2
Kraisɨn, inkamɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwowɨn krɨmiirɨn siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn
Tɨ kariir nomiiyauɨm kara naɨngwokwonanaeiyɨm, kara tɨ yaiyɨm kɨmiiram wɨnkikɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨma dimɨn biyɨe paɨnisi tɨrsi. Mɨ krɨmiir nwɨrkɨ dimɨn biyɨe tɨri, nɨm krɨma Jisɨs Kraiskakaɨrgɨm tɨ inkamɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwowɨn siirɨn wɨ siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. Siya wɨ Adi Komii siiram asi srɨigi wɨ krɨmiirsi srɨigii. Yɨo Jisɨs Krais sasaɨrgɨn yɨpɨkɨ bɨdi bɨdiniya sasaɨr nɨnkɨn ɨmiiyaenan Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir tɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨmiirsi siirgɨsiir nhɨe aiirar mɨ tɨ ɨo kwoɨn Adi Komii siya naɨngwowiyɨn krɨmiiram yɨo siya bɨdi yɨkrɨpkiyɨn. Dimusi rani, dimɨn biyɨe biyɨeyɨm krɨma tɨrɨm siya tɨ hɨriinan sɨmiirsi naokɨn sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyɨm. Yɨo krɨmiir dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨmiirara rani. Nɨɨngaka. Siya ɨkɨ iikam whɨekakɨm hɨnda tɨndanɨm sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir warar haiyoprimdiyɨumiigikɨm.
Mɨ krɨma siir yai ɨmiir sɨbgu wakaeyokna api mɨ krɨma siirɨn wɨ hanɨɨngɨn sɨbgu nɨnoknɨnkɨni. Mɨ inkam nwɨrɨn ha boɨni, mɨ kara Adi Komii siirɨn ɨna sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨn mɨ siya yai ɨmiir wakaeyokna ap karamae nwowi mɨ tɨ inkam hɨriinanɨn yɨpi pɨ nɨksɨsaekɨn mɨ Adi Komii siir yaiyɨm yɨm siir kwoɨn hɨr wara nwokai rani. Mɨ tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ ɨinokɨinok Adi Komii siir yai aiiram naɨngwowiyɨm yɨm sɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm siyɨuɨn siiram naɨngwokwonanaeiyɨn siyɨumwokɨsiyɨumwoɨn. Mɨ ta hɨriinan saeya krɨma sɨbgu dɨnoknɨnkɨn nɨm krɨma Adi Komii saɨka bɨdi yamasuɨm. Mɨ yɨpɨkɨ ha boɨni yɨo siya Adi Komii saɨka bɨdi yamasuwɨn mɨ siya wɨ dimɨn taemɨnɨm bɨiya Krais siya tɨrɨm wɨ sɨmiir hɨriinanar timɨ tɨr. Ɨriig.
Mɨ yɨpɨkɨ siir nomiiyauwam naɨngwokwonanaeiyɨn yɨo Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna apikɨn
Mɨ tɨ kariir nomiiyauɨm kara naɨngwokwonanaeiyɨm, tɨ yaiyɨm kara wɨnkiyɨm kɨmiiram hɨnɨɨn kɨma wɨ panɨɨn panɨɨna nwowi yɨm yai wɨn tani. Kɨma sɨmiir bɨdiyar ikɨ wakaeyɨm ɨiya kɨma bɨigɨbɨi Adi Komii krɨmiir Wanɨn siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨna. Mɨ tɨ yaiyɨm tɨ kara wɨnkiyɨm kɨmiiram yɨm yai wɨnkɨm. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ mɨiyɨm Jisɨs Krais siya mɨriiyɨm sɨmiir kɨgɨm mɨ tɨ kɨma mɨrii ɨkɨm mɨ sɨma wɨ haɨni nɨnoknɨnkɨni taka yaiya ya yai kaimwowaɨrga. Mɨ yɨm tɨ yaiyɨm yɨm hɨnɨɨna boɨnkɨm, krɨma krɨmiir nomiiyauɨm sɨmiiram naɨngwokwonanae. Dimusi rani, krɨma ɨni tɨ yai ɨmiir wakaeyokna apɨm mɨ tɨ dimɨn biyɨeyɨm tɨ iikami kwoɨnau nwokaiyɨm nɨibwomambunan yɨm wɨ sɨmbi kinɨmnɨsainami mɨ sɨmiir maeyauwa wɨ tɨ dimɨn kɨbiyɨm paenan nɨuyaeiyɨm wɨ sɨma kisɨna okainaowidi. Jisɨs Krais siyaɨrgɨn bwamkɨbwamɨn paenan krɨmiir nɨuya haigɨnɨuwiyɨn.
