REVELESEN
Ta yokwowa saiir wɨnkiyɨn inkamɨn Jonkɨn, Jisɨsni mɨi kɨgna mɨriiyɨn inkamɨn siya. Tɨ Jon nwɨruwan yɨpɨkɨn Jisɨsni yai wɨn kɨbikɨbiyɨm sɨm nikɨ wɨnkiyɨn mɨ yokwo kwoɨmɨm siir inɨgɨ nwoki ɨkɨm sasa kɨnaɨrgɨn tɨ Jonɨn. Mɨ ɨiya Jon siya waibiyɨe namwoɨuɨn siya inkamɨn maeyauwa mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨr hɨugrɨpkɨikikaiiyɨn siir hɨriinan nwokɨn ɨiya siya mhɨuisɨmɨn Patmos nɨkɨuwiyɨn whɨi komii saiir whɨi idopwoniya nɨdwomaiyɨn siir nwowa. Mɨ siirɨn kɨmɨdiniya Adi Komii siya tɨrki nhwonan whɨnkɨgmɨmɨkɨm mɨ siirɨn kɨmɨdiniyan Jisɨs siya yɨisiimauu dimɨntaemɨnɨm mhoɨiya nɨmbiniyanɨm sɨmiirɨn. Mɨ Jisɨs siya dimɨntaemɨnɨm siya kɨgɨm sɨmiir boɨnkikɨn siirɨn siya sɨmiirɨn yokwoni wɨnaowidɨm mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm pɨugan ɨriiyar kwɨso sowiirɨm sɨmiirɨm hauugiyɨm. Mɨ yokwo ɨriiyar kwɨso siya wɨnkiyɨm sɨmiir mhoɨiyan, mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm mhoɨiya nɨmbiyamanɨm yɨm siir nhwokar kɨgmɨmɨkɨm. Mɨ ɨiya hɨk komii aeya nɨmbiyamana, Setan siirɨn wɨ Jisɨs siya nokwokopougigi. Mɨ om Jerusalem wɨnɨn yɨo wɨ panɨɨn panɨɨna namisi ɨmbiyami. Mɨ ta hɨriinan saiirsika tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ sɨmiir inɨgɨm ta yokwowa iikamɨm yɨpɨkɨ omwaiwaiyayokiyokɨiyanɨm sɨmiir inɨgɨ nwowa saiirɨn wɨ wara nwo rani. Nɨɨngaka. Ɨriig.
1
Ta yokwowa kara dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ Jisɨs Krais siya nɨisiimauuɨm kariir sɨmiir wɨn boɨnkikɨn. Bɨigɨbɨiyɨn Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya tɨ digworaekwo ɨmiirɨn Jisɨs Krais siir nɨisiimauugɨn. Mɨ sɨmiirɨn siya wɨ hɨriinan saiirsi nwokɨ ɨsiimauuɨm siir mɨiyan kamɨm krɨmiirɨn, tɨ dimɨn taemɨnɨm nɨmbinisasauuwanɨm. Mɨ Jisɨs Krais siya yɨkropki Adi Komii siir paekwosɨmɨn Jon kariiram siir mɨiyan inkamɨn mɨ tɨ dimɨn taemɨn ɨmiirɨn kariirɨn siya wɨ hɨriinan saiirsi boɨnmɨmauuwi. Mɨ Jon Kara tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiirɨn ha kɨgɨn mɨ tɨ yaiyɨm yɨpɨkɨ kariir wɨɨngar wakaeyɨm, sɨmiirɨn yɨm yokwoni kara bɨdi wɨnkiyɨm. Mɨ tɨ yaiyɨm Kara wɨnkiyɨm yɨm Adi Komii siir yaigɨm mɨ sɨma ɨriipa hɨriinan Jisɨs Krais siir warargɨn. Mɨ iikamɨm tɨ yai ɨmiir mwaɨni mɨ Adi Komii siir iikam nhɨrɨm sɨma sɨmiir wakaei mɨ sɨma whɨekakarɨn wɨ maɨrgɨmaɨrga nwowi. Mɨ iikamɨm tɨ yaiyɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siya tɨrkiyanɨm mhoɨiya nɨmbiyamanɨm sɨmiir wakaei mɨ sɨma sɨmiiram naɨngwo tɨbmii kɨɨni mɨ sɨmiirɨn wadɨe tɨri mɨ sɨma wɨ maɨrgɨmaɨrgar nwowi. Dimusi rani, ɨiya tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨma nɨmbiyamana ya ɨni kingiin nwowa. Ɨriig.
