4
Adi Komii siir naeyɨu ɨeya mɨ yɨu biyɨeyɨn nɨksɨsaei ɨkɨn
Tɨ kariir nomiiyauɨm, iikam whɨekakɨm yɨpɨkɨ yai bibiyɨeyɨm nɨksɨsaeiyɨm sɨm nanaaknɨnkii haigɨnɨuwiyɨm hɨnda tɨnda bɨdi yɨnoopkiyɨm. Mɨ iikamɨm kɨmiiram nɨti mɨ sɨma ha ninɨ boɨni, yɨm sɨma Adi Komii siirgɨm mɨ kɨma wɨ kɨpi nikɨ anka aɨngwo tɨbmii kɨɨn sɨmiir yai aiiramɨn. Bɨiyɨn kɨma sɨmiir tikɨ kɨnankɨu mɨ sɨbgu sɨbgu tikɨ kɨgɨmoki tɨ sɨmiir hɨr nwokaiyɨn yɨo Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir naeyɨu ɨeya piyamisi owɨn, iyɨe uridyɨu biyɨekɨ piyami owɨn. Mɨ kɨma wa kɨgnɨnoknɨnkɨnkii, Adi Komii siir naeyɨuɨn siya ini hanɨɨn sɨmiir kwoɨn ɨmiir kwɨrii ɨdwokaii. Mɨ yɨpɨkɨ ha boɨni, Jisɨsɨn yɨo Adi Komii siir kwoɨnkar naɨngwo ɨmbingikɨn, tɨriir nɨtamɨn mɨ siya ɨni inkam kɨɨngɨkɨɨnar yaunɨ oniyɨn mɨ kɨma wɨ hanɨɨngɨ nɨnoknɨnkɨnkii, Adi Komii siir naeyɨuɨn ɨni tɨ inkam ɨiir nwokaiyɨn. Mɨ yɨpɨkɨ Jisɨs Krais siirɨn hɨnɨɨna boɨn karamae nwowi mɨ tɨ kwoɨnɨn siir kwɨrii ɨdwokaiyɨn yɨo Adi Komii siir tani. Nɨɨngaka. Tɨkɨ kwoɨnɨn yɨo Krais siir sau omomkɨn. Kɨma bɨdiyar ikɨ ɨnoknɨnkɨnɨm hɨnɨɨn siya wɨ sɨpi nɨti. Mɨ tariinanɨn siya tɨ nu ɨiir bɨdi yaunɨ oniyɨn.
Tɨ kariir nomiiyauɨm kara naɨngwokwonanaeiyɨm, wɨm kɨma Adi Komii krɨmiir Wanɨn siirgɨm mɨ wɨm kɨma tɨ iikam biyɨe biyɨeyɨm sɨmiir bɨdi ikwowaisiigigɨm. Dimusi rani, yɨpɨkɨ warɨ kɨmiir kwoɨnau kwɨrii ɨdwokaiyɨn siyaɨrgɨn yɨpɨkɨ tɨ iikamɨm nuanɨm sɨmiir kwoɨnau kwɨrii ɨdwokaiyɨn yɨpɨkɨ nɨksɨsaeiyɨn siir nikwowaisiiyɨn bɨi. Mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ nɨksɨsaeiyɨm yɨm nu tɨran ɨma yɨm sɨma Adi Komii siir tani. Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨma boɨniyɨm yɨm nu tɨrankɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika tɨkɨ iikamɨm nuanɨm sɨmiir asi wakaei mɨ sɨmiir asi wakaeyokna api. Mɨ nɨm krɨma Adi Komii siirgɨm. Mɨ tɨ iikam yɨpɨkɨ Adi Komii siirɨm sɨma ɨinokɨinokɨn krɨmiir yaiyɨm sɨmiir sɨmiira wakaenanaeikɨm. Mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir karamaeyɨm yɨm sɨma krɨmiir yai ɨmiir bɨ swokɨ wakaeikɨm. Nɨɨngaka. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn nɨm krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siirgɨsiir naeyɨugakɨm mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Setani nɨksɨsae naeyɨuɨn si nwokaiyɨm sɨmiirɨn ɨna mɨ ɨnoknɨnkɨnɨm. Ɨriig.
