4
Iikam kɨma maɨrgɨmaɨrga mɨ kwoɨn whɨrua dwo mɨ dimɨn taemɨn kɨbi kɨbi ɨmiiram daɨngwo
Mɨ ta hɨriinan saiirsika, tɨ kariir nomiiyauɨm, kɨma yɨpɨkɨ kara naɨngwokwonanaeiyɨm, kariir kwoɨn komiiyɨn nɨtam naɨngwowi kɨmiir kɨgnakiyam mɨ kara ɨni maɨrgɨmaɨrga kɨmiiramar mɨ owɨn mɨ ɨni kɨmiir inɨg ɨiirar mɨ hainankiyɨn mɨ wɨm kɨma ɨni kariir mɨiya saiir paenidnan ywowɨm. Mɨ kɨmiir naɨngwo tɨbmiiya kɨrɨe hɨriiyar dwokrɨpkai siiramɨn dimusi rani, dimɨn taemɨnɨm kara boɨnmɨmauuwɨm kɨmiir sɨmiirsika.
Yuodia Sintiki kowiirɨn, kara pɨ ɨgao yai boɨnki! Kowa ɨrɨpa dongwomamaɨr ae mɨ Bɨiyan Inkam Komii Krais siiram wakaeyokna apɨm kwoɨn whɨruwar dwoki. Kara kariir nomiiyau kɨbiyo kowiir boɨnkii yɨpɨkɨ bɨiya kanaka mɨriiyo tɨ dimɨn kaimwowɨm sɨmiir, kowa tɨ wig ɨso sowiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨu sowa kwoɨn whɨrua nwowɨm. Dimusi rani, kariirɨn sowa ɨsaɨrar whɨnkɨnsiis haigɨnɨugo Adi Komii siir yai wɨn kɨbiya saiir nanaaknɨnkii haigɨnɨuwɨm, Klemen saɨka. Mɨ kɨmiir iikam nhɨrɨm kariirɨn sɨma warar whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika Adi Komii siya kɨmiir inɨgɨm Yokwo Komii saiir hɨr wɨnɨm sɨmiir asi nɨnoknɨnkɨni. Mɨ tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ kwoɨn wɨn haiyɨm wɨm kɨma ɨni siir yɨnisɨsɨm ywowɨm.
Kɨma maɨrgɨmaɨrga dwo Bɨiyan Inkam Komii Krais siiram. Kara kɨmiirɨn pa swokɨ boɨnkii, kɨma maɨrgɨmaɨrga dwo.
Wɨ kɨmɨmɨn tani Bɨiyan Inkam Komii Jisɨs Krais siyan wɨ sɨpi swokɨ ɨuunaiinii nua tɨriir. Mɨ ta hɨriinan saiirsika, wɨ hɨriinan asi tɨri mɨ wɨ iikam whɨekakɨm sɨmaka nongwomamaɨr aei. Mɨ kɨma whɨekakɨm dimɨn taemɨn whɨekakam kɨpi naɨngwokwonanaei mɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siiram srɨi tɨ dimɨn taemɨnɨm kɨma boɨniyɨm kɨma haiyam. Mɨ ɨiya kɨma Adi Komii saɨka boɨni mɨ kɨma siiram srɨii mɨ tɨ dimɨnɨm saeya tɨrɨm sɨmiirsi boɨn wadɨeki siirɨn. Mɨ ta hɨriinan saiirsika ta Adi Komii siir nongwomamaɨr aeya yɨpɨkɨ wɨ nɨnoknɨnkɨn karamae krɨma nwowi mɨ kɨmiirɨn wɨ saiir kɨrɨeni whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi mɨ wɨ siya kɨgrɨraowi kɨmiirɨn mɨ kɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga nwowi mɨ wɨ dimɨn kɨbi kɨbiyɨm sɨmiiraramar naɨngwowi. Dimusi rani, nɨm krɨma Krais saɨka bɨdi yamasukikɨnɨm.
