3
Tariinanɨn krɨma ɨni Adi Komii siir yɨnisɨsɨm nwowɨm
Kɨma whɨekakarɨn ta saiir wakaeki, Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya krɨmiiramɨn nhami nhami naɨngwokwo rani mɨ ta hɨriinan saiirsika siya krɨmiirɨn siir yɨnisɨm asi nɨkɨugɨm. Yɨm tɨ yaiyɨm yɨm kaimwowaɨrgɨm. Nɨm krɨma siir yɨnisɨsɨmkɨm. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ nuan siyɨu ɨmiir wakaeyokna apnɨnkɨnɨubumbunaniyɨm mɨ tɨ tariinanar nadɨgniyɨm yɨm Adi Komii siir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨm. Mɨ ta hɨriinan aeya sɨma tɨ dimɨn taemɨnɨm krɨma wakaeyokna apiyɨm sɨmiir paniisi yɨnoknɨnkɨnsi. Tɨ kariir nomiiyauɨm kara naɨngwokwonanaeiyɨm, nɨm krɨma Adi Komii siir yɨnisɨsɨmkɨm. Mɨ krɨma sɨbgu nɨnoknɨnkɨn tani mhoɨiya krɨma wɨ panɨɨn panɨɨna namisi owi. Mɨ Adi Komii siya tɨ dimɨn hɨriinanɨn krɨmiir bɨ nikɨ ɨisiimauugɨn. Mɨ tɨ dimɨnɨn sasaɨgɨn krɨma sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨn Jisɨs Krais siir, yɨo hɨnɨɨngɨn siya wɨ sɨpi swokɨ ɨuunaiini mɨ krɨma wɨ siirar kɨgwɨni mɨ ɨiya krɨma siir kɨgwɨni mɨ nɨm wa nɨnkpɨt ɨuguskii mɨ wɨ siir hɨriinanar namwowɨuwi. Mɨ yɨpɨkɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm nɨmbiyamanɨm sɨmiiram nwokwokɨni mɨ yɨm sɨma wɨ hɨriihɨriiyar boɨnɨnaei dimɨn biyɨe karamaeka mɨ sɨma wɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamaeyar nwowi Krais siya nwowa dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae siir hɨriinan.
Dimɨn biyɨeya saiir bwamkɨbwamɨn Adi Komii siir siyɨu komii siir yaiya siyar kwɨinakibɨɨri. Mɨ ta hɨriinan saiirsika tɨ iikamɨm dimɨn biyɨekɨ naokɨngugunankaiyɨm sɨma Adi siir siyɨu komii siir yaiyɨm sɨmiir asi nɨinakrɨmkrɨpi. Mɨ kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnkɨnɨm ta Jisɨs Krais siya nɨuunaiiniya nua tɨriir iikam sɨmiir dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyam siya dimɨn biyɨe whɨrmɨn whɨrmɨn bɨ swokɨ tɨrmɨntɨrmɨnkɨn mɨ siya tɨ hɨriinan tɨramar mɨ aɨngwokɨn. Mɨ ta hɨriinan saiirsika, tɨkɨ iikam whɨekakɨm yɨpɨkɨ Jisɨs Krais saɨka namasukikɨnɨm yɨm sɨma ɨinokɨinokɨn dimɨn biyɨe bɨ tɨrkɨm. Mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ ɨinokɨinokɨn dimɨn biyɨe biyɨeya tɨrnanaeiyɨm mɨ sɨmiir kwoɨnɨm Krais siiram naɨngwo karamae nwowiyɨm yɨm siirɨm bɨ wakaeyokna apikɨm.
Tɨ kariir nomiiyauɨm, kɨma iikamɨm sɨmiiram kɨpi kiwaki kɨmiir nɨksɨsaeyɨm. Mɨ yɨpɨkɨ siyɨu mɨiyɨkɨmɨiyɨkni nwowi mɨ yɨo sikɨsiya inkamɨn. Dimusi rani, Adi Komii siya krɨmiirɨn ha kɨgi nɨm krɨma dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨm Jisɨs Krais siir hɨriinan dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae siya nwowa saiir hɨriinan. Mɨ yɨpɨkɨ dimɨn biyɨeyɨm sɨmiirsɨmiira tɨrnanaei mɨ yɨo tari Setanikɨn. Bɨiya mɨ tariinanɨn ɨriipɨ hɨriinan Setan siya ɨni dimɨn biyɨeyar tɨrkrɨpkaiyɨn. Mɨ tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir sɨmiira tɨrnanaeiyɨm yɨm siir iikamkɨm. Mɨ Adi Komii siir yɨnisɨmɨn siya nɨtɨn tɨ nu ɨiir siya dimusi bɨ nɨtkɨn siya Setan siir mɨiyɨm sɨmiir dɨgɨguskiyam nɨtkɨn.