Adi Komii sasaɨrgɨn naɨngwokwonanaeiyɨn
Tɨ kariir nomiiyauɨm kara naɨngwokwonanaeiyɨm, kɨma ɨrni nwɨrniyam daɨngwokwonanae. Mɨ tɨ siyɨu hɨriinanɨn ɨrni nwɨrniyam krɨma naɨngwokwonanaeiyɨn yɨo Adi Komii siirgɨsiirgɨn. Mɨ yɨpɨkɨ siir nomiiyau ɨiiram naɨngwokwonanaei yɨo Adi Komii siir yɨnisɨmkɨn mɨ yɨo siya siirɨn ɨna sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨn. Adi Komii siyaɨrgɨn naɨngwokwonanaei saiir bwamkɨbwamɨn. Mɨ ta hɨriinan saiirsika, yɨpɨkɨ siir nomiiyau ɨmiiram naɨngwokwonanae karamae nwowi mɨ yɨo tari Adi Komii siir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨn. Adi Komii siya krɨmiir bɨdi yɨisiimauuɨn hɨnɨɨn, siya krɨmiiram naɨngwokwonanaeikɨn. Mɨ siya siir yɨnisɨm nwɨrkɨnwɨruwan asi nɨkropkikɨn mɨ siya krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam nɨtkɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika krɨma wɨ wadɨe saɨka asi nwoyokiyokɨikaeyami. 10 Mɨ naeyɨuɨn naɨngwokwonanaeiyɨn siir bwamkɨbwamɨn yɨo si. Ta krɨma naɨngwokwonanaeya Adi Komii siiram saeya rani. Mɨ krɨmiiramɨn bɨi siyar naɨngwokwonanaekɨn mɨ siya siir yɨnisɨm ɨiirɨn ɨna yɨkropkiyɨn mɨ ta hɨriinan saekɨsaeyaɨrga Adi Komii siya krɨmiir dimɨn biyɨe ɨmiirɨn siirsiyar haiyoprimdiyɨumiigikɨn.
11 Tɨ kariir nomiiyauɨm kara naɨngwokwonanaeiyɨm, tɨ dimɨn taemɨn hɨnɨɨnɨm yɨm krɨmiir nɨisiimauugɨm hɨnɨɨn Adi Komii siya krɨmiiramar naɨngwokwonanaeikɨn mɨ nɨm krɨma wɨ ɨrni nwɨrniyam mɨ aɨngwokwonanaeiyɨm. 12 Adi Komii siirɨn inkamkɨ bɨ swokɨ kɨgmɨmɨnkɨn. Mɨ krɨma ɨrni nwɨrniyam naɨngwokwonanaei mɨ tɨ Adi Komiiyɨn tɨ krɨmiir kwoɨnau kwɨrii ɨdwokaiyɨn mɨ krɨma wɨ siiram naɨngwokwonanaei mɨ krɨma wa nɨnoknɨnkɨni siya ɨni krɨmiiramar naɨngwokwonannaei ɨskiyɨn.
