KOLOSI
Mɨ ɨiya Pol siya mɨi biyɨe om komii Rom hɨr mɨriiyɨn mɨ siya ta yokwowa ha wɨnkikɨn iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm om komii Kolosi hɨranɨm sɨmiiramɨn. Mɨ siya ta yokwowa inkam nwɨso Tikikas mɨ Onisimas sowiir hauugi mɨ yo sowa kɨmɨdiniya iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm om Kolosi hɨranɨm sɨmiir inɨ hauuɨu. Pol siya hɨnɨɨna wakaewɨn kam nhɨrɨm nɨksɨsaeiyɨm ɨni sɨmaka hɨr nwowɨm mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiirɨn sɨma boɨnkɨm hɨnɨɨn Krais siya Adi Komii rani mɨ Jisɨs siir inɨg ɨiir kɨpi hainan. Mɨ hanɨɨngɨ nɨuwi wɨ ɨkɨ paekwosɨmɨm mɨ dimɨn kɨrɨe kɨrɨe nhɨrɨm nɨnomor kouanɨm wɨ sɨm inɨgɨm sɨm tɨ hainanam. Mɨ sɨmiir ogmwoɨm wɨ sɨmiiram nwokɨ hɨuɨm mɨ wɨ sɨmiir siyɨu ɨmiir nwokɨ apɨm. Mɨ inkamɨn Epafras nɨkɨuwiyɨn ha namɨn mɨ Pol siirɨn siya inɨ boɨnɨu hɨkɨm iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm om Kolosi hɨranɨm sɨmiir nɨmbiyamɨm. Mɨ ta hɨriinan saiirsika Pol siya ta yokwowa saiir asi wɨnkikɨn, siya mɨnam wɨnkikɨn tɨ nɨksɨsae yaiyɨm sɨmiir nikwowaisiigiyɨm mɨ sɨmiirɨn Krais siirgɨsiirarar boɨnɨm hɨnɨɨn iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm om Kolosiya hɨriirɨn siya nɨkropkikɨn. Ɨriig.
1
Yokwowa Pol siya wɨnkiya Kolosi hɨran iikam ɨmiiram saeya
Kara Polkɨn, kara Jisɨs Krais siir aposel inkamkɨn. Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya bɨiyar naɨngwokɨn kariiram kiwakiyamɨn aposel inkam nwowam mɨ siya kariirɨn saiirar nɨmbingɨn siir mɨi aiir mɨriiyamɨn. Kara mɨ kariir nomiiyau ɨeya Timoti ta yokwowa krɨra wɨn hauugika iikamɨm Adi Komii siirɨm om Kolosi warauranɨm kɨmiiram. Nomiiyau mɨiyɨkɨm yɨpɨkɨ Jisɨs Krais saɨka namasukikɨnɨm, krɨra krɨriir Adi Komiiyɨn siiram srɨigi kɨmiirɨn wɨ siya nwokɨ hauuwɨm naɨngwobumbu mɨ wɨ ɨrɨpa nwokɨ ongwomamaɨr aeyɨm. Ɨriig.
