2
Kolosi kɨmiir iikamɨm sɨma yai bibiyɨeyɨm prɨiyɨksasaeyɨm sɨmiirɨn digɨumii haimriyɨugig
Kara ha naɨngwowi wɨm kɨma tɨ dimɨn taemɨn ɨmiirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm. Kara kɨmiiram naɨngwokɨn mɨ kara dimɨn taemɨn kasa bɨ tɨrkɨn kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam iikamɨm om Kolosi hɨranɨm mɨ iikamɨm om Leodisianɨm mɨ iikam nhɨrɨm yɨpɨkɨ bɨiyanɨm mɨ tariinanan ɨkɨm yɨm kariir whwonkam ɨiir bɨ kɨgɨm. Kara tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiirɨn ta hɨriinan saiirsi tɨrkɨn kɨmiir kwoɨnɨm wɨ wadɨe nwokɨ sɨbgu owɨm mɨ kɨma ɨrni nwɨrniyam naɨngwokwonanaei mɨ kɨmiir kwoɨnɨm dimɨn taemɨn ɨmiiramɨn sɨbgu naɨngwowi mɨ ta hɨriinan saiirsi kɨma Adi Komii siir asi wakaeyokna apkɨm kɨma tɨra saiir hɨriinan. Kara ha naɨngwowi kɨma Krais siir digworaekwowɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siya haigiprakaiyɨm bɨiya sɨmiir nɨnoknɨnkɨnɨm. Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm Krais siirgɨsiirɨm yɨm tɨ dimɨn taemɨnɨm bɨiya Adi Komii siya haigiprakaiyɨm yɨm sɨma mɨ tariinan yɨm bɨdi yanaaknɨnkiigiyɨm. Jisɨs Krais sasaɨrgɨn yaimwokɨyaimwo boɨni bwamkɨbwamɨn dimɨn taemɨn whɨekakɨm sɨmiir bwamkɨbwam ɨmiir.
Kara kɨmiirɨn tɨ dimɨn taemɨnɨm Krais siirɨm sɨmiir boɨnmɨmauuwi mɨ ta hɨriinan saiirsika iikamɨm wɨ kɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyai rani, ɨkɨ sɨmiir yai bibiyɨeyɨm prɨiyɨksasaeiyɨm sɨmiir. Kara kɨmaka mɨ o karamaeka wɨndi, kara kɨmiiramɨn ɨna mɨ aɨngwowɨn. Kara ha naɨngwowi kɨma ɨni wadɨeyar nwowɨm mɨ ta saiirsika kɨma Jisɨs Krais siiramɨn nhami nhami panɨɨnsi yaɨngwo tɨbmiisi. Mɨ ta hɨriinan saiirsika, kara kɨmiiramɨn maɨrgɨmaɨrga asi nwowi. Ɨriig.
Krɨma mɨ Krais siya krɨma ɨni kwoɨn whɨrua nwowɨm mɨ krɨma ɨkɨ nɨksɨsae yai bibiyɨeyɨm sɨmiir kɨpi wakaeyokna ap.
Bɨiya Krais siiram kɨma naɨngwo tɨbmiiya saiir hɨriinan mɨ tariinanɨn kɨma kwoɨn whɨrua saɨka dwo. Mɨ kɨma saɨka wɨ nwɨruwar nwowɨskii, paemiiyɨm pae ɨiir nonkworɨnuwiyɨn nu aowa op nae mɨn kiyaiyam mɨ ɨiyɨn paeyɨnɨm omaka aiir nonkwowɨni ɨkɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm mɨ tɨ hɨriinan sɨma tɨrɨm saɨka sɨma nɨnkiamasuɨm, yɨpɨkɨn paemii ɨiyɨn paeyɨnan nwowɨn kɨma Krais siir yai kɨbiya yɨpɨkɨ bɨiya krɨma nikɨ boɨnmauuwa saiir saiira wakaeyokna apnanae mɨ maɨrgɨmaɨrga Adi Komii siiram dwo. Dimusi rani, dimɨn taemɨnɨm siya tɨrkiyɨm kɨmiir sɨmiirsika.
