JUT
Jutɨn yɨo Jems Jisɨs sowiir nomousɨmkɨn. Mɨ ta yokwowa siya wɨnkika iikamɨm Jisɨs siiram naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiiram. Mɨ ta yokwowa siya sɨmiirɨn mɨn boɨnkikɨn sɨma kamɨm Adi Komii siir yaimwokɨyaimwo aiir boɨnmɨmauu karamae nwowiyɨm yaeya yai boɨniyɨm sɨmiirsi mɨntɨrao. Siya sɨmiirɨn mɨn boɨnkɨn tɨ paekwosɨmɨn siya dimɨn biyɨe dimugɨ tɨrkɨn, mɨ iikamɨm dimɨn biyɨekɨ naokɨngugunankaiyɨm tɨ om whɨso sowiir hɨranɨm Sodom mɨ Gomora, mɨ Ken siyar yɨpɨkɨn siir nomousɨm ɨiirar swokɨ ɨsomaoɨn, mɨ yɨpɨkɨ tɨriigɨnɨm dimɨn biyɨeni siyɨuɨn si napɨm yɨm wɨ ɨriipɨ hɨriinan warar mɨ ɨnkɨn tɨrkii tɨ kamɨm hindara prɨiyɨksasaeiyɨm sɨmaka. Ɨriig.
1
Kara Jutgɨn yɨpɨkɨ Jisɨs Krais siir mɨi sɨbmɨriiyan inkamɨn, kara Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs, siir mhoɨigɨmhoɨiyan nomousɨm ɨeya, kara ta yokwowa iikamɨm yɨpɨkɨ bɨiya Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya nɨmbinɨm siir wakaeyokna apɨm kɨmiiram wɨnkika. Mɨ Adi Komii siya kɨmiiram naɨngwokwonanaeikɨn iikamɨm yɨpɨkɨ Jisɨs Krais siya kɨgrɨraowɨm kɨmiirɨm.
Kara ha naɨngwowi Adi Komii siya wɨ naɨngwobumbu mɨ nongwomamaɨr ae mɨ naɨngwonanae, wɨ kɨmiir nwokɨ hauumɨmɨrɨm. Ɨriig.
Iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai kɨbi ɨmiir haimriyɨuwi, yɨm wɨ siyɨu biyɨe tɨri
Tɨ kariir nomiiyauɨm kara naɨngwokwonanaeyɨm, kara yokwo kɨmiiram wɨn hauugiyam naɨngwokɨn tɨ dimɨn kɨbi kɨbiyɨm Adi Komii siya tɨrɨm krɨmiir nanmaiwarkainaɨm. Mɨ dimusi rani, tɨ nɨksɨsae profet kamɨm kara kɨmiirɨn yai kɨrɨe pɨ dimɨn whɨrni boɨnki. Mɨ kɨma sɨbgu dokworɨnukrɨpkai, yai kɨbiyɨm sɨmiir wakaeyokna apamɨn, bɨiya Adi Komii siya hauuwɨm whɨekak krɨmiirar yɨpɨkɨm siir wakaeyokna apiyɨm mɨ tɨ yaiyɨm krɨmiirɨn ɨiyɨm kwɨrkɨkwɨruwa hauugikɨn. Kara ta yokwowa whɨsarii bɨ wɨn hauugikɨn, iikam nhɨrɨm sɨma nɨmprɨokɨm dimɨn taemɨnɨm sɨma naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir kwoɨnau hɨr nwokaiyɨm mɨ sɨma kɨmaka nɨnkɨn ɨtkɨm omakam kɨma hainaniyɨm Bɨiyan Inkam Komii siir. Bɨiya Adi Komii siir yaiyɨm inkamkɨm wɨnɨm Yokwo Komiinau, sɨma hɨnɨɨna boɨnkɨm, Adi Komii siya wɨ sɨmiir nonkwobumbunɨnkɨni. Tɨ iikamɨm sɨma digɨumii Adi Komii siir bɨdi haimriiyɨugigɨm mɨ tɨ siir yai kɨbiyɨm ɨni sɨma kisɨna haigɨna sɨmiir whɨndirɨraerɨm siyɨu biyɨe tɨrɨm. Sɨma digɨumii Jisɨs Krais siir haimriiyɨugigɨm mɨ siya siyaɨrgɨn, yɨpɨkɨ krɨmiir kɨgɨrkakɨn inkamɨn mɨ krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais.