Jon siya yokwoɨm Adi Komii siir iikamɨm om ɨriiyar whɨso sɨmiir hɨranɨm sɨmiiram wɨnkika
Kara Jonkɨn, ta yokwowa kara wɨnkiya saeya Juda iikam nhɨrɨm Adi Komii siirɨm tɨ om ɨriiyar whɨso sɨmiir hɨranɨm nu haɨmii Esia hɨranɨm wɨ kɨmiiram wɨn hauugi. Kara ha naɨngwowi tɨkɨ Adi Komiiyɨn yɨpɨkɨn bɨiyar nwowɨn mɨ tɨ tariinan mɨ owɨn mɨ mhoɨiya wɨ hɨriiyar swokɨ oyokiyokɨiyanɨn kɨmiirɨn wɨ wadɨe siya nwowaigɨnɨuwi mɨ kɨma wɨ ɨrɨpar nwokɨ ɨngwomamaɨr aekiyamɨm naeyɨu mɨiyɨkɨn yɨpɨkɨ ɨɨnsii ɨriiyar whɨsa nwowɨn siya siir whwonkam ɨda nokwowi ipiiya yɨpɨkɨ Adi Komii siya nɨdwokaiya iikam krɨmiir kɨgɨrkakam, kɨmiirɨn wɨ wadɨe siya nwowaigɨnɨuwi mɨ kɨma wɨ ɨrɨpar nongwomamaɨr aekiyami. Kara ha naɨngwowi, sɨma mɨ Jisɨs Krais siya kɨmiirɨn wɨ sɨmar kɨnsiin haigɨnɨuwi mɨ kɨma wɨ ɨrɨpa nwokɨ ongwomamaɨr aeyɨm. Krais siya Adi Komii siir yai ɨmiirɨn bɨdiyar sɨbgu anaaknɨnkii haigɨnɨuwɨn. Siyaɨrgɨn inkamɨn yɨpɨkɨn bɨigɨ bɨi Adi Komii siya hɨdnɨnsiin ɨdwowɨn siya naonama saiir mhoɨiya mɨ siya ɨni omwaiyar swokɨ waiyayokiyokɨii. Siyaɨrgɨn inkam komiigɨ komiiyɨn, yɨpɨkɨ wɨ ɨkɨ inkam komii komiiyɨm yɨpɨkɨ wɨ tɨ nuan iikamɨm sɨmiir kɨgɨrkaki, sɨmiir kɨgɨrkakanɨn. Siya krɨmiiramar naɨngwokwonanaeikɨn mɨ dimɨn biyɨeyɨm krɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm siya bɨdi haiyoprimdiyɨumiigiyɨm. Dimusi rani, siya bɨdi ikɨ aowɨn mɨ siir nhɨeya bɨdi mɨ aokiinaiinama. Siya krɨmiirɨn hɨriinan mɨnam tɨrkɨn, krɨma siir pɨugana saiir inkam komii komii nwowɨm. Mɨ krɨma yapa yapa nwonɨra Adi Komii siiramɨn iikam nhɨrɨm sɨmiiram kwɨsboɨn pris inkamɨm sɨma tɨriya saiir hɨriinan. Mɨ krɨma wɨ siir Adɨn siir dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ Adi Komiiyɨn wɨ sɨmiir nwokɨ tɨrɨm. Kara ha naɨngwowi, Jisɨs Krais siya wɨ inɨg komiigɨ komii ɨiirar haii mɨ siya wɨ iikam ɨmiir kɨgɨrkaki mɨ siya wɨ kɨrɨe komiigak hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyami.
