3 JON
Mɨ mhoɨigɨmhoɨiyan yokwowa Jon siya wɨnkiya, ya siir nomiiyauwɨn yɨpɨkɨn siya naɨngwokwonanaeiyɨn Gaias nɨkɨuwiyɨn ya siiram wɨnkika. Jon siya mɨn boɨnkikɨn siyɨu mɨiyɨkɨn Gaia siya nwowiyɨn mɨ siya nɨnkɨnwamwarkɨi boɨniyɨn siyɨu bibiyɨeyɨm inkam bɨiyanɨn mɨn dapiyɨn Daiotrefis siya tɨrɨm sɨmiir. Ɨriig.
1
Kara Jonkɨn, Adi Komii siir pɨugana saiir bɨiyan inkamkɨn ta yokwowa kara Gaias kɨriiram wɨnkikɨn, yɨpɨkɨn kara naɨngwokwonanaeiyɨn. Dimusi rani, ni kɨra ɨni Adi Komii krɨmiir Wanɨn siirgɨsiir siyɨu ɨiirar nwowɨn.
Tɨ kariir nomiiyauɨn kara naɨngwokwonanaeiyɨn, kara ha naɨngwowi kɨra makɨ kɨpi nii mɨ yɨo ɨni mɨ owɨn kɨra hɨriinan wadɨeyar mɨ owɨm kɨriir kwoɨnɨn rɨrmiiya siya nwowiyɨn Adi Komii siiram wakaeyokna apam siir hɨriinan dwo. Kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn. Dimusi rani, nomiiyau nhɨrɨm ha nɨtɨm kariirɨn sɨma inɨ boɨni hɨnɨɨn kɨra Krais siir yai ɨmiirɨn ha sɨbgu wakaeyokna apikɨm. Ɨinokɨinokɨn ni kɨra Adi Komii siir siyɨugɨsiyɨu ɨiirar napikɨn. Mɨ ta yaiya kariirɨn maɨrgɨmaɨrga saeya nwowaigɨnɨugɨn. Mɨ an kara hɨnɨɨna wakaekɨn, kariir nomiiyauɨm tariinanɨn sɨma ɨni Adi Komii siirgɨsiir siyɨu ɨiirar nwowɨn mɨ tɨ dimɨn hɨriinanɨn kariir kwoɨnɨn siya hɨugrɨmkrɨpkɨn maɨrgɨmaɨrga komii nwowamɨn. Dimɨn whɨrkɨ kariirɨn hɨriinan bɨ tɨrkɨn maɨrgɨmaɨrga kara nwowamɨn. Nɨɨngaka. Ɨriig.
Sɨma Gaias siir boɨnkɨm mɨiyɨm siya mɨriiyɨm wadɨe wadɨekɨnaɨrgɨm
Wɨm kɨma tɨ nomiiyauɨm kara naɨngwokwonanaei ɨma wɨm kɨma Adi Komii siir dimɨn kɨbi kɨbi ɨmiir tɨrkɨm mɨ Adi Komii siir iikamɨm hɨnda tɨnda nwowɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai ɨmiir boɨnmɨmauuwiyɨm sɨmiirɨn ɨni kɨmar kɨgrɨraowɨm. Kɨma sɨmiir whwonkam ɨmiir bɨ kɨg nɨnoknɨnkɨnkɨm mɨ kɨma sɨmiirɨn ɨna mɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm. Mɨ iikam nhɨrɨm ha nɨtɨm krɨmiiram mɨ iikamɨm Adi Komii siir pɨugana saiirɨm krɨmiirɨn sɨma inɨ boɨnmauuni hɨnɨɨn sɨmiirɨn kɨma whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨm. An kara hɨnɨɨna naɨngwowi kɨma sɨmiirɨn hɨriiyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨukrɨpkai mɨ sɨmiirɨn dimɨn taemɨn ha timɨ hauu mɨ ta hɨriinan saiirsika sɨma wɨ hɨnda tɨnda asi nami Adi Komii siir yai ɨmiir boɨnmɨmauuwamam. Mɨ tɨ dimɨn hɨriinanɨm yɨpɨkɨ kɨma tɨrɨm sɨmiir Adi Komii siya kɨmiir mɨi aiiramɨn ɨni maɨrgɨmaɨrga ywokiyɨn. Mɨ sɨma sɨmiir om ɨmiir haiburgigɨm mɨ ha namɨm Adi Komii siir yai ɨmiir boɨnmɨmauuwam mɨ sɨma dimɨn taemɨn bɨ prɨihaigɨm iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai ɨmiiram naɨngwo tɨbmii kɨɨn karamae nwowiyɨm sɨmiir hɨrankɨn. Nɨɨngaka. Mɨ sɨmiirɨn krɨmar whɨnkɨnsiis haigɨnɨu mɨ krɨma kɨgrɨrao mɨ ta hɨriinan saiirsika sɨma krɨma dimɨn taemɨnɨm wɨ yarɨpar tɨri mɨ Adi Komii siir yai ɨma. Ɨriig.
