GALESIA
Pol siya ta yokwowa iikamɨm yɨpɨkɨ naɨngwo tɨbmiiyɨm nu haɨmii Galesia hɨranɨm sɨmiiram wɨnkikɨn. Pol siya sɨmaka hɨr nwokɨn. Pol siya Adi Komii siir yaiya omisɨsɨmɨm nu haɨmii Galesia hɨranɨm sɨmiir boɨnmɨmauugɨn. Mɨ nhɨrɨm ta yai aiir wakaeyɨm mɨ sɨma ɨna yaɨngwo tɨbmiigiyɨm Jisɨs siiram. Mɨ mhoɨiya Judami kam nhɨrɨm ha nɨtɨm mɨ tɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiirɨn sɨma inɨ boɨni sɨma siyɨupai siyɨupaiyɨm Moseskɨ wɨngikɨm sɨmiir sɨbgu onkworɨnɨm mɨ kamɨm sɨmiir mɨoɨs ɨmiirɨn pɨ kɨtiyopnɨmnɨr haiyɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika sɨma wɨ Adi Komii saɨka nwokɨ amasukikɨnɨm. Mɨ mhoɨiya Pol siya hɨriinan wakaeyɨn mɨ siya ta yokwowa ha wɨn hauugikɨn iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir boɨnkiyam. Adi Komii siya iikam ɨmiirɨn Jisɨs siiram naɨngwo tɨbmiiya inɨgak saiirsi arar nwowaigɨnɨuwikɨn. Ɨriig.
1
Kara Polkɨn, kara ta yokwowa kɨmiiram wɨnkika kara Jisɨs Krais siir aposel inkamkɨn. Kariirɨn ta mɨi aiir mɨriiyamɨn nuan inkam nwɨrkɨ bɨ nokmwɨn okwo haigɨnɨugɨn. Nɨɨngaka. Mɨ Jisɨs siya mɨ Adi Komiiyɨn, tɨ inkamɨn yɨpɨkɨn Jisɨsni hɨdnɨnsiin ɨdwowɨn ɨeyankɨn kariirɨn sowa nokmwɨn okwohaigɨnɨugɨn ta mɨi aiir mɨriiyam. Mɨ nomiiyauɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm yɨpɨkɨ kanakar nwowɨm, krɨma whɨekakarɨn kɨmiir nokboɨnmamaɨrgii iikamɨm Jisɨs Krais siirɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm nu haɨmii Galesia warauranɨm.
Kariir kwoɨn komiiyɨn ha naɨngwowi Adi Komiiyɨn krɨmiir Adɨn mɨ krɨmiir Bɨiyan Inkam Komii ɨkɨn Jisɨs Krais kɨmiirɨn wɨ sowa hauuwi naɨngwobumbu mɨ ɨrɨpa nongwomamaɨr aeyam.
Jisɨs Krais siya krɨmiir Adɨn siir yai aiirar wakaeyokna mɨriigɨn mɨ siya kwoɨn whɨrua asi nwokɨn krɨmiir dimɨn bibiyɨeyɨm sɨmiirsi naowɨm tɨ siyɨu bibiyɨeyɨm tɨ nuɨn siir tɨranɨm taka ɨi aiir nwowɨm sɨmiirsi nanmaiwarkainam. Mɨ dimusi rani, Adi Komii siya tɨ hɨriinan krɨmiirsi tɨrkɨn, krɨma siir inɨg ɨiir nwokɨ hainanyokiyokɨikaemi ɨinokɨinokɨn. Ɨhɨ, yai kaimwowaɨrga. Ɨriig. Kariir pɨua ɨni warar yopaigiya dimusi rani, kɨma Adi Komii siir bɨdi haiburgigɨm yɨpɨkɨ bɨiya kɨmiir kwoɨn ɨmiir nikɨ kiyaiyɨn dimɨn kɨbiyɨn Krais siya prɨidiraerarkiyɨn kɨmiir bɨiya ɨiya siya naonama. Mɨ tariinanɨn kɨma siir yai kɨbi kɨbiyɨm yɨm bɨri kɨmɨmɨnkikɨm sɨmiirɨn bɨdi haiburgigɨm mɨ kɨma ɨni ɨkɨ yai nhɨrɨm kɨma ha naɨngwowiyɨm yɨm wadɨekɨm mɨ kɨmiirɨn wɨ sɨma whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi Adi Komii siiram sɨbgu wakaeyokna apɨm ɨni sɨmiiram nɨnmiinɨnkɨnkrɨpkaiyɨm. Mɨ kara kɨmiirɨn pɨ hɨnɨɨna boɨnkii, yaeya yai kɨbi nhɨr karamaeka yɨpɨkɨ wɨ kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. Nɨɨngaka. Ɨni