13
Pol siya om Korin hɨran iikamɨm sɨmiirɨn mɨn boɨnkɨn dimɨn taemɨnɨm sɨma napiyɨm sɨma sɨbgu mɨntɨrao.
Tariigɨna kara kɨmiir kɨgam nɨti ya kwoɨmaka aeya. Mɨ kɨmiir iikam nhɨrɨm sɨma sɨmiir nomiiyauwɨm sɨmiir nɨkbumbuwi mɨ kɨma wɨ tɨ yaiyɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siya boɨnɨm, wɨ sɨmiir wakaeyokna ap. Mɨ inkamɨm nwɨs nwoɨma mɨ kɨrɨtmai boɨnkii tɨ siirɨn mɨ sɨma wɨ sɨbgu danaaknɨnkii haigɨnɨugi. Kara kɨmiirɨn tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ dimɨn biyɨe sɨmiir iikam nhɨrɨm sɨmaka tɨrɨm, pɨ sɨmiir boɨnkii. Bɨiya kara kɨmaka waraurar nikɨ owa kwɨsaka, kara kɨmiirɨn ɨgao yai tɨ dimɨn taemɨn ɨmiir boɨnkɨn. Mɨ tariinanɨn kara tɨ aru nwokiyɨn, kara kɨmiirɨn pa swokɨ boɨnkii. Mhoɨiya kara kɨmiir kɨgam swokɨ ɨti, kara wɨ inkam nwɨrni swokɨ kiwaki rani, rɨrmiiya nwowamɨn, yɨpɨkɨ dimɨn biyɨe tɨrɨn mɨ naɨngwoyɨmyok karamae ha nwowɨn. Kara kɨmiirɨn tɨ dimɨn biyɨeyɨm kɨma tɨrɨm wɨ sɨmiirsi nonkwobumbunɨnkɨni. Mɨ kara kɨmiiram waraur nɨti mɨ iikamɨm dimɨn bibiyɨe tɨrɨm sɨmiir ninɨ onkwobumbunɨnkɨngigam mɨ kɨma wɨ haɨni nɨnoknɨnkɨni kariirɨn Jisɨs Krais siyar boɨnkikɨn. Mɨ ɨiya siya kariir boɨnɨn, kɨmiir dimɨn bibiyɨeyɨm sɨmiir nonkwobumbunɨnkɨnam mɨ kɨma wɨ haɨni nɨnoknɨnkɨni, siir kɨrɨeya kɨmaka waraur nwowa sapɨsap rani. Nɨɨngaka. Saeya komiiga. Mɨ ɨiya Krais siya iikam krɨmiir hɨriinanar mɨ owɨn, inkamɨm siirɨn ɨna mɨ hainamɨm paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn, saɨka ha nɨnkɨn ɨrɨnugiyɨm mɨ siya ɨna yaonamɨn. Mɨ tariinanɨn Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya siir kɨrɨe komiiya yɨpɨkɨ siir hɨdnɨnsiin ɨdwowɨn mɨ siya omwai ha swokɨ waiyan, saiirɨn siir bɨdi hauugiya. Krɨma mɨ Krais siya krɨma wɨ ɨrɨpar haɨngiriyɨu owi mɨ nɨm krɨma inkam kɨrɨe komiiyan tani. Mɨ Adi Komii siya krɨmiirɨn wɨ siir kɨrɨe komii aiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. Mɨ mhoɨiya krɨma nɨti mɨ krɨma wɨ siir kɨrɨeya saiir nɨisiimauuwi iikam kɨmiir waraurɨn, ta krɨma hɨda kɨmiir saiir hɨriinan.