Pol siya Adi Komii siir boɨn wadɨekikɨn. Dimusi rani, iikamɨm om Kolosi hɨranɨm sɨma Krais siir yai ɨmiir wakaeyokna apkɨm
Mɨ krɨma ɨinokɨinokɨn Adi Komii siiram kwɨsboɨnanae mɨ krɨma Adi Komii siirɨn boɨn wadɨeki, tɨ Adi Komiiyɨn yɨpɨkɨ krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siir Adɨn. Dimusi rani, wɨm kɨma siir wakaeyokna apkɨm. Mɨ tɨ Adi Komiiyɨn yɨo krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siir Adgɨn. Krɨma Adi Komii siir boɨn wadɨeki. Dimusi rani, krɨra hɨnɨɨna wakaeko iikamɨm sɨma hɨnɨɨna boɨnkɨm, kɨma Krais Jisɨs siir yai ɨmiiramɨn ɨna sɨbgu aɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm mɨ kɨma iikam nhɨrɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna apiyɨm sɨmiiramɨn ɨna naɨngwokwonanaeyɨm mɨ kɨma sɨmiirɨn ɨna mɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm. Dimusi rani, wɨm kɨma tɨ dimɨn kɨbi kɨbi ɨmiir nwokwokɨni yɨpɨkɨ Adi Komii siya dirɨraerarkwokɨnɨm siir om hɨranɨm kɨmiiram, kɨmiir hauuwam. Bɨiya ɨiya Adi Komii siir Yai Wɨn Kɨbiya kɨmiiram waraur nɨta, kɨma saiir yaimwokɨyaimwowɨm bɨdiyar sɨbgu ɨnomoknɨnkɨnɨm. Mɨ bɨdi bɨdiniyarɨn ɨiya kɨma tɨ dimɨn kɨbi ɨiir wakaeya bɨigɨbɨi Adi Komii siya tɨrɨn iikam krɨmiir mɨ kɨma hɨriiyar yaɨngwo tɨkɨ yaiyɨm yɨm yai kaimwo ɨmaɨrgɨm mɨ ta Adi Komii siir Yai Wɨn Kɨbiya kɨmiir bopwo waraurɨn wɨ nae sapi budi mɨ hɨnda tɨnda tɨ nu ɨiirarɨn wɨ hɨriiyar nɨnyokɨi ɨrkaki mɨ iikamɨm Adi Komii siir yai aiir wakaekii, mɨ yaiya wɨ sɨmiir whɨnkɨnsiin haigɨnɨuwi. Epafrasɨn krɨmiir inkam kɨbiyɨn, tɨ dimɨn taemɨn hɨnɨɨn kɨmiirɨn siya boɨmɨmauugɨm siya Adi Komii siiramɨn krɨmaka bɨ mɨriigɨn mɨ siya krɨmiirɨn ɨni hɨriiyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨukrɨpkaiyɨn Krais siir yai ɨmiir nanaaknɨnkii haigɨnɨuwam. Mɨ siya ha nɨtɨn krɨriiram mɨ siya krɨmiir inɨ boɨni, Adi Komii siir naeyɨuɨn sɨmiirɨn siya whɨnkɨnsiis haignɨuwi iikam nhɨrɨm sɨmiiram naɨngwokwonanaeiyɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir wakaeyokna apɨm. Ɨriig.
Mɨ ɨiya krɨra tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiir wakaeyɨm mɨ krɨma ɨinokɨinokɨn Adi Komii siiramar srɨinanaei iikam kɨmiiramɨn. Krɨra Adi Komii siiramɨn mɨnam srɨii siya wɨ kɨmiir nwokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨma wɨ hanɨɨngɨn sɨbgu ɨnoknɨnkɨni dimɨn taemɨnɨm siya naɨngwowɨm kɨma wakaeyokna apam. Adi Komii siir naeyɨuɨn wɨ siyar hɨurworwokai haigɨnɨuwi kɨmiir kwoɨn ɨmiirɨn mɨ kɨma siir dimɨn taemɨn ɨmiirɨn wɨ hanɨɨngɨn sɨbgu ɨnomoknɨnkɨni. 10 Mɨ tɨ digworaekwowɨm sɨmiir nɨnomoknɨnkɨn dɨgi mɨ kɨma tɨ dimɨn taemɨn ɨmiirɨn wɨ hanɨɨngɨ tɨri. Mɨ kɨma tɨ mɨiyɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siya boɨnɨm kɨma tɨram sɨmiirɨn wa sɨbgu wakaeyokna api mɨ ta hɨriinan saiirsika siya wɨ big nasmɨrwaiya asi nwowi kɨmiiramɨn. Mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨma ɨkɨ mɨi kɨbi kɨbiyɨm wɨ asi mɨrii. Mɨ kɨma Adi Komii siirɨn wɨ hanɨɨngɨ sɨbgu ɨnoknɨnkɨni. 