Mɨ tɨ nwokrɨpkaigiyan yaiyɨm kara kɨmiir boɨnmauuwanɨm yɨm tɨ sɨm, kɨma tɨ dimɨn taemɨnɨm nɨksɨsae karam nwowiyɨm sɨmiiramɨn nhami nhami kɨpi naɨngwo mɨ yɨ tɨriigɨnɨn yɨo kaimwowaɨrgɨn. Mɨ dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siya naɨngwowiyɨm yɨm wadɨekɨm mɨ dimɨn whɨrkɨ bɨ mɨ kɨmbugɨm, kaimwo kɨnaɨrgɨm mɨ yɨpɨkɨ iikam nhɨrmi whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwiyɨm. Mɨ kɨma dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya mɨ iikam ɨkɨm maɨrgɨmaɨrga sɨmiir nwowaigɨnɨuwiyɨm sɨmiiram daɨngwo mɨ dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ wadɨe nwowiyɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika iikamɨm sɨmiir kwoɨnɨm sɨmiir asi wakaeyokna api. Mɨ pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨn ɨkɨm wadɨe nwowɨm tɨ dimɨnɨm sɨmiir hɨriinan mɨ kɨma wɨ tɨ sɨmiiraramar daɨngwo ɨski. Mɨ dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ kara boɨnmɨmauuwɨm kɨmiir mɨ kɨma mɨ kɨga kariir sɨmiir wakaeyokna ap mɨ kɨma sɨmiir wakaeyokna api mɨ ta hɨriinan saiirsika Adi Komii siya kɨmiirɨn wɨ maɨrgɨmaɨrga asi nwowaigɨnɨuwi mɨ siya wɨ ini hanɨɨn kɨmiir kwoɨn ɨmiir kwɨrii ɨdwokaii. Ɨriig.
Pol siya iikamɨm Filipai hɨranɨm maɨrgɨmaɨrga sɨmiir nwokɨn. Dimusi rani, sɨma dimɨn taemɨn siir hauugɨm siir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam
10 Kara maɨrgɨmaɨrga prasae bɨ nwokɨn Bɨiyan Inkam Komii Krais siiramɨn. Dimusi rani, bɨiya kɨma kariir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam naɨngwokɨm. Bɨiya kɨmar boɨnɨnkɨnɨunaniyɨn kariir mɨ ɨni tariinanar yadɨgniyɨn mɨ kɨma nhami nhami bɨ boɨnkɨm hɨnɨɨnɨn kɨma kariir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm wɨ dɨg nwo rani. Mɨ tariinanɨn kɨma kariirɨn ɨna swokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm. 11 Kara tɨ dimɨn taemɨnɨm kɨmiir bɨ boɨnmauugɨm. Dimusi rani, kara digworaekwowam whaowaekɨn. Kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn mɨ kara sɨmiirsiyɨn naɨngwoyɨmyok rani kara wɨ maɨrgɨmaɨrgar nwowi sɨmiiramɨn. 12 Kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn siyɨuɨn inkam paeprikabnan mɨ owiyɨn siirɨn mɨ inkamɨn digworaekwokɨ naokɨngugunankai ɨkɨn. Kara ɨiyɨm mɨ omɨm kara nwowiyɨm sɨmiirɨn ɨna sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨm mɨ kara mhɨigɨ mɨ aowi mɨ kariir mhɨiya saeya mɨ kɨnɨuwi, yɨo kara pa nɨnoknɨnkɨnkii kariir kwoɨnɨn maɨrgɨmaɨrga siya nwowiyɨm. 13 Mɨ tɨ digworaekwowɨm kara sɨmiir tɨri wɨ dɨgar nwowi yɨpɨkɨ kara boɨnmɨmauuwɨm kɨrɨeya Krais siya hauuwa kariir mɨ kariir kwoɨnau kɨnɨrkai haigɨnɨuwa saiir kɨrɨeni.
