɨnɨm, sɨma iikam wadɨekɨm sɨma dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk asi tɨri. Sɨmiirɨn hɨriiyar kɨgnɨnkɨn tɨrki. Mhoɨiya Adi Komii siya sɨmiirɨn wɨ tɨ hɨriinan dimɨn bibiyɨeyɨm sɨma tɨrɨm wɨ sɨmiirsi nonkwobumbunɨnkɨn haigɨnɨuwi. Ɨriig.
Mɨ ɨiya Pol siya Adi Komii siir mɨi aiir mɨriiyɨn dimɨn bibiyɨe kasa rani, siir kɨmpɨpɨsu haigɨnɨuɨm.
16 Mɨ tariinanɨn kara kɨmiirɨn pa swokɨ boɨnkii, kɨma hɨnɨɨn kɨpi naɨngwo kara inkam biyɨekɨn. Mɨ kɨma tɨ hɨriinan kwoɨn naɨngwowi, kara kɨmiirɨn mɨnam srɨii, kɨma kariir dɨkɨunam, kara tɨ inkam biyɨeyɨn. Mɨ kɨma hɨriinan tɨri mɨ an kara wɨ kariir inɨg ɨiirar hainan prapraskii, dimɨn whɨrɨn siirsi. 17 Mɨ kara kɨmiirɨn wɨ Bɨiyan Inkam Komii siya boɨnɨm, wɨ sɨmiir hɨriinan boɨn tani. Mɨ kara kɨmiirɨn wɨ mɨn boɨni, kɨma kariir inɨg ɨiir hainan prapraskiyɨm inkam biyɨeyɨm sɨma boɨnɨm sɨmiir hɨriinan. 18 Mɨ tɨ iikam hɨriinanɨm yɨpɨkɨ sɨmiir inɨg ɨmiirar hainaniyɨm tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨma tɨrɨm tɨ nuɨn siir tɨranɨm sɨmiiram mɨ an kara ɨriipɨ hɨriinan wɨ hɨriinanar mɨ tɨri. 19 Mɨ iikam kɨma ha naɨngwowi, wɨm kɨma tɨ dimɨn taemɨnɨm tɨ kam bibiyɨeyɨm nɨnoknɨnkɨn karamaeyɨm sɨma boɨnɨm kɨmiir, kɨma sɨmiiramɨn ɨni maɨrgɨmaɨrga komiigakar nwowɨm, aniya? 20 Mɨ kɨma iikam ɨmiiramɨn pa kiwakii, kɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiyamɨn. Mɨ wɨm kɨma pɨ sɨmiir yai ɨmiirar mɨ wakaeyokna api ɨkɨ iikamɨm yɨpɨkɨ maeyaua mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨr nwowɨm sɨma wakaeyokna apiya ɨkɨ gavmani kamɨm sɨmiir yaiyɨm saiir hɨriinan. Mɨ kɨma sɨmiir kiwakii, kɨmiir digworaekwo ɨmiir haiyam mɨ wɨ sɨmar dɨgii. Sɨma kɨmiir kwoɨn ɨmiirɨn nɨksɨsae yaiyɨm sɨma boɨniyɨm mɨ kɨmiirɨn pɨ sɨmar kiyaii. Mɨ sɨma pɨ sɨmiir inɨg ɨmiirar hainan praprasi mɨ kɨmiirɨn wɨ sɨmar kɨgrɨraowi. Mɨ kɨmiir yaimwo whwonkamɨm wɨ sɨma nobrombropi. 21 Wɨm kɨma sɨmiirɨn mɨnam kiwawɨni, tɨ hɨriinan dimɨn bibiyɨeyɨm kɨmiir tɨrɨm. An kara pɨ nɨdidi, kɨmiirɨn tɨ hɨriinan tɨrɨm.