11 Adi Komii siya kɨrɨe komiigakɨn mɨ siya digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir tɨrɨm wɨ dɨgar nwowi mɨ krɨra Adi Komii siiramɨn dimɨn mɨnam kwɨs boɨni mɨ ha mɨ srɨii, siir kɨrɨeya siya wɨ kɨmiir hauuwi mɨ iikam kɨmiirɨn wɨ saeya whɨnkɨnsiisi mɨ maɨrgɨmaɨrga mɨ owamɨn kɨmiirɨn tɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨma tɨrka wɨndi. 12 Kɨmiir kwoɨnɨm kwoɨn mɨiyɨkɨ mɨiyɨkɨn sasar dwo mɨ krɨmiir Adi Komiiyɨn siir boɨn wadɨeki. Siya siyaɨrgɨn wadɨe kɨmiir nwowaigɨnɨuwiyɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨma dimɨn taemɨnɨm siya nɨmbinɨm kɨmiiram kɨma haiyam wɨ sɨmiir asi haii. Siya wɨ iikam kɨmiir hauugii mɨ krɨmiirɨn wɨ warar mɨ ɨnkɨn hauugii tɨ digworaekwowɨm siir omanɨm yɨpɨkɨ wadɨe paeni hanɨɨn nɨuyam mɨ dimɨn biyɨekɨ nwokai karamae nwowɨm. 13 Mɨ ɨiya krɨma Setan siir aowa nwowa, krɨmiirɨn Adi Komii siya nanmaiwarkainakɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika krɨma wɨ siir yɨnisɨmɨn yɨpɨkɨn siya naɨngwokwonanaeiyɨn wɨ siir aowa asi nwowi. 14 Adi Komii siir yɨnisɨmɨn krɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiirsi naokɨn mɨ krɨmiirɨn siya nanmaiwarkainakɨn Setan siir aowa nwosi. Mɨ tɨ hɨriinan tɨrɨn mɨ siya krɨmiir dimɨn biyɨe ɨmiirɨn asi haiyoprimdiyɨumiigikɨm. Ɨriig.
Krais siya Bɨiyan Inkam Komiigɨn mɨ siya dimɨn taemɨnɨm krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam asi tɨri
15 Mɨ krɨma Krais siir kɨgi, mɨ krɨma wa nwokɨ ɨnoknɨnkɨnɨm Adi Komii siya panɨɨngɨn. Dimusi rani, Krais siya Adi Komii siir hɨriinanaɨrgɨn yɨpɨkɨ iikam krɨma kɨg karamae nwowiyɨn. Siya ɨni sakɨsaɨr ywowɨn mɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya nonkwokwowɨm ɨni siyar kɨgɨrkakɨn. 16 Dimɨn taemɨn whɨekakɨm yɨm ɨni Krais siyar kɨgɨrkakɨm dimusi rani, dimɨn taemɨnɨm nɨnomor kouanɨm mɨ nuan ɨkɨm yɨm siya siyar nonkwokwoswokɨm. Digworaekwo whɨekakɨm siya nonkwokwowɨm nhɨrɨm yɨm tɨsi krɨmar kɨgɨm mɨ nhɨrɨm krɨma sɨmiir kɨg rani. Yɨm tɨ paekwosɨm mɨ naeyɨu mɨnɨm mɨ digworaekwo nhɨr ɨkɨm yɨm sɨma. Adi Komii siyar tɨrkikɨn Krais siirɨn tɨ digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir tɨramɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika tɨ digworaekwo whɨekakɨm yɨpɨkɨ nu ɨiir nwowɨm mɨ kou nwo ɨkɨm yɨm Krais siir inɨg ɨiir asi hainanprapraskikɨm. 17 Bɨiya dimɨn taemɨn ɨma nwowa mɨ yɨo siya ha mɨ okɨn mɨ siya dimɨn taemɨn whɨekakɨm sɨmiir asi kɨgɨrkakɨn sɨmiir maeyau ɨmiirar sɨbgu okrɨpkaiyɨm. 