Mɨ yɨpɨkɨ ha boɨni, yɨo siya Adi Komii siir yai ɨmiirar wakaeyokna apikɨn mɨ siya ɨo pɨ siir nomiiyau ɨnaka swokɨ owi mɨ yɨo hɨriinan inkamɨn yɨo Adi Komii siir yai ɨmiir bɨ wakaeyokna apikɨn. Yɨo ɨni inkamɨn nɨiyaka napamwɨiiyɨn siyɨu si sikwo pae mɨn nɨrɨriya apnam karamae nwowiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. 10 Mɨ yɨpɨkɨ siir nomiiyau ɨiiram naɨngwokwonanaei mɨ Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna api, yɨo ɨni inkamɨn siyɨu nabɨe kɨgɨmok apiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn mɨ yɨo siya siyɨu ɨiirɨn ɨna sɨbgu kɨgomok apɨn mɨ siya wɨ nɨigɨkiyamyao akai rani. 11 Mɨ yɨpɨkɨ siir nomiiyau ɨnaka nwowi ɨo mɨ yɨo tari Adi Komii siir dimɨn taemɨn bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨn. Yɨo dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨmiir wakaeyokna apikɨn inkamɨn yɨpɨkɨ siyɨu si napamwɨiiyɨn nɨiyaka si hɨnɨɨn. Mɨ siir nhwo ɨiirɨn nɨi aeya nɨmɨui mɨ ta hɨriinan saiirsika siya paniisi kɨgomok api siyɨu ɨiirɨn.
12 Tɨ kariir nomiiyauɨm kara naɨngwokwonanaeiyɨm, ta yokwo kara wɨnkiya kara dimusi bɨ wɨnkikɨn warɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm kɨma tɨrɨm sɨmiirsi wɨnkika sɨmiirɨn Adi Komii siya bɨdi haiyoprimdiyɨumiigiyɨm. Sɨmiirɨn siya bɨdi haiyoprimdiyɨumiigiyɨm. Dimusi rani, dimɨn kɨbi kɨbiyɨm bɨiya Krais siya tɨrɨm sɨmiirsika. 13 Kɨma tɨ adɨm, kara ta yokwowa kɨmiiram wɨnkika. Dimusi rani, wɨm kɨma siirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn yɨpɨkɨ bɨiya omwaiyar nikɨ waiyayokiyokɨiyɨn mɨ tariinanar nadɨgniyɨn siiramɨn. Kara yokwowa yainan whrwanɨm nonkwona karamae nwowɨm kɨmiiram wɨnkika. Dimusi rani, Adi Komii siir yaiya wɨ kɨmiir kwoɨn waraurar nikɨ okaiyokiyokɨiyɨm mɨ kɨma wɨ Setan siir nwokɨ ikwowaisiiyɨm. 14 Kara yokwowa yainan whwran kɨmiiram wɨnkika. Dimusi rani, wɨm kɨma ɨni kɨrɨe hɨriiyar nwokrɨpkaiyɨm mɨ Adi Komii siir yaiya ɨni ini hanɨɨn kɨmiir kwoɨnan kwɨrii ɨdwokaiya mɨ kɨma Setan siir bɨdi ikwowaisiigigɨm. Kara yokwowa ad ɨmiiram wɨnkika. Dimusi rani, wɨm kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm yɨpɨkɨm omwai hɨriiyar waiyayokiyokɨiyɨn mɨ ɨni tariinanar yadɨgniyɨn.
