2 JON
Mɨ yokwo kwɨsaka Jon siya wɨnkiya Grik sɨmiir yaigɨn aiir, ya mɨn boɨnkika Jon siya, wig aeya mɨ saiir yɨnisɨsɨm ɨkɨm. Nhɨrɨm yɨm ta wig aiiram naɨngwo tɨbmiigɨm sɨma hɨnɨɨna naɨngwokɨm saeya iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm yɨpɨkɨ maeyau kwɨruwa nwowɨm sɨmiir hɨriir swokɨ ɨmbiyamɨm. Siya sɨmiirɨn mɨn boɨnkikɨn sɨma ɨrni nwɨrniyam inanaɨngwokwowɨm mɨ kam bibiyɨeyɨm sɨmiirsi mɨntɨraowɨm yɨpɨkɨ Krais siir dimɨn taemɨnɨm sɨmiirgɨsɨmiir nɨisiimauu karamae nwowɨm. Ɨriig.
1
Kara Jonkɨn, Adi Komii siir pɨugana saiir bɨiyan inkamkɨn mɨ ta yokwowa kara wɨnkika wigɨm yɨpɨkɨ bɨiya Adi Komii siya nɨmbinɨm siir yɨnisɨm nwowam kɨmiiram. Mɨ saeya kɨmiiraram bɨ wɨnkika, saeya kɨma mɨ kɨmiir yɨnisɨsɨm ɨma kɨmiiramar wɨnkika. Mɨ kara kɨmiiramɨn nhami nhami naɨngwokwonanae rani, kanakana rani, iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir yai aiiram naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨma warar wɨnkika. Krɨma kɨmiiram asi naɨngwokwonanaei. Dimusi rani, wara Adi Komii siir yai kɨbikɨbiyɨm kɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm yɨm wɨ waraur hɨriiyar haiginonkworɨnukrɨpkaii.
Kara hɨnɨɨna naɨngwowi Adi Komii siya mɨ siir yɨnisɨm ɨeya Jisɨs Krais krɨmiirɨn naɨngwoyɨmyok mɨ naɨngwobumbu mɨ ɨrɨpa nongwomamaɨr ae sowa hauugɨn mɨ ta hɨriinansika sɨma wɨ krɨmiiram asi naɨngwokwonanaei mɨ krɨma wɨ wadɨe nwokɨ sɨbgu owɨm ɨrɨpa nongwomamaɨramɨn. Dimusi rani, nɨm krɨma siir yaimwokɨyaimwo ɨmiir wakaeyokna apkɨm mɨ ɨrni nwɨrniyam naɨngwokwonanaekɨm. Ɨriig.
Krɨma iikamɨm sɨmiiram daɨngwokwonanae
An kara ha wakaekɨn kɨmiir pɨugana saiir iikam nhɨrɨm yɨm ha wakaeyoknaeikɨm. Dimusi rani, wɨm kɨma tɨ siyɨumwokɨsiyɨumwoɨn Adi Komii siya boɨnɨn krɨma tɨram siir wakaeyokna tɨrɨn mɨ an kara ɨni maɨrgɨmaɨrgar ywokiyɨn. Kara kɨmiirɨn tɨ hɨnɨɨna boɨnkikɨn, krɨma ɨrni nwɨrniyam daɨngwokwonanae. Yɨm tɨ yaiyɨm tapar bɨ kwɨtkɨm. Yɨm tɨ yaiyɨm yɨm bɨigɨbɨi krɨma naɨngwo tɨbmii kɨɨna mɨ ha wakaeyɨm yɨm sɨma. Mɨ krɨma Adi Komii krɨmiir Wanɨn siiram naɨngwokwonanaei mɨ krɨma siir yai ɨmiir warar timɨ wakaeyokna ap. Bɨiya siya krɨmiirɨn tɨ hɨnɨɨna boɨnkɨn, krɨma ɨrni nwɨrniyam daɨngwokwonanae.
Iikam whɨekakɨm bɨdi yɨnoopkiyɨm hɨnda tɨnda iikam ɨmiir prɨyɨksasaeyam. Sɨma tɨ hɨnɨɨna mɨisɨsae boɨnamkɨm, Jisɨs siya iikam krɨmiir pɨunan nwonanikɨn mɨ siya nua tɨriirɨn ha nɨuunaiinikɨn. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn tɨ iikam ɨmiir sɨma nɨksɨsaeiyɨn mɨ yɨm sɨma ɨni Krais siir sau omomnan ywowɨm. Kɨma, kɨmasiyar mɨntɨraona mɨ kɨma warɨ dimɨn kɨbi kɨbiyɨm kɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm Adi Komii siya haigiyɨumauuwɨm sɨmiir sɨmiira tɨrnanae, mhoɨiya kɨra wɨ dimɨn taemɨn kasa hai rani, kɨmiirɨn wɨ siya hauuwi.
Mɨ yɨpɨkɨ yai nhɨrɨm Krais siir yaiyɨm sɨmaka nɨnkɨn haigɨnkii, Adi Komii siya wɨ saɨka nwo rani. Nɨɨngaka. Mɨ yɨpɨkɨ Krais siir yai ɨmiir wakaeyokna api, Adi Komii siya mɨ siir yɨnisɨm ɨeya sowaniiyɨn wɨ saɨkar nwowi. 10 Mɨ inkam nwɨrkɨ nɨti mɨ siya Krais siir yai ɨmiir wakaeyokna ap karamae nwowi mɨ kɨra wɨ sɨmiir kɨpi nɨkɨuna apnɨnopkai kɨriir omakanau hɨriir namamɨn mɨ wɨ sɨmiir kɨpi mɨ boɨnwɨn hɨnɨɨn, ha wɨt. Mɨ kɨra sɨmiirɨn hɨnɨɨna kɨpi mɨ boɨn, Adi Komii siya ɨni kɨmakar nwowɨn mɨ kɨmiirɨn wɨ siya nwowaigɨnɨuwi ɨrɨpa nongwomamaɨr aeyam. 11 Mɨ yɨpɨkɨ tɨ inkam biyɨe hɨriinanɨn siir boɨni hɨnɨɨn siya wɨ saɨka nongwomamaɨr aei mɨ yɨo tari siir nomiiyaugɨn mɨ dimɨn biyɨeyɨm yɨpɨkɨ bɨiya tɨ inkam ɨeya tɨrɨm yɨm ɨriipɨ siir waraɨrgɨm.
Nɨkopkaigiyan yai aeya
12 Dimɨn kasakasa rani, kara naɨngwowɨm kɨmiir boɨnmɨmauuam mɨ kara sɨmiirɨn pɨ yokwoni ara wɨnki rani. Kara kɨmiir kɨgnakiyam tɨri mɨ ta hɨriinan saiirsika krɨma wɨ ɨrɨpa nwokɨ boɨnaiyɨm tɨ dimɨn taemɨn ɨmiirɨn mɨ krɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga nikɨ inan oswowɨm. 13 Mɨ kɨriir yokman yaowae budɨeya saiir yɨnisɨsɨmɨm, sɨma nokboɨnmamaɨrgikɨm. Ɨriig.