Kɨma wakae, Krais siya wɨ waua saiir nɨdwokainaiini. Mɨ iikam whɨekakɨm mhoɨiya sɨma wɨ siirar kɨgwɨni. Ɨhɨ, tɨkɨ Juda iikamɨm yɨpɨkɨ yaii nɨnii kamɨm sɨmiir tɨrɨm siirɨn tɨdiyɨni sɨma nɨnkɨn ɨrɨnu aokiyam mɨ sauni sɨma mɨ ɨtam sɨma siirɨn wa mɨ kɨgwɨni. Mɨ ɨiya siya nɨti mɨ iikam whɨekakɨm tɨ nuɨn siir tɨranɨm yɨpɨkɨ siir karamae nwowɨm, sɨma siir kɨgwɨni mɨ sɨmiir kwoɨnɨm wa naɨngwo ɨdidwɨni mɨ sɨma wɨ nhaminhami nou rani. Ta yaiya yai kaimwoka.
Mɨ Adi Komiiyɨn inɨg komiigɨ komiigakɨn siya ha boɨnkɨn, dimɨn taemɨnɨm sɨmiir bɨigɨ bɨiyɨn ɨni karar ywowɨn mɨ ɨiya sɨma nɨmbiyama an kara tapaiirɨn hɨriiyar nwokɨn mɨ an kara tapaiirɨn wɨ hɨriiyar mɨ owi ɨiya sɨma dɨgii. Siya wɨ kɨrɨe hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyami ɨinokɨinokɨn mɨ ta siya nwowa mhoɨiya siya wɨ hɨriinanar swokɨ owi.
Nhwonan Krais siir whɨnkɨg ɨeya.
Kara Jonkɨn, kara Adi Komii siir pɨuganɨm kɨmiir inkam nwɨrkɨn. Dimusi rani, krɨma ɨni Jisɨs Krais saɨkar yamasukikɨnɨm mɨ iikamɨm krɨmiirɨn dimɨn biyɨe asi tɨri. Mɨ krɨmiirɨn Jisɨs siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn krɨma hɨk tɨ dimɨn bibiyɨeyɨm sɨmiirsi haiya. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan, krɨma tariinanɨn ɨni ɨrɨpa siir pɨugana saiirarar nwowɨm. Mɨ an kara Adi Komii siir yaiya saiirɨn iikam ɨmiir bɨdiyar mɨ boɨnmɨmauuwɨn. Dimusi rani, kara sɨmiirɨn Jisɨs Krais siir boɨnmɨmauugɨn mɨ sɨma kariirɨn ha nonkwowɨm mɨ sɨma kariirɨn kɨmɨdiniya nu haɨmii whɨrɨn whɨi idopwoniya nɨdwomaiyɨn Patmos dapiyɨn siir hɨr yatkɨnɨugig. 10 Mɨ bɨri kɨmɨmɨnkikɨn, Bɨiyan Inkam Komii siir ɨiya Adi Komii siir naeyɨuɨn ɨna yɨtɨn kariir kwoɨnau tɨriir mɨ kara nhwo ha whɨnɨn mɨ karar wakae inkam nwɨrɨn kariir digɨuwa boɨnkiyɨn, siya pranae pranae bɨ kauwok boɨnkikɨn mɨ siir yaiya kingiin kingiin bɨ nɨeyoknakika hapi kɨdgɨ maskika. 11 Mɨ kara siya boɨnkiya hɨnɨɨn saiir wakaekiyɨn, kɨra dimɨn taemɨnɨm kɨra kɨgɨm yokwoni wɨnprigɨnaowid. Mhoɨiya kɨra sɨmiir kɨgi mɨ kɨra sɨmiirɨn wɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir pɨugana saiirɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai aiir wakaeyokna apiyɨm tɨ om ɨriiyar whɨso sɨmiir hɨranɨm, Efesas, Smena, Pegamam, Taiataira, Sadis, Filadelfia mɨ Leodisis, wɨ sɨmiiram hauugi.