Bɨiya krɨma kɨmaka waraurar nikɨ owa, krɨma bɨdiyar mɨ ɨdidɨm tɨ dimɨn hɨriinanɨn sɨma tɨrɨn siir mɨ tɨrsiyɨn, iikam kɨmiirɨn. Mɨ iikamɨm tɨ dimɨn taemɨnɨm tɨ sɨma tɨrɨm sɨmiiram naɨngwowi sɨmiir inɨg ɨmiir hainan praprasi mɨ an kara ɨriipɨ hɨriinan, kariir inɨgɨn wɨ sɨmakar mɨ ɨnkɨn hainan praprasi. Mɨ tariinanɨn kara pɨ inkamɨn nɨnoknɨnkɨn karamaeyɨn pɨ siir hɨriinan boɨni. Kara wɨ kariir inɨg ɨiirar mɨ hainan prapraskii. 22 Mɨ tɨ kam hɨriinanɨm tɨ hɨriinan boɨnɨm, yɨm Isrelmi pɨugana Hibruana saiir iikam ɨma. Mɨ an kara ɨriipɨ hɨriinan Isrel sɨmiir pɨugana Hibru hɨrana saiirgɨsaiirar inkamkɨn ɨkɨ sɨmiir hɨriinan. Yɨm sɨma ha boɨnkɨm yɨm sɨma brougae Ebraham waini yɨɨnɨeyɨm sɨmiir yɨɨnɨekɨm. Mɨ an kara ɨriipɨ hɨriinan Ebraham siir yɨɨnɨeyɨm sɨmiirar yɨɨnɨekɨn. 23 Mɨ sɨma ha boɨnkɨm, sɨma Kraisni mɨiyan kamkɨm, aniya? Mɨ tapa kara kɨmiirɨn ɨni inkam whaowaeyɨn nɨnoknɨnkɨn karamaeyɨn pɨ siir hɨriinan swokɨ boɨnki Krais siir dimɨn taemɨnɨm kara tɨriyɨm kara bɨmbɨuwi bɨ tɨrikɨn, ɨkɨ sɨma tɨriyɨm ɨni sɨmiir haiburɨm. Karaɨrgɨn mɨiyan inkam wadɨeyɨn sɨmiir haiburɨn kara maeyaua mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨrɨn ɨi kasakasa bɨ nwokaigɨn. Sɨma ɨinokɨinokɨn kariir kariira hɨugrɨmkrɨpkiikikainanaekɨm, ɨiyɨm kara namnanaeyɨm ɨdɨp ɨdɨp ɨni sɨmiir haiburɨm. Mɨ ɨdgɨuni kam ɨma mɨ ɨpɨmpara kariir, ɨi kwɨruwa kwɨsuwa rani mɨ ɨiyɨm naoni pɨu kingiin kara nwowɨm ɨni sɨmiir ɨmiir haiburɨm. Mɨ kɨma hɨriiyar naɨngwowi kariir kouɨn ɨni sɨma ywowɨm, aniya? 24 Mɨ Isrel sɨmiir gavmanɨn siir inkam komii komiiyɨm inɨgakɨm sɨma kariirɨn ɨdɨp ɨdɨpɨn ɨriiyara yonkwo mɨ ɨdgɨuni sɨma mɨ ɨpɨmparɨm kariir ɨdɨp ɨdɨpɨn kamnwɨr ɨuur ɨriiyar kwiiya iyop ɨpɨmpar. Dimusi rani, kara Krais siir boɨnmɨmauugɨn. 25 Mɨ om komii Rom hɨran inkam komii komiiyɨm sɨma kariirɨn ɨdɨp ɨdɨpɨn kwoɨma yonkwo mɨ sɨma kariirɨn ɨnar mɨ ɨpɨmparɨm ɨdgɨuni. Dimusi rani, kara Krais siir boɨnmɨmauugɨn. Mɨ ɨigwɨra sɨma kariirɨn siiyani mɨ kaiyɨmɨk mɨ kara pariiparii naowɨm. Mɨ siyaii aka kara nɨnkɨn okwomainaiinamɨm Solwara whɨi idopwoniya hɨr, ɨdɨp ɨdɨpɨn kwoɨma tɨr. Mɨ krɨma opar mɨ akiiyokiyokɨi. Mɨ ɨi kwoɨmɨm sɨmiir ɨi kwɨra, opara kara nakiiyokiyokɨiya nɨiya kwɨr mɨ nabɨeya kwɨr. 26 Mɨ ɨi whɨekakɨm, kara tɨ siyɨuɨm tɨriir nɨtiyɨm mɨ hɨnda nami ɨkɨm sɨmiir napyokiyokɨigɨn. Mɨ ɨeyɨn opɨn ha nɨunaniyɨn mɨ kariirɨn pariiparii siya kaiyɨprɨpuwɨn. Mɨ kam bibiyɨeyɨm hɨi tauaeiyɨm, sɨma kariiram nagwoprakai kaokɨm. Kariir tɨoam mɨ kariir digworaekwo ɨmiir tauae haiyam. Mɨ kariirgɨ kariir pɨugana Isrel saiir iikamɨm, sɨma kariiram tɨrkɨm kariir nɨpɨmparɨm mɨ kariir mɨ ɨsomaowɨm. Mɨ iikamɨm Isrel sɨmiir pɨugana saiir karamaeyɨm yɨm sɨma ɨriipɨ hɨriinan kariir nɨpɨmparam mɨ tɨrkɨm. Mɨ ɨiya kara om hɨr nwowiyɨm iikamɨm sɨmiir kwoɨnɨm pɨ kariir nɨpɨmparam mɨ nɨsomaowamar mɨ aɨngwowi. Mɨ ɨiya kara ɨkɨ niimauɨn saɨ prɨiywokaeyamiyɨn inkamkɨ nwo karamaeyɨn siir mɨ owa, niimauan wraisuɨm kariirɨn sɨma mɨ piyɨmɨk aokiyɨm pariiparii. Mɨ ɨiya kara whɨi komii solwara saiir whɨi bopwokɨbopwoniya hɨr mɨ owa, kara pariiparii pa mɨ okwomainaiinamɨn. Mɨ iikam nhɨrɨm Krais siir nomiiyaunan nwonamɨm mɨiyɨm kara mɨriiyɨm sɨma tɨrbuwɨm pariiparii. 