Kɨma, kɨma kɨmar hɨdnaei mɨ kɨma wɨ haɨni sɨbgu ɨnoknɨnkɨni, iyɨe? Nɨɨngaka, kɨma Krais siir yaiya kɨmiir kwoɨnau nwokaiya saiir wakaeyokna apikɨm. Mɨ kɨma tari nɨnoknɨnkɨn tani, Krais siya kɨmiir kwoɨnau waraur nwokaii, aniya? Mɨ kɨma siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨni, kɨma tɨra saiir hɨriinan mɨ siya wɨ kɨmiir kwoɨnau kwɨrii ɨdwokaii. Mɨ hɨriinan tɨr karamae nwowi mɨ siya wɨ waraur nwo rani. Kara hɨriiyar naɨngwo tɨbmii kɨɨni, kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm Krais Jisɨs siya krɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨn. Krɨma iikamɨm yɨpɨkɨ nɨksɨsaeiyɨm sɨm tani. Nɨɨngaka. Krɨma Adi Komii siiramɨn mɨnam kwɨs boɨni, siya wɨ kɨmiir nwokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm. Mɨ kɨma wɨ hɨriinankɨ nwowi, ɨkɨ dimɨn bibiyɨeyɨm sɨmiir wakaeyokna apɨm. Krɨma siiramɨn tɨ dimɨn taemɨn hɨriinanɨm sɨmiiram bɨ srɨigikɨn mɨ ɨkɨ iikamɨm pa nwokɨ aɨngwowɨm, krɨma inkam wadɨekɨm. Nɨɨngaka. Mɨ iikamɨm krɨmiirɨn hɨriinan naɨngwowi, krɨma ɨni yɨkiigiyɨm, ya ta hɨriinana ya dimɨn komii rani. Krɨma ha naɨngwowi, warɨ kɨma tɨrɨm yɨm ɨni ywowɨm, sɨmiirarar dap ɨski. Kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm ta saiirɨn, krɨma wɨ ta yaimwokɨyaimwowa saiir dimɨn sɨm whɨr swokɨ kɨnkrɨp rani. Krɨma whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwanɨn dimɨnɨn whɨrkɨwhɨruwaɨrgɨn ya yaimwokɨyaimwo aeya. Mɨ kɨma Krais siir yai ɨmiir wakaeyokna api, kɨma tɨra saiir hɨriinan mɨ krɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga nwo rani, krɨmiir Adi Komiiyɨn siir kɨrɨeya ɨkɨ iikamɨm yɨpɨkɨ dimɨn bibiyɨeyɨm sɨma napiyɨm sɨmiir nonkwobumbunɨnkɨniya saiir nɨisiimauuwɨm. Mɨ iikamɨm krɨmiirɨn ha naɨngwowi, krɨma ɨni inɨg karamae ywowɨm yɨo tɨ hɨriinan mɨ owiyɨm, yɨ ɨni mɨ owɨn. Ɨinokɨinokɨn krɨma Adi Komii siiramar srɨinɨnaeikɨm, kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam. Mɨ kɨma wɨ siir yai aiir nwokɨ wakaeyokna apɨm, kɨma tɨra saiir hɨriinan. 10 Kariirɨn inɨgak Adi Komii siya nwowaigɨnɨugɨn, Adi Komii siir iikamɨm sɨmiir grabɨm. Mɨ an kara kɨmiir tɨrbuwam tɨr tani. Mɨ hɨriinankɨnɨuwi, bɨiyɨn kɨma saiir mwaɨn mɨ wɨ kɨma kɨmar swokɨ grabna, ɨiya kara tɨ aruwa nikɨ owɨn. Mɨ mhoɨiya kara nɨti kɨmiir kɨgam, kara wɨ ta kariir kɨrɨe aiir ninɨ tɨrni rani. Kara kɨmiirɨn wɨ hinda grab haigɨnɨuwi. Mɨ kɨma wɨ wadɨekɨ wadɨe nwokɨ owɨm.
11 Tɨ kariir nomiiyauwɨm, krɨmiir yaiyɨm ɨni dɨg ywokiyɨm mɨ krɨma kɨmiirɨn pɨ hindara nokboɨnmamaɨrgii. Kɨma dimɨn bibiyɨeyɨm sɨmiirɨn digɨumii haimriiyɨugig mɨ kɨma dimɨn mɨiyɨkɨm sɨmiiraramar dɨnmiinɨnkɨn ɨski. Ɨrni nwɨrni dinan whɨnkɨnsiis ankɨnsiis mɨ kwoɨn whɨrua dwo mɨ ɨrɨpa dɨngwomamaɨr aekiyam. Mɨ Adi Komiiyɨn yɨpɨkɨn krɨmiiram naɨngwokwo nanaeiyɨn mɨ krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwiyɨn, ɨrɨpa krɨma nongwomamaɨr aeyam siya wɨ kɨmakar nwowi ɨinokɨinokɨn. 12 Kɨma tɨ Adi Komii siir iikamɨm warauranɨm, kɨma ɨrni nwɨrni dɨkboɨnmamaɨr mɨ ɨɨn mɨn dinan ɨnɨnkwo anɨnkwo.
13 Mɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir pɨugana tɨrana saiir iikamɨm sɨma kɨmiir nɨkboɨnmamaɨrgikɨn. 14 Kara hɨnɨɨna naɨngwowi, Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siya kɨmiiram nwokɨ aɨngwobumbuwɨm. Mɨ Adi Komii siya wɨ kɨmiiramar nwokɨ aɨngwokwo ɨrkakɨm. Mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn siya wɨ kɨmakar nwowi, kɨmiir kwoɨnau waraur kɨmiir nomiiyaunan. Ɨriig.