1 JON
Jonɨn tɨ kamɨm Jisɨs siya nɨisiisiimauuɨm sɨmiir nwɨr ɨeya. Tɨ Jonɨn saɨsakɨnaɨrgɨn bɨiya Jisɨsni yai wɨn kɨbiyɨm sɨm nikɨ wɨnkiyɨn sɨmiir nanaaknɨnkiiyam. Mɨ bɨigɨbɨiyan yokwowa Jon siya wɨnkiya ya iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir boɨnkika sɨma, sɨmiir naɨngwo tɨbmiiya pɨ sɨbgu onkwokrɨpkaiyɨm ta yaiya yɨpɨka Jon siir nhwokɨnhwokar kɨga mɨ siir wɨɨngɨwɨɨngar mɨ wakaeya Jisɨs siirɨm. Siya sɨmiirɨn mɨn boɨnkikɨn sɨma ɨkɨ kamɨm nɨksɨsaeiyɨm sɨma boɨnmɨmauuɨm dimɨn taemɨnɨm Jisɨs siir yaiyɨm sɨmiir hɨriinan nwo karam nwowɨm sɨmiirsi mɨntɨrao. Siya sɨmiirɨn tɨ hɨnɨɨna boɨnkikɨn, sɨma tɨ nuan siyɨupai siyɨupaiyɨm sɨmiiram kɨpi naɨngwokwo sɨma ɨrni nwɨrniyam naɨngwokwonanaeya Jisɨs siya hauua saiir hɨriinan daɨngwokwonanae. Ɨriig.
1
Yaiyɨm krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwiyɨm inɨgak krɨma nwoyokiyokɨikaeyamam sɨma
Ta yokwowa krɨma wɨnkika Jisɨs Krais siir, yɨpɨkɨ krɨma dapiyɨn Yai. Bɨigɨ bɨiyarɨn Krais siya ha nwokɨn mɨ siyaɨrgɨn kwoɨnbudɨn omwaiwaiyayokiyokɨiiyɨn siir bwamkɨbwamɨn. Mɨ tariinanɨn krɨma siir bɨdi wakaeyɨm mɨ siirɨn krɨmakɨ krɨmar kɨgɨn mɨ siirɨn krɨmiir ɨɨngar nonkwokɨugɨn. Mɨ kwoɨnbudɨn omwaiwaiyayokiyokɨiiyɨn siir bwamkɨbwamɨn ɨni siyar ywowɨskiyɨn mɨ ɨiya siya nɨta krɨma siir bɨdiyar kɨgɨm mɨ tariinanɨn krɨma siirɨn kɨmiir asi boɨnmɨmauuwi. Tɨ inkam nwɨruwan yɨpɨkɨ ɨinokɨinokɨn hɨriiyar nwowiyɨn. Bɨiya siya Adi Komii krɨmiir Wanɨn saɨka nikɨ okɨn mɨ ɨni siyar yanaaknɨnkiibudgiyɨn. Dimɨn taemɨnɨm krɨma kɨgɨm yɨm tɨ sɨma krɨma boɨnmɨmauuwɨm kɨmiir mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨma wɨ ɨrɨpa asi nongwomamaɨri krɨmiir hɨriinan ta krɨma nwowiya Adi Komii saɨka mɨ siir yɨnisɨm ɨeya Jisɨs Krais saiir hɨriinan mɨ nɨm krɨma ɨni kwoɨn whɨruwar ywowɨskiyɨm. Mɨ krɨma ta yokwowa kɨmiiramɨn hɨriinanam wɨnkika kɨma wɨ nwokɨ sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨm tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiirɨn mɨ kɨma mɨ krɨma, krɨmiir kwoɨnɨm wɨ maɨrgɨmaɨrga nikɨ owɨm. Ɨriig.
Krɨma Adi Komii krɨmiir wanɨn, siir dimɨn kɨbi kɨbiyɨm sɨmiirarar wakaeyokna ap
Tɨ yaiyɨm Krais siya boɨnmɨmauuɨm krɨmiir mɨ nɨm krɨma tɨsi kɨmiir swokɨ kwaboɨnmamauuɨm. Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya ɨni bɨenan ywowɨn siya nɨi wara bɨ swokɨ omɨnomɨnikɨn. Mɨ krɨma tɨ hɨnɨɨna boɨni siya mɨ krɨma ɨni kwoɨn whɨruwar ywowɨm mɨ krɨma dimɨn biyɨe tɨri, nɨm wɨ nɨibwomambwo naprɨrɨri, nɨm krɨma pɨ nɨksɨsaekɨm mɨ krɨma Adi Komii siir yai kɨbikɨkɨbiya saiir bɨ wakaeyokna apkɨm nɨm siyɨu bibiyɨeyɨm dimɨn biyɨe tɨriyɨm sɨmiir napkɨm. Mɨ krɨma tɨ siyɨu kɨbikɨkɨbiyɨn Adi Komii siya nwowiyɨn siirgɨsiir nwowi mɨ krɨma wɨ ɨrɨpar nongwomamaɨr aekiyami siir nhɨeya saiir kɨrɨeni mɨ ta nhɨeya yɨpɨkɨ siir yɨnisɨm ɨiira Jisɨs naokiinaiiniya ɨiya siya naonama mɨ tɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm krɨma tɨrɨm yɨm siya sɨmiirɨn wɨ hɨriiyar haiyoprimdiyɨumiiyokiyokɨiyami mɨ krɨmiir kwoɨnɨm ɨni rɨrmiigɨrɨrmiiyar ywokiyɨm.
Mɨ krɨma ha boɨni nɨm krɨma dimɨn biyɨe whɨrmɨn whɨrmɨn karamaeka, nɨm krɨma, krɨma krɨmar swokɨ prɨiyɨksasaenaei mɨ Adi Komii siir yai kɨbi kɨbiyɨm yɨm wɨ krɨmiir kwoɨnau haigi okai rani. Mɨ tɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm krɨma tɨrɨm sɨmiir boɨnɨnkɨi. Dimusi rani, Adi Komiiyɨn dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨn mɨ siya ta nɨmbin aiir nonkworɨnukrɨpkaiyɨm dimɨn biyɨe biyɨeyɨm wɨ siya haiyoprimdiyɨumiigi mɨ krɨmiir kwoɨnɨm wɨ rɨrmiigɨrɨrmiiya nwokii. 10 Mɨ krɨma hɨnɨɨna boɨni nɨm krɨma dimɨn biyɨe bɨ tɨrkɨm mɨ krɨma Adi Komii siirɨn wɨ hɨnɨɨna boɨni, Adi Komii siya nɨksɨsaeyan inkamkɨn. Dimusi rani, ombud komiiyɨn dimɨn biyɨe kɨna bɨdi tɨrɨm. Ɨriig.