14 Kɨma kariirɨn bɨmbɨuwi bɨ tɨrkɨn mɨ ɨiyɨm dimɨn biyɨeyɨm kariiram nɨmbiniyɨm mɨ wɨm kɨma kariir bɨdiyar mɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm. 15 Bɨiya ɨiya kara nu haɨmii Masedonia hɨr haiburgigɨn Adi Komii siir yai wɨn kɨbiya saiir boɨnmɨmauuwam mɨ Filipai kɨmiir iikamɨm kariirɨn dimɨn taemɨnɨm kɨma kɨmar hauugikɨn, siyɨuɨn iikamkɨm sɨm hauuwiyɨn sɨmiir nomiiyau ɨmiir siir hɨriinan. Iikamɨm ɨkɨ om nhɨrɨm sɨɨmɨm yɨm kariirɨn dimɨn sɨm whɨr bɨ swokɨ hauumɨmɨnkɨm ɨni kɨma kɨmar ywowɨskiyɨm. 16 Bɨiya ɨiya kara om Tesalonaika hɨr nwowɨn mɨ kɨma kariir bɨdiyar mɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm mɨ dimɨn taemɨn kariiram bɨdiyar mɨ hauugiyɨm mɨ ɨni kɨma kaimwowar swokɨ hauugiyɨm digworaekwowɨm kariir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwamɨn. 17 Kara yai karamaeka kɨma dimɨn taemɨn kariiram kɨma mɨ hauugiyɨm kara ha naɨngwowi Adi Komii siya kɨmiirɨn dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirar hauugɨn. Dimusi rani, tɨ digworaekwowɨm kɨma tɨrɨm kariir sɨmiirsika. 18 Kara digworaekwo kasa bɨ haiwɨnkɨn ɨni tɨ digworaekwowɨm kara naɨngwowɨm kara haiwɨnam Epafrodaitas siir ɨɨnankɨn yɨpɨkɨ tɨ digworaekwowɨm kɨma nonkwo hauugiyɨn kariir ninɨ hauugiyɨm ɨni sɨmiir haiburɨn. Mɨ tariinanɨn kara dimɨn whɨram whaowaeki rani. Mɨ tɨ digworaekwowɨm kɨma haɨngiriyɨu haigɨnɨm kariiram yɨm maɨrgɨmaɨrga kariirara bɨ nwowaigɨnɨugɨm yɨm Adi Komii siir warar nwowaigɨnɨugɨm maɨrgɨmaɨrga. Mɨ tɨ digworaekwowɨm yɨm ɨni tɨ dimɨn kɨbi kɨbiyɨm pɨuii mɨiyɨk whakiyɨm Adi Komii siir nɨnkɨn ɨmiiyaeyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. 19 Dimusi rani, kɨma digworaekwo kariir hauugikɨm mɨ kariir Adi Komiiyɨn yɨo ɨriipɨ hɨriinan yɨo wɨ digworaekwo kɨmiir mɨ hauuwi, tɨ digworaekwowɨm kɨma haɨnguguwɨm kaimwoka. Dimusi rani, kɨma ɨni Jisɨs Krais saɨkar yamasukikɨnɨm mɨ kɨma tɨ digworaekwowɨm Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya kɨmiirɨn wɨ pranaepranae nɨkboɨnmamaɨr haigɨnɨu rani mɨ kɨma wɨ sɨmiiram whaowae rani siya kɨmiirɨn wɨ kasa kasa hauu rani. 20 Ha wɨt, krɨma krɨmiir Adi Komiiyɨn siir inɨg ɨiirarar hainani. Dimusi rani, siya wadɨekɨwadɨekɨn. Mɨ yaimwokɨyaimwowan inkamkɨn. Ɨriig.
Nɨkopkaigiyan yaimɨrsɨsɨm kwɨsuwao Pol siya boɨniyɨm sɨma
21 Kara mɨ kariir nomiiyauɨm tɨran ɨma, krɨma kɨmiirɨn yapa yapa nokboɨnmamaɨrgi krɨmiir nomiiyauwɨm warauranɨm kɨmiirɨn yɨpɨkɨ Jisɨs Krais siir wakaeyokna apiyɨm, krɨma kɨmiir nokboɨnmamaɨrgi. 22 Iikam whɨekakɨm tɨranɨm yɨpɨkɨ Krais Jisɨs siir wakaeyokna apiyɨm sɨma kɨmiir nokboɨnmamaɨrgikɨm. Nhɨrɨm yɨpɨkɨ Krais siir wakaeyokna apiyɨm yɨpɨkɨ inkam komii Sisa siir mɨriiyɨm, sɨma kɨmiir nokboɨnmamaɨrgikɨm.
23 Kara Bɨiyan Inkam Komii siiramɨn mɨnam srɨigɨn siya siir naɨngwobumbu aiir hauuwɨm mɨ saeya wɨ kɨmiir kwoɨnau waraurar nwokɨ okrɨpkaigiyamɨm. Ɨriig.