3
Iikamɨm krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm Jisɨs Krais siya wa swokɨ ɨti
Tɨ kariir nomiiyauɨm kara naɨngwokwonanaeiyɨm, takɨna ya yokwo kwɨsaka aeya kɨmiiram wɨnhauugiya. Tɨkɨ yokwo ɨmiirɨn kara kɨmiir kwoɨn ɨmiir swokɨ hɨurworwokaigi. Kara kɨmiirɨn mɨnam naɨngwowi yaiyɨm bɨiya profet kam mɨiyɨkɨm sɨma nanaaknɨnkiiyɨm sɨmiirɨm daɨngwo mɨ ɨriipɨ hɨriinan kɨma Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir yaiyɨm yɨpɨkɨn naonamɨn mɨ ha swokɨ ɨnsiin ɨdwowɨn krɨmiir nanmaiwarkainam sɨmiir timɨ aɨngwoki, tɨ yaiyɨm siya aposel kamɨm krɨmiir boɨnmɨmauugiyɨm yɨm kɨmiir boɨnmauugikɨm, tɨ dimɨnɨm nɨm krɨma kɨmiir swokɨ kwaboɨnmauugii. Kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm tɨkɨ hɨriinanɨm bɨi wɨ sɨma nɨmbiyami ɨiya kingiin nwowi Jisɨs Krais siya swokɨ ɨtana. Iikam nhɨrɨm yɨpɨkɨ nɨewaiyɨuwiyɨm yɨm wɨ sɨmbi nɨti mɨ sɨma wɨ yai bibiyɨeyɨm bwam karamaeyɨm wɨ sɨmiir ninɨ boɨni, sɨmiir kwoɨnkar naɨngwo apiyɨm. Mɨ sɨma nɨksɨsae yai kɨmiir boɨni, bɨiya Jisɨs siya hɨnɨɨna boɨnkɨn siya wa swokɨ ɨti mɨ siya papi nwowɨn? Yaiyɨm bɨiya krɨmiir yɨdwi wanwiyae ɨma boɨnɨm, bɨ swokɨ ɨmbiyamkɨm ɨni hindara yasae okainaiinamɨm. Mɨ bɨiya ɨiya Adi Komii siya nonkwokwowɨn tɨ nu ɨiir siya whɨuwɨnɨunan mɨ tɨsi tariinana namwoniyɨm, dimɨn taemɨnɨm ɨni hɨriiyar nwokrɨpkaiyɨm. Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨma boɨnɨm hɨnɨɨn yɨm wɨ nɨmbiyam tani, yɨm kaimwo rani. Adi Komii siya dimɨn kasakasa bɨ kisɨsana haigɨnkɨn. Sɨma tɨ dimɨnɨn siir nɨnoknɨnkɨnam naɨngwo rani. Bɨiya Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya yaiyara boɨnkiyɨn mɨ nu nɨnomoro ɨna yɨmbiyamwo. Adi Komii siya nuɨn whɨi komii solwara saiir op ɨmiir nonkwokwokɨn mɨ nu ɨiirɨn nao siya whɨnkɨnsiisi mɨ yɨo tɨriigɨnɨn ɨriipɨ hɨriinan yɨo wɨ sɨpi mɨ kisɨnaei. Mɨ mhoɨiya Adi Komii siya ha boɨnkiyɨn mɨ ha mɨ tɨrkiyɨn op aiirɨn mɨ opa ɨni nu ɨiirar ywomairɨpugiyɨn mɨ dimɨn taemɨnɨm tɨ nu ɨiir nwowɨm yɨm ɨna yaokaokiyɨm. Mɨ tɨ nu nɨnomoro tariinan nwowo yo Adi Komii siir yai ɨmar nonkworɨnukrɨpkaii mɨ mhoɨiya ɨiya Adi Komii siya iikam biyɨeyɨm yɨpɨkɨ digɨumii siir haimriyɨuɨm sɨmiir nɨtkaigaigii paeya mɨ tɨ nu nɨnomoro yo wɨ warar nɨnkɨn ɨuwi.
Tɨ kariir nomiiyauɨm kara naɨngwokwonanaeiyɨm, kɨma tɨ dimɨn whɨruwa siir kɨpi naɨngwo owou. Adi Komii siya ɨi kwɨruwa ha naɨngwowikɨn bɨewi bɨewi kasaka rani mɨ bɨewi bɨewi whɨekakɨm yɨm ɨni ɨi kwɨruwanana ywowɨn. Kɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya bɨ kɨmɨmɨnikɨn siir nɨmbinɨm sɨmiir tɨrkiyɨm ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨma naɨngwowɨm sɨmiir hɨriinan. Nɨɨngaka. Siya iikam whɨekakɨm krɨmiiramar nikɨ owɨn digɨumii dimɨn biyɨe ɨmiir haimriiyɨugigɨm mɨ siiram naɨngwo tɨbmiiyɨm. Dimusi rani, siya inkam nwɨrkɨn maeyaua paekaka saiir hɨriir namɨm pɨ boriisopi. Siya hɨnɨɨnam naɨngwowi, iikam whɨekakɨm sɨma digɨumii sɨmiir dimɨn biyɨe ɨmiir haimriiyɨugig mɨ siir wakaeyokna ap. Ɨriig.