Daiotrefis Demitrias sowa
Mɨ kara yokwo bɨdi wɨnkiyɨn tɨ iikamɨm ta maeyaua saiir hɨranɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm sɨmiiram. Mɨ yɨo Daiotrefisɨn, tɨ inkamɨn yɨpɨkɨ sɨmiir bɨiyan inkam nwowam naɨngwowɨn siya kariir bɨ nɨkɨunakɨn siir kɨgrɨraowamɨn. 10 Mɨ ta hɨriinan saiirsika, ɨiya kara nɨti mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm siya tɨrɨm kara wɨ kɨriir ninɨ boɨnmɨmauuni, siya kinaopɨtkaigaiyɨu boɨnamɨm krɨmiir mɨ sɨma sɨma rani, siya nomiiyauɨm yɨpɨkɨm Adi Komii siir yai ɨmiir boɨnmɨmauuwamɨm sɨmiir boɨnkɨm hɨnɨɨn ha wɨt mɨ sɨmiiram bɨ mɨ kiwawɨnkɨm sɨmiir omaka hɨriir namam. Nɨɨngaka. Mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ sɨmiir nɨkɨuna apnɨnopkaiyam tɨrɨm sɨmiir omaka hɨriir, sɨmiirɨn kɨmɨdiniya siya mɨ ɨkɨdu. Mɨ siya sɨmiirɨn hindara bɨ nɨkɨdugɨn, siya sɨmiirɨn hindara nɨkrɨp ɨuguskikɨn Adi Komii siir iikamɨm sɨmaka hainanamɨn. 11 Tɨ kariir nomiiyauɨm kara naɨngwokwonanaeiyɨm, kɨma dimɨn biyɨe kɨpi tɨr mɨ tɨ dimɨn taemɨn hɨriinanɨm sɨmiir kɨpi wakaeyokna ap. Kɨma tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ mɨi mɨiyɨk ɨmiirara mɨriiyɨm sɨmiir hɨriinan tɨr, yɨm sɨma Adi Komii siir iikamkɨm. Mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ ɨinokɨinokɨn dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨm tɨrnanaeiyɨm, yɨm sɨma Adi Komii siir iikam tani. Nɨɨngaka. 12 Iikam whɨekakɨm yɨm hɨnɨɨna boɨnkɨm Demitriasɨn yɨo wadɨekɨn. Siir siyɨuɨn wadɨekɨn mɨ siya ɨinokɨinokɨn siyarɨn hɨnɨɨna nɨisiimauuwikɨn siya wadɨekɨn. Mɨ nɨm krɨma ɨriipɨ hɨriinan hɨriiyar mɨ boɨnikɨm siirɨn, siya inkam wadɨekɨn. Mɨ kɨma bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨm hɨnɨɨn krɨmiir yaiyɨm yɨm yai kaimwo ɨmaɨrgɨm.
Nɨkopkaigiyan yai aeya
13 Yaiyɨm kara wɨnam tɨrɨm kɨmiiram kasa rani mɨ kara sɨmiirɨn kɨmiiram wɨnkiyɨm pɨ boriisopi yokwoni. 14 Mɨ tariinanɨn kara wɨ kɨmɨmɨn tani wɨ kapi nɨtsauwi kɨmiiramɨn, kɨmiir kɨgnakiyamɨn mɨ dimɨn taemɨnɨm wɨ krɨmar nwokɨ ɨdwo boɨnaiyɨm.
15 Kara ha naɨngwowi kɨma ɨrɨpa hɨriiyar dongwomamaɨr aekrɨpkai. Nomiiyauɨm tɨranɨm sɨma kɨmiir nokboɨnmamaɨrgikɨm sɨma kɨmiirɨn yapayapa nwɨnɨra nokboɨnmamaɨr dɨgikɨm. Mɨ sɨmiir inɨg ɨmiirar boɨnki, tɨ krɨmiir nomiiyauwɨm yɨpɨkɨ waraur nwowɨm. Ɨriig.