Mɨ kɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm Adi Komii siir yai kɨbi kɨbiyɨm bɨiya ɨkɨ nhɨrɨm sɨma boɨnmauuwɨm kɨmiir. Mɨ kara kɨmiir whɨn dirɨraerɨm naɨngwowi kɨma tɨ yai ɨmiir naɨngwo warkainam. Bɨiya, Isrelmi iikamɨm Bɨiyan Inkam Komii siya kihainanikɨn Isibmi nu hɨrankɨn mɨ siya sɨmiirɨn hɨrankɨ yɨkɨunani mɨ mhoɨiya siya tɨ iikamɨm sɨmiir nhɨr ɨmiir yɨsomsomaokao yɨpɨkɨ siirɨm naɨngwo tɨbmii karamae nwowɨm. Mɨ paekwosɨm sɨmiir nhɨrɨm dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya nɨmbinɨm sɨmiir bɨri sɨbgu wakaeyokna apkɨm. Mɨ sɨma dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya nɨmbinɨm sɨma tɨrɨm sɨmiirɨn wɨ omɨm nɨnomor kou hɨranɨm wɨ sɨmiir hɨr haiburgigi, maeyauwa sɨma nwowiyɨm sɨmiir. Mɨ Adi Komii siya sɨmiir nɨibwomambwo komiiya saiir yaunɨ haigigig mɨ ɨni hɨrar yonkwowɨm. Mɨ wɨeyɨn sopni bɨdi yɨnɨmnɨrkaiyɨm, kamɨm mɨi biyɨe mɨriiyɨm sɨmiir hɨriinan mɨ sɨma wɨ ɨiya Adi Komii siya hɨdana iikam ɨmiir wɨ saiirɨm nwokwokɨni. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan tɨ om komii komiiyo Sodom mɨ Gomora mɨ om nhɨrɨm sowiir kingiin hɨr nwowɨm sɨmiir daɨngwoki. Mɨ sɨma ɨni wara iikam biyɨeyɨm kɨmakar nwowɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ sɨma hɨi ɨkɨ kam nhɨrɨm sɨma sɨma nanaei, wig aka nanae rani. Mɨ hɨriinan saiirsika tɨ dimɨn biyɨeyɨm sɨma bɨdi kwɨriɨdwokaiyɨm sɨmiir kwoɨnɨm. Mɨ Adi Komii siya sɨmiirɨn pae biyɨeni nonkwobumbunɨnkɨnkɨm ya ta paeya ɨna pae nɨuyokiyokɨiya saiir hɨriinan ywowa. Tɨ hɨriinan dimɨnɨm yɨm aknaɨnan krɨmiir nɨisiimauuwi, dimɨnɨm iikam biyɨeyɨm sɨmiir nɨmbiyami mhoɨiya.