10 Mɨ mhoɨiya ɨiya Bɨiyan Inkamɨn siya swokɨ ɨti mɨ siya, siya siya nɨisiimauunaei wɨ inkamɨn yɨpɨkɨn inkam nwɨrni digworaekwo tauaeyam nɨtiyɨn wɨ siir hɨriinan nɨti iikamɨm wɨ nɨnoknɨnkɨn tani ɨiya siya nɨti mɨ nhɨrɨm wɨ siiram nwokwokɨn tani. Mɨ ɨiya siya nɨta saiir mhoɨiya nɨnomora wɨ nhaminhami tɨoki rani, diyani hɨnɨɨn nu mɨ dimɨn taemɨnɨm siir nwowɨm mɨ digworaekwo iikamkɨ nonkwokwowɨm wa nɨuginhɨski mɨ wɨ op nɨmbiyami. 11 Mɨ dimɨn taemɨnɨm tɨ nu ɨiir nwowɨm wa nɨuginɨski mɨ wa dɨgi mɨ wɨm kɨma iikamɨm wɨ panɨɨna nwowi? Kɨmiir kwoɨnɨm wɨ dimɨn whɨrkɨ kɨpi kɨmbu Adi Komii siir yai ɨmiir tɨ wakaeyokna ap, 12 mɨ kɨma tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiir tɨ tɨr ta ɨiya saeya nɨtɨduduwɨm. Ɨiya Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya swokɨ ɨti mɨ nɨnomora wɨ paekɨ nɨuwi mɨ wa dɨgi mɨ nauun sɨsɨm mɨ nauun komii komiiyɨm wa nɨuginɨski mɨ wɨ opnan nɨmbiyami. 13 Adi Komii siya bɨdi boɨnɨn siya wɨ yaeya nu nɨnomor nonkwokwowi mɨ nɨm krɨma sɨmiirɨm nwowi. Iikamɨm yɨpɨkɨ bɨiya dimɨn biyɨe tɨrɨm tapaiirɨn sɨma wɨ iikamɨm dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwowi. Ɨriig.
14 Tɨ kariir nomiiyauɨm kara naɨngwokwonanaeiyɨm, wɨm kɨma tɨ dimɨn hɨnɨɨnɨm tɨ bɨiya kwaboɨngigɨm sɨmiiram nwowi nɨnomor wɨn mɨ nu wɨn wɨ sowa nɨmbiyamɨm mɨ kɨma mɨinan mɨrii dimɨn whɨrkɨ nikɨ kɨmbu karamae nwowɨm mɨ ɨriipa hɨriinan dimɨn biyɨe tɨrisi mɨ hɨriinan saiirsika Adi Komii siya kɨmiirɨn wa naɨngwowi dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨn mɨ kɨma wɨ saɨka nongwomamaɨ aei. 15 Mɨ kɨma ta saiir daɨngwo krɨmiir Bɨiyan Inkam Komii siya wɨ nɨtsɨsau rani, iikam ɨmiir hɨdamɨn, siya krɨmiirɨn hɨnɨɨna nɨisiimauuwi siya pɨ boriisopi krɨmiir nonkwobumbunɨnkɨnamɨn mɨ siya mɨnɨm naɨngwowi krɨmiir nanmaiwarkainaam. Siya ɨni krɨmiir nomiiyau mɨiyɨkɨn Pol siir hɨriinan ywowɨn, yɨpɨkɨ tɨ yai kɨbimi dimɨnɨm Adi Komii siya hauuwɨm siir sɨmiir wɨnkiyɨm kɨmiirɨm. 16 Ɨiya Pol siya yokwowɨm ta ɨiya Bɨiyan Inkam Komii siya swokɨ ɨtɨna saiir wɨniyɨm siya dimɨn taemɨnɨm kara nikɨ boɨnmɨmauuwɨm sɨmiirar swokɨ wɨnkikɨm. Krɨma yai nhɨrɨm siir yokwonau nwokaiyɨm sɨmiir sɨbgu ɨnoknɨnkɨn tani mɨ hɨriinan saiirsika iikam biyɨe nhɨrɨm yɨpɨkɨ nɨnoknɨnkɨn karamaeyɨm sɨma pɨ tɨ Pol siir yaiyɨm pɨ sɨmiir nɨnkpɨtki nɨksɨsae yai nwowɨm mɨ tɨ hɨriinan siyɨu kaimwowɨn sɨma ɨkɨ profet kamɨm yɨpɨkɨ ɨkɨ yai nhɨrɨm sɨma wɨnɨm Adi Komiiniyɨm pɨ sɨma mɨ ɨnkpɨtki yai biyɨe mɨ ɨnkɨn owam mɨ hɨriinan saiirsika sɨma wɨ sɨma sɨma mɨ tɨrbumbunaei tɨ dimɨnɨn sɨma tɨrɨm.
17 Mɨ tɨ kariir nomiiyauɨm kara naɨngwokwonanaeiyɨm ta hɨriinan saiirsika kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm tɨ dimɨn ɨmiirɨn. Kɨma, kɨmasiyar mɨntaraona mɨ tɨ hɨriinan saiirsika kɨma wɨ dimɨn biyɨe tɨr tani ɨkɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir wakaeyokna ap karamae nwowiyɨm sɨma tɨriyɨm wɨ sɨmiir tɨr tami mɨ hɨriinan saiirsika kɨma wɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir yai kɨbiyɨm wɨ sɨmiir haiburgik rani. Sɨma wɨ kɨmiir kɨnsiis haigɨnɨuwi yɨnɨn omaka nonkworɨnuwiyɨn siir hɨriinan. 18 Mɨ kɨma Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siir naɨngwobumbua saiir sɨbgu o, yɨpɨkɨ bɨiya naowɨn kɨmiirɨn siyar nikɨ whɨndirɨraerarɨm mɨ nanmaiwarkainaam. Mɨ tariinanɨn kɨma siirɨn kɨpɨii nɨnoknɨnkɨn tani mɨ mhoɨiya kɨma siirɨn wa sɨbgu ɨnoknɨnkɨni. Kara ha naɨngwowi siya inɨg komiigak dwo tariinan mɨ mhoɨiya mhoɨiya ɨriipa hɨriinan. Ɨriig.