27 Kara mɨriinanaekiyɨn mɨ ɨni kariir ɨga ɨɨn ɨmar ywokiyɨm wɨɨr. Mɨ nɨi nɨiyɨm kara nhwo nɨb bɨ whwonkaigɨn, kara nhwo Adi Komii siiram kwɨsboɨnanaeikɨn. Mɨ ɨi nhɨrɨm, kara mhɨigar mɨ aokɨn mɨ naemɨn karamaeyar mɨ okɨn. Mɨ kara opmɨrsɨm bɨ mɨ kɨnsɨnkaigɨn mɨ ɨi whɨekakɨm kara nae kɨimii bɨ mɨ ɨnkɨuguna aekɨn. Mɨ opuda kariir hugiyɨm, kariir pɨua pɨ nopnopa, nounoua mɨ kɨni. Mɨ kara yɨuɨs mɨiyɨkak bɨ nwokɨn kariir pɨu aiir sɨbgu higrɨnɨuwamɨn. 28 Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ ha nɨisiimauuwɨm kara mɨriiyɨm tɨ aposel kam nɨksɨsaeyɨm sɨmiir haiburɨm tɨ sɨma sɨma rani. Ɨinokɨinokɨn kara iikamɨm Adi Komii siir pɨugana saiirɨm ɨkɨ omom omomɨm sɨm nwowɨm sɨmiiram pa mɨ aɨngwoyɨmyoki, sɨma ɨni tari wadɨeyar nasi tɨrɨm, iyɨe? Wadɨe tɨr tani. 29 Mɨ ɨiya kariir nomiiyauɨm Krais siirɨm sɨma dimɨn biyɨe tɨriyɨm mɨ kara sɨmiirsiyɨn pɨ hɨkakar mɨ owi. Mɨ ɨiya inkam nwɨrɨn, inkam nwɨrni kwoɨn kiyaiiyɨm mɨ pɨ dimɨn biyɨe ha tɨri mɨ an kara saɨkar pɨ ɨoar mɨ owi.
30 Mɨ kara kariir inɨg ɨiirar swokɨ hainan praprasi tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiirsi mɨ mhoɨiya kara kariir inɨgɨn wɨ mɨnsi hainan praprasi, tɨ dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ iikam ɨmiir nɨisiimauuwɨm hɨnɨɨn, kara kɨrɨekak bɨ nwokɨn mɨ kariirɨn dimɨn whɨruwakɨ bɨ tɨrbumbukɨn. 31 Adi Komiiyɨn yɨpɨkɨ Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs siir Adɨn, siir inɨgɨn wɨ komiigɨ komiiyar nwoyokiyokɨikaeyami ɨinokɨinokɨn. Siya ɨna ɨnoknɨnkɨnɨn, tɨ karar boɨnɨm kara bɨ nɨksɨsaekɨn. Kara mɨiyan inkam kɨbikɨn. 32 Bɨiya, ɨiya kara om Damaskas hɨr nwowa mɨ inkam komiiyɨn nu kɨgrɨraowiyɨn Aretas nɨkɨuwiyɨn siir Gavmanɨn siir inkam komii nwɨrɨn siya yɨmbingi kam nhɨrɨm hira om ɨiir nɨdiyokiyokaiya saiir ano ɨiir kaoraraowɨm kariiram mɨ sɨma kariiramɨn hɨrar waikao. Mɨ kara hɨriir namkɨswo, kariirɨn wɨ sɨma pɨ yonkwowɨnɨn mɨ kariirɨn wɨ maeyauwa mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨr pɨ hɨugrɨpkɨikikaiyɨn. 33 Kariirɨn wɨ sɨmar pɨ hɨugrɨpkɨikikaiyɨn, maeyauwa mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨr. Mɨ kariir nomiiyauɨm, Krais siirɨm, kariirɨn kɨmɨdiniya nɨbni sɨma haigigi. Mɨ sɨma ha namɨm hiira yɨpɨkɨ om ɨiir hɨuyokiyokaiya saiiram mɨ sɨma tɨ nɨb mwɨs haɨmii haɨmii whiiyɨm kɨmɨdiniya uridni yomboborugi mɨ kariirɨn ɨna yonkwo kiikiiraraokiyɨm nua hɨriir. Mɨ ɨni karar yɨmbinaiinam budgiyɨn nua hɨriir mɨ kara ɨna yɨun iwɨskɨinamɨn. Mɨ kara ha haiburgigɨn mɨ ɨna yɨdamamɨn. Ɨriig.