Tɨ iikam biyɨeyɨm yɨpɨkɨ kɨma nwowɨm dimɨn biyɨeyɨm sɨma tɨriyɨm ɨni Sodoman iikam biyɨeyɨm sɨmiir hɨriinana ywowɨm. Dimusi rani, tɨ kamɨm dimɨn sɨma naɨngwowɨm, sɨma dimɨn biyɨe ɨmiir tɨrkɨm, sɨma Adi Komii siya kɨgrɨraowɨm pɨ boriisopkɨm mɨ sɨma siyɨu biyɨe Adi Komii siir oman paekwosɨmɨm sɨmiir tɨrkɨm. Bɨdi bɨdiniyarɨn bɨigɨbɨiyan paekwosɨmɨn Maikel, nɨkɨuwiyɨn, siya mɨ Setan sowar nɨnkɨnwamwarkɨi boɨnko, yɨpɨkɨ Moses siir pɨuɨs biyɨe aiir hainakii. Maikel siya bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨn tɨ siyɨu hɨriinan nokwao yai boɨniyɨn yɨo mɨiyɨk rani, mɨ siya siirɨn ɨo yai bɨ mɨ boɨnkɨn siya ɨkɨ yai bibiyɨeyɨm sɨm boɨnɨn. Nɨɨngaka. Siya hɨriinanara boɨn Adi Komii siya kɨriirɨn wɨ tɨ yai bibiyɨe ɨmiirsi boɨnwokiyopnatkaigi. 10 Mɨ tɨ iikam yɨpɨkɨ kɨmaka nwowɨm yɨm sɨma yai biyɨe tɨ dimɨnɨm sɨma nɨnoknɨnkɨn karamae nwowɨm sɨmiira nɨkbumbuwikɨm mɨ tɨ dimɨnɨm sɨma prɨidiraerar whaowaeiyɨm yɨm ɨni niimauan wraisuɨm sɨma prɨidiraerar whaowaeiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Yɨm sɨma sɨmiir kwoɨnkar naɨngwowɨm sɨmiirar napikɨm yɨm sɨma wɨ sɨmiir tɨoɨdwomai. 11 Kaimwowaɨrga, sɨmiirɨn wa tɨoɨdwomai haigɨnɨuwi mɨ sɨma dimɨn biyɨeyɨn bɨiya Kenkɨ tɨrɨn sɨmiir hɨriinan wakaeyokna apikɨm. Mɨ sɨma Adi Komii siirɨmar naɨngwokwo nanaeikɨn mɨ iikam nhɨrɨm sɨmiiram warar. Mɨ sɨma sɨmiir kwoɨnɨm bɨdi yɨnkpɨt haiigiyɨn dimɨn biyɨe bɨiya inkam Balamkɨ siya tɨrɨm sɨmiir wakaeyokna apikɨm, siya Isrelan iikamɨm sɨmiir nɨksɨsaeikɨm. Dimusi rani, siya umɨr haiyɨm naɨngwokɨn. Mɨ sɨmiirɨn siya wa nonkwobumbunɨnkɨn haigɨnɨuwi. Dimusi rani, sɨma dimɨn biyɨe tɨrkɨm, Korakɨ si nantamyɨriyɨra Adi Komii saɨka saiir hɨriinan tɨrkɨn, ɨiya siya Moses siir maeyau aiir nokwokairinaɨm naɨngwowɨn. Mɨ siya wɨ kɨgrɨraowan inkam siya nwokɨ owɨm. Mɨ Adi Komii siya siir bɨ kɨgnɨnkɨnkikɨn mɨ siya ɨni siirar kwɨsomaokiyɨn. 12 Mɨ tɨ nɨksɨsaei iikamɨm ɨni siiya komi komiiyɨm whɨi komii solwara aowa hɨr nokwokwomaiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ ɨiya ɨkɨ siyaii komii komiiyɨm sɨma nɨtiyɨm mɨ tɨ siiya ɨmiir naeyɨkɨuɨuiyɨm mɨ siyaii pa niyɨkɨmkɨrki mɨ tɨ iikam hɨriinanɨm kɨnaka naeyɨm ɨiya Jisɨs Krais siya naowa sɨma saiir swokɨ aɨngwowarkaigikɨm mɨ sɨma nɨdid rani, kɨma ɨgao yai sɨmiir boɨnsi. Sɨma, sɨma sɨmar kɨgrɨraowikɨm. Sɨma niwiipai niwiipaiyɨm inkam nwɨrni whɨn dirɨraerar karamae nwowiyɨm sɨmiir wakaeyokna apikɨm mɨ sɨma ɨni wauwɨm opudkɨ hughainamiyɨm mɨ nao kɨn karamae nwowiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Sɨma ɨni paeyɨn nae bud karamae nwowiyɨn ɨiya iikamɨm sɨma hɨnɨɨn nɨnoknɨnkɨniyɨm tɨ paeyɨm sɨmiir ɨi aeya nae budana. Sɨma ɨni paeyɨm ninanbɨmbɨrnaɨm mɨ ha naonamɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm mɨ sɨmiirɨn wɨ iikam nhɨrɨm sɨma nɨkrɨmtɨowi sɨmiirɨn harara. Dimusi rani, sɨma nae bɨ budgɨm. 13 Tɨ nɨksɨsaei iikamɨm ɨni ɨeyɨn owɨekɨ nakiiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Mɨ tɨ dimɨn biyɨeyɨm tɨ iikam ɨma tɨrɨm ɨni ɨeyan whopiiyɨm ɨda nwowɨm iikamɨm sɨma kɨgam ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Iikamɨm yɨpɨkɨ digɨumii Adi Komii siir yai kɨbiyɨm sɨmiir haimriiyɨugigɨm yɨm ɨni nauunɨm maeyau bɨiya sɨma nɨdwowɨm nɨnomor kou hɨr sɨmiir haiburgigɨm mɨ ha nɨnoopamɨm maeyau maeyaua ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ Adi Komii siya bɨdi yɨmbinɨn maeyauwa nɨibwomambwonan nwowiya tɨ iikam hɨriinanɨm sɨmiirɨm sɨma nwoyokiyokɨikaeyamɨm.
