5
Iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai aiir wakaeyokna apiyɨm dimɨn biyɨe biyɨe ɨmiirɨn wɨ sɨma nikwowaisii
Mɨ yɨpɨkɨ hɨnɨɨna naɨngwo tɨbmii kɨɨni Jisɨs siya Kraiskɨn, yɨpɨkɨn Adi Komii siya nɨkropkiyɨn mɨ yɨo tɨ inkamɨn Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir yɨnisɨmkɨn. Mɨ yɨpɨkɨ Ad ɨiiram naɨngwokwonanaei mɨ siya siir yɨnisɨm ɨiiramɨn wara timɨ aɨngwokwonanae. Mɨ krɨma Adi Komii siiram naɨngwokwonanaei mɨ siir yai aiir wakaeyokna api mɨ krɨma wɨ haɨnii nɨnoknɨnkɨni nɨm krɨma siir yɨnisɨm ɨiiramar naɨngwokwonanaeikɨm. Mɨ Adi Komii siya naɨngwokwonanaeiya saiir bwamkɨbwamɨn ya hɨnɨɨnga krɨma tɨ dimɨn taemɨn whɨekakɨm siya hauuwɨm krɨma tɨram sɨmiirar wakaeyokna ɨski. Mɨ tɨ dimɨnɨm siya boɨnanɨm krɨma tɨram, yɨm wɨ hɨkak krɨmiir nwowaigɨnɨu rani. Nɨɨngaka. Mɨ siyɨuɨn tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir nɨnoknɨnkɨn karamae nwowɨm sɨma nwowiyɨn yɨo wɨ dɨg nwo rani, Adi Komii siir yɨnisɨsɨm ɨmiir nikwowaisiiyɨm, sɨmiir kɨrɨeya ɨni tɨ sɨmiir siyɨu bibiyɨeyɨm sɨmiir kou ywowa. Dimusi rani, nɨm krɨma Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnikɨm mɨ krɨma wɨ dɨgar nwowi tɨ siyɨuɨn tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir nɨnoknɨnkɨn karamae nwowɨm sɨma nwowiyɨn siir nikwowaisii ɨuguskiyɨm. Mɨ wɨ dɨg nhɨnga nwowi tɨ siyɨu hɨriinanɨn tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir nɨnoknɨnkɨn karamae nwowɨm sɨma nwowiyɨn? Mɨ tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ hɨnɨɨna naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm Jisɨs Krais siya Adi siir yɨnisɨmkɨn, yɨm wɨ dɨgar nwowi. Ɨriig.
Adi Komii siya bɨdi sɨbgu anaaknɨnkii haigɨnɨugiyɨm Krais siir dimɨn taemɨnɨm
Yɨo Jisɨs Krais sasaɨrgɨn tɨ inkam nwɨruwan tɨ nu ɨiir nɨuunaiiniyɨn. Mɨ siya op ha baptaisɨn mɨ mhoɨiya siya ɨna yaonamɨn paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siir, siir nhɨe aeya naokiinaiiniyam. Mɨ ɨiya siya tɨ nu ɨiir nɨuunaiiniyɨn, siya mɨnam nɨuunaiinikɨn siir nhɨe aeya mɨ siir op aeya sowar naokiinaiiniswowɨm. Adi Komii siir naeyɨuɨn siyaɨrgɨn dimɨn taemɨnɨm sɨmiir bwamkɨbwamɨn mɨ krɨmiirɨn siyar nɨisiimauugɨn hɨnɨɨn Jisɨs siya Adi Komii siirgɨsiir yɨnisɨmkɨn. Dimɨn whoɨmuwam sɨma sɨmaɨrgɨm krɨmiir nɨisiimauuyokiyokɨiyamiyɨm hɨnɨɨn. Adi Komii siir naeyɨu ɨeya mɨ op, ta opa Jonkɨ si baptais haigɨnɨuwa Jisɨsni mɨ nhɨe aeya mɨ ta ɨiya bɨiya Jisɨs siya naonama mɨ siir nhɨeya ha naokiinaiiniiya saiir tɨ swokɨ aɨngwowoknaki. Mɨ tɨ dimɨn whoɨmɨm yɨm dimɨn whɨruwan siirarar nɨisiimauugɨn Jisɨs siya Adi Komii siir yɨnisɨmkɨn. Nɨm krɨma yaiyɨm inkamkɨ boɨnɨm krɨmiir sɨmiir wakaeyɨm mɨ krɨma ɨni sɨmiirar wakaeyokna apɨm mɨ krɨma tɨ yaiyɨm Adi Komii siya boɨnmɨmauuɨm siir yɨnisɨm ɨiir sɨmiir wakae. Dimusi rani, siir yaiya ɨni ɨkɨ inkami yaiyɨm sɨmiir haibura. 10 Mɨ yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna api mɨ siir kwoɨnɨn pa nɨnoknɨnkɨnkii ta Adi Komii siir yaiya ya kaimwowaɨrga, ya saeya hɨnɨɨna boɨnka, Jisɨs siya kariir yɨnisɨmkɨn. Mɨ yɨpɨkɨ tɨ Adi Komii siir yai ɨmiiram naɨngwo tɨbmii kɨɨn karamae nwowi mɨ tɨ yaiyɨm yɨpɨkɨ bɨiya Adi Komii siya boɨnɨm siir yɨnisɨm ɨiir sɨmiir wakae karamae nwowi mɨ yɨo tɨ hɨriinan inkamɨn tɨ hɨriinan boɨniyɨn yɨo Adi Komii siir nɨksɨsaei. 11 Tɨ yaiyɨm yɨm Adi Komii siya boɨnkikɨm krɨmiir. Siya krɨmiirɨn bɨdiyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨn mɨ krɨma wɨ inɨgak saɨkar nwoyokiyokɨikaeyami. Siya krɨmiirɨn ta hɨriinan saiirsi whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn ta siir yɨnisɨm ɨiir siya nɨkropkiya saiirsi. 12 Mɨ yɨpɨkɨ kwoɨn whɨruwa Krais siiram nwowi, yɨo wɨ hɨriiyar nokwoyokiyokɨikaeyami. Mɨ yɨpɨkɨ hɨriinan tɨr karamae nwowi, yɨo wɨ nɨɨnga nwowi. Ɨriig.