12 Mɨ kara ɨna iyaeyɨmiyokaokiyɨn, yɨpɨkɨ tɨ kariir boɨnkiyɨn siir kɨgam. Mɨ ta kara niyaeyɨmiyok kaoa saiir mhoɨiya, karar kɨgi, yɨukɨd ɨriiyar ɨso golni nonkwokwowɨm hɨrar nwowi. 13 Mɨ tɨ gol yɨukɨdɨm sɨmiir bopwonau nokwokaiyɨn ɨrɨn, yɨo ɨni inkamnan ywowɨn. Mɨ yɨuɨs bribriya siya niiya ɨni siir ɨga hɨrar yauunɨ tɨoɨua. Mɨ pɨuopa siya mɨ kikoga ya golni mɨ onkwokwoka mɨ ya ɨni siir ɨi aiirar kwakikogrɨowa. 14 Mɨ siir mwoɨn mɨ kan aka yo ɨni wau whɨsinana ywowo mɨ siir nhwowo yo ɨni paenan yɨuyakiyo. Mɨ siya dimɨn taemɨnɨm iikam krɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm wɨ hɨriiyar prɨikɨg ɨmoki.
15 Mɨ siir ɨga kwɨso yo ɨni aeyɨnɨn yɨpɨkɨ inkamkɨ nanagiiyɨn paenau mɨ ha nɨuyakiiyɨm, hɨriinan nɨuyakiko. Mɨ kara siir yai aiir wakaekiyɨn mɨ siya pranae pranae bɨ boɨnkikɨn, ɨni opa mhɨuankɨ naokiinaiiniiya ɨni saiir hɨriinan ywowa. 16 Mɨ siir ɨɨna ɨɨniga nauun ɨriiyar ɨso sɨmiir yonkwo. Mɨ karar mɨ kɨgi nhɨrida yɨpɨkɨ mɨrmii mɨrmii ɨokakɨnar nwowa siir yai hɨrankar kiniwokɨtkɨnaninii. Mɨ siir whwonkamɨn bɨeyɨn nabɨe bopwo whwowiyɨn siir hɨriinan nɨuyakikɨn. 17 Mɨ ɨiya kara siir kɨgiyɨn mɨ kara ɨni siir ɨgmiiga kingiinar yakai ɨgrarkɨnam inkamɨn yɨpɨkɨ naonamiyɨn siir hɨriinan. Mɨ siir ɨɨna ɨniiga kariir nonkwokiya mɨ siya ɨna boɨnkiyɨn kariirɨn, kɨpi nɨdid. Kara tɨ inkamɨn yɨpɨkɨ dimɨn taemɨn ɨma nɨmbiyam karamae nikɨ owa ha nwowɨn siya mɨ kara wɨ wadɨe hɨriiyar swokɨ oyokiyokiyami. 18 Karaɨrgɨn omwaiyar swokɨ waiyan. Bɨiya kariir kam ɨma nɨsomaokiyɨn mɨ kara ha naonamkɨn mɨ kɨra kariir kaoki, kara wɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyami. Kara kɨrɨe ɨna nonkwowɨn iikamɨm yɨpɨkɨ naokaowɨm sɨmiir tɨrkiyanɨn paeni omɨn siir namam mɨ Adi Komiini omɨn siir hɨriir mɨ ɨkropkiyam sɨmiirɨn, wadɨe sɨma sɨbgu okiyamam. 19 Mɨ kɨra tɨ dimɨn taemɨnɨm kɨra kɨgɨm sɨmiirɨn yokwoni wɨnaowid dimɨn taemɨnɨm tɨ tariinan tɨrɨm mɨ dimɨn taemɨnɨm mhoɨiya nɨmbiniyan ɨkɨm. 20 Mɨ nauun ɨriiyar ɨso yɨpɨkɨ kɨra kɨgɨm kariir ɨɨna ɨnignau nɨdwokaiyɨm mɨ gol yɨukɨd ɨriiyar ɨs ɨko, yɨm hindara nɨkrigɨm. Nauunɨm yɨm tɨ om ɨriiyar whɨso sɨmiir hɨran inkam komii komii ɨma yɨpɨkɨ Adi Komii siir pɨuganɨm sɨmiir iikamɨm tɨ om ɨriiyar whɨs owiir nwowiyɨm sɨmiir kɨgrɨraowiyɨm yɨm sɨma. Mɨ gol yɨukɨdɨm yɨm iikamɨm tɨ om ɨriiyar whɨso sɨmiirɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir kɨgna apiyɨm yɨm sɨma. Ɨriig.