15 Mɨ kɨma dimɨn biyɨe biyɨeyɨm iikamɨm sɨma tɨriyɨm tɨ nu ɨiiranɨm sɨmiiram kɨpi naɨngwo sɨmiir wakaeyokna apam. Mɨ yɨpɨkɨ tɨ nuan dimɨn taemɨnɨm sɨmiiram naɨngwowi mɨ yɨo tari Adi Komii siiram naɨngwokwo rani. 16 Mɨ dimɨn taemɨnɨm nuanɨm yɨm hɨnɨɨngɨm, mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm tɨ sɨma kɨgɨm sɨma ɨinokɨinokɨn sɨmiir haiyamar mɨni mɨ dimɨn biyɨeyɨm sɨmiiramar mɨ kɨgmaɨri mɨ siya ɨkɨ siir inɨg ɨiirar hainanaeiyɨm mɨpi ha boɨni, kara digworaekwokɨ naokɨngugunankaigɨn ɨni ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir haiburɨn. Mɨ yɨm digworaekwowɨm yɨm Adi Komii siir tani. Nɨɨngaka. 17 Mɨ dimɨn taemɨnɨm tɨ nuɨn siirɨm mɨ dimɨn taemɨnɨm kɨgmaɨri ɨkɨm yɨm wɨ sɨmbi dɨgii mɨ yɨpɨkɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya naɨngwowɨm sɨmiir wakaeyokna api yɨm wɨ hɨriiyar nokwoyokiyokɨigiyami. Ɨriig.
Krais siir sau omomɨm yɨm wɨ sɨma sɨmar nɨisiimauunaei
18 Tɨ kariir nomiiyauɨm, ɨiya tɨ nu ɨeya dɨgiyana ya kingiin bɨdi yɨtkiya. Mɨ wɨm kɨma ta yai aiirɨn bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨm hɨnɨɨn Jisɨs Krais siir sau omomɨn wɨ panɨɨn panɨɨna nɨmbiyami. Mɨ Jisɨs Krais siir sau omom whɨekakɨm yɨm bɨdi yɨtɨm mɨ yɨm sɨma sɨmar bɨdi yanaaknɨnkiinam mɨ nɨm krɨma ta ɨi aiirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm ya ɨni kingiin nwowa. 19 Dimusi rani, tɨ kamɨm yɨpɨkɨ Jisɨs Krais siir sauan omom wɨn nwowɨm yɨm sɨma ɨrɨpa kwoɨn krɨmaka nwo rani, yɨpɨkɨ Jisɨs Krais siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm, yɨm sɨma krɨmiir bɨdi haiburgigɨm. Mɨ sɨma ɨrɨpa kwoɨn krɨmaka nwokɨswo mɨ sɨma pɨ ɨrɨpa krɨmakar pɨ ywowɨn. Mɨ sɨma krɨmiir bɨdi haiburgigɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika nɨm krɨma ta saiirɨn bɨdiyar yɨnoknɨnkɨn kɨɨnɨm, sɨmiir nwɨrkɨ ɨrɨpa kwoɨn krɨmaka bɨ swokɨ okɨm. Nɨɨngaka.
20 Adi Komii siir naeyɨuɨn ha nɨtɨn ini hanɨɨn kɨmiir kwoɨn ɨmiir inɨ kwɨrii ɨdwokaini mɨ ta hɨriinan saiirsika, kɨma tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiir dimɨn mwokɨmwoɨm sɨmiir asi sɨbgu nɨnomoknɨnkɨni. 21 Kara ta yokwowa kɨmiiramɨn ha bɨ wɨn boɨnkikɨn, wɨm kɨma Adi Komii siir dimɨn taemɨn mwokɨmwoɨm sɨmiir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨn. Nɨɨngaka. Wɨm kɨma sɨmiirɨn bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨm. Mɨ tɨ digworaekwowɨm yɨpɨkɨ kaimwo nwowɨm mɨ tɨ digworaekwowɨm yɨpɨkɨ kaimwo nwo karam nwo ɨkɨm wɨm kɨma sɨmiirɨn bɨdiyar yɨnoknɨnkɨn dɨgɨm. Mɨ kɨma tɨ nɨksɨsae yaiyɨm yɨpɨkɨ yaimwokɨyaimwoɨm sɨmiir nɨinɨkikrɨmkrɨpiyɨm sɨmiirɨn ɨna mɨ ɨnoknɨnkɨnɨm.