Krɨma hɨnɨɨna nɨnoknɨnkɨni krɨmiir inɨgɨn wɨ omwaiyar hɨriiyar nwokɨ waiyayokiyokɨikaeyamɨm
13 Ta yokwowa kara wɨnkika dimusi rani, wɨm kɨma iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yɨnisɨm ɨiir wakaeyokna apiyɨm kɨma dɨnoknɨnkɨn hɨnɨɨn, wɨm kɨma wɨ inɨgak hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyami. 14 Ya dimusi rani, tɨ hɨriinan siyɨuɨn krɨma wɨ dimɨnam Adi Komii siir srɨisi nɨdid rani. Nɨm krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm ɨiya krɨma Adi Komii siiram srɨii dimɨnam yɨpɨkɨ siir kwoɨn ɨiir wakaeyokna apiyɨm siya krɨmiir yai ɨmiirɨn wa wakaei. 15 Nɨm krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm ɨiya siya tɨ dimɨn taemɨnɨm krɨma srɨigiyɨm siiram sɨmiir wakaewɨniyɨn mɨ krɨma pa nɨnoknɨnkɨnkii krɨma sɨmiirɨn wa haii.
16 Mɨ yɨpɨkɨ siir nomiiyau ɨiir kɨgi siya dimɨn biyɨeyɨn yɨpɨkɨ paeya nami omɨn siir nam karamae nwowiyɨn siir tɨri mɨ siya Adi Komii siiram srɨii mɨ siirɨn wɨ siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi mɨ ta hɨriinan saiirsika siya wɨ inɨgak hɨriiyar nwokɨ sɨbgu oyokiyokɨikaeyamɨm. Mɨ tɨ inkamɨn siya dimɨn whɨr tɨri mɨ siya wɨ paeni omɨn siir nami. Mɨ yɨpɨkɨ tɨ hɨriinan tɨri, yɨo wɨ paeya nami omɨn siir nami. Adi Komii siiramɨn tɨ hɨnɨɨn inkamɨn dimɨn biyɨekɨ naokɨngugunankaiyɨn siiram kɨpi srɨi. 17 Dimɨn taemɨn kasa rani, yɨpɨkɨ iikam ɨma tɨrɨm Adi Komii siir yai ɨmiir kikɨnwaimwaisiiyɨm mɨ dimɨn taemɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨma tɨriyɨm yɨm wɨ Adi Komii siir tɨr tani ɨo siya nwowam mɨ sɨma wɨ ta hɨriinan saiirsi nam tani paeni omɨn siirɨn.
18 Nɨm krɨma ta saiirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yɨnisɨm nwowi siya wɨ dimɨn biyɨe hɨriiyar tɨriyokiyokɨiyam tani. Mɨ tɨ hɨriinan inkamɨn siirɨn Adi Komii siir yɨnisɨm ɨeya kɨgrɨraowi mɨ ta hɨriinan saiirsika Setan siya wɨ siir tɨrbu rani.
19 Nɨm krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm nɨm krɨma Adi Komii siirgɨm mɨ tɨ iikam whɨekakɨm tɨ nu ɨiir nwowɨm, Setanɨn yɨo ɨni sɨmiir kɨgrɨraowan inkam ywowɨn mɨ yɨm sɨma wɨ siir wakaeyokna api.
20 Krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn Adi Komii siir yɨnisɨmɨn yɨo bɨdiyar yɨtɨn krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam mɨ ta hɨriinan saiirsika krɨma Adi Komii krɨmiir Wanɨn kɨɨngɨkɨɨnɨn siir asi nɨnoknɨnkɨni yaeya Adi Komii nwɨr karamaeka. Krɨma ɨni Adi Komii siir yɨnisɨmɨn Jisɨs Krais ɨni saɨka yamasuswɨn Adi Komii nwɨrkɨnwɨruwan sasaɨrgɨn mɨ siya ɨna nwowɨn mɨ krɨmiirɨn siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi mɨ ta hɨriinan saiirsika krɨma wɨ asi nwoyokiyokɨikaeyami ɨinokɨinokɨn.
21 Tɨ kariir nomiiyauɨm kara naɨngwokwonanaeiyɨm, kɨma tɨ tɨdiyɨuɨm kamkɨm sɨm nɨkrɨmtɨo kuuwiyɨn uruwai siyaowainan yɨpɨkɨ iikamkɨm sɨm hainaniyɨm sɨmiirsiyɨn aru dwo. Ɨriig.