ta sasar ywowɨskiya ta karar boɨnmauuwa. Kara tɨ dimɨn taemɨn hɨriinanɨm sɨmiir asi boɨni. Dimusi rani, kam bibiyɨe nhɨrɨm kɨmiir kwoɨnɨm sɨma prɨdaigɨnɨugɨm mɨ sɨma mɨnam naɨngwokɨm Krais siir yai kɨbiya nanmaiwarkainaeiya saiirɨn sɨma nɨnkpɨtkiyɨm yai biyɨe nɨmbiyamam. Mɨ krɨma mɨ Adi Komii siir paekwosɨm ɨeya krɨmar nɨti mɨ kɨmiirɨn yaeya yai ninɨ boɨnmɨmauunii mɨ tɨ yaiyɨm bɨiya krɨma boɨnmɨmauuɨm sɨmiir hɨriinan boɨnmɨmauu karam nwowi, yaeya yai ninɨ boɨnmɨmauunii mɨ yɨpɨkɨ tɨ hɨriinan tɨri, kara ha naɨngwowi sɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya tɨoɨdwomaii mɨ sɨmiirɨn wɨ paeya nɨkropki. Krɨma tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiirɨn bɨdiyar ikɨ boɨnmɨmauuɨm mɨ tariinanɨn krɨma ɨni sɨmiirar swokɨ boɨnmɨmauuɨm. Mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ kɨmiirɨm nɨtɨm mɨ kɨmiirɨn yaeya yai ninɨ boɨnmɨmauuniyɨm mɨ tɨ yaiyɨm bɨiya kɨma wakaeyɨm kariir kwoɨn komiiyɨn ha naɨngwowi Adi Komii siya sɨmiirɨn wɨ dimɨn biyɨe tɨr haigɨnɨuwi paeya nɨkropkiyam sɨmiirɨn.
10 Mɨ kɨma hɨriiyar naɨngwowi tɨ dimɨn taemɨnɨm kara wɨnkiyɨm mɨ kara boɨnki ɨkɨm mɨ iikamɨm wɨ maɨrgɨmaɨrga kanaka nwowi. Nɨɨngaka. Kara sɨmiirɨn mɨnam boɨnkikɨn, Adi Komii siya wɨ maɨrgɨmaɨrga kanakar nwokɨ owɨm. Mɨ kara tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiirɨn inkamaramar tɨrkɨswo mɨ inkamɨm maɨrgɨmaɨrga kanaka ha nwokɨswo mɨ kara sɨmiirɨn wɨ inkamaramar pɨ tɨrɨn wɨ Krais siir mɨi kɨgna mɨriiyan inkam kɨɨn di nwowi. Ɨriig.
Pol siya hɨnɨɨna nɨisiimauugɨn ta aposel mɨiya siya mɨriiya inkami hɨndankɨ bɨ nɨtka.
11 Tɨ kariir nomiiyauɨm, kara ha naɨngwowi kɨma ɨna sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨm ta Krais siir Yai Wɨn Kɨbi aiirɨn ta kara nanaaknɨnkii haigɨnɨuwa kɨmiir bɨiya, ya ta yaiya inkami kwoɨn aɨrga bɨ prɨinaɨngwo boɨnkika. Nɨɨngaka. 12 Tɨ yai ɨmiirɨn kariirɨn inkam nwɨrkɨ bɨ boɨnmauugɨn mɨ inkam nwɨrkɨ bɨ mɨ ɨisiimauugɨn sɨmiirɨn. Nɨɨngaka. Yɨo Jisɨs Krais siya siyaɨrgɨn kariir nanaaknɨnki haigɨnɨuwɨn tɨ yai ɨmiirɨn yaeya siyɨu whɨrni.
13 Tɨkɨ yaiyɨm yɨm yai kaimwokɨm. Dimusi rani, kɨma bɨdiyar wakaeyɨm dimɨn bibiyɨeyɨm kara tɨrɨm bɨiya ɨiya kara dimɨn taemɨnɨm Judami iikamɨm sɨma tɨrɨm sɨmiir napɨn kara dimɨn bibiyɨe kasa bɨ tɨrkɨn iikamɨm Adi Komii siir pɨugana saiirɨm sɨmiirɨn. Mɨ kara hɨnɨɨna naɨngwokɨn sɨmiirɨn hɨriiyar donkwobumbunɨnkɨn ɨuguski. 14 Mɨ kariir ɨrɨpa yaɨoyɨeya saiir kouwɨn ɨni kara ywowɨn tɨ yaiyɨm Juda iikam krɨma napiyɨm sɨmiirɨn. Dimusi rani, kara bɨdiyar sɨbgu wakaeyokna apɨn dimɨn taemɨnɨm krɨmiir brougae wanwiyaeyɨm sɨma tɨrɨm ɨiya Adi Komii siir boɨniyɨm Adi Komii siya big nasmɨrwaiya sɨmaka nwowam.