Kɨma, kɨmasiyar mɨntaraona. Kɨma iikam nhɨrmiyam kɨpi kiwaki sɨma nɨtam mɨ kɨmiirɨn ɨkɨ yai bibiyɨeyɨm kwoɨnkɨ prɨinaɨngwo boɨniyɨm, kɨmiir boɨnmɨmauuwam kɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiyam mɨ sɨmiirɨn kɨmiir nɨksɨsaeyɨm. Mɨ tɨ iikam hɨriinanɨm yɨm yɨdiwi wanwiyaemi yaiyɨm mɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm nuan uridyɨu bibiyɨeyɨm sɨɨmɨm sɨm boɨnikɨm. Yɨm sɨma Krais siir dimɨn taemɨnɨm sɨmiir bɨ boɨnmɨmauuwikɨm. Kɨma sɨmiir yai bibiyɨeyɨm sɨmiir kɨpi wakaeyokna ap. Dimusi rani, Krais siya ɨni Adi Komii siir hɨriinanar swokɨ owɨn mɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siirɨm yɨm ɨni Krais siir kwoɨn arar haigi okaiyɨm. Mɨ yɨm tɨ digworaekwowɨm yɨm krɨmiir nɨisiimauugɨm hɨnɨɨn Adi Komii siya panɨɨngɨn. 10 Mɨ ta hɨriinan saiirsika, kɨma Jisɨs Krais saɨka namasuwi mɨ kɨma wɨ siir digworaekwokɨ naokɨngugunɨnkɨni mɨ kɨma wɨ kɨrɨeya yɨpɨkɨ Adi Komii siya hauuwa kɨmiir wɨ saiir kɨrɨe karamae nwo rani. Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm nɨnomor kouanɨm mɨ nuan ɨkɨm dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ tɨ nu ɨiirar nwowɨrkakɨm hɨnda tɨnda yɨm Jisɨs Krais siya bɨdi ikworɨpukimaigiyɨm.
11 Mɨ iikamɨm sɨma kɨmiir mɨoɨs ɨmiir kɨtiyopnɨr hai karamae nwowa kɨmiirɨn saeya bɨ mɨ ɨisiimauugɨm wɨm kɨma Krais siirgɨm. Nɨɨngaka. Kɨma mɨ Krais siya wɨm kɨma ɨni pɨu kwɨruwa ɨrɨpar ywowɨskiyɨm mɨ wɨm kɨma dimɨn biyɨe ɨmiirɨn digɨumii bɨdi haimriyɨugigɨm. Mɨ ta siir kɨma wakaeyokna apa saeyaɨrga kɨmiir nɨisiimauuwa hɨnɨɨn wɨm kɨma Krais siir wakaeyokna apikɨm, kɨma tɨ siyɨuɨn mɨoɨs kɨtiyopnɨr haiiyɨn si bɨ napikɨm. Nɨɨngaka. 12 Bɨiya ɨiya inkamɨm op baptaisiyɨm ya tariigɨna ya ɨni Krais saɨka naonamnan ywowa mɨ sɨma kɨmiirɨn pa haɨngikaigii. Mɨ ɨiya sɨma kɨriirɨn op hɨrankɨ swokɨ kɨbokiinaiiniiyɨm mɨ kɨma ha namɨkwomaiyɨuwiyɨm, ya tariigɨna ya ɨni Bɨiyan Adi Komiiyɨn yɨpɨkɨ Krais siir hɨdnɨnsiin ɨdwowɨn siir kɨrɨeya ɨni saiir hɨriinan ywowa mɨ siya kɨmiirɨn saɨkar nɨnkɨn kinɨnsiin ɨdwokikɨn. Dimusi rani, kɨma siir yai ɨmiiram naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨm. 13 Bɨiya kɨma dimɨn biyɨe tɨrkɨm mɨ kɨma kɨmiir kwoɨn ɨmiirar napkɨm mɨ tɨ dimɨn biyɨe hɨriinanɨm iikam kɨmiirɨn biyɨe sɨma nwowaigɨnɨugɨm mɨ kɨma siyɨuɨn. Mɨ iikam kɨmiirɨn Adi Komii siya kinɨnsiin ɨdwokɨn Krais saɨka mɨ kɨma kwoɨn