18 Siya ɨni iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna apiyɨm ɨni krɨmiir mwonan ywowɨn mɨ nɨm krɨma ɨni siir pɨunan ywowɨm. Siya siyaɨrgɨn dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya tɨriyɨm iikam krɨmiir yɨpɨkɨ siir yai ɨmiir wakaeyokna apiyɨm sɨmiir bwamkɨbwamɨn. Krais siirɨn Adi Komii siyar hɨdnɨnsiin ɨdwokɨn yɨpɨkɨ bɨiya nikɨ aonamɨn mɨ siyaɨrgɨn bɨigɨbɨi nɨnsiin ɨdwowɨn ɨe hɨrankɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika siya ɨkɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiir kɨgrɨraowan inkam asi nwokɨn mɨ nu nɨnomor sowiir digworaekwowɨm sɨmiir kɨgrɨraowamɨn inkam nwɨrkɨ bɨ nwokɨn siir kouwɨn. Nɨɨngakɨ nɨɨnga kɨɨnga. 19 Tɨkɨ yaiyɨm yɨm yaimwowaɨrgɨm. Dimusi rani, Adi Komii siya ha naɨngwokɨn siir yɨnisɨmɨn siya siirgɨsiir i ɨiirar kwɨrii ɨski. 20 Dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir sau omomnan nwowɨm, yɨm siya bɨdi yɨmbingiyɨm tɨ dimɨn taemɨnɨm mɨ iikam ɨkɨm, yɨpɨkɨ tɨ nu ɨiir nwowɨm mɨ yɨpɨkɨ nɨnomor kou mɨ o ɨkɨm. Mɨ ta hɨriinan saiirsika Krais siir nhɨeya yɨpɨkɨ paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn si naokiinaiiniya saeyar nikworɨpukimaigigɨm tɨ dimɨn biyɨe ɨmiirɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika sɨmiirɨn kwoɨn whɨrua asi nwowaigɨnɨugɨn.
21 Mɨ bɨiya iikam kɨma Adi Komii siiram bɨ naɨngwokɨm mɨ kɨma siir bɨ wakaeyokna apkɨm. Wɨm kɨma dimɨn biyɨe tɨrkɨm. 22 Mɨ Krais siya paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn si naokɨn. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn Adi Komii siya kɨmiir asi tɨrkikɨn kwoɨn whɨrua saɨka nwowam. Krais siya tɨriigɨnɨn iikam kɨmiirɨn ɨiya siir pɨu aeya naonama saiir kɨrɨeni tɨrkɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika siya kɨmiirɨn asi tɨrkikɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae Adi Komii siir whwonkamɨdan. Mɨ ta hɨriinan saiirsika Adi Komii siya kɨmiir kwoɨn ɨmiirɨn wɨ ha nwokɨ aɨngwowi kɨmiir kwoɨnɨm wadɨekɨm dimɨn biyɨe whɨrkɨ bɨ kɨnyɨskaigikɨm. Mɨ kɨmiirɨn wɨ dimɨn biyɨe whɨr inkam nwɨrkɨ swokɨ boɨn hɨuriiyɨu rani. Nɨɨngaka. 23 Mɨ kɨma Jisɨs Krais siiramɨn hɨriiyar naɨngwo tɨbmii kɨɨnanaei mɨ kɨmiir kwoɨnɨm whwowɨsa nwo karam nwowi mɨ kɨmiir naɨngwo tɨbmiiya kɨrɨe hɨriiyar nwokrɨpkaii dimɨn whɨrkɨ kɨnyɨskai karamaeya nwowi mɨ kisɨna karamae nwowi, Adi Komii siir yɨnisɨmɨn kɨmiirɨn wɨ siya nɨkɨu nami Adi Komii siir whwonkam ɨda hɨriir. Mɨ kɨma Adi Komii siir Yai Wɨn Kɨbiya saiir wakaei mɨ kɨma wa nwokwokɨni tɨ dimɨn kɨbi kɨbi ɨmiiramɨn yɨpɨkɨ Adi Komii siya nɨmbinɨm kɨmiiram. Mɨ ta Yai Wɨn Kɨbiya Adi Komii siir iikamɨm sɨmiira ya tɨ nuɨn siirɨn hɨnda tɨnda bɨdi boɨnmɨmauu dɨga. Kara Polkɨn, an kara ɨriipɨ hɨriinan ta Yai Wɨn Kɨbiya saiirɨn iikam ɨmiir bɨdiyar mɨ boɨnmɨmauuwa. Ɨriig.