Mɨ yɨpɨkɨ Adi Komii siir yɨnisɨm nwowi mɨ yɨo tari siir naeyɨu ɨiir bɨdi haiyɨn. Mɨ ta hɨriinan saiirsika, siya dimɨn biyɨe paniisi tɨryokiyokɨiyamsi. Nɨɨngaka. 10 Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn, nɨm krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yɨnisɨmɨn mɨ yɨpɨkɨ Setani yɨnisɨmɨn. Mɨ yɨpɨkɨ dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir sɨmiira tɨrnanaei mɨ yɨo tari Adi Komii siir yɨnisɨm tani. Mɨ yɨpɨkɨ siir nomiiyau ɨiiram naɨngwokwonanaei karamae nwowiyɨn mɨ yɨo Adi Komii siir yɨnisɨm tani. Ɨriig.
Kɨma kɨmiir nomiiyauɨm sɨmiiram daɨngwokwonanaei
11 Mɨ tɨ yaiyɨm yɨpɨkɨ bɨigɨ bɨi kɨmar wakaeyɨm, kɨma siir yai aiirɨn hɨnɨɨna wakaekɨm krɨma ɨrni nwɨrniyam daɨngwonanaei, 12 mɨ krɨma ɨo whwonkam kɨpi nanao tɨ inkamɨn Ken nɨkɨuwiyɨn siir hɨriinan yɨo siya Setan siirgɨn mɨ yɨo siya siir nomousɨm ɨiir asi nɨsomaokɨn. Mɨ siya siir dimusi nɨsomaokɨn? Siya siirɨn mɨnsi nɨsomaokikɨn, dimɨn taemɨnɨm siya tɨrɨm yɨm mɨiyɨk rani mɨ dimɨn taemɨnɨm siir nomousɨm ɨeya tɨrɨm yɨm wadɨekɨm. Mɨ siya siirɨn ɨo ha nwowɨn mɨ siya siirɨn ɨna yɨsomaokiyɨn.
13 Kɨma mouni hanɨɨn kɨpi siinkaoki. Dimusi rani, iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir wakaeyokna ap karamae nwowiyɨm yɨm sɨma kɨmaka whwokwoka nwo rani. 14 Mɨ krɨma krɨmiir nomiiyau ɨmiiram naɨngwokwonanaei mɨ krɨma wɨ haɨni nɨnoknɨnkɨni krɨma dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir wakaeyokna ap rani mɨ hɨriinankɨnɨuwi, krɨmiir kwoɨnɨm yɨm wɨ paekɨ nɨu rani. Mɨ krɨmiir kwoɨnɨn yɨo wɨ pɨ nɨnkpɨtkii mɨ wɨ omwaiyar swokɨ waiyaei mɨ siya wɨ Adi Komii saɨka nwoyokiyokɨikaeyami Mɨ yɨpɨkɨ siir nomiiyau ɨiiram naɨngwokwo karam nwowi mɨ yɨo tari dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir wakaeyokna apikɨn mɨ siir kwoɨnɨn yɨo bɨdi yaowɨgusamɨn siya Adi Komii siir dimɨn taemɨnɨm sɨmiir naɨngwoyɨskai rani. 15 Mɨ yɨpɨkɨ ɨo whwonkam siir nomiiyau ɨiir nanaowi mɨ yɨo ɨni inkamɨn iikam nɨsomsomaokaowiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm tɨ inkam hɨriinanɨn yɨo siir kwoɨnɨn bɨdi yaowɨn mɨ yɨo siya Adi Komii siir dimɨn taemɨn sɨm whɨr wara swokɨ aɨngwoyɨskai rani. Mɨ siya wɨ saɨka nwoyokiyokɨikaeyam tani. 16 Bɨiya Jisɨs siya krɨmiirsi naokɨn mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn siya krɨmiir mɨn nɨisiimauugɨn iikam nhɨrmiyam siya naɨngwokwonanaeiya saiir bwamkɨbwam ɨiir. Krɨma tɨ dimɨn taemɨnɨm Jisɨs siya tɨrɨm sɨmiirarar tɨr. Krɨma krɨmiir nomiiyauɨm sɨmiiram daɨngwokwonanaei mɨ krɨma naosi kɨpi nɨdid sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨusiyɨn. 17 Mɨ yɨpɨkɨ siir nu ɨiirar nwowi mɨ siya digworaekwokɨ naokɨngugunankaii mɨ ha nɨnoknɨnkɨni siir nomiiyauɨn yɨo dimɨn karamaeka mɨ siir mwoɨn nɨkrɨmkrae karamae nwowi mɨ siya ha boɨni siya siirɨn wɨ dimɨn sɨm whɨr swokɨ hauu rani mɨ Adi Komii siir naɨngwokwonanaeya wɨ panɨɨna haigiprakai siir kwoɨnauɨn? Sɨma wɨ dɨg nwo rani! 18 Tɨ kariir nomiiyauɨm kara naɨngwokwonanaeiyɨm, krɨma yaiyɨm naekak nwo karam nwowiyɨm sɨmiirɨn hinda kɨpi prɨiboɨn prɨiboɨn mɨ hɨnɨɨna kɨpi mɨ boɨn, nɨm krɨma iikam ɨmiiramar naɨngwokwonanaeikɨm. Krɨma sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨu mɨ sɨmiir dɨisiimauu hɨnɨɨn, krɨma sɨmiiramɨn nhaminhami naɨngwokwonanae rani. Ɨriig.
Iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai aiir wakaeyokna apiyɨm yɨm sɨma siir whwonkam ɨdan wɨ nɨdidgak nwo rani
19 Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn, nɨm krɨma wa nwokɨ ɨnoknɨnkɨnɨm hɨnɨɨn nɨm krɨma Adi Komii siirgɨm yɨpɨkɨ dimɨn mwokɨmwoɨm sɨmiir bwamkɨbwamɨn. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn, krɨmiir kwoɨnɨm wɨ nɨdid rani, krɨma Adi Komii siir whwonkam ɨda nokwowi. 20 Mɨ krɨmiir kwoɨnɨm sɨma krɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨni, nɨm krɨma dimɨn biyɨe bɨdi tɨrɨm. Dimusi rani, Adi Komii siya dimɨn taemɨn ɨmiirɨn ɨna nɨnomoknɨnkɨn dɨgɨn mɨ krɨmiir dimɨn biyɨe biyɨeyɨm yɨm wɨ siya haiyoprimdiyɨumiigii mɨ krɨma wɨ sɨmiirsi nɨdid rani mɨ siya tɨ dimɨn taemɨn ɨmiirɨn whɨrmɨnwhɨrmɨn bɨ nokpaokɨigɨn, siya sɨmiirɨn ɨna nɨnomoknɨnkɨn dɨgɨn. Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm krɨma nɨnoknɨnkɨn karamae nwoka, wɨndi yɨo siya ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn. 21 Tɨ kariir nomiiyauɨm kara naɨngwokwonanaeiyɨm mɨ krɨmiir kwoɨnɨm sɨma krɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnmauu karamae nwowi, krɨma mɨiyɨk rani mɨ ɨiya krɨma Adi Komii siir whwonkam ɨda nokwowi mɨ krɨmiir kwoɨnɨm wɨ kɨrɨe hɨriiyar nwokrɨpkaii. 22 Mɨ krɨma Adi Komii siiramɨn dimɨnam srɨii mɨ siya krɨmiirɨn wa hauuwi. Dimusi rani, nɨm krɨma yai ɨmiir wakaeyokna apkɨm mɨ krɨma dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm siya naɨngwowɨm krɨma tɨram krɨma sɨmiir tɨrkɨm. 23 Bɨiya Adi Komii siya tɨ yaiyɨm krɨmiir bɨdiyar ikɨ boɨnmauuɨm. Krɨma siir yɨnisɨmɨn Jisɨs Krais siir wakaeyokna ap mɨ ɨrni nwɨrniyam dinan aɨngwokwo. 24 Mɨ yɨpɨkɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir yai ɨmiirarar wakaeyokna api, siya mɨ Adi Komii siya sowa wɨ kwoɨn whɨruwa nwowi mɨ siir naeyɨuɨn yɨo Adi Komii siya hauugiyɨn krɨmiir, tɨ Adi Komiiyɨn siya ɨni krɨmiir kwoɨnau tɨr kwɨrii ɨdwokaiyɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika nɨm krɨma ɨna mɨ ɨnoknɨnkɨnɨm nɨm krɨma ɨni kwoɨn whɨruwa saɨka nwowɨm. Ɨriig.