14 Bɨdi bɨdiniyarɨn inkam nwɨrɨn Inok nɨkɨuwiyɨn, Adamni yɨɨnɨeyɨn, yaiyɨm siya wɨnboɨnkiyɨm Yokwo Komiinau kɨma wakae, Bɨiyan Inkam Komiiyɨn wɨ siir paekwosɨmɨm dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamaeyɨm sɨmaka nɨti 15 iikam ɨmiir hɨdɨm mɨ iikam biyɨeyɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir wakaeyokna ap karamae nwowɨm wɨ idowɨiya nwokii mɨ dimɨn biyɨe sɨma tɨrɨm wɨ idowɨiya mɨ ɨnkɨn okii mɨ ɨriipɨ hɨriinan yai bibiyɨeyɨm bɨiya sɨma nɨgbumbu boɨnɨm Adi Komii siir yɨm wɨ idowɨiya wara mɨ ɨnkɨn okii. 16 Tɨ nɨksɨsaei iikamɨm sɨma boɨnainanaeiyɨm mɨ iikam nhɨr ɨmiir boɨn hɨuriyɨuwi dimɨn taemɨnɨm nɨmbiyamɨm sɨmiirsi. Sɨma dimɨnɨm sɨmiir kwoɨnkɨ naɨngwowɨm sɨmiirar wakaeyokna apikɨm. Sɨma sɨmiir inɨg ɨmiirar hainanaeikɨm mɨ pɨ hɨnɨɨna mɨ boɨnainanaei, krɨma dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨm mɨ sɨma yaiiop pɨ iikam nhɨrɨm sɨmaka nɨnɨuwi mɨ hɨriinan saiirsika sɨma mɨnɨm tɨrkɨm dimɨnɨm sɨma naɨngwowɨm sɨmiir hɨrankɨ haiyam. Ɨriig.
Kɨma sɨbgu dokworɨnu mɨ Adi Komii siir yai mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiirarar wakaeyokna ap
17 Kɨma rani, tɨ iikamɨm wɨm kɨma tɨ dimɨn taemɨnɨm nɨmbimbɨiyamanɨm sɨmiir daɨngwoki, tɨ aposel kamɨm yɨpɨkɨ Jisɨs Krais siya nokmwɨn okwoɨm siir yai kɨbi ɨmiir boɨnmɨmauuwɨm sɨmiirar naɨngwoyokiyokɨigɨm, tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨma boɨnɨm wa nɨmbiyami. 18 Mɨ sɨma kɨmiir boɨnmauuwi mhoɨiya ɨiya ɨni kingiin nɨta Jisɨs siya swokɨ ɨti mɨ ta ɨi aiirɨn iikam nhɨrɨm wɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna apɨm wɨ sɨmiir boɨntɨrop ɨei mɨ yaibu wɨ sɨmiir mɨ ɨewaiyɨuwi, mɨ wɨ sɨmiir mɨngigini mɨ sɨma wɨ dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir kwoɨnkɨ naɨngwowɨm wɨ sɨmiir wakaeyokna api. 19 Mɨ tɨ hɨriinan iikamɨm sɨma nɨinɨkibɨri yɨpɨkɨ iikamɨm Adi Komii siir isidanɨm sɨmiirɨn, sɨma dimɨn taemɨn nuan iikamɨm sɨmiir kwoɨnkɨ naɨngwowiyɨm sɨmiir wakaeyokna apikɨm, Adi Komii siir naeyɨuɨn yɨo sɨmiir hɨr nwokai rani. 20 Mɨ tɨ kariir nomiiyauɨm kara naɨngwokwonanaeiyɨm, kɨma ɨrni nwɨrni tɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨu Adi Komii siir Yai Wɨn Kɨbiya yɨpɨkɨ kɨma wakaeyokna apiya kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam kɨmiir naɨngwo tɨbmiiya kɨrɨe saeya nwowɨm. Kɨma Adi Komii siirɨm kwɨsboɨn dimɨnɨm mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn siir kɨgnɨnkɨnwɨn siya kɨmiir nwokɨ whɨndirɨraerar haigɨnɨuwɨm tɨ dimɨn ɨmiirɨn. 