15 Mɨ Adi Komiiyɨn ɨiya kara kariir yopiini mhɨinau hɨrar nikɨ okaiyɨn siya kariirɨn saiirar nɨmbingikɨn. Mɨ mhoɨiya siya kariirɨn ha sɨbgu grabaigɨnɨuwɨn mɨ siya kariirɨn ɨna boɨnkiyɨn, kɨra kariir mɨi aiir mɨrii. 16 Mɨ siya kariirɨn hɨriirnan boɨnkiyɨn, mɨ siya kariirɨn ɨna yɨisiimauuɨn siir yɨnisɨm ɨiirɨn mɨ kara wɨ tɨ yai kɨbi kɨbiyɨm Krais siirɨm wɨ sɨmiir asi boɨnmɨmauuwi ɨkɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Juda iikam tani sɨmiir pɨugananɨm sɨmiir. Mɨ ta ɨi aiirarɨn kariirɨn Adi Komii siya yɨisiimauu yɨpɨkɨ siir yɨnisɨm ɨiirɨn, kara tɨ dimɨn ɨiiramɨn inkam nwɨrniyam bɨ srɨigɨn kariirɨn siya boɨnmauuɨm. Nɨɨngaka. 17 Mɨ kara om komii Jerusalema hɨriir bɨ mɨ amkɨn kamɨm yɨpɨkɨ bɨiya Adi Komii siya nɨmbinɨm bɨigɨ bɨi aposel inkam nwowam sɨmiiram sɨmiir ninɨ srɨinakiyam mɨ kariirɨn sɨma boɨnmauugiyɨm tɨ dimɨn ɨmiirɨn. Mɨ bɨri kɨmɨmɨnkikɨn kara ɨna yamsauwɨn nu komii Arebia hɨriir om siiyɨn apa iikam kwɨsuwakɨ nwowiyɨn siir. Mɨ mhoɨiya kara ɨni om komii Damaskas hɨriiyar swokɨ amɨn. 18 Mɨ mhoɨiyan bɨewi whoɨmɨm ha namkiyɨm mɨ kara kɨmɨdiniya om komii Jerusalem hɨriir yam mɨ kara kɨmɨdiniya Pita siir kɨg yɨpɨkɨ kara ninɨ owouwɨn mɨ kara ninɨ boɨnɨuwɨn ɨiyɨm ɨuur ɨriiyar. 19 Kara aposel inkam nwɨr bɨ swokɨ kɨgmɨmɨnkɨn kara Jems siirarar kɨg Bɨiyan Inkam Komii Krais siir nomousɨmɨn kara tɨ inkam ɨiirarar kɨgɨn. 20 Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm tɨ kara wɨnkiyɨm yɨm yai kaimwo ɨmaɨrgɨm Adi Komii siya ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn kara kɨmiir nɨksɨsae rani.
21 Mɨ ta kara nama om komii Jerusalema hɨriir saiir mhoɨiyan kara hɨr ha haiburgigɨn mɨ kara kɨmɨdiniya nu maeyauɨm Siria, Silisia sowiirɨm sɨmiir hɨriir yam. 22 Mɨ taka ɨiya, iikamɨm Jisɨs Krais siir pɨugana saiirɨm nu haɨmii Judia hɨranɨm sɨma kariir bɨ kɨgɨm mɨ kariir bɨ mɨ kɨgsɨbgɨm. Sɨma yaiyɨm kam ɨma boɨnɨm kariir hɨnɨɨn sɨmiirarar wakaei, 23 inkamɨn yɨpɨkɨ krɨmiir nɨpɨmparɨn mɨ krɨmiir nɨgbumbuwɨn mɨ krɨmiir nɨsomsomaowɨn tariinanɨn siya ɨni Yai Wɨn Kɨbiya Krais siira ɨni saiir boɨnmɨmauuwɨn yɨpɨkɨ siya tɨrbuwam nikɨ tɨra. 24 Mɨ sɨma dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya tɨrɨm kariir sɨmiir wakaeyɨm mɨ sɨma kɨmɨdiniya siir inɨg ɨiir hainanki. Ɨriig.