wɨn asi haigɨm. Dimusi rani, dimɨn biyɨe biyɨeyɨm kɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm yɨm siya bɨdi haiyoprimdiyɨumiigiyɨm tɨ kamɨm sɨmiir mɨoɨs ɨmiir kɨtiyopnɨr haiyɨm sɨmiirɨn wɨ mɨoɨs sɨma kɨtiyopnɨr haiya wɨ saeya nwowaigɨnɨu rani, Adi Komii siir yɨnisɨsɨm nwowamɨn. Nɨɨngaka. Kɨma Adi Komii siir yɨnisɨmɨn wɨ ta mɨoɨs kɨma kɨtiyopnɨr haiya wɨ saiirsi nwo rani. Nɨɨngaka. 14 Dimusi rani, Jisɨs Krais siya paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siir naokɨn mɨ tɨ yaiyɨm yɨpɨkɨ siyɨu Komii siya boɨnhɨuriyɨuwɨm kɨmiir, kɨmiir dimɨn biyɨe ɨmiirsi yɨm Adi Komii siya bɨdi haiyoprimdiyɨumiigiyɨm. Yɨm tɨ yaiyɨm, yɨm saɨka bɨdi yɨnkɨn aonamɨm. 15 Adi Komii siya bɨdi ikwowaisiigiyɨm yɨu bibiyɨeyɨm mɨ dimɨn taemɨnɨm kɨrɨekakɨm tɨ nu ɨiir nwowɨm tɨ dimɨnɨn Krais siya tɨrɨn siir kɨrɨeni, paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn si nɨnkɨn ɨrɨnugiyɨn mɨ sɨmiirɨn siya bɨdi ikwowaisiigiyɨn iikam ɨmiir nɨisiimauuwam hɨnɨɨn siya kɨrɨe komiigakɨn mɨ yɨm sɨma ɨni nɨɨnga ywowɨm. Ɨriig.
16 Mɨ tɨ siyɨu komii siir yaiyɨm yɨpɨkɨ ha boɨniyɨm nɨm krɨma mɨiyɨk rani mɨ ha daonam yɨm bɨdi dɨgiyɨm. Mɨ ta hɨriinan saiirsika, inkam nwɨrkɨ kɨmiir hɨdi Judami siyɨu komii si kɨma wɨ siir yai kɨpi wakaeyokna siya kɨmiirɨn uruwai siyaowai mɨ nae mɨnɨm sɨm boɨni. Nɨɨngaka. Mɨ siyɨuɨn nae mɨniyɨn kɨma naeiyɨn mɨ op mɨn kɨma kwiyaeiyɨm mɨ ɨiyɨm pɨu kɨma mɨ siisiyɨm kɨma sɨmiir kɨpi wakaeyokna ap mɨ Adi Komii siir inɨgɨn kɨpi mɨ hainan mɨ bwanɨn siir ɨiyɨm bwan wɨnkɨ nɨtanɨm sɨmiir nɨkriyɨm yɨpɨkɨ kɨma hainani Adi Komii siir mɨ ɨiya Judakɨm siiskuwakiya pɨu dimɨn taemɨn whɨr tɨr karamae nwowiya aka mɨ dimɨn taemɨn nhɨrɨm tɨ hɨriinan nwo ɨkɨm mɨ sɨma kɨmiirɨn wɨ tɨ Juda sɨmiir siyɨu komii ɨiirsi hɨd rani. Nɨɨngaka. 17 Yɨm tɨ digworaekwowɨm yɨm ɨni aknaɨnan ywowɨm yɨm krɨmiir brougae wanwiyaeyɨm sɨmiir nɨisiimauugɨm. Yɨpɨkɨ wɨ mhoɨiya nɨmbiyami yɨm dimɨn kɨɨngɨkɨɨn ɨmaɨrgɨm Krais siya tɨranɨm. Krais siya ha nɨtɨn sɨmiirɨn kɨmɨdiniya siya inɨ tɨrni mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm bɨiyanɨm yɨm ɨni inɨg karamae ywowɨm. 