13 Krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm krɨma mɨ Adi Komii siya krɨma ɨni kwoɨn whɨruwar nwowɨskiyɨm. Dimusi rani, bɨiya siya siir naeyauɨn krɨmiir nikɨ hauugikɨn mɨ siya ɨni krɨmiir tɨr nwokaiyɨn. 14 Nɨm krɨma Jisɨs siir bɨdi kɨgɨm mɨ krɨma ta yai aiir asi boɨnmɨmauuwi. Adi Komiiyɨn siir Adɨn siir yɨnisɨm ɨiirɨn siya nɨkropkikɨn iikam krɨmiir nanmaiwarkainam mɨ ta hɨriinan saiirsika siya iikam whɨekakɨm nu tɨranɨm sɨmiir asi whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn dimɨn biyɨeyɨm tɨ nuɨn siirɨm sɨmiir kɨrɨe aiir kɨntɨokɨiyam. 15 Mɨ yɨpɨkɨ ha boɨni Jisɨs siya Adi Komii siir yɨnisɨmkɨn mɨ tɨ inkamɨn siya mɨ Adi Komii siya sowa wɨ kwoɨn whɨruwar nwowi. 16 Adi Komii siya siyaɨrgɨn naɨngwokwonanae saiir bwamkɨbwamɨn mɨ nɨm krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm siya krɨmiiramɨn ɨna naɨngwokwonanaeyɨn. Mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ iikam nhɨrmiyam naɨngwokwonanaeiyɨm, yɨm sɨma wɨ Adi Komii saɨka kwoɨn whɨruwar nwoyokiyokɨikaeyami. 17 Adi Komii siya hɨnɨɨna naɨngwowi, nɨm krɨma iikam ɨmiiramɨn nhami nhami naɨngwokwonanaei rani. Mɨ krɨma hɨriinan tɨri mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm tɨ tariinan krɨma tɨrɨm yɨm ɨni tɨ dimɨn taemɨnɨm bɨiya Krais siya tɨrɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ krɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi hindara naɨngwokwonanae ɨskiyɨm. Mɨ mhoɨiya ɨiya Adi Komii siya hɨdi iikam ɨmiir mɨ nɨm krɨma wɨ nɨdid rani. 18 Mɨ yɨpɨkɨ hɨnɨɨna nɨnoknɨnkɨni Adi Komii siya siiram naɨngwokwonanaei mɨ siya wɨ nɨdid rani. Mɨ yɨpɨkɨ Adi Komii siirgɨsiiram naɨngwokwonanaei mɨ siya wɨ dimɨn taemɨnsi nɨdid rani. Inkamɨn dimusi nɨdidi? Siya dimusi nɨdid rani, siirɨn wɨ Adi Komii siya nonkwobumbunɨnkɨni tɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm yɨpɨkɨ bɨiya siya tɨrɨm. Mɨ yɨpɨkɨ Adi Komii siirsi nɨdidi mɨ yɨo tari Adi Komii siya mɨ iikam ɨma sɨmiiramɨn sɨbgu naɨngwokwonanaei rani.
19 Nɨm krɨma Adi Komii siya mɨ iikam ɨma sɨmiiram naɨngwokwonanaei. Dimusi rani, siya bɨigɨbɨiyɨn krɨmiiram naɨngwokwonanaekɨn. 20 Mɨ inkam nwɨrkɨ hɨnɨɨna boɨni siya Adi Komii siiram naɨngwokwonanaeikɨn mɨ siya siir nomiiyau ɨnɨka pɨ ɨo nwowi mɨ yɨo tɨ inkamɨn pɨ nɨksɨsaekɨn. Iikam krɨma Adi Komii siir bɨ swokɨ kɨgmɨmɨnkɨm. Mɨ yɨpɨkɨ siir nomiiyau ɨiir kɨgi mɨ siiram naɨngwokwonanae karamae nwowi mɨ siya Adi Komii siiramɨn wɨ panɨɨna naɨngwokwonanaei yɨpɨkɨ siya kɨg karamae nwowɨn, ha? Mɨ inkamɨn siir nomiiyauɨn saɨka nomboboɨn ae karamae nwowi mɨ yɨo wɨ Adi Komii siiram naɨngwokwonanaei rani. Nɨɨngaka. 21 Jisɨs Krais siir yaiya ya krɨmiir bɨdi hauuwa, krɨma saiir wakaeyoknam. Mɨ yɨpɨkɨ Adi Komii siiram naɨngwokwonanaei mɨ siya ɨriipɨ hɨriinan siir nomiiyauɨn siiram warar timɨ aɨngwokwonanae. Ɨriig.