Pol siya iikamɨm om Kolosi hɨranɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn
24 Kara hɨk kɨmiirsiyar mɨ haigɨ wɨndi mɨ kariirɨn ha mɨ ɨgbumbugɨ wɨndi mɨ kara pɨ maɨrgɨmaɨrga mɨ owi. Bɨiya Jisɨs Krais siya kariirɨn hɨnɨɨna boɨnkɨn, kariir iikamɨm, yɨpɨkɨ kariir pɨunan nwowɨm, sɨmiir hɨka ya wɨ kɨmiiram nɨti kɨmiir pɨu ɨmiir kɨmpɨpɨsu haigɨnɨuwam. Mɨ ɨiyɨm kara ta hɨriinan hɨk aiir haiyɨn, ta hɨka bɨiya Jisɨs Krais siya haiya saiir ɨdwo swokɨ ɨnkɨn haigɨngikɨn dɨgɨdɨg sɨmiir nwokiyam. Mɨ ta hɨriinan saiirsika kara maɨrgɨmaɨrga asi nwowi tɨ hɨk hɨriinanɨm sɨmiirsi haiyɨm kɨmpɨpɨsu. 25 Bɨiya kariirɨn Adi Komii siya nɨmbingikɨn siir yai kɨbiya saiir nanaaknɨnkii haigɨnɨuwɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika, kara iikamɨm Adi Komii siir pɨugana saiirɨm sɨmiir asi whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨm inkamɨn nwɨrni mɨriiyɨn mɨ iikam nhɨrmi whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwiyɨn siir hɨriinan. 26 Bɨiya ta yaiya saiir yaimwokɨyaimwowa ya iikamɨm sɨmiirsi haigiprakaigɨm. Mɨ tariinanɨn Adi Komii siya ta siir yaiya saiir yaimwokɨyaimwowa ya siir iikam ɨmiir bɨdi yɨisiimauuwɨm. 27 Siya krɨmiir nɨisiimauuwam naɨngwokɨn yɨpɨkɨ siir iikamɨm mɨ krɨma ta yai kɨbikɨkɨbi ɨmiirɨmɨn wa nwokɨ sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨm mɨ wɨ iikamɨm Isrel sɨmiir pɨugana saiir karamaeyɨm wɨ sɨmiir nwokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm. Mɨ tɨ yaiyɨm yɨpɨkɨ nikɨ haigiprakaiyɨm yɨm tɨ sɨma Krais siya ɨni ini hanɨɨn kɨmiir kwoɨn ɨmiir kwɨrii ɨdwokaiyɨn iikamɨm yɨpɨkɨ Juda iikam tani mɨ ta hɨriinan saiirsika, kɨma maɨrgɨmaɨrga asi nwokɨm mɨ wɨm kɨma ɨiya Adi Komii siya hauuwana siir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiir, sɨmiiram nwokwokɨni mɨ siya wɨ kɨmiir hainanprapraskii. 28 Mɨ ta hɨriinan saiirsika, iikam krɨma ɨkɨ omom omomɨm sɨmiir asi nami sɨmiirɨn Krais siir yai aiir boɨnmɨmauuwam. Krɨma sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨn, sɨma dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm sɨmiirɨn digɨumii haimriyɨugig. Mɨ krɨma sɨmiirɨn Krais siir yai kɨbi kɨbi ɨmiir dɨisiisiimauu. Mɨ krɨma tɨ dimɨn hɨriinanɨm sɨmiir tɨri mɨ krɨma wɨ iikamɨm sɨmiir tɨri sɨma wakaeyokna apam Krais siir yai ɨmiir sɨma tɨra saiir hɨriinan. 29 Kara tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiirɨn sɨbgu sɨbgu asi tɨri mɨ ta hɨriinan saiirsika sɨma Krais siir yai kɨbi kɨbi ɨmiir asi sɨbgu wakaeyokna api. Kariir kwoɨnɨn Krais siya kiwɨɨr haigɨn mɨ kara tɨ dimɨn taemɨn ɨmiir asi tɨrkɨn. Ɨriig.