18 Kɨma ɨkɨ iikam nhɨrɨm yɨpɨkɨ kɨmiir hɨdɨm sɨmiir yai ɨmiir kɨpi wakae. Dimusi rani, yɨm sɨma tɨ hɨnɨɨna boɨnkɨm, wɨm kɨma Adi Komii siir bɨ wakaeyokna apikɨm. Dimusi rani, wɨm kɨma Adi Komii siir paekwosɨmɨn siir inɨg ɨiir bɨ hainankɨm. Tɨ hɨriinanɨm sɨmiir kɨpi wakae! Yɨm sɨma ha boɨnkɨm tɨ dimɨn taemɨnɨm nhwo sɨma whɨnkɨgɨm iikam krɨmiirɨn ha nɨnoknɨnkɨnkɨm nɨm krɨma sɨmiirar hainanikɨm. Yɨm sɨma pɨ nɨksɨsaekɨm mɨ sɨma sɨmarɨn hɨnɨɨna boɨnkɨm yɨm sɨma inɨgak iikam tani yɨm sɨma Adi Komii siir paekwosɨmni inɨg hainanikɨm mɨ tɨ iikam biyɨe biyɨeyɨm yɨpɨkɨ nantamyɨriyɨriyɨm yɨm sɨma sɨmiir kwoɨn ɨmiirarar napikɨm. 19 Mɨ tɨ iikam hɨriinanɨm yɨm Krais saɨka ɨrɨpa bɨ namasugɨm. Krais siya ɨni mwonan ywowɨn mɨ nɨm krɨma iikamɨm saɨka namasuwɨm, nɨm krɨma ɨni siir pɨunan ywowɨm. Pɨu aiirɨn mwo ɨeyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨu mɨ kɨu mai mɨnɨm mɨ kɨp ɨkɨm yɨm ɨni ɨrɨpar yɨnkiamasuɨm. Mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm yɨm ɨni pɨunan ɨrɨpa bɨdi yɨnkiamasuɨm. Dimusi rani, sɨmiirɨn Adi Komii siya hauugɨn siir kɨrɨe aiir.
Krɨma naonami wɨ Krais saɨkar waiyayokiyokɨii
20 Iikam kɨma, krais saɨka bɨdi yaonamɨm mɨ kɨmiirɨn rɨrmiiya siya bɨdi ywowaigɨnɨugiyɨn tɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm tɨ nuɨn siirɨm sɨmiirsi mɨ kɨma tɨ dimɨn taemɨnɨm tɨ iikamɨm nuanɨm sɨma napam naɨngwowiyɨm sɨmiir kɨpi wakaeyokna ap mɨ ta hɨriinan saiirsika Adi Komii siya wɨ hɨnɨɨna boɨni sɨmiirɨn sɨma wadɨekɨm. Mɨ kɨma dimɨn taemɨnɨm iikamɨm nuanɨm sɨma napiyɨm sɨmiir sɨmiira dimusi wakaeyokna apkrɨpkaii? Mɨ kɨma iikamɨm sɨmiir siyɨu komiiyɨn siir yaiyɨm sɨmiir dimusi wakaeyokna api yɨpɨkɨ ha boɨnɨm, 21 kɨma dimɨn sɨm whɨr kɨpi swokɨ tɨrsran mɨ dimɨn sɨm whɨr kɨpi swokɨ pikomyaskii sran mɨ sɨmiirɨn kɨpi mɨ ae. Nɨɨngaka. 22 Yɨm tɨriigɨnɨm yɨm inkamni ara yaigɨm yɨm Adi Komii siir hɨrankɨ bɨ nɨtkɨm. Krɨmiirɨn nae Adi Komii siya hauugɨn mɨ krɨma sɨmiirɨn kɨpi boɨnwaeyo. Nɨɨngaka. Krɨma sɨmiirɨn ha dae! 23 Mɨ tɨ siyɨu komiiyɨn yɨo krɨmiir kwoɨn ɨiir kiyaigɨn krɨma ha nwokɨ aɨngwowɨm yɨm wadɨekɨm mɨ krɨmiirɨn wɨ sɨma nwokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm paekwosɨm sɨmiir inɨg ɨmiir hainanam mɨ dimɨn taemɨnɨm krɨmiir pɨugɨ tɨram naɨngwowiyɨm sɨmiir nwokɨ kikɨntɨmdɨnuwɨm mɨ krɨma wɨ krɨmiir pɨu ɨmiir nwokɨ onkwobumbunɨnkɨnɨm mɨ yɨm tɨ dimɨn taemɨn hɨnɨɨnɨm yɨm wɨ krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨu rani, tɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm krɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm sɨmiir nikwowaisiigigɨm. Nɨɨngaka. Ɨriig.