22 Mɨ yɨpɨkɨ nɨksɨsaeiyɨn? Mɨ tɨ inkamɨn yɨpɨkɨ ha boɨniyɨn Jisɨsɨn yɨo Krais rani mɨ tɨ hɨriinan inkamɨn Adi Komii siya nɨmbingii mɨ siya siirɨn wa nɨkropkii. Mɨ yɨo tɨ inkamɨn yɨo Jisɨs siir sau omomkɨn. Mɨ Adi Komii siya mɨ siir yɨnisɨm ɨeya sowiirniiyɨn digɨumii bɨ haimriiyɨugigo. 23 Mɨ tɨ iikam hɨriinanɨm yɨpɨkɨ Jisɨs Krais siir mɨisɨsaeiyɨm mɨ yɨm sɨma ɨriipɨ hɨriinan Adi Komii siir warar mɨ mɨisɨsaei sɨmiir Adɨn. Mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Jisɨs Krais siir haiyɨm mɨ yɨm sɨma ɨriipɨ hɨriinan Adi Komii siir warar mɨ ɨnkɨn haigɨm sɨmiir Adɨn. Ɨriig.
Adi Komii siir naeyɨuɨn krɨmiirɨn siya nɨisiimauugɨn yai mɨiyɨk
24 Mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨma wɨ kɨmasiyar mɨntɨraona. Mɨ yai kɨbiya yɨpɨkɨ bɨigɨbɨi kɨmar wakaeya, ya kɨmiir kwoɨnau waraurar haiginonkworɨnukrɨpkai. Mɨ kɨma tɨ hɨriinan tɨri mɨ kɨma wɨ kwoɨn whɨruwa Adi Komii siya mɨ siir yɨnisɨm ɨeya wɨ sowakaniiyar nwowi. 25 Mɨ yɨm tɨriigɨnɨm yɨm sɨma Jisɨs Krais siya nɨmbingiyɨm krɨmiiram krɨma haiyɨm. Siya krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam nɨmbingikɨn mɨ krɨma wɨ Adi Komii saɨka nwokɨ sɨbgu oyokiyokɨikaeyamɨm.
26 Kara ta yokwowa kɨmiiram wɨnkika kɨmiir boɨnworwokaigiyɨm tɨ dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ tɨ iikam ɨma naɨngwowiyɨm kɨmiir nɨksɨsaeyam. 27 Mɨ Jisɨs Krais siya siir naeyɨuɨn kɨmiir bɨdi hauugiyɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika siya kɨmiir asi whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. Mɨ tɨ naeyɨuɨn kɨmiir kwoɨnau waraurar nwokaikrɨpkaii mɨ kɨma wɨ inkam nwɨram noksɨr tani kɨmiir nowomwarkaiyɨuwamɨn. Mɨ tɨ naeyɨuɨn kɨmiirɨn wɨ siyar nowomwarkaiyɨuwi dimɨn taemɨn whɨekakɨm. Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm wɨ siya nowomwarkaiyɨuwi, yɨm nɨksɨsae dimɨn tani yɨm kaimwowaɨrgɨm. Mɨ yɨm wɨ tɨ hɨnɨɨna nwowi, kɨma ta Adi Komii siir naeyɨuɨn siir yai aiir wakaeyoknaei, wɨm wɨ Jisɨs Krais saɨka namasukikɨni.
28 Ɨhɨ, tɨ kariir nomiiyauɨm, kɨma Jisɨs Krais saɨka damasukikɨn. Mɨ kɨma tɨ hɨriinan tɨri mɨ ɨiya siya swokɨ ɨti nua tɨriir mɨ nɨm krɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga nwowɨni siir kɨgamɨn, krɨma wɨ nɨdidwɨn tani mɨ wɨ mɨ agwoprakai rani. 29 Wɨm kɨma bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨm Adi Komii siya bɨmbɨuwi rani mɨ yɨpɨkɨ dimɨn mɨiyɨk tɨri mɨ kɨma wa nɨnoknɨnkɨni siya siir yɨnisɨmkɨn. Ɨriig.