21 Kɨma Adi Komii siir sɨbgu wakaeyokna apikɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika, siya kɨmiirɨn wɨ hɨriiyar nwokɨ ɨisiimauu krɨpkaiyɨm siya kɨmiirɨm naɨngwokwonanaeikɨn. Kɨma ɨiya mhoɨiya Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siya swokɨ ɨti mɨ dimɨn mɨiyɨk kɨmiir tɨrni ta kɨmiir mɨi aiirsi mɨ kɨma omwai saɨka waiyayokiyokɨiyana saiirɨm dwokwokɨn. 22 Kɨma iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir wakaeyokna apiyɨm sɨmiirɨm naɨngwokwonanaei mɨ sɨmiir whɨndirɨraerar haigɨnɨuwɨm mɨ yɨm ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyai dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir wakaeyokna apɨm mɨ sɨma wɨ nɨnoknɨnkɨn tani pɨkɨ hɨnɨɨn siyɨu ɨkɨn sɨma napanɨn. 23 Wɨm kɨma iikam kasakasa whɨndirɨraerar tani mɨ sɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyai dimɨn biyɨe sɨmiir haiburgigɨm inkamɨn dimɨnɨn paeya nakainamiyɨn mɨ ha nanka hainaowidiyɨn siir hɨriinan. Kɨma iikam nhɨrɨm sɨmiiram naɨngwokwonanaei mɨ sɨmiir whɨndirɨraerar haigɨnɨu sɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiyɨm dimɨn biyɨe ɨmiir haiburgigɨm mɨ kɨma, kɨmasiyar timɨ mɨntaraona. Dimusi rani, tɨ sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨma wakaeyokna apiyɨm wɨ kɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaii mɨ kɨma wɨ sɨmiirar mɨ ɨnkɨn wakaeyokna api. Ɨriig.
Jut siya Adi Komii siir inɨg ɨiir hainankɨn.
24 Kara ha naɨngwowi iikam krɨma Adi Komii siir hainan prapraski yɨpɨkɨ kɨrɨe komiigakɨn, siya wɨ kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi kɨma wɨ dimɨn biyɨe sɨmiir wakaeyokna ap rani mɨ siya kɨrɨe komiigakɨn mɨ siya wɨ dɨgar nwowi kɨmiir kwoɨn budɨn mɨiyɨkɨmɨiyɨkɨn siir nwowaigɨnɨuɨm siir whwonkam ɨda ɨiya siya iikam ɨmiir hɨdi, ɨiya, ɨi aeya dɨgii mɨ kɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga komiigak nwowi. 25 Kara ha naɨngwowi krɨma Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir inɨg ɨiirar hainan, tɨ inkam nwɨruwan sikɨsiyaɨrgɨn yɨpɨkɨ krɨmiir nanmaiwarkainan tɨ dimɨn kɨbiyɨm bɨiya krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siya tɨrɨm sɨmiirsika. Kara ha naɨngwowi siya ɨni kɨrɨe hɨriiyar nwokrɨpkaiyɨn mɨ dimɨn taemɨnɨm ɨni siyar kɨgɨrkakɨm mɨ dimɨn taemɨn whɨekakɨm sɨmiir bɨigɨbɨiyɨn ɨni siyar nwowɨn, bɨigɨbɨiyar whɨuɨnunan mɨ tariinanar yamwoniyɨn, siir inɨgɨn wɨ kou hɨriiyar nwoyokiyokɨigiyami mɨ siya tɨ hɨriinan siyɨu ɨiirar tɨ oyokiyokɨiyam. Ɨriig.